LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO Nr. V-533/A1-189 „DĖL TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU ELEKTRONINIAIS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAIS BEI ELEKTRONINIAIS NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMAIS, PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIO ĮSAKYMO PAKEITIMO

 

2013 m. lapkričio 29 d. Nr. V-1116/A1-658

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 83-3078; 2010, Nr. 89-4740; 2012, Nr. 154-7943; 2013, Nr. 57-2895):

1.1. Nurodytu įsakymu patvirtintose Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse:

1.1.1. Išdėstome 16 punktą taip:

16. NDNT pripažinus asmenis nedarbingais ar iš dalies darbingais, elektroniniai pažymėjimai išduodami šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.“

1.1.2. Išdėstome 29 punktą taip:

29. Jei laikinai nedarbingu pripažintas asmuo kreipiasi į ambulatorines paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir prašo leisti grįžti į darbą (tarnybą) anksčiau negu numatyta elektroniniame pažymėjime, gydytojas gali panaikinti ankstesnį elektroninį pažymėjimą ir išduoti naują elektroninį pažymėjimą iki dienos, kurią asmuo pripažįstamas darbingu.“

1.1.3. Pripažįstame netekusiu galios 42 punktą.

1.1.4. Išdėstome 50 punktą taip:

50. Laikinojo nedarbingumo metu asmuo privalo vykdyti gydytojo nurodymus ir laikytis šių Taisyklių 51 punkte nurodytų elgesio taisyklių. Fondo valdybos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiajam specialistui (nedarbingumo kontrolei) pareikalavus, laikinai nedarbingu pripažintas asmuo turi atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.“

1.1.5. Išdėstome 51 punktą taip:

51. Elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimais laikoma, kai laikinai nedarbingu pripažintas asmuo:

51.1. gydytojo paskirtu laiku neatvyksta pasitikrinti darbingumo arba į GKK posėdį;

51.2. Fondo valdybos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiajam specialistui (nedarbingumo kontrolei) pareikalavus neatvyksta į GKK posėdį;

51.3. nesilaiko gydytojo nustatyto gydymo ir (ar) slaugos režimo;

51.4. neatlieka paskirtų gydymo, diagnostikos ir (ar) slaugos procedūrų;

51.5. atvyksta pas gydytoją neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų;

51.6. dirba (-o), mokosi (-ėsi), keliauja (-iavo), dalyvauja (-avo) kultūros, sporto, pramoginiuose ar kituose renginiuose;

51.7. vartoja (-o) alkoholį, narkotikus, toksines ar psichotropines medžiagas;

51.8. elgėsi taip, kad jo veiksmai galėjo užtęsti (užtęsė) laikinojo nedarbingumo trukmę.“

1.1.6. Išdėstome 52 punktą taip:

52. Elgesio taisyklių pažeidimais taip pat laikomi atvejai, kai asmuo, kuriam išduotas elektroninis pažymėjimas sergančiam šeimos nariui slaugyti ar vaikui prižiūrėti, neslaugo šeimos nario ar neprižiūri vaiko arba elgiasi taip, kad jo veiksmai galėjo užtęsti (užtęsė) šeimos nario slaugos trukmę.“

1.1.7. Išdėstome 53 punktą taip:

53. Jeigu nedarbingumo laikotarpiu buvo pažeistos elgesio taisyklės, išduodant kitą elektroninį pažymėjimą EPTS nurodomas pažeidimo laikotarpis, nustatymo data ir pažeidimo pobūdis.“

1.1.8. Išdėstome 54 punktą taip:

54. Elgesio taisyklių pažeidimus apdraustiems asmenims ir bedarbiams turi teisę nustatyti asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai, Fondo valdybos ar jos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei), remdamiesi dokumentais, patvirtinančiais elgesio taisyklių pažeidimus. Elgesio taisyklių pažeidimus apdraustiems asmenims gali nustatyti ir jų darbdaviai, sudarę komisiją. Jei elektroniniai pažymėjimai išduoti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams ar medicininės pažymos – žvalgybos pareigūnams, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnams, elgesio taisyklių pažeidimus turi teisę nustatyti institucijos, kuriose tarnauja pareigūnas.“

1.1.9. Išdėstome 74 punktą taip:

74. Teisės aktų nustatyta tvarka švietimo įstaigose įvedus infekcijų plitimą ribojantį režimą ir, esant būtinybei, prižiūrėti pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą ugdomus vaikus, elektroninius pažymėjimus motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) ar globėjui išduoda vaikų ligų gydytojai arba šeimos gydytojai nustatytam laikotarpiui, bet ne ilgesniam kaip 14 kalendorinių dienų. Tokiu atveju gydytojas, išduodamas elektroninį pažymėjimą, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenka priežastį „Epideminė situacija“.“

1.1.10. Išdėstome 89.5 punktą taip:

89.5. nedarbingumo priežastis. Jeigu laikinojo nedarbingumo priežastis „Nelaimingas atsitikimas darbe, kelyje į (iš) darbą“, nurodoma nelaimingo atsitikimo data. Jeigu laikinojo nedarbingumo priežastis „Profesinė liga“, nurodoma profesinės ligos nustatymo data bei profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto data bei numeris;“.

1.2. Išdėstome nauja redakcija nurodytuoju įsakymu patvirtintas:

1.2.1. Elektroninio nedarbingumo pažymėjimo formą (pridedama);

1.2.2. Pranešimo apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą formą (pridedama);

1.2.3. Elektroninio nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo formą (pridedama);

1.2.4. Pranešimo apie išduotą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą formą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t a m e netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1205/A1-586 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 154-7943) 1.9 punktą.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ     ALGIMANTA PABEDINSKIENĖ


 

 

 


 

 

 

I1 ___________________

I2 _____________________________________________________________________________________________

I1 – įmonės kodas; I2 – asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas

 

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAS

Pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui elektroniniu būdu

 

Išdavimo data ______–_____–______ Serija _____ Nr. ______

Apdraustasis (-oji)

A1 _____________________________________________________________________________________________

A2 _____________________________________________________________________________________________

A1 – vardas (-i); A2 – pavardė (-ės); A3 – asmens kodas

A3 _____________

 

NEDARBINGUMO PRIEŽASTYS (pažymėti vieną iš jų)

 

£[] 1. Liga £[] 2. Epideminė situacija £[] 3. Protezavimas

£[] 4. Ligonio slaugymas £[] 5. Profesinė liga

£[] 6. Nelaimingas atsitikimas darbe, kelyje į (iš) darbą (-o) ___–___–___

nelaimingo atsitikimo data

£[] 7. Nelaimingas atsitikimas buityje

£[] 8. Vaiko priežiūra £[] 9. Donoras

S1 _____________________________________________________________________________________________

S2 _____________________________________________________________________________________________

S1 – slaugomojo ar prižiūrimojo vardas (-i); S2 – pavardė (-ės); S3 – asmens kodas

S3 _____________________

__________–_________–_____    _____________________________________________________________________________________________

profesinės ligos nustatymo data                                                                                                                                                                                            profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto data ir numeris

 

DIAGNOZĖ                                                                                                                                                                                   NEDARBINGUMO LAIKOTARPIS

pagal TLK-10-AM kodą

 

GYDYTAS:

 

GYDYTOJŲ KONSULTACINĖS KOMISIJOS IŠVADA

Išvados data ___–___–___    £[] 1. Darbingas £[] 2. Laikinai nedarbingas

£[] 3. Nukreiptas į NDNT

 

GKK pirmininkas

K1 _____________________________________________________________________________________________

K2 _____________________________________________________________________________________________

K1 – vardas (-i); K2 – pavardė (-ės); K3 – gydytojo spaudo numeris

K3 _______________

 

ELGESIO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI

 

 

GYDYTOJAS, E. PARAŠU PASIRAŠĘS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMĄ

G1

G2

G1 – vardas (-i); G2 – pavardė (-ės); G3 – gydytojo spaudo numeris

G3 ______________

 

 

PAŽYMĖJIMAS PASIRAŠYTAS ELEKTRONINIU PARAŠU.

PAŽYMĖJIMĄ TAISYTI DRAUDŽIAMA

_________________


 

 

 


 

 

 

I1 ___________________

I2 _____________________________________________________________________________________________

I1 – įmonės kodas; I2 – asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas

 

PRANEŠIMAS APIE IŠDUOTĄ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMĄ

Pateikiamas darbdaviui (-iams)

 

Išdavimo data ______–_____–______ Serija _____ Nr. ______

Apdraustasis (-oji)

A1 _____________________________________________________________________________________________

A2 _____________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                           A1 – vardas (-i); A2 – pavardė (-ės); A3 – asmens kodas

A3 _____________

 

NEDARBINGUMO PRIEŽASTYS (pažymėti vieną iš jų)

 

£[] 1. Liga £[] 2. Epideminė situacija £[] 3. Protezavimas

£[] 4. Ligonio slaugymas £[] 5. Profesinė liga

£[] 6. Nelaimingas atsitikimas darbe, kelyje į (iš) darbą (-o) ___–___–___

nelaimingo atsitikimo data

£[] 7. Nelaimingas atsitikimas buityje

£[] 8. Vaiko priežiūra £[] 9. Donoras

S1 _____________________________________________________________________________________________

S2 _____________________________________________________________________________________________

S1 – slaugomojo ar prižiūrimojo vardas (-i); S2 – pavardė (-ės); S3 – asmens kodas

S3 _____________________

__________–_________–_____    _____________________________________________________________________________________________

profesinės ligos nustatymo data                                                                                                                                                                                            profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto data ir numeris

 

NEDARBINGUMO LAIKOTARPIS

 

 

GYDYTOJAS, E. PARAŠU PASIRAŠĘS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMĄ

G1 _

G2 _

G1 – vardas (-i); G2 – pavardė (-ės); G3 – gydytojo spaudo numeris

G3 ______________

 

________________________

(gydytojo spaudas ir parašas)

ARBA

__ A. V.

(asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas, tvirtinamas įstaigos antspaudu (spaudu))

 

Pastaba. Šis pranešimas gali būti pateikiamas darbdaviui (jo įgaliotam asmeniui), kuris ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po pateikimo privalo apskaičiuoti ligos pašalpą iš darbdavio lėšų už 2 pirmąsias su darbuotojo darbo grafiku sutampančias kalendorines nedarbingumo dienas (tik tuo atveju, jeigu laikinojo nedarbingumo priežastis yra liga, nelaimingas atsitikimas buityje, epideminė situacija arba protezavimas) ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikti Pranešimą dėl pašalpos skyrimo (NP-SD). Pranešimas NP-SD gali būti teikiamas naudojant Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS).

Darbdavys (-iai) gali šią informaciją atsispausdinti iš EDAS arba pasilikti šio pranešimo kopiją.

_________________


 

 

 


 

 

 

I1 ___________________

I2 _____________________________________________________________________________________________

I1 – įmonės kodas; I2 – asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas

 

NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMAS

Pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui elektroniniu būdu

 

Išdavimo data ______–_____–______ Serija _____ Nr. ______

Apdraustoji

A1 _____________________________________________________________________________________________

A2 _____________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                           A1 – vardas (-i); A2 – pavardė (-ės); A3 – asmens kodas

A3 _____________

 

NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ LAIKOTARPIS

 

GIMDYMO DATA __–__–__ KOMPLIKUOTAS GIMDYMAS (pagal TLK-10-AM kodą) ________

 

GYDYTOJAS, E. PARAŠU PASIRAŠĘS NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMĄ

G1 _

G2 _

G1 – vardas (-i); G2 – pavardė (-ės); G3 – gydytojo spaudo numeris

G3 ______________

 

PAŽYMĖJIMAS PASIRAŠYTAS ELEKTRONINIU PARAŠU.

PAŽYMĖJIMĄ TAISYTI DRAUDŽIAMA

_________________


 

 

 


 

 

 

I1 ___________________

I2 _____________________________________________________________________________________________

I1 – įmonės kodas; I2 – asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas

 

PRANEŠIMAS APIE IŠDUOTĄ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMĄ

Pateikiamas darbdaviui (-iams)

 

Išdavimo data ______–_____–______ Serija _____ Nr. ______

 

Apdraustasis (-oji)

A1 _____________________________________________________________________________________________

A2 _____________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                           A1 – vardas (-i); A2 – pavardė (-ės); A3 – asmens kodas

A3 _____________

 

NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ LAIKOTARPIS

 

GYDYTOJAS, E. PARAŠU PASIRAŠĘS NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMĄ

G1 _

G2 _

G1 – vardas (-i); G2 – pavardė (-ės); G3 – gydytojo spaudo numeris

G3 ______________

 

________________________

(gydytojo spaudas ir parašas)

ARBA

__ A. V.

(asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas, tvirtinamas įstaigos antspaudu (spaudu))

 

Pastaba. Šis pranešimas gali būti pateikiamas darbdaviui (jo įgaliotam asmeniui), kuris ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pateikimo privalo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikti Pranešimą dėl pašalpos skyrimo (NP-SD). Pranešimas NP-SD gali būti teikiamas naudojant Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS).

Darbdavys (-iai) gali šią informaciją atsispausdinti iš EDAS arba pasilikti šio pranešimo kopiją.

 

PRANEŠIMĄ TAISYTI DRAUDŽIAMA

_________________