LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO PROCESO KODEKSO 83 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2012 m. gegužės 10 d. Nr. XI-2002

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 36-1340; 2005, Nr. 18-574; 2011, Nr. 85-4126)

 

1 straipsnis. 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pakeitimas

Pakeisti 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) įmonė (įstaiga), kuriai iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla arba kurioje vykdoma neteisminė bankroto procedūra, ar fizinis asmuo, kuriam iškelta bankroto byla, o kiti dalyvaujantys byloje asmenys – už šiose bylose paduotus apeliacinius ir kasacinius skundus;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. kovo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________