LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL SUSISIEKIMO MINISTRO 2002 M. VASARIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 3-66 „DĖL MAKSIMALIŲ LEIDŽIAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ MATMENŲ, LEIDŽIAMŲ AŠIES (AŠIŲ) APKROVŲ, LEIDŽIAMOS BENDROSIOS MASĖS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. liepos 4 d. Nr. 3-342

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2002 m. vasario 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/7/EB, iš dalies pakeičiančia Tarybos direktyvą 96/53/EB, tam tikroms Bendrijoje naudojamoms kelių transporto priemonėms nustatančią nacionalinio ir tarptautinio vežimo maksimalius leistinus matmenis ir tarptautinio vežimo maksimalią leistiną masę,

pakeičiu maksimalius leidžiamus transporto priemonių matmenis, patvirtintus susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 23-870):

1. Išdėstau I skyriaus 1 punktą taip:

„ 1. Ilgiai:

1.1. motorinės transporto priemonės, išskyrus 12,00 m autobusus              12,00 m

1.2. priekabos                                                                                               12,00 m

1.3. sujungtos transporto priemonės (vilkikas su puspriekabe)                    16,50 m

1.4. autotraukinio (automobilio su priekaba)                                                18,75 m

1.5. sujungto autobuso                                                                                 18,75 m

1.6. dviejų tiltų autobuso                                                                             13,50 m

1.7. autobuso su daugiau nei dviem tiltais                                                   15,00 m

1.8. autobuso su priekaba                                                                             18,75 m“.

 

2. Išdėstau I skyriaus 4 ir 5 punktus taip:

4. Nuimami antstatai ir standartinės krovinių gabenimo priemonės, tokios kaip konteineriai, įskaitytos į šio skirsnio 1,2,3,6,7,8 ir IV skirsnio 4 punktus. Jeigu ant autobuso yra pritvirtinami nuimami įtaisai, pvz., slidžių dėžės, jų ilgis, įskaitant įtaisus, neturi viršyti 1 punkte nustatyto maksimalaus ilgio.

5. Visos keliu judančios transporto priemonės ir kombinuotos transporto priemonės turi važiuoti žiedu, kurio išorinis ir vidinis spindulys yra atitinkamai lygūs 12,5 m ir 5,3 m. Autobusams taikomi papildomi reikalavimai:

5.1. Jeigu autobusas nejuda ir jo vairuojamieji ratai yra nukreipti taip, kad pajudėjus transporto priemonei jos tolimiausias išorinis taškas gali nubrėžti 12,50 m spindulio žiedą, žiedo išorėje esanti transporto priemonės vertikali liečiamoji plokštuma nustatoma ant žemės brėžiant liniją. Jeigu tai sujungtas autobusas, jo nejudančios dalys turi būti išdėstytos išilgai tai plokštumai.

5.2. Jeigu transporto priemonė iš tiesiosios linijos juda į aukščiau apibūdintą žiedo zoną, ji iš šios vertikalios plokštumos ribų negali išsikišti daugiau nei 0,60 m.“

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   ZIGMANTAS BALČYTIS