LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. GEGUŽĖS 9 D. NUTARIMO NR. 531 „DĖL NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PARDAVIMO VIEŠUOSE PREKIŲ AUKCIONUOSE TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. spalio 29 d. Nr. 1707

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 9 d. nutarimą Nr. 531 „Dėl Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 41-1428):

1. Išbraukti 2.1.2 punkte žodžius „užsienio valstybėse esantis turtas“ ir vietoj žodžių „finansinis ir nekilnojamasis turtas“ įrašyti žodžius „finansinis turtas ir nekilnojamieji daiktai“.

2. Pripažinti netekusiu galios 2.2 punktą.

3. Išdėstyti 2.3 punktą taip:

2.3. viešus valstybės ir savivaldybių turto, nurodyto 2.1.1 punkte, aukcionus gali rengti:

2.3.1. valstybės ar savivaldybių institucijos, Lietuvos bankas, valstybės ar savivaldybės įmonės, įstaigos ar organizacijos – parduodami valstybės ar savivaldybių turtą, kurį patikėjimo teise valdo, naudoja ir kuriuo disponuoja, nepriklausomai nuo jo likutinės vertės;

2.3.2. Lietuvos Respublikos įmonių rejestre įregistruotos įmonės, jeigu aukcionų rengėjų veikla nustatyta jų steigimo dokumentuose, – pagal sudarytas pavedimo sutartis. Valstybės ar savivaldybių institucijos, valstybės ar savivaldybės įmonės, įstaigos ar organizacijos pavedimo sutartis su tokiomis įmonėmis dėl valstybės ar savivaldybių turto, kurį patikėjimo teise valdo, naudoja ir kuriuo disponuoja, pardavimo gali sudaryti, kai turto vieneto likutinė vertė didesnė kaip 1000 litų;“.

4. Išdėstyti 2.5 punktą taip:

2.5. neparduotą naujame aukcione valstybės ar savivaldybės turtą patikėjimo teise valdančios, naudojančios ir juo disponuojančios valstybės ar savivaldybių institucijos, Lietuvos bankas, valstybės ar savivaldybės įmonės, įstaigos ar organizacijos gali panaudoti kitais Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais būdais;“.

5. Nurodytuoju nutarimu patvirtintoje Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkoje:

5.1. Įrašyti 1 punkto antrajame sakinyje vietoj žodžių „užsienio valstybėse esantį turtą“ žodžius „Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų valdomą turtą“ ir vietoj žodžių „finansinį ir nekilnojamąjį turtą“ – žodžius „finansinį turtą ir nekilnojamuosius daiktus“.

5.2. Įrašyti 2 punkto antrojoje pastraipoje vietoj žodžių „užsienio valstybėse esantį turtą“ žodžius „Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų valdomą turtą“ ir vietoj žodžių „finansinį ir nekilnojamąjį turtą“ – žodžius „finansinį turtą ir nekilnojamuosius daiktus“.

5.3. Išdėstyti 2 punkto ketvirtąją pastraipą taip:

„pardavėjas – valstybės ar savivaldybės institucija, Lietuvos bankas, valstybės ar savivaldybės įmonė, įstaiga ar organizacija, paskyrusi aukciono vedėją valstybės ar savivaldybės turtui, kurį patikėjimo teise valdo, naudoja ir kuriuo disponuoja, parduoti arba sudariusi pavedimo sutartį su aukciono rengėju“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                                  PETRAS ČĖSNA