MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL TURTO VERTINTOJŲ ARBA EKSPERTŲ IŠVADŲ NAUDOJIMO, NUSTATANT PREKIŲ MUITINĘ VERTĘ, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gruodžio 20 d. Nr. 1B-1150

Vilnius

 

Vadovaudamasis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1332 „Dėl 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 158-5774), 19 punktu,

tvirtinu pridedamas Turto vertintojų arba ekspertų išvadų naudojimo, nustatant prekių muitinę vertę, taisykles.

 

 

 

GENERALINIS DIREKTORIUS                                                                 RIMUTIS KLEVEČKA


PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos generalinio direktoriaus

2004 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1B-1150

 

turto vertintojų arba ekspertų išvadų naudojimo, nustatant prekių muitinę vertę, taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Turto vertintojų arba ekspertų išvadų naudojimo, nustatant prekių muitinę vertę, taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato turto vertintojų arba ekspertų išvadų naudojimo muitinėje tvarką.

2. Taisyklės taikomos asmenų importuojamų sugedusių, sugadintų, sutarties (kontrakto) sąlygų neatitinkančių prekių, kurioms forminama išleidimo laisvai apyvartai muitinės procedūra, muitiniam įvertinimui, taip pat deklaruojamos sandorio vertės teisingumo pagrindimui, arba prekių muitiniam įvertinimui, kai nėra galimybių remtis anksčiau nustatytomis prekių muitinėmis vertėmis, išskyrus prekių, klasifikuojamų Europos Bendrijos Kombinuotosios nomenklatūros, patvirtintos 2004 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1810/2004, 8702, 8703, 8704 pozicijose, kurių muitiniam įvertinimui taikoma atskira Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka.

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (toliau – Bendrijos muitinės kodeksas), nuostatomis, 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatomis (toliau – Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatos) ir 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1332 (Žin., 2004, Nr. 158-5774).

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Bendrijos muitinės kodekso, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo (Žin., 2004, Nr. 73-2517), Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (Žin., 1999, Nr. 52-1672) ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) nustatytas sąvokas.

 

II. Turto vertintojų arba ekspertų išvadų naudojimas prekių muitiniam įvertinimui

 

5. Vadovaujantis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių 13 ir 19 punktais importuojamų sugedusių, sugadintų, sutarties (kontrakto) sąlygų neatitinkančių prekių muitinė vertė gali būti nustatoma, deklaruojamos sandorio vertės teisingumas pagrindžiamas arba kai nėra galimybių remtis anksčiau nustatytomis prekių muitinėmis vertėmis, nustatoma prekių muitinė vertė, remiantis turto vertintojų arba ekspertų išvadomis (turto vertinimo ataskaitomis).

6. Muitinės įstaigai pateikiamoje turto vertinimo ataskaitoje, parengtoje vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu ir kitais turto vertinimą reglamentuojančiais teisės aktais, turi būti nurodyta:

6.1. vertinamų prekių kiekis;

6.2. vertinamų prekių rinkos vertė.

7. Prekių importo kaina apskaičiuojama remiantis prekių vertinimo ataskaitoje pateikta prekių rinkos verte taikant Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 152 straipsnio nuostatas (dedukcinį muitinio įvertinimo metodą). Iš prekių vertinimo ataskaitoje nurodytos prekių rinkos kainos atimama:

7.1. įmonės vidutinis pelnas;

7.2. įmonės vidutinės išlaidos, susijusios su prekių pardavimu Lietuvos rinkoje;

7.3. už į Bendrijos muitų teritoriją importuojamas prekes, kilusias iš trečiųjų šalių, nustatyti importo muitai bei Lietuvos Respublikoje nustatyti importo mokesčiai.

8. Prekių importo kaina apskaičiuojama pagal formulę:

IK = Rk – P – Z – M(pvm) – M(a) – M(im);

IK – prekių importo kaina litais;

Rk – prekių rinkos vertė nurodyta prekių vertinimo ataskaitoje litais;

P – apskaičiuotas įmonės pelnas litais;

Z – apskaičiuotos įmonės vidutinės išlaidos, susijusios su prekių pardavimu Lietuvos rinkoje, litais;

M(pvm) – pridėtinės vertės mokesčio (toliau vadinama – PVM) suma litais;

M(a) – akcizo mokesčio suma litais;

M(im) – importo muito suma litais.

9. Prekių importo kainos elementai apskaičiuojami tokia tvarka:

9.1. Apskaičiuojamas vidutinis įmonės pelnas litais:

P = Rk x %Pk / 100;

Pk –įmonės vidutinio pelno norma, apskaičiuojama iš įmonės pelno (nuostolių) ataskaitos;

9.2. įmonės vidutinės išlaidos, susijusios su prekių pardavimu Lietuvos rinkoje, litais:

Z = Rk x %Pi / 100;

Pi – įmonės vidutinė išlaidų norma, apskaičiuojama iš įmonės pelno (nuostolių) ataskaitos.

9.3. PVM suma apskaičiuojama prekės apmokestinamąją bazę padauginus iš prekėms Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nustatyto PVM tarifo:

M(pvm) = (Rk – P – Z) x %PVM / (100 + %PVM).

9.4. Akcizo mokesčio suma apskaičiuojama prekės akcizo mokesčiu apmokestinamąją bazę padauginus iš Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nustatyto akcizo mokesčio tarifo:

M(a) = K x A;

K – prekės akcizo mokesčiu apmokestinamoji bazė;

A –akcizo mokesčio tarifas.

9.5. Importo muitai apskaičiuojami prekės apmokestinamąją bazę padauginus iš Bendrijos muitų teisės aktų nustatytos importo muito normos, taikomos atitinkamai prekei:

M(im) = (Rk – P – Z – M(pvm) – M(a)) x %Mi / (100 + %IM).

Mi – importo muito norma procentais, nustatyta už į Bendrijos muitų teritoriją importuojamas prekes, kilusias iš trečiųjų šalių.

10. Tais atvejais, kai Taisyklių 9.1 punkte nurodyta įmonės vidutinio pelno norma apskaičiuota pagal įmonės pateiktus pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis, yra neigiama arba gerokai didesnė už tos pačios veiklos įmonių Statistikos departamento apskaičiuotą bendrojo pelningumo normą, vidutinio pelno norma nustatoma pagal Statistikos departamento surinktus duomenis.

11. Kitais 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių 19 punkte numatytais atvejais prekių muitinė vertė gali būti laikoma Taisyklių 8 punkto nustatyta tvarka apskaičiuota prekių importo kaina.

12. Importuojamų sugedusių, sugadintų, sutarties (kontrakto) sąlygų neatitinkančių prekių muitinis įvertinimas taip pat gali būti atliekamas taikant faktiškai sumokėtos ar mokėtinos kainos proporcingo paskirstymo taisyklę. Šiuo atveju muitinės įstaigai pateikiamoje sugedusioms arba sugadintoms prekėms sudarytoje turto vertinimo ataskaitoje, parengtoje vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu ir kitais turto vertinimą reglamentuojančiais teisės aktais, turi būti nurodyta:

12.1. vertinamų sugedusių arba sugadintų prekių kiekis;

12.2. sugedusių arba sugadintų prekių procentas visoje prekių siuntoje;

12.3. sugedusių arba sugadintų prekių rinkos vertė prieš sugadinimą;

12.4. sugedusių arba sugadintų prekių rinkos vertė;

12.5. sugedusių arba sugadintų prekių rinkos vertės sumažėjimas procentais dėl sugedimo ar sugadinimo.

13. Sugedusių arba sugadintų prekių muitinė vertė nustatoma deklaruojamą sandorio vertės dalį, kuri tenka sugedusioms arba sugadintoms prekėms, proporcingai sumažinant tiek, kiek sumažėjo jų vertė (nurodyta prekių vertinimo ataskaitoje).

Pavyzdys. Importuojama 60 vnt. televizorių, kurių vertė – 25 200 Lt. Pateiktoje prekių vertinimo ataskaitoje nurodyta, kad sugadinta 10 vnt. televizorių, tai sudaro 16,667 proc. prekių siuntos. 10 vnt. televizorių rinkos vertė prieš apgadinimą – 7000 Lt, apgadintų 10 vnt. televizorių rinkos vertė – 1000 Lt. Dėl apgadinimo televizorių vertė sumažėjo 85,71 proc. Atliekami skaičiavimai:

a) apskaičiuojama prekių sandorio vertės dalis tenkanti sugadintoms prekėms:

25 200 Lt x 16,667 proc. = 4200 Lt

b) prekių siuntos muitinė vertė:

25 200 Lt – 4200 Lt x 85,71 proc. = 21 600 Lt.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Skundai dėl taikant šias Taisykles priimtų sprendimų pateikiami ir nagrinėjami Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo nustatyta tvarka.

______________