vALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

n u t a r i m a s

 

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO Nr. O3-219 „DĖL ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, PARDAVIMO, KARŠTO VANDENS TIEKIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLŲ LYGINAMOSIOS ANALIZĖS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. sausio 31 d. Nr. O3-30

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 123-5816) 7 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Kainų ir investicijų skyriaus 2013 m. sausio 29 d. pažymą Nr. O5-31 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-219 „Dėl šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija nutaria:

Pakeisti Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašą, patvirtintą Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-219 (Žin., 2011, Nr. 101-4771) (toliau – Aprašas):

1. Papildyti Aprašo 9.1.3 punktą ir išdėstyti jį taip:

„9.1.3. lyginamosios šilumos gamybos elektros energijos sąnaudos (Slyg nš el):

 

 (kWh/MWh)                                                                                           (3)

 

čia:

J el – elektros energijos šilumos gamybai nuosavuose šilumos šaltiniuose sąnaudos, tūkst. kWh;

Q – iš nuosavų šilumos šaltinių į tinklą patiektas šilumos kiekis, tūkst. MWh.

Lyginamasis rodiklis nustatomas ir Ūkio subjektų pogrupiams, atsižvelgiant į šilumos gamyboje naudojamo kuro balansą;“.

2. Pakeisti Aprašo 9.2.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„9.2.1. vienam dirbančiajam gamybos veikloje tenkanti eksploatuojamų įrenginių instaliuota šilumos generavimo galia (DNR):

 

 (MW/darb.)                                                                              (6)

 

čia:

P inst – eksploatuojamų įrenginių instaliuota galia, MW;

Pkg inst – eksploatuojamų kogeneracinių jėgainių įrenginių instaliuota šilumos generavimo galia, MW;

DB– gamybos veiklai priskirtų darbuotojų skaičius (be veiklos (administracijos) darbuotojų), darb.;

DBkg  – šilumos gamybos veiklai priskirtų kogeneracinių jėgainių įrenginius aptarnaujančių darbuotojų skaičius, darb.

Lyginamasis rodiklis nustatomas ir Ūkio subjektų pogrupiams, atsižvelgiant į šilumos gamyboje naudojamo kuro balansą;“.

 

3. Pakeisti Aprašo 9.2.2 punktą ir išdėstyti jį taip:

„9.2.2. vienam dirbančiajam perdavimo veikloje tenkantis sąlyginis šilumos tinklų ilgis (DNRpr):

 

 (kms/darb.)                                                                                            (7)

 

čia:

IL – sąlyginis šilumos tinklų ilgis, kms;

DBpr  – perdavimo veiklai priskirtų darbuotojų skaičius (be veiklos (administracijos) darbuotojų), darb.;“.

4. Pripažinti netekusiu galios Aprašo 9.2.4 punktą.

5. Papildyti Aprašo 9.3.3 punktą ir išdėstyti jį taip:

„9.3.3. remonto sąnaudos gamybos veikloje, tenkančios eksploatuojamų įrenginių instaliuotos galios vienetui (Slyg rem nš):

 

 (Lt/MW)                                                                                          (13)

 

čia:

Srem nš  – remonto sąnaudos gamybos veikloje (be veiklos (administracijos) remonto sąnaudų), Lt;

P inst – eksploatuojamų įrenginių instaliuota galia, MW.

Lyginamasis rodiklis nustatomas ir Ūkio subjektų pogrupiams, atsižvelgiant į šilumos gamyboje naudojamo kuro balansą;“.

6. Pakeisti Aprašo 9.3.4 punktą ir išdėstyti jį taip:

„9.3.4. materialinės sąnaudos perdavimo veikloje, tenkančios vienam sąlyginiam šilumos tinklų kilometrui (Slyg mat pr):

 

 (tūkst. Lt/kms)                                                                    (14)

 

čia:

Smat pr – materialinės sąnaudos perdavimo veikloje (be veiklos (administracijos) materialinių sąnaudų), tūkst. Lt;

Srem pr  – remonto sąnaudos perdavimo veikloje (be veiklos (administracijos) remonto sąnaudų), tūkst. Lt;

IL – sąlyginis šilumos tinklų ilgis, kms;“.

7. Pakeisti Aprašo 9.3.5 punktą ir išdėstyti jį taip:

„9.3.5. remonto sąnaudos perdavimo veikloje, tenkančios vienam sąlyginiam šilumos tinklų kilometrui (Slyg rem pr):

 

 (Lt/kms)                                                                                           (15)

 

čia:

Srem pr – remonto sąnaudos perdavimo veikloje (be veiklos (administracijos) remonto sąnaudų), tūkst. Lt;

IL – sąlyginis šilumos tinklų ilgis, kms;“.

8. Pripažinti netekusiais galios Aprašo 9.3.6 ir 9.3.7 punktus.

9. Pakeisti Aprašo 10.3.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„10.3.1. sąskaitų parengimo ir pateikimo bei gyventojų įmokų administravimo sąnaudos, tenkančios vienam aptarnaujamam karšto vandens vartotojui (Skv vart):

 

 (tūkst. Lt/vart.)                                                                                        (23)

 

čia:

Skv – sąskaitų parengimo ir pateikimo bei gyventojų įmokų administravimo sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje (be veiklos (administracijos) materialinių sąnaudų), tūkst. Lt;

Vsk  – karšto vandens vartotojų skaičius, vart.;“.

10. Pripažinti netekusiu galios Aprašo 10.3.2 punktą.

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė