LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BIRŽELIO 18 d. ĮSAKYMO Nr. V-141 „DĖL ASMENS GRĮŽIMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR ĮFORMINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gruodžio 29 d. Nr.V-239

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-141 „Dėl Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 72-2772; 2009, Nr. 15-607):

1.1. Išdėstau 5.3 punktą taip:

5.3. užsienio valstybėje gimusiems nepilnamečiams vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, jeigu jiems nebuvo išduoti Lietuvos Respublikos pasai ar asmens tapatybės kortelės ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento (toliau – užsienio valstybėje gimęs vaikas);“.

1.2. Išdėstau 7.4 punktą taip:

7.4. Lietuvos Respublikos institucijų išduotas Pareiškėjo gimimo liudijimas arba legalizuotas arba patvirtintas pažyma („Apostille“) užsienio valstybės institucijų išduotas Pareiškėjo gimimo liudijimas, jei duomenų bazėse nėra asmens duomenų apie Pareiškėją.“

1.3. Išdėstau 8 punktą taip:

8. Dokumentai yra pateikiami asmeniškai atvykstant į konsulinę įstaigą arba siunčiami paštu arba faksu, arba nuskenuoti elektroniniu paštu. Pateikus dokumentų kopijas, iki AGP atsiėmimo turi būti pateikti ir dokumentų originalai. Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia ir Prašymą pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys.“

1.4. Papildau 11 punktą šia antra pastraipa:

„Tuo atveju, kai prašoma išduoti AGP šio tvarkos aprašo 5.3 punkte nurodytiems asmenims, dokumentuose pateikti Pareiškėjo ir jo tėvų arba vieno iš tėvų asmens duomenys sutikrinami su duomenų bazėse esančiais Pareiškėjo ir jo tėvų arba vieno iš tėvų asmens duomenimis. Konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad Pareiškėjo tėvai arba vienas iš tėvų pateiktų papildomus duomenis, įrodančius jų asmens tapatybę bei pilietybę arba patikslintų jau pateiktus duomenis.“

1.5. Išdėstau 11 punkto trečią pastraipą taip:

„Sutikrinus duomenis ir nustačius Pareiškėjo ar, kai AGP prašoma išduoti valstybėje gimusiam vaikui, jo tėvų arba vieno iš tėvų, asmens tapatybę ir pilietybę, konsulinis pareigūnas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas priima sprendimą dėl AGP išdavimo.“

1.6. Įrašau 12 punkte vietoj žodžio „nes“ žodį „kai“.

1.7. Papildau šiuo 121 punktu:

121. Prašant išduoti AGP užsienio valstybėje gimusiam vaikui, konsulinis pareigūnas dėl Pareiškėjo tėvų arba vieno iš tėvų asmens tapatybės ir pilietybės patikrinimo kreipiasi į Konsulinį departamentą, jeigu kyla abejonių dėl Pareiškėjo tėvų arba vieno iš tėvų asmens duomenų, tapatybės ar pilietybės tais atvejais, kai:

121.1. Pareiškėjo tėvai arba vienas iš tėvų nepateikia asmens tapatybės kortelės ar kito turimo dokumento su asmens duomenimis ir nuotrauka (veido atvaizdu);

121.2. Pareiškėjo tėvų arba vieno iš tėvų asmens duomenų nėra duomenų bazėse;

121.3. nėra techninių galimybių duomenų bazėse patikrinti Pareiškėjo tėvų arba vieno iš tėvų asmens tapatybės ir pilietybės;

121.4. būtina patikrinti Pareiškėjo tėvų arba vieno iš tėvų asmens duomenis, tapatybę ar pilietybę dėl kitų priežasčių.“

1.8. Išdėstau 13 punktą taip:

13. šio tvarkos aprašo 12 ir 121 punktuose numatytais atvejais Pareiškėjo pateikti dokumentai arba jų kopijos nedelsiant siunčiami į Konsulinį departamentą faksu, elektroniniu paštu arba, jei yra techninės galimybės, per KPVS. Prašymo Tarnybinių žymų atitinkamose skiltyse nurodomas rašto numeris ir Prašymo išsiuntimo į Konsulinį departamentą data. Prašymo Tarnybinių žymų atitinkamose skiltyse taip pat pažymima, kokią informaciją apie Pareiškėjo ar, kai AGP prašoma išduoti užsienio valstybėje gimusiam vaikui, jo tėvų arba vieno iš tėvų, tapatybę ar pilietybę Konsulinio departamento prašoma pateikti: a – prašymo išduoti asmens tapatybės dokumentą kortelę; b – Pareiškėjo ar, kai AGP prašoma išduoti užsienio valstybėje gimusiam vaikui, jo tėvų arba vieno iš tėvų, nuotrauką ir parašo pavyzdį.“

1.9. Pripažįstu netekusiu galios 14 punktą.

1.10. Išdėstau 15 punktą taip:

15. Šio tvarkos aprašo 12 ir 121 punkte numatytais atvejais informaciją apie Pareiškėjo ar, kai AGP prašoma išduoti užsienio valstybėje gimusiam vaikui, jo tėvų arba vieno iš tėvų, asmens tapatybę ir pilietybę konsulinei įstaigai Konsulinis departamentas privalo pateikti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas. Šiame punkte nurodyti terminai gali būti pratęsti, iki bus nustatyta Pareiškėjo ar, kai AGP prašoma išduoti užsienio valstybėje gimusiam vaikui, jo tėvų arba vieno iš tėvų, asmens tapatybė ir pilietybė.“

1.11. Išdėstau 16 punktą taip:

16. Gavęs informaciją apie Pareiškėjo ar, kai AGP prašoma išduoti užsienio valstybėje gimusiam vaikui, jo tėvų arba vieno iš tėvų, asmens tapatybę ir pilietybę, konsulinis pareigūnas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai šio tvarkos aprašo 15 punkte numatyti terminai pratęsiami, iki bus nustatyta Pareiškėjo ar, kai AGP prašoma išduoti užsienio valstybėje gimusiam vaikui, jo tėvų arba vieno iš tėvų, asmens tapatybė ir pilietybė, priima sprendimą dėl AGP išdavimo.“

1.12. Išdėstau 17 punktą taip:

17. Jei nėra techninių galimybių patikrinti Pareiškėjo ar, kai AGP prašoma išduoti užsienio valstybėje gimusiam vaikui, jo tėvų arba vieno iš tėvų, asmens tapatybės ir pilietybės duomenų bazėse, išimtiniais atvejais, kai nekyla abejonių dėl Pareiškėjo ar, kai AGP prašoma išduoti užsienio valstybėje gimusiam vaikui, jo tėvų arba vieno iš tėvų, asmens tapatybės ir pilietybės, konsulinis pareigūnas gali priimti sprendimą dėl AGP išdavimo negavęs Konsulinio departamento informacijos apie Pareiškėjo ar, kai AGP prašoma išduoti užsienio valstybėje gimusiam vaikui, jo tėvų arba vieno iš tėvų, asmens tapatybę ir pilietybę. Apie priimtą sprendimą konsulinis pareigūnas nedelsdamas privalo informuoti Konsulinį departamentą, nurodyti AGP išdavimo priežastis ir pateikti dokumentų, kurių pagrindu buvo išduotas AGP, kopijas.

Ši tvarka netaikoma išduodant AGP užsienio valstybės piliečiui.“

1.13. Išdėstau 25 punktą taip:

25. Kompetentingų teisėsaugos, globos ir rūpybos bei sveikatos priežiūros institucijų prašymu AGP gali būti išduodamas nepateikus šio tvarkos aprašo 6.1, 6.4 ir 6.5 punktuose nurodytų dokumentų. Tuo atveju, jeigu kartu su kompetentingų teisėsaugos, globos ir rūpybos bei sveikatos priežiūros institucijų prašymu pateikiamas šio tvarkos aprašo 6.1 punkte numatytas dokumentas, asmens, kuriam prašomas išduoti AGP, parašas turi būti patvirtintas atitinkamos kompetentingos institucijos pareigūno. Išduotas AGP perduodamas per šių institucijų atstovus arba persiunčiamas šioms institucijoms paštu.“

1.14. Išbraukiu 1 priedo Tarnybinių žymų skiltyje langelį su pasirinkimo galimybe „c“.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                              Vygaudas Ušackas