LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ TIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. lapkričio 5 d. Nr. D1-904/3D-844

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 2, 10, 22, 25, 28, 32, 34, 35, 36 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 29 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo (Žin., 2010, Nr. 84-4404) 11 straipsniu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2010, Nr. 125-6395), 15.5 punktu ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 (Žin., 1998, Nr. 83-2327; 2010, Nr. 125-6405), 15.5 punktu,

t v i r t i n a m e Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2012 m. lapkričio 5 d.

įsakymu Nr. D1-904/3D-844

 

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato teritorijų planavimo dokumentų (toliau – Dokumentai, Dokumentas) tikrinimo, atliekamo teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą pagal kompetenciją vykdančioje institucijoje (toliau – Priežiūros institucija), tvarką.

2. Dokumentų tikrinimas – tai tikrinimas, ar planavimo sąlygos ir planavimo sąlygų sąvadas atitinka teisės aktų reikalavimus, ar atliktos visos teritorijų planavimo dokumentų rengimo, svarstymo, derinimo procedūros ir ar sprendiniai atitinka planavimo sąlygas, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

3. Šis Tvarkos aprašas privalomas visoms Priežiūros institucijoms, planavimo organizatoriams, planavimo sąlygas ir planavimo sąlygų sąvadus išduodančioms ir Dokumentus derinančioms institucijoms, Dokumentus tvirtinančioms institucijoms, taip pat kitiems su teritorijų planavimo procesu susijusiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

 

II. DOKUMENTo PATEIKIMAS TIKRINTI

 

4. Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo raštu pateikia Priežiūros institucijai prašymą patikrinti Dokumentą (toliau – Prašymas) (Tvarkos aprašo 1 priedas), prie jo pridėdamas viešai apsvarstyto ir suderinto visos sudėties pagal teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų rengimo tvarką, reikalavimus parengto Dokumento originalą ir jo kopiją, kuri turi būti patvirtinta planavimo organizatoriaus teisės aktų nustatyta tvarka. Dokumento originalą ir jo kopiją turi sudaryti sprendiniai (brėžiniai ir aiškinamasis raštas) ir planavimo proceso procedūrų dokumentai. Dokumento brėžinių kopijų spalvinis žymėjimas turi atitikti originalą.

5. Dokumentas teikiamas tikrinti Priežiūros institucijai, pasibaigus Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatytam planavimo organizatoriaus atsakymo pasiūlymus dėl Dokumento pateikusiems asmenims apskundimo terminui.

6. Prašymas registruojamas Priežiūros institucijos informacinėje dokumentų valdymo sistemoje, atskirame tokiems raštams registruoti skirtame registre.

 

III. DOKUMENTO PATIKRINIMAS

 

7. Dokumento tikrinimo metu patikrinama, ar:

7.1. planavimo organizatorius yra asmuo, nurodytas Teritorijų planavimo įstatymo 8, 14 ir 20 straipsniuose;

7.2. Dokumento rengėjas atitinka reikalavimus, nurodytus Teritorijų planavimo įstatymo 36 straipsnyje;

7.3. Dokumento sudėtis atitinka Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus;

7.4. Dokumento planavimo sąlygos ir planavimo sąlygų sąvadas atitinka Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Jei Dokumento planavimo sąlygos ir planavimo sąlygų sąvadas buvo patikrintas Planavimo sąlygų, planavimo sąlygų sąvadų ir statybą leidžiančių dokumentų parengimo bei išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1V-17 (Žin., 2011, Nr. 100-4726; 2012, Nr. 42-2096), nustatyta tvarka ir Planavimo sąlygų ir jų sąvado rengimo bei išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo akte buvo nurodyta pažeidimų, Dokumento tikrinimo metu patikrinama, ar minėti pažeidimai pašalinti;

7.5. Dokumento sprendiniai atitinka planavimo sąlygas, Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

7.6. Dokumento rengimo, viešumo užtikrinimo, derinimo procedūros atitinka Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

7.7. planavimo organizatoriaus atsakymai į visuomenės pateiktus pasiūlymus pagrįsti Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais;

7.8. Dokumento sprendiniai pataisyti pagal planavimo organizatoriaus priimtus visuomenės pasiūlymus.

8. Dokumento patikrinimas nutraukiamas paaiškėjus, kad:

8.1. planavimo organizatorius nėra asmuo, nurodytas Teritorijų planavimo įstatymo 8, 14 ir 20 straipsniuose, arba Dokumento rengėjas neatitinka reikalavimų, nurodytų Teritorijų planavimo įstatymo 36 straipsnyje;

8.2. tikrinti pateikto Dokumento sudėtis neatitinka Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytų sudėties reikalavimų arba Dokumente nėra visų teisės aktų numatytų planavimo proceso procedūrų dokumentų;

8.3. panaikintas neteisėtai priimtas administracinis sprendimas dėl teritorijos planavimo dokumento, kurio sprendiniai daro įtaką Dokumento sprendiniams, patvirtinimo ir Dokumento sprendiniai neatitinka galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, kurie daro įtaką Dokumento sprendiniams.

9. Dokumento patikrinimas sustabdomas paaiškėjus, kad:

9.1. Dokumento privalomieji dokumentai gali būti suklastoti. Dokumentas su lydraščiu perduodamas teisėsaugos institucijoms. Dokumento tikrinimas sustabdomas, kol teisėsaugos institucijos atliks tyrimą ir/ar pateiks išvadas;

9.2. panaikintas neteisėtai priimtas administracinis sprendimas dėl teritorijos planavimo dokumento, kurio sprendiniai privalomi rengiant Dokumento sprendinius, patvirtinimo ir nėra tokių teritorijos planavimo dokumento sprendinių. Dokumento tikrinimas sustabdomas, kol įsigalios naujo tokio teritorijų planavimo dokumento sprendiniai;

9.3. Priežiūros institucijos ar teisėsaugos institucijos skundą dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, kuriuos turi atitikti Dokumento sprendiniai, pradėjo nagrinėti teismas. Dokumento tikrinimas sustabdomas, kol teismas išnagrinės skundą.

10. Apie šio Tvarkos aprašo 8 ir 9 punktuose nurodytą patikrinimo nutraukimą ar sustabdymą, priežastis, o šio Tvarkos aprašo 8, 9.2, 9.3 punktuose numatytais atvejais ir apie galimybę atsiimti Dokumentą per 15 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos Priežiūros institucija raštu praneša planavimo organizatoriui ir jo įgaliotam asmeniui, jei Prašymą pateikė planavimo organizatoriaus įgaliotas asmuo, ir (ar) atsakingiems viešojo administravimo subjektams. Nurodoma, kad Dokumento tikrinimas gali būti tęsiamas tik pašalinus nustatytus trūkumus ar pateikus atitinkamus dokumentus (teisėsaugos institucijų išvadas, privalomus galiojančio teritorijos planavimo dokumento sprendinius ar teismo sprendimus), panaikinančius Dokumento tikrinimo sustabdymo priežastis.

11. Priežiūros institucija negali reikalauti keisti Dokumento sprendinių, jei jie neprieštarauja Teritorijų planavimo įstatymui ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams.

12. Priežiūros institucija negali reikalauti pakartoti Dokumento viešumo užtikrinimo ir (ar) derinimo procedūrų Tvarkos aprašo 16.1.2 ir 16.1.3 punktuose numatytais atvejais.

13. Priežiūros institucija turi reikalauti pakartoti Dokumento viešumo užtikrinimo ir (ar) derinimo procedūras, jei patikrinimo metu nustato, kad:

13.1. atlikus šias procedūras buvo pakeisti Dokumento sprendiniai ne dėl jų neatitikties Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams;

13.2. šios procedūros atliktos pažeidžiant Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir tai galėjo turėti įtakos Dokumento sprendiniams;

13.3. Dokumento sprendiniai turi būti keičiami pagal Dokumento patikrinimo akte (toliau – Aktas) (Tvarkos aprašo 2 priedas) nurodytas jų neatitiktis Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms.

 

IV. PATIKRINIMO AKTO RENGIMAS ir patvirtinimas

 

14. Priežiūros institucija, patikrinusi Dokumentą, per 20 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos surašo Aktą.

15. Aktas surašomas trimis egzemplioriais.

16. Akte įrašoma patikrinimo išvada gali būti:

16.1. teigiama, kai:

16.1.1. teritorijų planavimo proceso procedūros ir Dokumento sprendiniai atitinka Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

16.1.2. patikrinimo metu nustatytus trūkumus ištaisius, Dokumento sprendiniai išliktų nepasikeitę;

16.1.3. patikrinimo metu nustatyti trūkumai neturi įtakos planavimo proceso procedūrų rezultatams;

16.2. neigiama, kai:

16.2.1. Dokumento sprendiniai neatitinka Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

16.2.2. teritorijų planavimo proceso procedūros neatitinka Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ir tai galėjo turėti įtakos Dokumento sprendiniams.

17. Teigiamos ar neigiamos išvados atveju Akto eilutėje „Patikrinimo apibendrinimas“ Tvarkos aprašo 16.1.2 ir 16.1.3 punktuose aprašyti trūkumai nenurodomi, o kad jie nesikartotų, Priežiūros institucija raštu kreipiasi į atsakingus viešojo administravimo subjektus ir kitus su teritorijų planavimo procesu susijusius asmenis.

18. Neigiamos išvados atveju Akto eilutėje „Patikrinimo apibendrinimas“ surašomos nustatytos Dokumento planavimo tikslų, planavimo proceso procedūrų ir (ar) Dokumento sprendinių neatitiktys Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms.

19. Neigiamos išvados atveju Akto eilutėje „Reikalavimas planavimo organizatoriui“ įrašomas reikalavimas planavimo organizatoriui neteikti Dokumento tikrinti pakartotinai, neištaisius Akte nurodytų Dokumento neatitikčių teisės aktų nuostatoms ir (ar) pasibaigus planavimo sąlygų, planavimo sąlygų sąvado, detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties galiojimo terminui.

20. Akto eilutėje „Išvada dėl teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo“ įrašoma:

20.1. teigiamos išvados atveju – „Tvirtinti galima“;

20.2. neigiamos išvados atveju – „Tvirtinti negalima“.

21. Dokumentą patikrina ir Aktą pasirašo Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-831/3D-868 (Žin., 2010, Nr. 116-5949), 12 punkte nurodytas Priežiūros institucijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – Priežiūros specialistas). Valstybės sienos, krašto apsaugos ir strateginės reikšmės Dokumentus, pažymėtus slaptumo žyma, turi teisę tikrinti ir patikrinimo aktą pasirašyti Priežiūros specialistas, turintis teisę dirbti su dokumentais, susijusiais su valstybės ar tarnybos paslaptimi.

22. Aktą patvirtina Priežiūros institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo, arba Aktas tik pasirašomas pagal Priežiūros institucijos patvirtintas taisykles. Kai Aktas tik pasirašomas, tvirtinimo žyma Akte nerašoma.

23. Aktai registruojami Priežiūros institucijos informacinėje dokumentų valdymo sistemoje, atskirame jiems registruoti skirtame registre.

24. Dokumento (originalo ir kopijos) pagrindiniame brėžinyje patikrinimą atlikęs Priežiūros specialistas uždeda patikrinimo spaudą. Jame įrašo Akto datą, registracijos numerį, patikrinimo išvadą (teigiama ar neigiama), savo vardą, pavardę ir pasirašo.

25. Apie atliktą Dokumento patikrinimą ir galimybę atsiimti Dokumentą raštu arba kitomis informavimo priemonėmis pranešama planavimo organizatoriui ir jo įgaliotam asmeniui, jei Prašymą pateikė planavimo organizatoriaus įgaliotas asmuo. Patvirtinto Akto du egzemplioriai ir pateikto tikrinti Dokumento originalas su lydraščiu įteikiami planavimo organizatoriui ar jo įgaliotam asmeniui. Trečiasis Akto egzempliorius ir Dokumento kopija paliekami Priežiūros institucijoje.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Neigiamos išvados atveju pakartotinai patikrinimas atliekamas ta pačia Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

27. Patikrinimo metu nustačius teisės aktų pažeidimų, juos padariusiems asmenims taikomos teisės aktų numatytos administracinio poveikio priemonės.

28. Neteisėtai pasirašytą ar patvirtintą Aktą iki Dokumento patvirtinimo savo sprendimu gali panaikinti Priežiūros institucija, išdavusi Aktą, arba teismas, jeigu šis Aktas nepanaikinamas administracine tvarka. Apie priimtą sprendimą panaikinti Aktą Priežiūros institucija raštu informuoja planavimo organizatorių, o panaikinus Aktą su teigiama patikrinimo išvada – ir Dokumentą tvirtinančią instituciją.

29. Aktas ir Dokumento kopija Priežiūros institucijoje saugomi 10 metų.

30. Priežiūros institucija Dokumentų patikrinimo išvadas (išskyrus valstybės sienos, krašto apsaugos ir strateginės reikšmės objektų, kurie yra susiję su įslaptinta informacija, Dokumentų) paskelbia savo interneto svetainėje per 5 darbo dienas nuo Akto patvirtinimo.

 

_________________


Teritorijų planavimo

dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo patikrinti teritorijų planavimo dokumentą forma)

 

__________________________________________________________________________

(prašymą pateikiančio planavimo organizatoriaus ar jo įgalioto asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas)

 

__________________________________________________________________________

(juridinio asmens buveinės adresas, telefono numeris, el. p. adresas; fizinio asmens gyvenamoji vieta, telefono numeris, el. p. adresas)

 

_______________________________________________

(teritorijų planavimo dokumentą tikrinančios institucijos pavadinimas (adresatas)

 

PRAŠYMAS

PATIKRINTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

 

____________ Nr.* __________

(data)                                 

 

Prašau (-ome) vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu patikrinti, ar atitinka teisės aktų reikalavimus:

 

1. Tikrinti teikiamas teritorijų planavimo dokumentas: ___________________________

___________________________________________________________________________

(teritorijų planavimo dokumento pavadinimas, nurodant planuojamos teritorijos adresą, planuojamą teritoriją, planavimo lygmenį ir rūšį)

 

2. Planavimo organizatorius: _______________________________________________

___________________________________________________________________________

(Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas, buveinės adresas, telefono numeris; fizinio asmens

vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, telefono numeris)

 

3. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: ___________________________________

___________________________________________________________________________

(juridinio asmens ar įmonės, įsteigtos Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose

valstybėse, filialo Lietuvos Respublikoje pavadinimas, buveinės adresas, telefono numeris; specialisto vardas, pavardė, atestato (kai jis

privalomas) numeris, telefono numeris)

 

Tikrinti teikiamo teritorijų planavimo dokumento sudėtis: ________________________

___________________________________________________________________________

(Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo 4 punkte nurodytų dokumentų pavadinimai ir segtuvų skaičius)

 

Planavimo organizatoriaus įgalioto asmens įgaliojimus patvirtinantis dokumentas: _____

___________________________________________________________________________

(kai prašymą pateikia planavimo organizatoriaus įgaliotas asmuo)

 

 

Patvirtinu (-ame), kad pateikta informacija yra teisinga.

 

Pareigų pavadinimas**

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

A. V. ***

 

___________________

*Dokumento numeris rašomas, jei prašymą pateikia Lietuvos arba užsienio juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija.

**Pareigų pavadinimas rašomas, jei prašymą pateikia Lietuvos arba užsienio juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija.

***A. V. (jeigu reikalavimą turėti antspaudą nustato įstatymai).

 

_________________


Teritorijų planavimo

dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto forma)

 

__________________________________________________________________________

(teritorijų planavimo dokumentą tikrinančios institucijos pavadinimas)

 

TVIRTINU

__________________

(pareigos)

__________________

(parašas)

__________________

(vardas ir pavardė) *

 

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO PATIKRINIMO AKTAS

 

________ Nr. _____

(data)

_________________

(sudarymo vieta)

 

 

Tikrinamasis teritorijų planavimo dokumentas

.......................

(teritorijų planavimo dokumento pavadinimas, planavimo lygmuo ir rūšis)

.......................

Planavimo organizatorius

.......................

(Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas, buveinės adresas, telefono numeris; fizinio asmens vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, telefono numeris)

.......................

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas

.......................

(juridinio asmens ar įmonės, įsteigtos Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, filialo Lietuvos Respublikoje pavadinimas, buveinės adresas, telefono numeris; specialisto vardas, pavardė, atestato (kai jis privalomas) numeris, telefono numeris)

.......................

Tikrinti pateikti dokumentai

.......................

(pavadinimai ir segtuvų skaičius)

.......................

Patikrinimo apibendrinimas

.......................;

(planavimo tikslų neatitiktys teisės aktų nuostatoms)

.......................;.

(planavimo procedūrų neatitiktys teisės aktų nuostatoms)

.......................;

(teritorijų planavimo dokumento sprendinių neatitiktys teisės aktų nuostatoms)

Patikrinimo išvada

.......................

(teigiama arba neigiama pagal Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo 16 punktą)

.......................

Reikalavimas planavimo organizatoriui

.......................

.......................

(pagal Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo 19 punktą)

Išvada dėl viešumo ir (ar) derinimo procedūrų kartojimo

.......................

(pagal Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo 12 ir 13 punktus)

Išvada dėl teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo

.......................

(pagal Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo 20 punktą)

 

Teritorijų planavimo dokumentą patikrino

 

Pareigų pavadinimas**

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

___________________

* Tvirtinimo žyma nerašoma, kai Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas ne tvirtinamas, o tik pasirašomas pagal teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą pagal kompetenciją vykdančioje institucijoje patvirtintas taisykles.

 

_________________