LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ SUNAIKINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2003 m. balandžio 29 d. Nr. 553

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 62-2496) 15 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Civilinių pirotechnikos priemonių sunaikinimo tvarką (pridedama).

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS                                                           LINAS LINKEVIČIUS

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 553

 

CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ SUNAIKINIMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Laikantis šios tvarkos, sunaikinamos visų klasių civilinės pirotechnikos pramoginės ir techninės priemonės, kurių garantijos (saugojimo) laikas pasibaigęs ar kurias dėl mechaninių ar kitokių pažeidimų nesaugu naudoti.

2. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos:

Naikinančioji institucija – krašto apsaugos sistemos institucija, kuriai krašto apsaugos ministras paveda vykdyti civilinių pirotechnikos priemonių sunaikinimo darbus.

Sunaikinimo darbų vadovas – karo inžinerijos specialistas, įgaliotas organizuoti parengiamuosius darbus civilinių pirotechnikos priemonių sunaikinimo vietoje ir vadovaujantis sunaikinimo darbų grupei (grupėms), naikinančiai civilines pirotechnikos priemones.

Sunaikinimo darbų grupė – karo inžinerijos specialistai, aprūpinti asmeninės apsaugos ir darbo priemonėmis, skirtomis civilinėms pirotechnikos priemonėms naikinti, atliekantys civilinių pirotechnikos priemonių sunaikinimo darbus.

Pagalbinis personalas – budintis gydytojas (felčeris) ir personalas, atliekantis parengiamuosius darbus ir (ar) vykdantis priešgaisrinę ir bendrą civilinių pirotechnikos priemonių sunaikinimo vietų (aikštelių) apsaugą.

Parengiamieji darbai – civilinių pirotechnikos priemonių sunaikinimo vietų (aikštelių) parengimas, priešgaisrinė ir bendra civilinių pirotechnikos priemonių sunaikinimo vietų (aikštelių) ir lauko sandėlių apsauga, kiti neatidėliotini darbai, kuriuos privaloma atlikti prieš naikinant civilines pirotechnikos priemones.

Sunaikinimo darbai – civilinių pirotechnikos priemonių sunaikinimas specialiai parengtose vietose (aikštelėse) pasirinktu būdu (mechaniškai, deginant, sprogdinant ir panašiai).

Darbo priemonės – civilinėms pirotechnikos priemonėms sunaikinti skirta technika, įranga, degieji skysčiai ar mišiniai, sprogstamosios medžiagos, sprogdinimo (uždegimo) priemonės ir kiti prietaisai, kurių reikia sunaikinimo darbų grupei (grupėms) pavestoms užduotims įvykdyti.

Pagalbinės priemonės – automobiliai ir kitos priemonės, kurių reikia priešgaisrinei ir bendrai sunaikinimo darbų vietų (aikštelių) ir lauko sandėlių apsaugai užtikrinti, medicinos pagalbai suteikti, jeigu įvyktų nelaimingas atsitikimas.

3. Kitos šioje tvarkoje vartojamos sąvokos paaiškintos Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatyme (Žin., 2002, Nr. 62-2496).

 

II. SUNAIKINIMO DARBŲ ORGANIZAVIMAS

 

4. Civilinių pirotechnikos priemonių sunaikinimo darbus vykdo karo inžinerijos specialistai, turintys teisę atlikti sprogdinimo darbus, vadovaujami sunaikinimo darbų vadovo.

5. Sunaikinimo darbų vadovu skiriamas karo inžinerijos specialistas, turįs ne žemesnę kaip II kvalifikacinę sprogdintojo išminuotojo kategoriją, nustatytą krašto apsaugos ministro.

6. Civilinių pirotechnikos priemonių sunaikinimo darbų vadovas pavaldus naikinančiosios institucijos vadui.

7. Visi sunaikinimo darbų grupės (grupių) nariai privalo turėti ne žemesnę kaip III kvalifikacinę sprogdintojo išminuotojo padėjėjo kategoriją.

8. Civilinės pirotechnikos priemonės sunaikinamos tik Lietuvos kariuomenės poligonuose įrengtose sprogdinimo darbų aikštelėse ar specialiai parengtose vietose (aikštelėse).

9. Poligoną civilinėms pirotechnikos priemonėms sunaikinti skiria Lietuvos kariuomenės vadas ar jo įgaliotas asmuo pagal naikinančiosios institucijos pateiktą poligono skyrimo paraišką.

10. Galutinę naikintinų civilinių pirotechnikos priemonių pristatymo vietą, laiką, kiekį ir sunaikinimo terminus nustato naikinančioji institucija.

11. Civilinių pirotechnikos priemonių naudotojas (toliau vadinama – naudotojas) pristato naikintinas civilines pirotechnikos priemones į sunaikinimo darbų vietą ir perduoda sunaikinimo darbų vadovui pagal važtaraštį ar laisvos formos apskaitos dokumentą, dalyvaujant naikinančiosios institucijos civilinių pirotechnikos priemonių priėmimo komisijai.

12. Naikinančiosios institucijos civilinių pirotechnikos priemonių priėmimo komisija skiriama naikinančiosios institucijos vado įsakymu.

13. Naikinančiosios institucijos civilinių pirotechnikos priemonių priėmimo komisija, patikrinusi perduodamas civilines pirotechnikos priemones, jų perdavimo faktą įformina perdavimo ir priėmimo aktu, kurį pasirašo visi komisijos nariai, sunaikinimo darbų vadovas ir naudotojas. Surašomi 2 perdavimo ir priėmimo akto egzemplioriai. Vienas akto egzempliorius perduodamas naikinančiajai institucijai, antrasis – naudotojui. Perdavimo ir priėmimo aktai tvirtinami abiejų šalių atstovų (kai naudotojas yra fizinis asmuo – paties naudotojo) parašais ir antspaudais.

14. Civilinių pirotechnikos priemonių sunaikinimo darbų organizavimo tvarką ir būdą (būdus), vadovaudamasis saugos ekspertizės išvadomis ir (ar) naikinančiosios institucijos nesprogusių šaudmenų naikinimo specialistų rekomendacijomis, nustato sunaikinimo darbų vadovas. Jis vadovauja sunaikinimo darbų vietos (vietų) parengiamiesiems darbams ir duoda įsakymus sunaikinti civilines pirotechnikos priemones.

15. Priešgaisrinę ir bendrąją sunaikinimo darbų vietų (aikštelių) ir lauko sandėlių apsaugą vykdo Lietuvos kariuomenės poligono, kuriame naikinamos civilinės pirotechnikos priemonės, pagalbinis personalas.

16. Laikinųjų (lauko) civilinių pirotechnikos priemonių ir darbo priemonių sandėlių ir civilinių pirotechnikos priemonių naikinimo vietų (aikštelių) apsaugą vykdo naikinančioji institucija.

17. Visas personalas, dalyvaujantis sunaikinant civilines pirotechnikos priemones, pavaldus sunaikinimo darbų vadovui ir vykdo tik jo nurodymus.

18. Komisiją sunaikintoms civilinėms pirotechnikos priemonėms nurašyti skiria naikinančiosios institucijos vadas. Apie šios komisijos sudarymą raštu informuojamas naudotojas, kurio pageidavimu į šią komisiją skiriamas naudotojas arba jo atstovas.

19. Surašomi 3 civilinių pirotechnikos priemonių nurašymo akto egzemplioriai. Pirmasis akto egzempliorius perduodamas naikinančiajai institucijai, antrasis ir trečiasis egzemplioriai – naudotojui. Aktai tvirtinami abiejų šalių atstovų (kai naudotojas yra fizinis asmuo – paties naudotojo) parašais ir antspaudais.

20. Civilinėms pirotechnikos priemonėms naikinti išeikvotos darbo priemonės nurašomos teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Sunaikinusi civilines pirotechnikos priemones, naikinančioji institucija sudaro išlaidų sąmatą ir pateikia naudotojui apmokėti sąskaitą faktūrą.

22. Konfiskuotų ir bešeimininkių civilinių pirotechnikos priemonių, kurių garantijos (saugojimo) laikas pasibaigęs ar kurias dėl mechaninių ar kitokių pažeidimų nesaugu naudoti, naikinimo išlaidos padengiamos iš Krašto apsaugos ministerijai skiriamų bendrųjų asignavimų.

 

III. PARAIŠKŲ SUNAIKINTI CIVILINES PIROTECHNIKOS PRIEMONES PATEIKIMAS, NAUDOTOJO IR NAIKINANČIOSIOS INSTITUCIJOS PAREIGOS IR TEISĖS

 

23. Civilinių pirotechnikos priemonių, kurių garantijos (saugojimo) laikas pasibaigęs ar kurias dėl mechaninių ar kitokių pažeidimų nesaugu naudoti, naudotojas naikinančiajai institucijai pateikia paraišką sunaikinti šias priemones.

24. Naudotojas paraiškoje nurodo:

24.1. naikintinų civilinių pirotechnikos priemonių gaminių pavadinimus, paskirtį ir klasę;

24.2. atskirų gaminių, priklausančių atitinkamai klasei, skaičių, viename gaminyje esančio pirotechninio mišinio tipą ir kiekį gramais;

24.3. pageidautiną civilinių pirotechnikos priemonių sunaikinimo terminą.

25. Naudotojas privalo:

25.1. naikinančiajai institucijai pareikalavus, pateikti techninius civilinių pirotechnikos priemonių gaminių aprašymus (brėžinius, naudojimo instrukcijas), o jeigu atlikta gaminių saugos ekspertizė, saugos ekspertizės išvadas;

25.2. pristatyti naikintinas civilines pirotechnikos priemones į naikinančiosios institucijos nurodytą vietą;

25.3. iš naikinančiosios institucijos gavęs sąskaitą faktūrą, ne vėliau kaip per 10 dienų padengti visas civilinių pirotechnikos priemonių sunaikinimo darbų išlaidas.

26. Naudotojas turi teisę:

26.1. gauti iš naikinančiosios institucijos išankstinę informaciją apie numatomas sunaikinimo darbų išlaidas;

26.2. skirti pramoginių pirotechnikos priemonių, priskirtų I, II, III ir IV klasėms, naikinimo darbų vykdymo stebėtoją (stebėtojus).

27. Naikinančioji institucija, gavusi naudotojo paraišką sunaikinti civilines pirotechnikos priemones, privalo:

27.1. pateikti Lietuvos kariuomenės vadui ar jo įgaliotam asmeniui poligono skyrimo paraišką, nurodydama pageidautinus civilinių pirotechnikos priemonių sunaikinimo terminus;

27.2. Lietuvos kariuomenės vadui ar jo įgaliotam asmeniui nurodžius poligoną ir jo naudojimo laiką, pateikti naudotojui duomenis apie civilinių pirotechnikos priemonių sunaikinimo vietą, datą ir laiką.

28. Naikinančioji institucija turi teisę:

28.1. gauti iš naudotojo papildomą informaciją apie naikintinas civilines pirotechnikos priemones (techninius aprašymus, brėžinius, naudojimo instrukcijas);

28.2. pasilikti civilinių techninių pirotechnikos priemonių pavyzdžius, kurių kenksmingumas pašalintas, mokymo tikslais – perduoti juos Lietuvos kariuomenės karo inžinerijos mokyklai, kai technines pirotechnikos priemones, priskirtas T0, T1 ir T3 klasėms, galima padaryti nekenksmingas jų nesunaikinus;

28.3. keisti civilinių pirotechnikos priemonių sunaikinimo vietą ir (ar) datą, ar konkretų laiką, kai dėl objektyvių priežasčių ar pakitusių aplinkybių sunaikinimo darbų neįmanoma atlikti iš anksto nurodytoje vietoje ir (ar) nurodytu laiku, apie tai informavusi naudotoją.

29. Kiekvieną kartą naikinant civilines pirotechnikos priemones, naudotojas ir naikinančioji institucija sudaro civilinių pirotechnikos priemonių sunaikinimo sutartį.

30. Naikinančiosios institucijos vardu civilinių pirotechnikos priemonių sunaikinimo sutartis sudaro įgalioti pareigūnai.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Už šioje tvarkoje nustatytų reikalavimų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą naudotojas ir naikinančioji institucija atsako teisės aktų nustatyta tvarka

______________