LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 28 D. ĮSAKYMO Nr. D1-508 „DĖL PRODUKTŲ, KURIŲ VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI, SĄRAŠŲ, APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ IR APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ, KURIUOS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TURI TAIKYTI PIRKDAMOS PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS, TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. spalio 1 d. Nr. D1-797

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 84-4110):

1. Išdėstau nauja redakcija nurodytuoju įsakymu patvirtintus (pridedama):

1.1. Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (1-oji produktų grupė), sąrašą;

1.2. Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (2-oji produktų grupė), sąrašą;

1.3. Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (3-ioji produktų grupė), sąrašą;

1.4. 1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijus;

1.5. 2-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijus;

1.6. 3-iosios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijus.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraše:

2.1. įrašau 3.3 punkte vietoj žodžių ir skaičių „Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2010–2011 metų priemonės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-833 (Žin., 2010, Nr. 116-5951)“ žodžius ir skaičius „Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2012–2015 metų priemonės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-973 (Žin., 2011, Nr. 157-7449)“;

2.2. išdėstau 12 punktą taip:

„12. Perkančioji organizacija aplinkos apsaugos kriterijus gali suformuluoti:

12.1. apibūdindama pirkimo objektą;

12.2. nustatydama minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ar kvalifikacinės atrankos kriterijus;

12.3. techninėse specifikacijose;

12.4. nustatydama tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimo kriterijus (vertinant pasiūlymus pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų);

12.5. nustatydama pirkimo sutarties sąlygas.“

3. Šis įsakymas įsigalioja 2012 m. sausio 2 d.

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. D1-797

redakcija)

 

PRODUKTŲ, KURIŲ VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI (1-OJI PRODUKTŲ GRUPĖ),

SĄRAŠAS

 

1. Rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas popierius, kiti raštinės reikmenys iš popieriaus ir kartono:

1.1. rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas perdirbtas popierius;

1.2. rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas popierius (pagamintas pirminės medienos plaušų pagrindu);

1.3. raštinės reikmenys iš popieriaus ir kartono (sąsiuviniai, dokumentų segtuvai, archyviniai aplankai, archyvinės dėžės, vokai, skirtukai, lipnūs lapeliai, lapeliai užrašams ir kt.).

2. Kitos raštinės prekės.

3. Leidybos, spausdinimo ir su spausdinimu susijusios paslaugos.

4. M ir N kategorijų kelių transporto priemonės ir su jų priežiūra susijusios paslaugos:

4.1. M1 ir N1 klasių transporto priemonės;

4.2. M2 ir M3 klasių transporto priemonės (autobusai);

4.3. su transporto priemonių priežiūra susijusios paslaugos;

4.4. visuomeninio transporto paslaugos (M2 ir M3 klasių transporto priemonėmis);

4.5. N2 ir N3 klasių transporto priemonės (atliekų surinkimo automobiliai);

4.6. atliekų surinkimo paslaugos (N2 ir N3 klasių transporto priemonėmis).

5. Įstaigos įranga (spausdintuvai, faksimiliniai aparatai, kopijavimo aparatai, skeneriai ir kt.).

6. Spausdintuvų, faksimilinių aparatų, kopijavimo aparatų kasetės, kopijavimo milteliai ir rašalai.

7. Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai.

8. Valymo priemonės ir paslaugos:

8.1. universalūs valikliai;

8.2. sanitarinės įrangos valikliai;

8.3. langų valymo priemonės;

8.4. rankomis plaunamų indų plovikliai;

8.5. skalbinių plovikliai, dėmių valikliai;

8.6. indaplovėse naudojami plovikliai ir skalavimo priemonės;

8.7. valymo paslaugos.

9. Elektros lempos.

10. Renginių organizavimo paslaugos.

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. D1-797

redakcija)

 

PRODUKTŲ, KURIŲ VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI (2-OJI PRODUKTŲ GRUPĖ),

SĄRAŠAS

 

1. Baldai.

2. Projektavimo paslaugos, statybos darbai, statybinės medžiagos ir santechnikos įranga:

2.1. projektavimo paslaugos ir statybos darbai;

2.2. statybinės medžiagos;

2.3. santechnikos įranga.

3. Tekstilės gaminiai (išskyrus sienų ir grindų dangą).

4. Sodo priežiūros prekės ir paslaugos:

4.1. dekoratyviniai augalai;

4.2. dirvožemio savybes gerinančios medžiagos;

4.3. drėkinimo sistemos;

4.4. sodo technika;

4.5. sodo technikos tepalinės alyvos (išskyrus keturtakčių variklių tepalus);

4.6. sodininkystės paslaugos.

5. Maistas ir viešojo maitinimo paslaugos:

5.1. maistas;

5.2. viešojo maitinimo paslaugos.

6. Įranga ir buitinė technika:

6.1. buitinės indaplovės;

6.2. buitinės kombinuotosios skalbimo mašinos su džiovintuvais;

6.3. buitinės skalbyklės;

6.4. buitiniai būgniniai džiovintuvai;

6.5. buitinės elektrinės orkaitės;

6.6. buitiniai oro kondicionieriai;

6.7. buitiniai šaldymo aparatai;

6.8. cirkuliaciniai siurbliai.

 

_________________

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. D1-797

redakcija)

 

PRODUKTŲ, KURIŲ VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI (3-IOJI PRODUKTŲ GRUPĖ),

SĄRAŠAS

 

1. Termoizoliacinės medžiagos.

2. Langai, stoglangiai ir išorinės įstiklintos durys.

3. Kietosios grindų dangos (gamtiniai produktai, apdoroti produktai: aglomeruotieji akmenys, betoninės grindinio plytelės, mozaikinės, keramikinės ir molinės plytelės).

4. Sienų plokštės (gipso kartono plokštės, klijuota fanera, medžio plaušų plokštės (MDF), orientuotų skiedrantų plokštės (OSB), medienos drožlių plokštės, kompozitinės plokštės):

4.1. gipso plokštės;

4.2. medienos plokštės.

5. Mobilieji telefonai ir mobiliųjų telefonų įkrovikliai:

5.1. mobilieji telefonai;

5.2. mobiliųjų telefonų įkrovikliai (išoriniai maitinimo šaltiniai).

6. Kelių tiesimas ir kelio ženklai:

6.1. kelių tiesimo darbai;

6.2. kelio ženklai.

7. Gatvių apšvietimas ir kelių eismo signalai – šviesoforai:

7.1. gatvių apšvietimo įranga;

7.2. gatvių apšvietimo projektavimas;

7.3. gatvių apšvietimo montavimo darbai;

7.4. kelių eismo signalai – šviesoforai.

8. Bendros šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginiai.

 

_________________

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. D1-797

redakcija)

 

1-OSIOS PRODUKTŲ GRUPĖS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

 

Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai

Išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai1

1. Rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas popierius, kiti raštinės reikmenys iš popieriaus ir kartono

 

1.1. rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas perdirbtas popierius

 

1. Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 75 % perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai Blue Angel2 arba Nordic Swan3, arba FSC (Forest Stewardship Council) sertifikatas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF (Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF (Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai Blue Angel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Popierius turi būti pagamintas 100 % iš naudoto popieriaus perdirbtų plaušų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Blue Angel arba FSC (Forest Stewardship Council) sertifikatas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Popieriaus sudėtyje turi būti ne daugiau kaip 0,15 mg/kg pentachlorfenolio.

3. Neturi būti naudojami dažai arba pigmentai, pagaminti gyvsidabrio, švino, kadmio arba chromo pagrindu.

4. Neturi būti naudojami azodažikliai, galintys skilti į tam tikrus aromatinius aminus (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedą (OL 2006 L 396, p. 1)).

5. Popieriaus gamyboje neturi būti naudojami: etilendiamintetraacetatas (EDTA) ir dietilentriaminpentaacetatas (DTPA).

6. Popieriaus gamyboje neturi būti naudojamas glioksalis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(2–6 punktams) ekologinis ženklas Blue Angel arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

7. Popieriaus sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501):

kancerogeninės (H350, H350i, H351 ar R45, R49, R40),

sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340 ar R46),

toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F ar R60, R61).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Blue Angel arba saugos duomenų lapas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

8. Pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

1.2. rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas popierius (pagamintas pirminės medienos plaušų pagrindu)

 

1. Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų4 ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai European Ecolabel5 arba Nordic Swan, arba FSC ar PEFC sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF (Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF (Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 50 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba

FSC arba PEFC sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Popieriaus gamyboje:

2.1. išmetamas AOH (adsorbuojamųjų organinių halogenidų) kiekis turi būti ne didesnis kaip 0,20 kg/oru džiovintos medžiagos tonai;

2.2. neturi būti naudojami alkilfenoletoksilatai ir kiti alkilfenolio dariniai;

2.3. neturi būti naudojami azodažikliai, galintys skilti į tam tikrus aromatinius aminus (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedą (OL 2006 L 396, p. 1)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Popieriaus gamyboje neturi būti naudojami dažai arba pigmentai, pagaminti švino, chromo, nikelio ar aliuminio pagrindu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Popieriaus sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501):

kancerogeninės (H350, H350i, H351 ar R45, R49, R40),

sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340 ar R46), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F ar R60, R61), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411 ar R50, R50/53, R51/53), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059 ar R59).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

pakuotės aprašymas arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 


1.3. raštinės reikmenys iš popieriaus ir kartono (sąsiuviniai, dokumentų segtuvai, archyviniai aplankai, archyvinės dėžės, vokai, skirtukai, lipnūs lapeliai, lapeliai užrašams ir kt.)

 

1. Gaminys turi būti pagamintas iš

a) ne mažiau kaip 75 % perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų

arba

b) ne mažiau kaip 20 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai Blue Engel arba Nordic Swan, arba European Ecolabel, arba

gamintojo techniniai dokumentai, arba

paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF (Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba

TCF (Totally Chlorine-Free) technologija

(balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Gaminys turi būti pagamintas iš

a) 100 % perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba

b) ne mažiau kaip 50 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai Blue Engel arba European Ecolabel, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Popieriaus sudėtyje turi būti ne daugiau kaip 0,15 mg/kg pentachlorfenolio.

3. Neturi būti naudojami dažai arba pigmentai, pagaminti gyvsidabrio, švino, kadmio arba chromo pagrindu.

4. Popieriaus gamyboje neturi būti naudojami: etilendiamintetraacetatas (EDTA) ir

dietilentriaminpentaacetatas (DTPA).

5. Popieriaus gamyboje neturi būti naudojamas glioksalis.

6. Neturi būti naudojami azodažikliai, galintys skilti į tam tikrus aromatinius aminus (pagal Europos Parlamento ir reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedą (OL 2006 L 396, p. 1)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(2–6 punktams) ekologinis ženklas Blue Angel arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

7. Popieriaus sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501):

kancerogeninės (H350, H350i, H351 ar R45, R49, R40), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340 ar R46), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F ar R60, R61).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba Blue Engel, arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

8. Popieriaus gamyboje:

8.1. turi būti ne didesnis kaip 0,20 kg/oru džiovintos medžiagos tonai išmetamas AOH (adsorbuojamųjų organinių halogenidų) kiekis;

8.2. neturi būti naudojami alkilfenoletoksilatai ir kiti alkilfenolio dariniai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

9. Pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

pakuotės aprašymas arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

2. Kitos raštinės prekės

 

1. Žymeklių rašalas turi būti pagamintas vandens pagrindu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Žymekliai ir kitos rašymo priemonės turi būti daugkartinio pildymo, kad naudotojas galėtų be specialios įrangos prisipildyti rašymo priemonę arba pasikeisti šerdelę ar rašalo kapsulę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan arba gaminio

pavyzdys, arba gaminio aprašymas.

3. Rašymo priemonės, kitos raštinės prekės turi būti pagamintos iš natūralios medžiagos (medžio, popieriaus ir kt.) arba iš perdirbtų vartojimo atliekų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Rašymo priemonės rašalo dažančioje medžiagoje, grafite:

– neturi būti stibio, arseno, bario, kadmio, gyvsidabrio, seleno, švino ir (ar) chromo (VI);

– neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501): kancerogeninės (H350, H350i, H351 ar R45, R49, R40), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340 ar R46), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F ar R60, R61), pavojingos vandens aplinkai (H410, H411, H412 ar R50/53, R51/53, R52/53).

2. Rašymo priemonės rašalo sudėtyje neturi būti:

– aromatinių ir halogenintų angliavandenilių;

– lakiųjų organinių junginių (LOJ) (esant garų slėgiui > 0,01 kPa 20 °C temperatūroje).

3. Plastikinės detalės ar gaminiai neturi būti gaminami iš chlorintų polimerų.

4. Metalinių detalių ar gaminių sudėtyje neturi būti švino, gyvsidabrio, kadmio ir (ar) chromo (VI).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–4 punktams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Prekė neturi būti pakuojama arba, jei pakuojama, pakuojama didesniais kiekiais.

6. Popierinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(5–6 punktams) pakuotės aprašymas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

7. Pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos, tinkamos perdirbti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

pakuotės aprašymas arba pažymėta Mobius loop6 ženklu pakuotė, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

3. Leidybos, spausdinimo ir su spausdinimu susijusios paslaugos

 

1. Spaudiniai turi būti spausdinami ant popieriaus, kuris turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:

a) popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 75 % perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų

arba

b) popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai Blue Angel arba Nordic Swan, arba European Ecolabel, arba FSC ar PEFC sertifikatas, arba tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF (Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF (Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai Blue Angel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Technologiniuose procesuose neturi būti naudojami ofsetinių plokščių ryškinimo procesai (pavyzdžiui, turi būti naudojama tiesioginė iš kompiuterio į plokštę technologija (angl. Computer to Plate)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

techniniai dokumentai arba tiekėjo deklaracija su turimos technologijos aprašymu.

1. Spaudiniai turi būti spausdinami ant popieriaus, atitinkančio išplėstinius aplinkos apsaugos kriterijus:

a) popierius turi būti pagamintas 100 % iš perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų

arba

b) popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 50 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Blue Engel arba European Ecolabel, arba FSC ar PEFC sertifikatas, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Paslaugos teikėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO 14001

ar kitą lygiavertę).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

sertifikatas arba tiekėjo parengtų lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3.7 Naudojamuose rašaluose, lakuose, dažikliuose, dažų milteliuose neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501):

kancerogeninės (H350, H350i, H351 ar R45, R49, R40), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341 ar R46, R68), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d ar R60, R61, R62, R63), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411 ar R50, R50/53, R51/53), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059 ar R59), kontaktuodama su vandeniu ar rūgštimis išskiria toksiškas arba labai toksiškas dujas (EUH 029, EUH031, EUH032 ar R29, R31, R32), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331 ar R28, R25, R65, R27, R24, R23, R26), kenkia organams (H370 ar R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28), galinčios pakenkti organams (H371 ar R68/20, R68/21, R68/22), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373 ar R48/25, R48/24,

R48/23, R48/20, R48/21, R48/22), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317 ar R43), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334 ar R42), toksiška patekus į akis (EUH070 ar R39-41).

4. Sunkiųjų metalų: švino, kadmio, gyvsidabrio ir chromo (VI) bendras kiekis neturi viršyti 100 ppm (mg/kg) spausdinimo rašale, dažuose, folijoje ir laminate.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(3–4 punktams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Spausdinimui turi būti naudojami augalinių medžiagų pagrindu pagaminti dažai ir lakai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

4. M ir N kategorijų kelių transporto priemonės ir su jų priežiūra susijusios paslaugos

4.1. M1 ir N1 klasių transporto priemonės

1. Turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 23-1110).

2. Transporto priemonės išmetamas anglies dioksidas (CO2) neturi viršyti šių dydžių:

1.Transporto priemonės išmetamas anglies dioksidas (CO2) neturi viršyti šių dydžių:

 

Transporto priemonės tipas

CO2 g/km

 

Mini

90

Maži

100

Kompatiški

110

Vidutiniai

130

Dideli

150

Prabangūs dideli

200

Visureigiai/šeimyniniai furgonai

170

Maži auto furgonai (N1, klasė 1)

130

Kiti (N1, klasė II ir klasė III)

180

2. Transporto priemonė turi atitikti EURO 6 teršalų išmetimo standartą.

3. Turi būti įrengtas pavarų perjungimo indikatorius (angl. Gear Shift Indicator, GSI).

4. Turi būti įrengtas padangų slėgio indikatorius (angl. Tyre Pressure Monitoring Sistem, TPMS).

5. Turi būti įrengtas degalų sąnaudų indikatorius.

6. Oro kondicionavimo sistemos šaldymo agento (fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų) globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) turi būti <=150 (lyginant su CO2 per 100 metų laikotarpį). Jeigu GWP yra didesnis, vieno garintuvo sistemos nuotėkis turi būti ne didesnis kaip 40 g fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų per metus, dviejų garintuvų sistemos – 60 g fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų per metus.

7. Turi būti naudojamos efektyvios variklio trintį mažinančios eksploatacinės medžiagos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–7 punktams) gamintojo techniniai dokumentai arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

8. Hidrauliniai skysčiai, tepalai neturi būti klasifikuojami pavojingais žmonių sveikatai ar aplinkai (t. y. klasifikuojant jiems nepriskirtos pavojingumo ar rizikos frazės, aprašančios pavojingumo žmogaus sveikatai ar aplinkai pobūdį) pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501) arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1).

9. Hidraulinių skysčių ir tepalų sudėtyje neturi būti cheminių medžiagų, įtrauktų į sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) 59 straipsnį (OL 2006 L 396, p. 1 su pataisymais OL 2007 L 136, p. 281) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006). Negalima naudotis išlygomis, leidžiančiomis nukrypti nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 66/2010 dėl ekologinio ženklo 6 straipsnio 6 dalies reikalavimų cheminėms medžiagoms, pripažintoms didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytoms į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį, jeigu šių medžiagų koncentracija mišinyje yra didesnė kaip 0,01 % pagal masę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(8–9 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

10. Tepimo priemonių sudėtyje anglies, gautos iš atsinaujinančių išteklių, turi būti >= 45 % (masė/masė).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

11. Padangų riedėjimo keliamo triukšmo lygis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų II priedo C dalį (OL 2009, L 200, p. 1) turi būti mažesnis, negu:

a) C1 klasės padangoms

 

Transporto priemonės tipas8

CO2 g/km

 

Mini

110

Maži

120

Kompatiški

130

Vidutiniai

150

Dideli

170

Prabangūs dideli

270

Visureigiai/šeimyniniai furgonai

210

Maži auto furgonai (N1, klasė 1)

150

Kiti (N1, klasė II ir klasė III)

220

3. Transporto priemonė turi atitikti EURO 5 teršalų išmetimo standartą.

4. Turi būti pateikta informacija, kaip naudoti transporto priemonę, kad būtų padidintas degalų naudojimo efektyvumas.

5.9 Transporto priemonė turi naudoti alternatyvius degalus ar sistemas (pavyzdžiui, būti varoma elektros varikliu, naudojančiu pakraunamoje baterijoje sukauptą energiją; naudoti biodegalus ar kitus atsinaujinančių energijos išteklių kilmės degalus; būti hibridinė transporto priemonė, naudojanti dviejų tipų variklius – vidaus degimo ir elektros variklį – leidžiančius stabdant susigrąžinti prarastą energiją, ją kaupiant baterijose; kt.).

6. 9Triukšmo lygis turi būti mažesnis už teisės aktuose nustatytas ribines vertes (Komisijos Direktyva 2007/34/EB dėl leistino motorinių transporto priemonių garso lygio ir dujų išmetimo sistemų (OL 2007 L 155, p. 49)):

 

Transporto priemonių kategorijos

Triukšmo lygis*,

dB (A)

 

Keleiviams vežti skirtos transporto piemonės, kuriose yra ne daugiau kaip 9 sėdimos vietos, įskaitant vairuotojo vietą (M1)

74

Keleiviams vežti skirtos transporto piemonės, kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, įskaitant vairuotojo vietą (M2); kroviniams vežti skirtos priemonės (N1):

 

– kurių maksimali leistina masė ne didesnė kaip 2 tonos

76

– kurių maksimali leistina masė didesnė kaip 2 tonos, tačiau ne didesnė kaip 3,5 tonos

77

* su išimtimis, gali būti padidinta 1-2 dB (A) (pagal direktyvą).

7. 9Transporto priemonės išmetamas anglies dioksidas (CO2) turi būti mažesnis negu nurodyta 2 kriterijuje.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–7 punktams) gamintojo techniniai

dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

8.10 Transporto priemonės tiekėjas turi būti įsipareigojęs rinkti panaudotus tepalus, padangas ir turi būti sudaręs sutartis su viena ar keliomis tokias pavojingas atliekas tvarkančiomis įmonėmis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

Padangų klasė

Padangos nominalusis skerspjūvio plotis, mm

Ribinės vertės*, dB (A)

 

C1a

<= 185

70

C1b

> 185 <= 215

71

C1c

> 215 <= 245

71

C1d

> 245 <= 275

72

C1e

> 275

74

*Žieminių padangų, didelio krovumo ar sustiprintų padangų atveju minėtos ribos gali būti padidintos 1 dB (A).

b) C2 ir C3 padangoms

 

Padangų klasė

Naudojimo kategorija

Ribinės vertės*, dB (A)

 

C2

Normalios padangos

72

Frikcinės padangos

73

C3

Normalios padangos

73

Frikcinės padangos

75

* Specialios paskirties, C2 klasės frikcinių žieminių padangų atveju minėtos ribos gali būti padidintos 2 dB (A), kitų žieminių padangų atveju 1 dB (A).

12. Turi būti naudojamos mažo pasipriešinimo riedėjimui padangos. Pasipriešinimo riedėjimui koeficientas (rolling resistance coefficient, RRC) neturi viršyti pagal standartą ISO 28580 (ar lygiavertį) nustatytų ribinių reikšmių:

 

Padangų klasė

Energijos vartojimo efektyvumo klasė11

Didžiausia vertė, kg/tonų

 

 

C1

E

10,5

 

 

C2

E

9,2

 

 

C3

D

7

 

13. 12Tam tikra procentinė dalis pagal masę atskirų transporto priemonės dalių turi būti pagaminta iš perdirbtų ar atsinaujinančių medžiagų.

14.12Transporto priemonėje turi būti sumontuota Start/Stop sistema (funkcija, kai, automobiliui sustojus prie šviesoforo ar transporto spūstyse, automatiškai išjungiamas variklis).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(11–14 punktams) gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

 

 

4.2. M2 ir M3 klasių transporto priemonės (autobusai)

 

1. Turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus pagal susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 23-1110).

2.Transporto priemonė turi atitikti EEV teršalų išmetimo standartą.

3.12 Transporto priemonė turi naudoti alternatyvius degalus ar sistemas (pavyzdžiui, būti varoma elektros varikliu, naudojančiu pakraunamoje baterijoje sukauptą energiją; naudoti biodegalus ar kitus atsinaujinančių energijos išteklių kilmės degalus; būti hibridinė transporto priemonė, naudojanti dviejų tipų variklius – vidaus degimo ir elektros variklį – leidžiančius stabdant susigrąžinti prarastą energiją, ją kaupiant baterijose; kt.).

4.12Triukšmo lygis turi būti mažesnis už teisės aktuose nustatytas ribines vertes (Komisijos Direktyva 2007/34/EB dėl leistino motorinių transporto priemonių garso lygio ir dujų išmetimo sistemų (OL 2007 L 155, p. 49)):

1. Transporto priemonė turi atitikti ne mažesnį kaip EURO VI teršalų išmetimo standartą.

2. Dujų išmetimo vamzdis neturi būti įrengtas keleivių lipimo/išlipimo durų pusėje.

3. Turi būti naudojamos efektyvios variklio trintį mažinančios eksploatacinės medžiagos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–3 punktams) gamintojo techniniai dokumentai arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Hidrauliniai skysčiai, tepalai neturi būti klasifikuojami pavojingais žmonių sveikatai ar aplinkai (t. y. klasifikuojant jiems nepriskirtos pavojingumo ar rizikos frazės, aprašančios pavojingumo žmogaus sveikatai ar aplinkai pobūdį) pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501) arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1).

5. Hidraulinių skysčių ir tepalų sudėtyje neturi būti cheminių medžiagų, įtrauktų į sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) 59 straipsnį (OL 2006 L 396, p. 1 su pataisymais OL 2007 L 136, p. 281) (toliau Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006). Negalima naudotis išlygomis, leidžiančiomis nukrypti nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 66/2010 dėl ekologinio ženklo 6 straipsnio 6 dalies reikalavimų cheminėms medžiagoms, pripažintoms didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytoms į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį, jeigu šių medžiagų koncentracija mišinyje yra didesnė kaip 0,01 % pagal masę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(4–5 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.6. Tepimo priemonių sudėtyje anglies, gautos iš atsinaujinančių išteklių, turi būti >= 45 % (masė/masė).

7. Padangų riedėjimo keliamo triukšmo lygis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų II priedo C dalį (OL 2009, L 200, p. 1) turi būti mažesnis, negu:

* Specialios paskirties, C2 klasės frikcinių žieminių

padangų atveju minėtos ribos gali būti padidintos 2 dB (A), kitų žieminių padangų atveju 1 dB (A).

 

Transporto priemonių kategorijos

Triukšmo lygis*,

dB (A)

 

 

Keleiviams vežti skirtos transporto piemonės, kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, įskaitant vairuotojo vietą, kurių maksimali leistina masė didesnė kaip 3,5 tonos (M2 ir M3):

 

 

 

– su mažesnės kaip 150 kW galios varikliu

78

 

 

– su ne mažesnės kaip 150 kW galios varikliu

80

 

 

Keleiviams vežti skirtos transporto piemonės, kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, įskaitant vairuotojo vietą (M2); kroviniams vežti skirtos priemonės (N1):

 

 

 

– kurių maksimali leistina masė ne didesnė kaip 2 tonos

76

 

 

– kurių maksimali leistina masė didesnė kaip 2 tonos, tačiau ne didesnė kaip 3,5 tonos

77

 

* su išimtimis, gali būti padidinta 1-2 dB (A) (pagal direktyvą).

5.13 Transporto priemonė turi atitikti ne mažesnį kaip EURO VI teršalų išmetimo standartą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–5 punktams) gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

Padangų klasė

Naudojimo kategorija

Ribinės vertės*, dB (A)

 

 

C2

Normalios padangos

72

 

 

Frikcinės padangos

73

 

 

C3

Normalios padangos

73

 

 

Frikcinės padangos

75

 

8. Turi būti naudojamos mažo pasipriešinimo riedėjimui padangos. Pasipriešinimo riedėjimui koeficientas (rolling resistance coefficient, RRC) neturi viršyti pagal standartą ISO 28580 (ar lygiavertį) nustatytų ribinių reikšmių:

 

Padangų klasė

Energijos vartojimo efektyvumo klasė14

Didžiausia vertė, kg/tonų

 

 

C2

E

9,2

 

 

C3

D

7

 

9. 15Turi būti įrengtas padangų slėgio indikatorius (angl. Tyre Pressure Monitoring Sistem, TPMS).

10. 15Oro kondicionavimo sistemos šaldymo agento (fluoruotų šiltnamio efektą sukeliančių dujų) globalinio atšilimo potencialas (GWP) turi būti <2500 (lyginant su CO2 per 100 metų laikotarpį).

11.15 Tam tikra procentinė dalis pagal masę atskirų transporto priemonės dalių turi būti pagaminta iš perdirbtų ar atsinaujinančių medžiagų.

12.15Transporto priemonėje turi būti sumontuota Start/Stop sistema (funkcija, kai, automobiliui sustojus prie šviesoforo ar transporto spūstyse, automatiškai išjungiamas variklis).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(6–12 punktams) gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

 

4.3. su transporto priemonių priežiūra susijusios paslaugos

 

1. Paslaugos teikėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO 14001 ar kitą lygiavertę).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

sertifikatas arba tiekėjo parengtų lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Išmontuojant senus automobilius turi būti galimybė atskirti dalis, turinčias aplinkai kenksmingų medžiagų.

2. Turi būti mažinamas atliekų kiekis, skatinant jų pakartotinį naudojimą ar perdirbimą.

3. Susidariusios pavojingos atliekos turi būti renkamos ir perduodamos jas tvarkančiai įmonei.

4. Naudojamos alyvos, tepalai, valikliai ir kt. turi būti didelėse talpose.

5. Turi būti naudojamos efektyvios variklio

trintį mažinančios eksploatacinės medžiagos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–5 punktams) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4.4. visuomeninio transporto paslaugos (M2 ir M3 klasių transporto priemonėmis)

 

1. Transporto priemonės turi atitikti teršalų išmetimo standartą ne mažesnį kaip EURO IV.

2. Triukšmo lygis turi būti mažesnis už teisės aktuose nustatytas ribines vertes (Komisijos Direktyva 2007/34/EB dėl leistino motorinių transporto priemonių garso lygio ir dujų išmetimo sistemų (OL 2007 L 155, p. 49)):

1. Transporto priemonės turi atitikti teršalų išmetimo standartą ne mažesnį kaip EURO V.

2. Turi būti naudojamos efektyvios variklio trintį mažinančios eksploatacinės medžiagos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–2 punktams) gamintojo techniniai dokumentai arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Hidrauliniai skysčiai, tepalai neturi būti klasifikuojami pavojingais žmonių sveikatai ar aplinkai (t. y. klasifikuojant jiems nepriskirtos pavojingumo ar rizikos frazės, aprašančios pavojingumo žmogaus sveikatai ar aplinkai pobūdį) pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501) arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1).

4. Hidraulinių skysčių ir tepalų sudėtyje neturi būti cheminių medžiagų, įtrauktų į sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) 59 straipsnį (OL 2006 L 396, p. 1 su pataisymais OL 2007 L 136, p. 281) (toliau Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006). Negalima naudotis išlygomis, leidžiančiomis nukrypti nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 66/2010 dėl ekologinio ženklo 6 straipsnio 6 dalies reikalavimų cheminėms medžiagoms, pripažintoms didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytoms į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį,

jeigu šių medžiagų koncentracija mišinyje yra didesnė kaip 0,01 % pagal masę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(3–4 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba

gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Tepimo priemonių sudėtyje anglies, gautos iš atsinaujinančių išteklių, turi būti >= 45 % (masė/masė).

6. Padangų riedėjimo keliamo triukšmo lygis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų II priedo C dalį (OL 2009, L 200, p. 1) turi būti mažesnis, negu:

 

Transporto priemonių kategorijos

Triukšmo lygis*,

dB (A)

 

 

Keleiviams vežti skirtos transporto piemonės, kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, įskaitant vairuotojo vietą, kurių maksimali leistina masė didesnė kaip 3,5 tonos (M2 ir M3):

 

 

 

– su mažesnės kaip 150 kW galios varikliu

78

 

 

– su ne mažesnės kaip 150 kW galios varikliu

80

 

 

Keleiviams vežti skirtos transporto piemonės, kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, įskaitant vairuotojo vietą (M2); kroviniams vežti skirtos priemonės (N1):

 

 

 

– kurių maksimali leistina masė ne didesnė kaip 2 tonos

76

 

 

– kurių maksimali leistina masė didesnė kaip 2 tonos, tačiau ne didesnė kaip 3,5 tonos

77

 

3.16 Transporto priemonių, naudojamų teikiant paslaugas, tam tikra procentinė dalis turi atitikti teršalų išmetimo standartą ne mažesnį kaip EURO V, EEV ar EURO VI.

4.16 Transporto priemonių, naudojamų teikiant paslaugas, tam tikra procentinė dalis turi naudoti alternatyvius degalus ar sistemas (pavyzdžiui, būti varoma elektros varikliu, naudojančiu pakraunamoje baterijoje sukauptą energiją; naudoti biodegalus ar kitus atsinaujinančių energijos išteklių kilmės degalus; būti hibridinė transporto priemonė, naudojanti dviejų tipų variklius – vidaus degimo ir elektros variklį – leidžiančius

stabdant susigrąžinti prarastą energiją, ją kaupiant baterijose; kt.).

5.17 Visos transporto priemonės, įsigytos po sutarties pasirašymo ir naudojamos teikiant paslaugas:

– turi atitikti teršalų išmetimo standartą EEV;

– turi būti su įrengtais padangų slėgio indikatoriais (angl. Tyre Pressure Monitoring Sistem,TPMS);

– dujų išmetimo vamzdis turi būti įrengtas kitoje pusėje, negu keleivių įlipimo/išlipimo durys.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–5 punktams) gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6.18 Tiekėjas turi pateikti:

– duomenis apie paslaugų atlikimui naudotų transporto priemonių sunaudotą per nustatytą laikotarpį degalų kiekį;

– parengtą priemonių planą, kaip per atitinkamą ateinantį laikotarpį padidinti degalų naudojimo efektyvumą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo pateikti skaičiavimai ir parengtas priemonių planas arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

7.18Vairuotojai, dalyvaujantys teikiant paslaugas, turi būti apmokyti vairuoti ekonomiškai, siekiant padidinti degalų

naudojimo efektyvumą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo pateiktas apmokytų vairuotojų sąrašas ir dalyvavimo tokiuose mokymuose liudijimas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

8. 18Tiekėjas turi būti įsipareigojęs rinkti panaudotus tepalus, padangas ir dėl jų šalinimo turi būti sudaręs sutartis su tokias pavojingas atliekas tvarkančiomis įmonėmis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

Padangų klasė

Naudojimo kategorija

Ribinės vertės*, dB (A)

 

 

C2

Normalios padangos

72

 

 

Frikcinės padangos

73

 

 

C3

Normalios padangos

73

 

 

Frikcinės padangos

75

 

* Specialios paskirties, C2 klasės frikcinių žieminių padangų atveju minėtos ribos gali būti padidintos 2 dB (A), kitų žieminių padangų atveju 1 dB (A).

7. Turi būti naudojamos mažo pasipriešinimo riedėjimui padangos. Pasipriešinimo riedėjimui koeficientas (rolling resistance coefficient, RRC) neturi viršyti pagal standartą ISO 28580 (ar lygiavertį) nustatytų ribinių reikšmių:

 

Padangų klasė

Energijos vartojimo efektyvumo klasė19

Didžiausia vertė, kg/tonų

 

 

C2

E

9,2

 

 

C3

D

7

 

8.20 Transporto priemonėje turi būti įrengtas padangų slėgio indikatorius (angl. Tyre Pressure Monitoring Sistem, TPMS).

9.20 Oro kondicionavimo sistemos šaldymo agento (fluoruotų šiltnamio efektą sukeliančių dujų) globalinio atšilimo potencialas (GWP) turi būti < 2500 (lyginant su CO2 100 metų

laikotarpiui).

10.21 Tam tikra procentinė dalis transporto

priemonių, kurių atskiros dalys turi būti pagamintos iš perdirbtų ar atsinaujinančių medžiagų.

11.21 Tam tikra procentinė dalis transporto priemonių, kuriose turi būti sumontuota Start/Stop sistema (funkcija, kai, automobiliui sustojus prie šviesoforo ar transporto spūstyse, automatiškai išjungiamas variklis).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(511 punktams) gamintojo techniniai dokumentai arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

12.22 Transporto priemonės turi būti plaunamos tik tose vietose, kur yra užtikrinamas purvo ir tepalų surinkimas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

 

4.5. N2 ir N3 klasių transporto priemonės (atliekų surinkimo automobiliai)

 

1. Turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus pagal susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 23-1110).

2. Transporto priemonė turi atitikti EEV teršalų išmetimo standartą.

3. Triukšmo lygis turi būti mažesnis už 102 dB (A) pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/14/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamu triukšmu, derinimo“ (OL 2000 L 162).

4.21 Transporto priemonė turi naudoti alternatyvius degalus ar sistemas (pavyzdžiui, būti varoma elektros varikliu, naudojančiu pakraunamoje baterijoje sukauptą energiją; naudoti biodegalus ar kitus atsinaujinančių energijos išteklių kilmės degalus; būti hibridinė transporto priemonė, naudojanti dviejų tipų variklius – vidaus degimo ir elektros variklį – leidžiančius stabdant susigrąžinti prarastą energiją, ją kaupiant baterijose; kt.).

5.23 Transporto priemonė turi atitikti teršalų išmetimo standartą ne mažesnį kaip EURO VI.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–5 punktams) gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Transporto priemonės turi atitikti išmetamų teršalų standartą ne mažesnį kaip EURO VI.

2. Transporto priemonės papildomos įrangos atskirų variklių tarša neturi viršyti ribinių verčių, nustatytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 86-3913; 2005, Nr. 68-2458):

 

Variklio galia P,

kW

CO

g/kWh

HC + NOx

g/kWh

PT

g/kWh

 

 

H: 130 kW <= P <= 560 kW

3,5

4

0,2

 

 

I: 75 kW <= P < 130 kW

5

4

0,3

 

 

J: 37 kW <= P < 75 kW

5

4,7

0,4

 

 

K: 19 kW <= P < 37 kW

5,5

7,5

0,6

 

3. Turi būti naudojamos efektyvios variklio trintį mažinančios eksploatacinės medžiagos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–3 punktams) gamintojo techniniai dokumentai arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Hidrauliniai skysčiai, tepalai neturi būti klasifikuojami pavojingais žmonių sveikatai ar aplinkai (t. y. klasifikuojant jiems nepriskirtos pavojingumo ar rizikos frazės, aprašančios pavojingumo žmogaus sveikatai ar aplinkai pobūdį) pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501) arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1).

5. Hidraulinių skysčių ir tepalų sudėtyje neturi būti cheminių medžiagų, įtrauktų į sąrašą pagal

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) 59 straipsnį (OL 2006 L 396, p. 1 su pataisymais OL 2007 L 136, p. 281) (toliau Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006). Negalima naudotis išlygomis, leidžiančiomis nukrypti nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 66/2010 dėl ekologinio ženklo 6 straipsnio 6 dalies reikalavimų cheminėms medžiagoms, pripažintoms didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytoms į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį, jeigu šių medžiagų koncentracija mišinyje yra didesnė kaip 0,01 % pagal masę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(4–5 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba

gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6. Tepimo priemonių sudėtyje anglies, gautos iš atsinaujinančių išteklių, turi būti >= 45 % (masė/masė).

7. Padangų riedėjimo keliamo triukšmo lygis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų

sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių

mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų II priedo C dalį(OL 2009, L 200, p. 1) turi būti mažesnis, negu:

 

Padangų klasė

Naudojimo kategorija

Ribinės vertės*, dB (A)

 

 

C2

Normalios padangos

72

 

 

Frikcinės padangos

73

 

 

C3

Normalios padangos

73

 

 

Frikcinės padangos

75

 

* Specialios paskirties, C2 klasės frikcinių žieminių padangų atveju minėtos ribos gali būti padidintos 2 dB (A), kitų žieminių padangų atveju 1 dB (A).

8. Turi būti naudojamos mažo pasipriešinimo riedėjimui padangos. Pasipriešinimo riedėjimui koeficientas (rolling resistance coefficient, RRC) neturi viršyti pagal standartą ISO 28580 (ar lygiavertį) nustatytų ribinių reikšmių:

 

Padangų klasė

Energijos vartojimo efektyvumo klasė24

Didžiausia vertė, kg/tonų

 

 

C2

E

9,2

 

 

C3

D

7

 

9.25 Transporto priemonėje turi būti įrengtas padangų slėgio indikatorius (angl. Tyre Pressure Monitoring Sistem, TPMS).

10.25 Tam tikras transporto priemonės dalių kiekis (procentais pagal masę) turi būti pagaminta iš perdirbtų ar atsinaujinančių medžiagų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(6–10 punktams) gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

4.6. atliekų surinkimo paslaugos (N2 ir N3 klasių transporto priemonėmis)

 

1. Naudojamos transporto priemonės turi atitikti teršalų išmetimo standartą ne mažesnį kaip EURO IV pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/55/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių teršalus ir transporto priemonėse naudojamų priverstinio uždegimo variklių, degalams naudojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamuosius dujinius teršalus, suderinimo“ (OL 2005 L 275, p. 1).

2. Naudojamų transporto priemonių triukšmo lygis turi būti mažesnis už 102 dB (A) pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/14/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamu triukšmu, derinimo“ (OL 2000 L 162).

3.26 Tam tikra procentinė dalis transporto priemonių, naudojamų teikiant paslaugas, turi atitikti teršalų išmetimo standartą ne mažesnį kaip EURO V, EEV ar EURO VI.

4.26 Tam tikra procentinė dalis transporto priemonių, naudojamų teikiant paslaugas, turi naudoti alternatyvius degalus ar sistemas (pavyzdžiui, būti varoma elektros varikliu, naudojančiu pakraunamoje baterijoje sukauptą energiją; naudoti biodegalus ar kitus atsinaujinančių energijos išteklių kilmės degalus; būti hibridinė transporto priemonė, naudojanti dviejų tipų variklius – vidaus degimo ir elektros variklį – leidžiančius stabdant susigrąžinti prarastą energiją, ją kaupiant baterijose; kt.).

5.27 Visos transporto priemonės, įsigytos po sutarties pasirašymo ir naudojamos teikiant paslaugas:

– turi atitikti teršalų išmetimo standartą EEV;

– turi būti su įrengtais padangų slėgio indikatoriais (angl. Tyre Pressure Monitoring Sistem, TPMS).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (1–5 punktui) gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6.27 Tiekėjas turi pateikti:

– duomenis apie paslaugų atlikimui naudotų transporto priemonių sunaudotą per nustatytą laikotarpį degalų kiekį;

– parengtą priemonių planą, kaip per atitinkamą ateinantį laikotarpį padidinti degalų naudojimo efektyvumą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo pateikti skaičiavimai ir parengtas priemonių planas arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

7.28Vairuotojai, dalyvaujantys teikiant paslaugas, turi būti apmokyti vairuoti ekonomiškai, siekiant padidinti degalų naudojimo efektyvumą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo pateiktas apmokytų vairuotojų sąrašas ir dalyvavimo tokiuose mokymuose liudijimas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

8.28 Tiekėjas turi būti įsipareigojęs per sutarties vykdymo laikotarpį rinkti panaudotus tepalus, padangas, dėl jų šalinimo turi būti sudaręs sutartis su pavojingas atliekas tvarkančiomis įmonėmis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Transporto priemonės turi atitikti išmetamų teršalų standartą ne mažesnį kaip EURO V.

2. Transporto priemonės papildomos įrangos atskirų variklių tarša neturi viršyti ribinių verčių, nustatytų aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 86-3913; 2005, Nr. 68-2458):

 

Variklio galia, P

kW

CO

g/kWh

HC + NOx

g/kWh

PT

g/kWh

 

 

H: 130 kW <= P <= 560 kW

3,5

4

0,2

 

 

I: 75 kW <= P < 130 kW

5

4

0,3

 

 

J: 37 kW <= P < 75 kW

5

4,7

0,4

 

 

K: 19 kW <= P < 37 kW

5,5

7,5

0,6

 

3. Turi būti naudojamos efektyvios variklio trintį mažinančios eksploatacinės medžiagos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–3 punktams) gamintojo techniniai dokumentai arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Hidrauliniai skysčiai, tepalai neturi būti klasifikuojami pavojingais žmonių sveikatai ar aplinkai (t. y. klasifikuojant jiems nepriskirtos pavojingumo ar rizikos frazės, aprašančios pavojingumo žmogaus sveikatai ar aplinkai pobūdį) pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501) arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1).

5. Hidraulinių skysčių ir tepalų sudėtyje neturi būti cheminių medžiagų, įtrauktų į sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) 59 straipsnį (OL 2006 L 396, p. 1 su pataisymais OL 2007 L 136, p. 281) (toliau Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006). Negalima naudotis išlygomis, leidžiančiomis nukrypti nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 66/2010 dėl ekologinio ženklo 6 straipsnio 6 dalies reikalavimų cheminėms medžiagoms, pripažintoms didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytoms į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį, jeigu šių medžiagų koncentracija mišinyje yra didesnė kaip 0,01 % pagal masę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(4–5 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba

gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6. Tepimo priemonių sudėtyje anglies, gautos iš atsinaujinančių išteklių, turi būti >= 45 % (masė/masė).

7. Padangų riedėjimo keliamo triukšmo lygis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų II priedo C dalį (OL 2009, L 200, p. 1) turi būti mažesnis, negu:

 

Padangų klasė

Naudojimo kategorija

Ribinės vertės*, dB (A)

 

 

C2

Normalios padangos

72

 

 

Frikcinės padangos

73

 

 

C3

Normalios padangos

73

 

 

Frikcinės padangos

75

 

* Specialios paskirties, C2 klasės frikcinių žieminių padangų atveju minėtos ribos gali būti padidintos 2 dB (A), kitų žieminių padangų atveju 1 dB (A).

8. Turi būti naudojamos mažo pasipriešinimo riedėjimui padangos. Pasipriešinimo riedėjimui koeficientas (rolling resistance coefficient,

RRC) neturi viršyti pagal standartą ISO 28580 (ar lygiavertį) nustatytų ribinių reikšmių:

 

Padangų klasė

Energijos vartojimo efektyvumo klasė29

Didžiausia vertė, kg/tonų

 

 

C2

E

9,2

 

 

C3

D

7

 

9.30 Transporto priemonėje turi būti įrengtas padangų slėgio indikatorius (angl. Tyre Pressure Monitoring Sistem, TPMS).

10.30 Tam tikra procentinė dalis transporto

priemonių, kurių atskiros dalys turi būti

pagamintos iš perdirbtų ar atsinaujinančių medžiagų.

11.31 Transporto priemonės turi būti plaunamos tik tose vietose, kur užtikrinamas purvo ir tepalų surinkimas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(6–11 punktams) tiekėjo deklaracija arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

5. Įstaigos įranga (spausdintuvai, faksimiliniai aparatai, kopijavimo aparatai, skeneriai ir kt.)

 

1. Įranga, atitinkanti Energy Star arba kito lygiaverčio ženklo energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 1-266 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir jų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 131-6249)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Energy Star arba TCO ženklas, arba ekologiniai ženklai, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Spausdinimo įranga, kurios veikimo greitis didesnis kaip 45 A4 formato lapai per minutę, turi turėti automatinio dvipusio spausdinimo galimybę. Kita įranga, kurios veikimo greitis mažesnis, turi turėti bent rankinio valdymo funkciją (kopijavimo aparatai) arba galimybę su papildoma programine įranga įdiegti dvipusio spausdinimo ant A4 formato popieriaus funkciją (spausdintuvai, daugiafunkciai įrenginiai).

3. Įranga turi turėti galimybę naudoti pakartotinai užpildomą kasetę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(2–3 punktams) gamintojo techniniai

dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Gamintojas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO 14001 ar kitą lygiavertę).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

sertifikatas arba gamintojo parengtų lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Įranga turi turėti automatinio išsijungimo funkciją, t. y. nenaudojant tam tikrą laiką, aparatas visiškai išsijungia, o ne veikia budinčiu režimu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Sunkesnės kaip 25 g plastikinės dalys turi būti:

– paženklintos pagal ISO 11469 arba kitą lygiavertį standartą;

– pagamintos iš vieno polimero arba iš suderinamų polimerų (homopolimero ar kopolimero).

3. Spausdinimo įrangos deklaruotoji garso galia (LWAd) pagal standartą ISO 9296, išmatuota pagal standartą ISO 7779, neturi viršyti pagal formulę apskaičiuoto lygio:

 

LWAd : 0,035 x KPM + 5,9 (B),

 

kur KPM = kopijų skaičius per minutę, B = belai,

 

tačiau spausdinimo įrenginių garso galia LWAd neturi viršyti 7,5 (B), išskyrus įrenginius, kurių KPM > 71.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(2–3 punktams) ekologinis ženklas Nordic

Swan arba Blue Angel, arba gamintojo

techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Sunkesnėse kaip 25 g plastikinėse dalyse neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501):

kancerogeninės (H350 ar R45),

sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340 ar R46),

toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F ar R60, R61).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan arba Blue Angel, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Plastikinės detalės, kurių svoris daugiau kaip 25 g, turi būti:

– pagamintos ne iš chlorintų polimerų;

– nors viena detalė pagaminta iš perdirbto plastiko.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6. Turi būti galimybė įsigyti atsargines dalis ne trumpiau kaip 3 metai po įrangos gamybos nutraukimo.

7. Įrangoje naudojamų elektros baterijų sudėtyje neturi būti kadmio, gyvsidabrio, švino ar jų junginių, išskyrus priemaišas, kurių techniškai nėra galimybės išvengti (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/66/EB „Dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo“ (OL 2006 L 266, p. 1)).

8. Įranga turi būti lengvai išardoma įprastiniais

įrankiais, o plastikinės dalys lengvai atskiriamos ir tinkamos perdirbimui.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(6–8 punktams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba Blue Angel, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

9. Turi būti pateikta informacija apie įrangos grąžinimą gamintojui.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Blue Angel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai

įrodymai.

10. Kartoninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtų žaliavų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

11. Pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos, tinkamos perdirbti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

pakuotės aprašymas arba pažymėta Mobius loop ženklu pakuotė, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

6. Spausdintuvų, faksimilinių aparatų, kopijavimo aparatų kasetės, kopijavimo milteliai ir rašalai

1. Kasetės turi turėti antrinio panaudojimo (pakartotinio užpildymo) galimybę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Ant kasetės ar jos pakuotės turi būti nurodyta, kad panaudota tuščia kasetė turi būti pakartotiniai užpildoma. Jei su kasete gamintojui turi būti grąžinta ir kasetės pakuotė, tai irgi turi būti nurodyta.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Plastikinės dalys neturi būti pagamintos iš chlorintų plastikų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan arba Blue Angel, arba techniniai dokumentai, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Sunkiųjų metalų (švino, kadmio, gyvsidabrio ir chromo) kiekis neturi viršyti 100 ppm (miligramų kilogramui).

3. Kopijavimo milteliuose ir rašaluose neturi būti naudojamos cheminės medžiagos,

klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501):

kancerogeninės (H350, H350i, H351 ar R45, R49, R40), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341 ar R46, R68), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d ar R60, R61, R62, R63), toksiškos ar labai toksiškos (H310, H330 ar R27, R26).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(2–3 punktams) ekologinis ženklas Blue Angel

arba Nordic Swan, arba techniniai dokumentai, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Kasetės milteliuose ir rašaluose neturi būti azodažiklių, galinčių skilti į tam tikrus aromatinius aminus (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedą (OL 2006 L 396, p. 1)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Blue Angel arba techniniai dokumentai, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Pakartotinai naudojamoje kasetėje ne mažiau kaip 75 proc. kasetės svorio (neskaitant kopijavimo miltelių svorio) turi sudaryti perdirbtų ar kitaip atnaujintų dalių svoris.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan arba Blue Angel, arba techniniai dokumentai, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6. Turi būti galimybė panaudotą kopijavimo aparato kasetę grąžinti tiekėjui.

7. Produktų pakuotėje neturi būti naudojamas polivinilchloridas (PVC) ar kitas chloro turintis plastikas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(6–7 punktams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba Blue Angel, arba techniniai dokumentai, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

8. Kartoninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtų žaliavų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Blue Angel arba pakuotės aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

7. Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai

1. Įranga, atitinkanti Energy Star arba kito lygiaverčio ženklo energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus (energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 1-266 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir jų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 131-6249)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Energy Star arba TCO ženklas, arba ekologinis ženklas European Ecolabel, arba Blue Angel, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Stacionarūs kompiuteriai suprojektuoti taip, kad:

– būtų galima keisti atmintinę;

– būtų galima keisti kietąjį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginį.

3. Nešiojami kompiuteriai suprojektuoti taip, kad būtų galima keisti atmintinę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(23 punktams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba Blue Angel, arba European Ecolabel, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Skystųjų kristalų monitorių galinio apšvietimo vienoje lempoje vidutiniškai turi būti ne daugiau kaip 3,5 mg gyvsidabrio.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba Blue Angel, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Kompiuterių deklaruotoji svertinė garso galia pagal ISO 9296 3.2.5 dalį, matuojama pagal ISO 7779, neturi viršyti:

5.1. stacionariems kompiuteriams:

– 4,0 belų B (A) tuščios eigos būsenoje (atitinka 40 decibelų dB (A));

– 4,5 belų B (A) kreipties į disko valdymo įrenginį metu (atitinka 45 decibelų dB (A)).

5.2. nešiojamiems kompiuteriams:

– 3,5 belų B (A) tuščios eigos būsenoje (atitinka 35 decibelų dB (A));

– 4,0 belų B (A) kreipties į disko valdymo įrenginį metu (atitinka 40 dB decibelų (A)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6. Turi būti pateikta vartotojo instrukcija arba pravestas trumpas mokymo kursas apie IT priemonėje įdiegtus ekologiškus sprendimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

pateikta vartotojo instrukcija arba programinėje įrangoje įrašyta atitinkama informacija, arba gamintojo interneto puslapyje pateikta laisvai prieinama informacija, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

7. Jeigu naudojama kartoninė pakuotė, ji turi būti pagaminta ne mažiau kaip iš 50 % perdirbtų žaliavų. Jeigu naudojama plastikinė pakuotė, ji turi būti pagaminta ne mažiau kaip iš 50 % perdirbtų žaliavų arba turi būti biologiškai skaidi, arba tinkama kompostuoti kaip tai apibrėžta pagal standarto EN 13432 reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba pakuotės aprašymas, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

8. IT priemonėje turi būti įdiegtos energijos valdymo funkcijos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

turi būti pateikti aiškūs įrangoje esančių energijos valdymo funkcijų išdėstymo, veikimo aprašymai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

9. Turi būti galimybė įsigyti atsargines dalis ne mažiau kaip 3 metai po įrangos gamybos nutraukimo.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo techniniai dokumentai arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

10.32 Plastikinės detalės:*

10.1. sveriančios daugiau kaip 25 g, turi būti paženklintos pagal ISO 11469:2000 arba kitą lygiavertį standartą;

10.2. pagamintos iš skirtingos rūšies plastiko, turi būti lengvai išardomos (kad būtų galima perdirbti).

*Kriterijus netaikomas presuotiems plastikams ir plokščiųjų ekranų šviesos kreiptuvams.

11. 32 Turi būti nesunku, naudojant įprastus prietaisus, pasiekti įrangos jungtis. Jungtys turi būti kuo labiau standartizuotos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(10–11punktams) ekologiniai ženklai European Ecolabel arba Blue Angel, arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Skystųjų kristalų monitorių galinio apšvietimo lempoje neturi būti gyvsidabrio.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba Blue Angel, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Jeigu naudojama kartoninė pakuotė, ji turi

būti pagaminta ne mažiau kaip iš 80 % perdirbtų žaliavų. Jeigu naudojama plastikinė pakuotė, ji turi būti pagaminta ne mažiau kaip iš 75 % perdirbtų žaliavų arba turi būti biologiškai skaidi arba tinkama kompostuoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba pakuotės aprašymas, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Turi būti galimybė įsigyti atsargines dalis ne mažiau kaip 5 metus po įrangos gamybos nutraukimo.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Plastikinių detalių, sveriančių daugiau kaip 25 g, sudėtyje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501):

kancerogeninės (H350 ar R45), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340 ar R46), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F ar R60, R61).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai European Ecolabel arba Blue Angel, arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba saugos duomenų lapas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Plastikinės detalės turi būti pagamintos iš vieno ar suderintų polimerų, išskyrus dangą, kurią sudaro ne daugiau kaip 2-jų rūšių polimerai, kuriuos galima atskirti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6. 32Kompiuterio, monitoriaus ar klaviatūros išorinių plastikinių dalių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 10 % pagal masę perdirbtas plastikas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

 

 

 

8. Valymo priemonės ir paslaugos

8.1. universalūs valikliai

1. Produkte neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) 59 straipsnį (OL 2006 L 396, p. 1, su pataisymais OL 2007 L 136, p. 281) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006), jeigu jų koncentracija produkte daugiau negu 0,1 % pagal masę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Visi produktai turi būti pateikti su aiškiomis dozavimo instrukcijomis.

3. Purškiamų valiklių sudėtyje neturi būti propelentų.

4. Produktai purkštuvuose turi būti pakartotinio užpildymo sistemos dalis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(2–4 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Produkto sudėtyje neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį, ir kurių koncentracija galutiniame produkte daugiau negu 0,01 % pagal masę.

2. Produkto sudėtyje neturi būti daugiau negu 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501) (toliau – Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka):

kontaktuodama su vandeniu ar rūgštimis išskiria toksiškas arba labai toksiškas dujas (EUH 029, EUH031, EUH032 ar R29, R31, R32), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331 ar R28, R25, R65, R27, R24, R23, R26), kenkia organams (H370 ar R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28), galinčios pakenkti organams (H371 ar R68/20, R68/21, R68/22), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373 ar R48/25, R48/24, R48/23, R48/20, R48/21, R48/22), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317 ar R43)*, įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334 ar R42),*

*netaikoma fermentams

sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341 ar R46, R68), kancerogeninės (H350, H350i, H351 ar R45, R49, R40), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362 ar R60, R61, R60-61, R60-63, R61-62, R62, R63, R62-63, R64), toksiška patekus į akis (EUH070 ar R39-41), pavojingos vandens aplinkai* (H400**, H410, H411, H412 ar R50**, R50-53, R51-53, R52-53),

*netaikoma kvapiosioms medžiagoms.

**netaikoma paviršinio aktyvumo medžiagoms, kai koncentracija produkte < 25%. Procentinė dalis turi būti padalinta iš M faktoriaus, nustatyto pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413 ar R53), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059 ar R59).

3. Produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę šių cheminių medžiagų:

– fosforo (P) (100 g universalaus valiklio, kuris naudojamas neskiestas, fosforo kiekis neturi viršyti 0,2 g; universalių valiklių, kurie prieš naudojimą skiedžiami vandeniu, fosforo kiekis neturi viršyti 0,02 g dozės, kurios pagal gamintojo rekomendaciją reikia paruošti 1 l plovimo vandens);

– biocidų, naudojamų ne kaip konservantai. Produkte gali būti biocidų tik tuo atveju, jeigu jie naudojami produktui konservuoti ir jeigu pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką arba pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 jiems priskiriamos H410/R50-53 arba H411/R51-53, nebent jie nėra potencialiai bioakumuliatyvūs, t. y. oktanolio vandens pasiskirstymo koeficiento logaritmas log POW < 3,0 (nebent eksperimentiškai nustatytas biologinės koncentracijos koeficientas BCF <= 100).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–3 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Produkto ribinio skiedimo tūrio (CDVilgalaikis)33 vertė turi neviršyti:

– universaliems valikliams, kurie prieš naudojimą skiedžiami vandeniu, – 18 000 l. CDVilgalaikis vertė, apskaičiuota pagal gramais nurodytą produkto dozę, kurios pagal gamintojo rekomendaciją reikia norint paruošti 1 litrą plovimo vandens (įprastai suteptiems paviršiams);

– 100 g universalaus valiklio, kuris naudojamas neskiestas, – 52 000 l.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Pagrindinės pakuotės ir naudmenų masės santykis (WUR)34 neturi viršyti šių verčių:

– koncentruotiems produktams, įskaitant skystos ir kietos konsistencijos koncentruotus produktus, kurie prieš naudojimą skiedžiami vandeniu, – 1,2 gramo pakuotės litrui naudojamo tirpalo (plovimo vandens);

– paruoštiems naudoti produktams, t. y. produktams, kurie naudojami neskiesti, – 150 gramų pakuotės litrui naudojamo tirpalo (plovimo vandens).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

8.2. sanitarinės įrangos valikliai

1. Produkte neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) 59 straipsnį (OL 2006 L 396, p. 1, su pataisymais OL 2007 L 136, p. 281) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006), jeigu jų koncentracija produkte daugiau negu 0,1 % pagal masę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Visi produktai turi būti pateikti su aiškiomis dozavimo instrukcijomis.

3. Purškiamų valiklių sudėtyje neturi būti propelentų.

4. Produktai purkštuvuose turi būti pakartotinio užpildymo sistemos dalis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(2–4 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Produkto sudėtyje neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį, ir kurių koncentracija galutiniame produkte daugiau negu 0,01 % pagal masę.

2. Produkto sudėtyje neturi būti daugiau negu 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501) (toliau – Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka):

kontaktuodama su vandeniu ar rūgštimis išskiria toksiškas ar labai toksiškas dujas (EUH 029, EUH031, EUH032 ar R29, R31, R32), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331 ar R28, R25, R65, R27, R24, R23, R26), kenkia organams (H370 ar R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28), galinčios pakenkti organams (H371 ar R68/20, R68/21, R68/22), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373 ar R48/25, R48/24, R48/23, R48/20, R48/21, R48/22), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317 ar R43),* įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334 ar R42),*

*netaikoma fermentams

sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341 ar R46, R68), kancerogeninės (H350, H350i, H351 ar R45, R49, R40), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362 ar R60, R61, R60-61, R60-63, R61-62, R62, R63, R62-63, R64), toksiška patekus į akis (EUH070 ar R39-41), pavojingos vandens aplinkai* (H400**, H410, H411, H412 ar R50**, R50-53, R51-53, R52-53),

*netaikoma kvapiosioms medžiagoms.

**netaikoma paviršinio aktyvumo medžiagoms, kai koncentracija produkte < 25%. Procentinė dalis turi būti padalinta iš M faktoriaus, nustatyto pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413 ar R53), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059 ar R59).

3. Produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę šių cheminių medžiagų:

– fosforo (P) (100 g produkto fosforo kiekis neturi viršyti 1 g);

– biocidų, naudojamų ne kaip konservantai. Produkte gali būti biocidų tik tuo atveju, jeigu jie naudojami produktui konservuoti ir jeigu pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką arba pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 jiems priskiriamos H410/R50-53 arba H411/R51-53, nebent jie nėra potencialiai bioakumuliatyvūs, t. y. oktanolio vandens pasiskirstymo koeficiento logaritmas log POW < 3,0 (nebent eksperimentiškai nustatytas biologinės koncentracijos koeficientas BCF <= 100).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–3 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Produkto ribinio skiedimo tūrio (CDVilgalaikis)33 vertė 100 g produkto neturi viršyti 80 000 l.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Pagrindinės pakuotės ir naudmenų masės santykis (WUR)34 neturi viršyti šių verčių:

– koncentruotiems produktams, įskaitant skystos ir kietos konsistencijos koncentruotus produktus, kurie prieš naudojimą skiedžiami vandeniu, – 1,2 gramo pakuotės litrui naudojamo tirpalo (plovimo vandens);

– paruoštiems naudoti produktams, t. y. produktams, kurie naudojami neskiesti, – 150 gramų pakuotės litrui naudojamo tirpalo (plovimo vandens).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

8.3. langų valymo priemonės

1. Produkte neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) 59 straipsnį (OL 2006 L 396, p. 1, su pataisymais OL 2007 L 136, p. 281) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006), jeigu jų koncentracija produkte daugiau negu 0,1 % pagal masę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Visi produktai turi būti pateikti su aiškiomis dozavimo instrukcijomis.

3. Purškiamų valiklių sudėtyje neturi būti propelentų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(2–3 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Produkto sudėtyje neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį, ir kurių koncentracija galutiniame produkte daugiau negu 0,01 % pagal masę.

2. Produkto sudėtyje neturi būti daugiau negu 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501) (toliau – Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka):

kontaktuodama su vandeniu ar rūgštimis išskiria toksiškas ar labai toksiškas dujas (EUH 029, EUH031, EUH032 ar R29, R31, R32), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331 ar R28, R25, R65, R27, R24, R23, R26), kenkia organams (H370 ar R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28), galinčios pakenkti organams (H371 ar R68/20, R68/21, R68/22), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373 ar R48/25, R48/24, R48/23, R48/20, R48/21, R48/22), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317 ar R43)*, įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334 ar R42),*

*netaikoma fermentams

sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341 ar R46, R68), kancerogeninės (H350, H350i, H351 ar R45, R49, R40), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362 ar R60, R61, R60-61, R60-63, R61-62, R62, R63, R62-63, R64), toksiška patekus į akis (EUH070 ar R39-41), pavojingos vandens aplinkai* (H400**, H410, H411, H412 ar R50**, R50-53, R51-53, R52-53),

*netaikoma kvapiosioms medžiagoms.

**netaikoma paviršinio aktyvumo medžiagoms, kai koncentracija produkte < 25%. Procentinė dalis turi būti padalinta iš M faktoriaus, nustatyto pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413 ar R53), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059 ar R59).

3. Produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę šių cheminių medžiagų:

– fosforo (P);

– biocidų, naudojamų ne kaip konservantai. Produkte gali būti biocidų tik tuo atveju, jeigu jie naudojami produktui konservuoti ir jeigu pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką arba pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 jiems priskiriamos H410/R50-53 arba H411/R51-53, nebent jie nėra potencialiai bioakumuliatyvūs, t. y. oktanolio vandens pasiskirstymo koeficiento logaritmas log POW < 3,0 (nebent eksperimentiškai nustatytas biologinės koncentracijos koeficientas BCF <= 100).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–3 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Produkto ribinio skiedimo tūrio (CDVilgalaikis)33 vertė 100 g produkto neturi viršyti 4 800 l.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Pagrindinės pakuotės ir naudmenų masės santykis (WUR)34 neturi viršyti šių verčių:

– koncentruotiems produktams, įskaitant skystos ir kietos konsistencijos koncentruotus produktus, kurie prieš naudojimą skiedžiami vandeniu, – 1,2 gramo pakuotės litrui naudojamo tirpalo (plovimo vandens);

– paruoštiems naudoti produktams, t. y. produktams, kurie naudojami neskiesti, – 150 gramų pakuotės litrui naudojamo tirpalo (plovimo vandens).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

8.4. rankomis plaunamų indų plovikliai

 

1. Produkte neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) 59 straipsnį (OL 2006 L 396, p. 1, su pataisymais OL 2007 L 136, p. 281) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006), jeigu jų koncentracija produkte daugiau negu 0,1 % pagal masę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Visi produktai turi būti pateikti su aiškiomis

dozavimo instrukcijomis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Produkto sudėtyje neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį, ir kurių koncentracija galutiniame produkte daugiau negu 0,01 % pagal masę.

2. Produkto sudėtyje neturi būti daugiau negu 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501) (toliau – Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka):

kontaktuodama su vandeniu ar rūgštimis išskiria toksiškas ar labai toksiškas dujas (EUH 029, EUH031, EUH032 ar R29, R31, R32), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331 ar R28, R25, R65, R27, R24, R23, R26), kenkia organams (H370 ar R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28), galinčios pakenkti organams (H371 ar R68/20, R68/21, R68/22), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373 ar R48/25, R48/24, R48/23, R48/20, R48/21, R48/22), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317 ar R42*, įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334 ar R43)*,

*netaikoma fermentams

sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341 ar R46, R68), kancerogeninės (H350, H350i, H351 ar R45, R49, R40), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362 ar R60, R61, R60-61, R60-63, R61-62, R62, R63, R62-63, R64), toksiška patekus į akis (EUH070 ar R39-41), pavojingos vandens aplinkai* (H400**, H410, H411, H412 ar R50**, R50-53, R51-53, R52-53),

*netaikoma kvapiosioms medžiagoms.

**netaikoma paviršinio aktyvumo medžiagoms, kai koncentracija produkte < 25%. Procentinė dalis turi būti padalinta iš M faktoriaus, nustatyto pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413 ar R53), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059 ar R59).

3. Produkto, skirto profesionaliam naudojimui, sudėtyje kvapiųjų medžiagų, kurioms yra priskirtos frazės H317/R43 ir H334/R42, neturi būti daugiau negu 0,01 % pagal masę.

4. Produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę biocidų, naudojamų ne kaip konservantai. Produkte gali būti biocidų tik tuo atveju, jeigu jie naudojami produktui konservuoti ir jeigu pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką arba pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 jiems priskiriamos H410/R50-53 arba H411/R51-53, nebent jie nėra potencialiai bioakumuliatyvūs, t. y. oktanolio vandens pasiskirstymo koeficiento logaritmas log POW < 3,0 (nebent eksperimentiškai nustatytas biologinės koncentracijos koeficientas BCF <= 100).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–4 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Produkto rekomenduojamos dozės, apskaičiuotos 1 litrui plovimo vandens, ribinio skiedimo tūrio (CDVilgalaikis)33 vertė neturi viršyti 3 800 l.

6. Ploviklių, kurie prieš naudojimą skiedžiami vandeniu, pagrindinės pakuotės ir naudmenų masės santykis (WUR)34 neturi būti didesnis už 1,2 gramo pakuotės litrui naudojimo tirpalo (indų plovimo vandens).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(5–6 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

8.5. skalbinių plovikliai, dėmių valikliai

1. Produkte neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) 59 straipsnį (OL 2006 L 396, p. 1, su pataisymais OL 2007 L 136, p. 281) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006), jeigu jų koncentracija produkte daugiau negu 0,1 % pagal masę.

2. Produkto sudėtyje neturi būti fosfatų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–2 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Rekomenduojama produkto dozė 1 kg skalbinių 2,5 mmol CaCO3/l vidutinio kietumo vandeniui neturi viršyti:

1. Produkto sudėtyje neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį, ir kurių koncentracija galutiniame produkte daugiau negu 0,01 % pagal masę.

2. Produkto sudėtyje neturi būti daugiau negu 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501) (toliau – Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka):

kontaktuodama su vandeniu ar rūgštimis išskiria toksiškas ar labai toksiškas dujas (EUH 029, EUH031, EUH032 ar R29, R31, R32), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331 ar R28, R25, R65, R27, R24, R23, R26), kenkia organams (H370 ar R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28), galinčios pakenkti organams (H371 ar R68/20, R68/21, R68/22), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373 ar R48/25, R48/24, R48/23, R48/20, R48/21, R48/22), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317 ar R42*, įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334 ar R43)*,

*netaikoma fermentams

sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341 ar R46, R68), kancerogeninės (H350, H350i, H351 ar R45, R49, R40), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362 ar R60, R61, R60-61, R60-63, R61-62, R62, R63, R62-63, R64), toksiška patekus į akis (EUH070 ar R39-41), pavojingos vandens aplinkai* (H400**, H410, H411, H412 ar R50**, R50-53, R51-53, R52-53),

*netaikoma kvapiosioms medžiagoms.

**netaikoma paviršinio aktyvumo medžiagoms, kai koncentracija produkte < 25%,

gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413 ar R53), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059 ar R59).

3. Produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę biocidų, naudojamų ne kaip konservantai. Produkte gali būti biocidų tik tuo atveju, jeigu jie naudojami produktui konservuoti ir jeigu pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką arba pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 jiems priskiriamos H410/R50-53 arba H411/R51-53, nebent jie nėra potencialiai bioakumuliatyvūs, t. y. oktanolio vandens pasiskirstymo koeficiento logaritmas log POW < 3,0 (nebent eksperimentiškai nustatytas biologinės koncentracijos koeficientas BCF <= 100).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–3 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Produkto ribinio skiedimo tūrio (CDVilgalaikis)33 vertė neturi viršyti:

– stiprių teršalų skalbinių plovikliams (visų pavidalų) – 35 000 l/1 kg skalbinių;

– silpnų teršalų skalbinių plovikliams (visų pavidalų) – 20 000 l/1 kg skalbinių;

– dėmių valikliams (visų pavidalų) – 3 500 l/kg skalbinių*.

* CDV riba pagrįsta apytiksle 2 ml vienetine doze ir 6 dozėmis 4,5 kg skalbinių partijai (skysto dėmių valiklio). Miltelių ar pastos pavidalo produktams taikoma ta pati CDV riba.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Pagrindinės pakuotės ir naudmenų masės santykis (WUR)34 neturi viršyti šių verčių*:

– milteliams – 1,2 g/kg skalbinių;

– kitiems (pavyzdžiui, skysčiams, geliams, tabletėms, kapsulėms) – 1,5 g/kg skalbinių.

*WUR skaičiuojama tik pagrindinei pakuotei (įskaitant dangtelius, kamščius ir dozavimo pompas/purkštuvus).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

Produkto tipas

Dozė* (milteliai arba tabletės)

g/kg skalbinių

Dozė* (skystis ar gelis)

ml/kg skalbinių

 

 

Stiprių teršalų ploviklis, spalvotų audinių ploviklis

17,0

17,0

 

 

Silpnų teršalų ploviklis

17,0

17,0

 

 

Dėmių valiklis (tik pirminiam apdorojimui)

2,7

2,7

 

*Jeigu taikomos rekomendacijos tiek pirminiam, tiek paskesniam skalbimui, bendra rekomenduojama dozė (pirminio + paskesnio skalbimo) turi atitikti didžiausios dozės reikalavimus.

4. Visi produktai turi būti pateikti su aiškiomis dozavimo instrukcijomis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(3–4 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5.35 Turi būti pateikta informacija apie skalbimui rekomenduotiną vandens temperatūrą.

 

8.6. indaplovėse naudojami plovikliai ir skalavimo priemonės

1. Produkte neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) 59 straipsnį (OL 2006 L 396, p. 1, su pataisymais OL 2007 L 136, p. 281) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006), jeigu jų koncentracija produkte daugiau negu 0,1 % pagal masę.

2. Produkte neturi būti fosfatų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–2 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Visi produktai turi būti pateikti su aiškiomis dozavimo instrukcijomis.

4. Kartoninė pagrindinė pakuotė turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 80 % iš perdirbtų medžiagų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(3–4 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Produkto sudėtyje neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį, ir kurių koncentracija galutiniame produkte daugiau negu 0,01 % pagal masę.

2. Produkto sudėtyje neturi būti daugiau negu 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501) (toliau – Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka):

kontaktuodama su vandeniu ar rūgštimis išskiria toksiškas ar labai toksiškas dujas (EUH 029, EUH031, EUH032 ar R29, R31, R32), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331 ar R28, R25, R65, R27, R24, R23, R26), kenkia organams (H370 ar R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28), galinčios pakenkti organams (H371 ar R68/20, R68/21, R68/22), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373 ar R48/25, R48/24, R48/23, R48/20, R48/21, R48/22), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317 ar R42*, įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334 ar R43)*,

*netaikoma fermentams

sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341 ar R46, R68), kancerogeninės (H350, H350i, H351 ar R45, R49, R40), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362 ar R60, R61, R60-61, R60-63, R61-62, R62, R63, R62-63, R64), toksiška patekus į akis (EUH070 ar R39-41), pavojingos vandens aplinkai* (H400**, H410, H411, H412 ar R50**, R50-53, R51-53, R52-53)

*netaikoma kvapiosioms medžiagoms.

**netaikoma paviršinio aktyvumo medžiagoms, kai koncentracija produkte < 25%,

gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413 ar R53), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059 ar R59).

3. Produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę biocidų, naudojamų ne kaip konservantai. Produkte gali būti biocidų tik tuo atveju, jeigu jie naudojami produktui konservuoti ir jeigu pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką arba pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 jiems priskiriamos H410/R50-53 arba H411/R51-53, nebent jie nėra potencialiai bioakumuliatyvūs, t. y. oktanolio vandens pasiskirstymo koeficiento logaritmas log POW < 3,0 (nebent eksperimentiškai nustatytas biologinės koncentracijos koeficientas BCF <= 100).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–3 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Produkto ribinio skiedimo tūrio (CDVilgalaikis)33 vertė neturi viršyti:

– indaplovėse naudojamiems vienos funkcijos plovikliams – 25 000 l/plovimui;

– indaplovėse naudojamiems daugiafunkciams plovikliams – 30 000 l/plovimui;

– skalavimo priemonėms – 10 000 l/plovimui.

5. Pagrindinėje pakuotėje produkto kiekis neturi viršyti 2 g vienam plovimui.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(4–5 punktams) ekologinis ženklas European

Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

8.7. valymo paslaugos

1. Paslaugai atlikti naudojamos priemonės turi tenkinti atitinkamus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (8.1–8.6 dalyje).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

priemonių, kurios bus naudojamos paslaugai atlikti, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės tenkina nustatytus reikalavimus arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2.36 Paslaugos teikėjas sutarties vykdymo laikotarpiu, praėjus 6* mėnesiams po sutarties pasirašymo ir vėliau kiekvienų metų pabaigoje*, turi pateikti ataskaitą apie sunaudotas valymo priemones, nurodant jų pavadinimus ir kiekį.

*Jeigu sutartis pasirašyta trumpesniam negu 1 metai laikotarpiui, šį terminą nustato perkančioji organizacija.

3.38 Valymo paslaugas teikiantis personalas turi būti reguliariai mokomas naudoti įvairias valymo priemones, valymo metodus, įrangą ir naudojamas mašinas; tvarkyti atliekas; dirbti saugiai ir nedarant žalos aplinkai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(2–3 punktams) pateikta ataskaita arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1.37 Paslaugos teikėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO 14001 ar kitą lygiavertę).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

sertifikatas arba tiekėjo parengtų lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Paslaugai atlikti naudojamos priemonės turi tenkinti atitinkamus išplėstinius aplinkos apsaugos kriterijus (8.1–8.6 dalyje).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

priemonių, kurios bus naudojamos paslaugai atlikti, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės tenkina nustatytus reikalavimus, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. 38Turi būti aplinkosaugos, sveikatos ir saugos standartų pagrindu parengtos aiškios darbo instrukcijos, kurios:

– atsižvelgtų į konkrečių pastato zonų valymo dažnumą, geriausios valymo priemonės parinkimą, valymo priemonės saikingą naudojimą ir bendrą valymo priemonių kiekio sumažinimą;

– būtų patalpintos pastate taip, kad valymo paslaugas atliekantys darbuotojai galėtų jomis naudotis bet kuriuo darbo metu.

4.38 Turi būti naudojami nekenksmingi aplinkai valymo metodai: linoleumo dangų sausasis valymas, daugkartinio naudojimo mikropluošto šluosčių naudojimas ir kt.

5. 38Turi būti nurodytas konkretus tiekėjo atstovas (koordinatorius), atsakingas už valymo paslaugų teikimą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(3–5 punktams) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

9. Elektros lempos

1. Energijos vartojimo efektyvumo klasė turi būti:

– volframo halogeninėms lempoms ne mažesnė kaip C;

– LED lempoms ne mažesnė kaip A;

– kitoms lempoms ne mažesnė kaip A (energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 1-266 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir jų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 131-6249).

2. Minimali degimo trukmė turi būti ne mažesnė kaip:

1. Minimali degimo trukmė turi būti ne mažesnė kaip:

 

Lempos tipas

Degimo trukmė val.

 

Volframo halogeninės lempos

2 500

LED lempos

20 000

Sferinės, elipsinės formos, atšvaitų, sietynų kompaktinės liuminescencinės lempos

8 000

Kitos kompaktinės liuminescencinės lempos (be balastinio įtaiso)

10 000

Kitos kompaktinės liuminescencinės lempos (su integruotu balastiniu įtaisu)

12 000

Apvalios formos lempos

8 000

T8 tipo vamzdinės liuminescencinės lempos su elektromagnetiniu balastiniu įtaisu

15 000

Kitos vamzdinės liuminescencinės lempos

25 000

 

Lempos tipas

Degimo trukmė val.

 

2. Gyvsidabrio turi būti ne daugiau, negu*:

 

Volframo halogeninės lempos

2 000

 

 

Lempos tipas

Gyvsidabrio kiekis, mg/lempai

 

 

LED lempos

15 000

 

 

Kompaktinės liuminescencinės lempos, kurių galia < 30 W

1,5

 

 

Sferinės, elipsinės formos, atšvaitų, sietynų kompaktinės liuminescencinės lempos

6 000

 

 

T5 tipo vamzdinės liuminescencinės lempos, kurių degimo trukmė < 25 000 val.

2,0

 

 

T5 tipo liuminescencinės lempos, kurių degimo trukmė >= 25 000 val.

3

 

Kitos kompaktinės liuminescencinės lempos

10 000

 

T8 tipo vamzdinės liuminescencinės lempos, kurių galia < 70 W ir degimo trukmė < negu 25 000 val.

2,5

 

Apvalios formos lempos

7 500

T8 tipo vamzdinės liuminescencinės lempos su elektromagnetiniu balastiniu įtaisu

15 000

 

T8 tipo vamzdinės liuminescencinės lempos, kurių galia > 70 W

4,5

 

Kitos vamzdinės liuminescencinės lempos

20 000

 

Didelio intensyvumo išlydžio lempos (HID lempos)

9 000

 

 

T8 tipo lempos, kurių degimo trukmė >= 25 000 val.

5

 

* Kriterijus netaikomas apvalioms lempoms

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–2 punktams) gamintojo techniniai dokumentai arba produkto aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Jeigu naudojama kartoninė pakuotė, jos sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 80 % perdirbtų žaliavų. Jeigu naudojama plastikinė pakuotė, jos sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 50 % perdirbtų žaliavų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba produkto aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Gyvsidabrio turi būti ne daugiau, negu*:

 

Lempos tipas

Gyvsidabrio kiekis, mg/lempai

 

 

Kompaktinės liuminescencinės lempos, kurių galia < 30 W

2,5

 

 

Kompaktinės liuminescencinės lempos, kurių galia >= 30 W

3

 

 

T5 tipo vamzdinės liuminescencinės lempos, kurių degimo trukmė < 25 000 val.

2,5

 

 

T5 tipo liuminescencinės lempos, kurių degimo trukmė >= 25 000 val.

4

 

 

T8 tipo vamzdinės liuminescencinės lempos, kurių galia < 70 W ir degimo trukmė < 25 000 val.

3,5

 

 

T8 tipo vamzdinės liuminescencinės lempos, kurių galia > 70 W

5

 

 

T8 tipo lempos, kurių degimo trukmė >= 25 000 val.

5

 

* Kriterijus netaikomas apvalioms lempoms

4. Lempų pakuotėje:

– neturi būti naudojami sluoksniniai ir kompoziciniai plastikai;

– jeigu naudojamos plastikinės medžiagos, jų sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 50 % perdirbtos žaliavos, gautos iš vartotojų panaudotų produktų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–4 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba gaminio aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5.39 Lempų energijos vartojimo efektyvumas turi būti 10 % didesnis nei A klasei nustatytas šviesos srauto (lm) ir galios (W) santykis.

6.39 Lempų degimo trukmė turi būti 20 % didesnė, negu nustatyta 2 kriterijuje.

7.39 Lempų sudėtyje gyvsidabrio kiekis (mg/lempai) turi sudaryti ne daugiau kaip

80 % 3 kriterijuje nustatyto kiekio.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(5–7 punktams) gamintojo techniniai dokumentai arba gaminio aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

 

10. Renginių organizavimo paslaugos

1. Renginiuose naudojamas popierius, raštinės prekės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (1.1 dalis, 1–2 kriterijai; 1.2 dalis, 1–2 kriterijai; 1.3 dalis, 1–2 kriterijai ir 2 dalis, 1–3 kriterijai).

2. Turi būti surenkama ne daugiau kaip 1 kg nerūšiuotų atliekų vienam svečiui per vieną renginį.

3. Dalomoji medžiaga turi būti atspausdinta ant abiejų lapo pusių.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (1–3 punktams) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Renginiai turi vykti viešbučiuose ar kituose objektuose, turinčiuose Žaliojo rakto diplomą, arba juose yra įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema (EMAS, ISO 14001 ar kita

lygiavertė).

2. Renginių organizatorius turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO 14001 ar kitą lygiavertę).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–2 punktams) sertifikatas arba tiekėjo parengtų lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Renginiuose naudojamas popierius, raštinės prekės turi atitikti išplėstinius aplinkos apsaugos kriterijus (1.1 dalis, 1–8 kriterijai; 1.2 dalis, 1–5 kriterijai; 1.3 dalis, 1–9 kriterijai ir 2 dalis, 1–7 kriterijai).

4. Renginiuose turi būti:

– naudojamas tualetinis popierius, servetėlės – pagaminti iš perdirbto popieriaus plaušų;

– nenaudojami plastikiniai vienkartiniai indai,

vienkartinės muilo ir kt. pakuotės;

– naudojami ekologiški maisto produktai kavos pertraukėlių metu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(3–4 punktams) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

_______________

 

______________

1 Šie kriterijai (išskyrus kvalifikacinius) gali būti taikomi ir kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai.

2 Vokietijos ekologinis ženklas „Mėlynasis angelas“.

3 Šiaurės šalių ekologinis ženklas „Gulbė“.

4Tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais.

5 Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“.

6 Ženklas, nurodantis, kad produktas gali būti perdirbtas arba yra pagamintas (gali būti nurodyta procentinė dalis) iš perdirbtų žaliavų.

7 Šis reikalavimas netaikomas tolueno pagrindu pagamintiems dažams, naudojamiems giliaspaudei technikai.

8 Transporto priemonių tipas pagal Europos Komisijos klasifikaciją (CELEX No 399M1406).

9 Šis kriterijus taikomas tik kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

10 Šis kriterijus taikomas tik kaip transporto priemonės nuomos sutarties vykdymo sąlyga.

11 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1222/2009 dėl padangų ženklinimo, atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus, 1 priedas (OL 2009 L 342, p. 46).

12 Šis kriterijus taikomas tik kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

13 Šis kriterijus taikomas tik kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

14 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1222/2009 dėl padangų ženklinimo, atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus, 1 priedas (OL 2009 L 342, p. 46).

15 Šis kriterijus taikomas tik kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

16 Šis kriterijus taikomas tik kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

17 Sutarties vykdymo sąlyga.

18 Sutarties vykdymo sąlyga.

19 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1222/2009 dėl padangų ženklinimo, atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus, 1 priedas (OL 2009 L 342, p. 46).

20 Šis kriterijus taikomas tik kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

21 Šis kriterijus taikomas tik kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

22 Sutarties vykdymo sąlyga.

23 Šis kriterijus taikomas tik kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

24 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1222/2009 dėl padangų ženklinimo, atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus, 1 priedas (OL 2009 L 342, p. 46).

25 Šis kriterijus taikomas tik kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

26 Šis kriterijus taikomas tik kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

27 Sutarties vykdymo sąlyga.

28 Sutarties vykdymo sąlyga.

29 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1222/2009 dėl padangų ženklinimo, atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus, 1 priedas (OL 2009 L 342, p. 46).

30 Šis kriterijus taikomas tik kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

31 Sutarties vykdymo sąlyga.

32 Kriterijus taikomas tik kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

33 Ribinis skiedimo tūris (CDVilgalaikis) apskaičiuojamas pagal lygtį:

(CDVilgalaikis) = SUMACDV(i)= SUMAmasė(i) x DF(į) / TFilgalaikis(i) x 1 000, kur

masė (i) – cheminės medžiagos masė (gramais), esanti dozėje, kurios, kaip rekomenduoja gamintojas, reikia norint paruošti 1 litrą plovimo vandens (universalių valiklių, kurie prieš naudojimą skiedžiami vandeniu, atveju) arba 100 g produkto (universalių valiklių, kurie naudojami neskiesti, atveju). DF(i) – cheminės medžiagos skaidumo faktorius, TFilgalaikis(i) – cheminės medžiagos toksiškumo faktorius (ml/l). DF ir TFilgalaikis vertės turi atitikti vertes, nurodytas ploviklių ingredientų duomenų bazėje sąrašo A dalyje (PIDB sąrašo A dalyje) (I priedėlis). Jei konkreti cheminė medžiaga nėra įtraukta į PIDB sąrašo A dalį,apskaičiuojamos vertės PIDB sąrašo B dalyje (I priedėlis) nurodytu būdu. Sudėjus kiekvienos cheminės medžiagos CDVilgalaikis vertes, gaunama produkto CDVilgalaikis vertė.

34 WUR apskaičiuojamas tik pagrindinei pakuotei (įskaitant dangtelius, kamščius ir dozavimo pompas/purkštuvus) pagal formulę:

WUR = SUMA((Wi + Ui) / (Di x ri)), kur

Wi – pagrindinės pakuotės (i), įskaitant etiketę , jeigu ji yra, masė gramais;

Ui – neperdirbtos (pirmąsyk pagamintos) medžiagos, esančios pagrindinėje pakuotėje (i) masė (g). Jei perdirbtos medžiagos dalis pagrindinėje pakuotėje yra 0 % , tada Ui = Wi;

Di – pagrindinėje pakuotėje (i) esančių funkcinių dozių skaičius (gamintojo rekomenduojamų dozių 1 ltr plovimo vandens paruošti, išreikštų tūrio vienetais, skaičius). Paruoštų naudoti produktų, kurie parduodami atskiesti, Di – produkto tūris (litrais);

ri – perdirbimų skaičius, t.y. kiek kartų pagrindinė pakuotė (i) yra naudojama tam pačiam tikslui per grąžinimo ar pakartotinio užpildymo sistemą (ri = 1, jei pakuotė nėra pakartotinai naudojama tam pačiam tikslui. Jei pakuotė yra pakartotiniai naudojama, laikoma, kad ri yra 1, nebent galima įrodyti, kad ji naudojama daugiau kartų.

35 Sutarties vykdymo sąlyga.

36 Sutarties vykdymo sąlyga.

37 Kvalifikacinis reikalavimas.

38 Sutarties vykdymo sąlyga.

39 Kriterijus taikomas tik kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

 

_________________

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. D1-797

redakcija)

 

2-OSIOS PRODUKTŲ GRUPĖS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

 

Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai

Išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai1

1. Baldai

 

1. 70 % medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

sertifikatas FSC (Forest Stewardship Council) arba PEFC (Programe for the Endorsement of Forest Certification schemes), arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

2.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš toliau nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501) (toliau – Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka):

kancerogeninės (H350, H350i, H351 ar R45, R49, R40), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341 ar R46, R68), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d ar R60, R61, R62, R63), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411 ar R50, R50/53, R51/53), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331 ar R28, R25, R27, R24, R23, R26), kenkia organams (H370 ar R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28), galinčios pakenkti organams (H371 ar R68/20, R68/21, R68/22), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373 ar R48/25, R48/24, R48/23, R48/20, R48/21, R48/22);

2.2. neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

2.3. neturi būti ftalatų, kurie naudojimo metu atitiktų priskyrimo kuriai nors iš šių rizikos frazių (ar jų derinių) kriterijus: H360D, H360F, 361f ar R60, R61, R62 pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką;

2.4. neturi būti aziridino;

2.5. neturi būti chromo (VI) junginių;

2.6. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

3. Baldų surinkimui naudojamose medžiagose lakiųjų organinių junginių (LOJ) neturi būti daugiau kaip 5 % medžiagos masės.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(2–3 punktams) ekologinis ženklas Nordic Swan2 arba European Ecolabel3, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Visos plastikinės dalys, kurių masė >= 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal ISO 11469 ar lygiavertį standartą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Baldų tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 5 metai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gaminio aprašymas arba atitinkama deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Visa mediena, medienos medžiagos ir gaminiai turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

sertifikatas FSC (Forest Stewardship Council) arba PEFC (Programe for the Endorsement of Forest Certification schemes), arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Mediena, priskiriama 1 arba 2 atsparumo klasei pagal EN 350-2 ar lygiavertį standartą, neturi būti apdorojama konservantais.

3. Mediena, nepriskiriama 1 arba 2 atsparumo klasei pagal EN 350-2 ar lygiavertį standartą, neturi būti apdorojama cheminėmis medžiagomis, klasifikuojamomis priskiriant bet kurią iš toliau nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką: kancerogeninės (H350, H350i, H351 ar R45, R49, R40), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d ar R60, R61, R62, R63), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341 ar R46, R68), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334 ar R42).

4. Konservantų sudėtyje esančios veikliosios medžiagos neturi būti pagamintos arseno arba chromo junginių ar alavo organinių junginių pagrindu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(2–4 punktams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba tiekėjo deklaracija, arba saugos duomenų lapas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Poliuretano putplasčio (PUR putplasčio) išpūtimo agentas neturi būti hidrofluorangliavandeniliai ar metilenchloridas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6. Baldų pakuotės turi būti pagamintos iš tinkamos perdirbti medžiagos ir (ar) medžiagų, gautų iš atsinaujinančių išteklių, arba naudojamos daug kartų.

7. Visas pakuočių medžiagas turi būti įmanoma lengvai rankomis surūšiuoti į perdirbti tinkamas vienos rūšies medžiagas (kartonas, plastikas, popierius, audinys ir kt.).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(6–7 punktams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba European Ecolabel, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

8. Pakuotė turi būti pažymėta Mobius loop4 arba kitu lygiaverčiu ženklu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

9. Turi būti galimybė gauti atsargines dalis mažiausiai 5 metus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo arba gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai įrodymai.

10. Pagaminto baldo sudėtyje turi būti medienos medžiagų, plastikų ir (ar) metalų, pagamintų iš perdirbtų žaliavų, masės tam tikra procentinė dalis5.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų masės procentinė dalis, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

11. Tekstilės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (3 dalis, 1–9 kriterijai).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

12. Kamšalai turi tenkinti ES ekologinio ženklo kriterijus6.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai European Ecolabel arba Blue Angel,7 arba CertiPUR8 ar kiti lygiaverčiai įrodymai.

13. Pakuočių medžiagų (plastikų ir kartono) sudėtyje turi būti tam tikra procentinė dalis perdirbtų medžiagų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

pakuočių aprašymas arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta iš perdirbtos žaliavos pagamintų pakuotės medžiagų procentinė dalis.

14. Tekstilės medžiagų sudėtyje turi būti tam tikra procentinė dalis ekologiškai pagamintos medvilnės ir kitų natūralių pluoštų (pluoštai turi būti pagaminti pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 834/2007 „Dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91“ (OL 2007 L 189, p. 1).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

naudojamų pluoštų kilmės ir jų gamybos ekologiškumo įrodymas (ekologiniai ženklai arba kiti lygiaverčiai įrodymai).

15. Tekstilės medžiagų sudėtyje turi būti tam tikra procentinė dalis perdirbtų pluoštų, t. y. pluoštų, pagamintų tik iš tekstilės gaminių bei drabužių gamybos nuokarpų ar vartojimo atliekų (tekstilės ar kt.).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

naudojamų perdirbtų pluoštų kilmės įrodymas.

 

2. Projektavimo paslaugos, statybos darbai, statybinės medžiagos ir santechnikos įranga

2.1. projektavimo paslaugos ir statybos darbai

1.9 Tiekėjai turi turėti reikiamą techninį pajėgumą, pirkimo sutarties vykdymo metu taikyti konkrečias aplinkosaugos vadybos priemones, tenkinančias šiuos reikalavimus:

– veiksmingos gyvūnijos ir augalijos apsaugos statybvietėje ir aplink ją užtikrinimas;

– bet kokių kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija;

– statybvietėje susidarančių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo ir eismo spūsčių mažinimas;

– efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas;

– ir kt.*

*nustato perkančioji organizacija.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

EMAS arba ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas įstaigų, atitinkančių Bendrijos teisės aktus ar atitinkamus Europos arba tarptautinius sertifikavimo standartus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai (pavyzdžiui, tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas).

2.10 Naujai statomų pastatų energetinio naudingumo klasė turi būti ne mažesnė kaip C (šiluminės energijos sąnaudos 80–115 kWh/m2/metus, priklausomai nuo pastatų dydžio).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3.11 Turi būti taikomi pažangūs energiją taupančių pastatų konstrukciniai ar inžineriniai sprendimai: energiją taupančios apšvietimo, šildymo, kondicionavimo, didelio naudingumo bendros šilumos bei elektros energijos gamybos, vėdinimo sistemos, efektyvaus vandens naudojimo, atliekų kiekio mažinimo, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo, pastato orientacija pasaulio šalių atžvilgiu, langų parinkimas ir t. t.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

įvykdytų panašių pirkimo sutarčių sąrašas (pateikiant sutarčių aprašymus) arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Tiekėjas (architektas) turi įrodyti, kad turi ankstesnės susijusios ekologiškų pastatų projektavimo patirties.

4.12 Statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2.2 dalis, 1–4 kriterijai).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai arba sertifikatai, arba kiti  lygiaverčiai įrodymai.

1. Pirkimo procese negali dalyvauti tiekėjas, kuris yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai (LR viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 2 d. 4 p. (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, naujai statomų pastatų energetinio naudingumo klasė turi būti ne mažesnė kaip B.

3. Ne mažiau kaip 10 % energijos poreikio turi būti tenkinama, naudojant vietinius atsinaujinančius energijos šaltinius (AEŠ-v)13.

4. Turi būti pateiktas mokymo planas, kaip ir kokio turinio apmokymai apie efektyvų elektros naudojimą bus pravesti pastato valdytojams užbaigus statybas.

5. Transportuojant reikiamas medžiagas į statybvietę ir iš jos, turi būti naudojami daugkartiniai konteineriai.

6. Turi būti mažinamos statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekos (pakuotės grąžinamos tiekėjui, perdirbamos ar pakartotinai naudojamos).

7. Turi būti mažinamos ir utilizuojamos pastatų griovimo ir statybos procesuose susidariusios atliekos.

8. Projektavimo darbe turi būti naudojamos būvio ciklo sąnaudų (angl. LCC) ir būvio ciklo vertinimo (angl. LCA) priemonės.

9. Vykdant restauravimo darbus, plieno gaminiams valyti, rūdims ir dažams nuo jų šalinti neturi būti naudojamos sprogiosios silicio medžiagos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(2–9 punktams) techniniai dokumentai arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

10. Statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti išplėstinius aplinkos apsaugos kriterijus (2.2 dalis, 1–3 kriterijai).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai arba sertifikatai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 


2.2. statybinės medžiagos

1. Statybos produktų sudėtyje neturi būti sieros heksafluorido (SF6).

2. Vidaus apdailos dažų ir lakų sudėtyje lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių virimo temperatūra yra ne aukštesnė kaip 250 °C (esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui), turi būti ne daugiau kaip:

2.1. sienų dažuose (pagal standartą EN 13300) – 30 g/l (neįskaitant juose esančio vandens kiekio);

2.2. kituose dažuose, kurių dengiamoji geba yra ne mažesnė kaip 15 m2/l, o nepermatomumas 98 % – 250 g/l (neįskaitant juose esančio vandens kiekio);

2.3. visuose kituose produktuose (taip pat dažuose, kurie nėra sienų dažai ir kurių dengiamoji geba mažesnė kaip 15 m2/l, lakuose, beicuose, grindų dangose ir grindų dažuose bei panašiuose produktuose) – 180 g/l (neįskaitant juose esančio vandens kiekio).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba saugos duomenų lapas, arba tiekėjo ar gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka nurodytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. 70 % medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

sertifikatas FSC (Forest Stewardship Council) arba PEFC (Programe for the Endorsement of Forest Certification schemes), arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Naudojami produktai turi būti tinkamai paženklinti, prie jų turi būti pateikiamos atitikties deklaracijos pagal STR.1.03.02:2008 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Lakiųjų aromatinių angliavandenilių (LAA), kurių virimo temperatūra yra ne aukštesnė kaip 250 °C (esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui), kiekis vidaus ir išorės sienų dažuose ir lakuose turi būti ne didesnis kaip 0,1 % produkto masės (masė/masė).

2. Vidaus ir išorės apdailos dažų ir lakų sudėtyje:

2.1. neturi būti naudojami kaip sudedamosios dalys šie sunkieji metalai arba jų junginiai: kadmis, švinas, chromas (VI), gyvsidabris, arsenas, baris (išskyrus bario sulfatą), selenas, kobaltas (išskyrus kobalto druskas) ir stibis;

2.2. neturi būti naudojami alkilfenoletoksilatai (APEOs);

2.3. neturi būti didesnė kaip 0,05 % produkto masės (masė/masė) izotiazolinono junginių koncentracija;

2.4. neturi būti naudojamos cheminės medžiagos klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš toliau nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501):

kancerogeninės (H350, H350i, H351 ar R45, R49, R40), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341 ar R46, R68), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d ar R60, R61, R62, R63), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411 ar R50, R50/53, R51/53), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331 ar R28, R25, R27, R24, R23, R26), kenkia organams (H370 ar R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28), galinčios pakenkti organams (H371 ar R68/20, R68/21, R68/22), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373 ar R48/25, R48/24, R48/23, R48/20, R48/21, R48/22), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334 ar R42);

2.5. laisvo formaldehido kiekis neturi būti didesnis kaip 10 mg/kg.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–2 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Visa mediena, medienos medžiagos ir gaminiai turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

sertifikatas FSC (Forest Stewardship Council) arba PEFC (Programe for the Endorsement of Forest Certification schemes), arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4.14 Numatomų įsigyti statybinių medžiagų ir produktų (pavyzdžiui, langų, durų, dažų, grindų dangos, izoliacinių medžiagų ir panašiai) tam tikra procentinė dalis (skaičiuojant pagal vertę) turi būti pagaminta laikantis I tipo15 ekologinio ženklo standartų (pagal ISO 14024 arba lygiavertį standartą).

5.16 Numatomų įsigyti statybinių medžiagų ir produktų tam tikra procentinė dalis (skaičiuojant pagal vertę) turi būti pagaminta atsinaujinančių išteklių pagrindu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(4–5 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

2.3. santechnikos įranga

1. Klozetai turi būti su dvejopo vandens nuleidimo funkcija: paspaudus pagrindinį mygtuką turėtų nubėgti ne daugiau kaip 6 litrai vandens, o ekonominio režimo mygtuką – ne daugiau kaip 3 litrai vandens.

2. Vandens čiaupai turi būti taupantys vandenį (palyginus su įprastais čiaupais, galintys sutaupyti iki 50 % vandens).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–2 punktams) techniniai dokumentai, kuriuose būtų patvirtinta, kad įranga atitinka specifikacijas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Turi būti naudojami bevandeniai pisuarai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

techniniai dokumentai, kuriuose turi būti patvirtinta, kad įranga atitinka specifikacijas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Visas pakuočių medžiagas turi būti įmanoma lengvai rankomis surūšiuoti į perdirbti tinkamas vienos rūšies medžiagas (kartonas, plastikas, popierius, audinys ir kt.).

3. Kartoninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(2–3 punktams) pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

3. Tekstilės gaminiai (išskyrus sienų ir grindų dangą)

1. Galutiniame gaminyje, pagamintame iš medvilnės ar kitų natūraliųjų celiuliozės pluoštų, turi būti ne daugiau kaip 0,05 ppm (dalių milijonui) kiekvienos šių cheminių medžiagų (pesticidų). Bendras šių medžiagų kiekis neturi viršyti 0,75 ppm:

2,4,5-trichlorfenoksiacto rūgšties (2,4,5-T)

Aldrino

Kaptafolio

Chlordano

Clordimeformo

DDT

Dieldrino

Dinosebo ir jo druskų

Endrino

Heptachloro

Heksachlorbenzeno

Heksachlorcikloheksano alfa

Heksachlorcikloheksano beta

Heksachlorcikloheksano delta

Metamidofoso

Monokrotofoso

Parationo

Metilparationo

Propetamfoso

Toksafeno.

2. Galutiniame gaminyje neturi būti dažiklių, klasifikuojamų kaip jautrinantys ar sukeliantys alergiją, kancerogeniniai, mutageniniai arba

toksiški reprodukcijai:

a)

C.I. Bazinio raudonojo 9

C.I. Dispersinio mėlynojo 1

C.I. Rūgštinio raudonojo 26

C.I. Bazinio violetinio 14

C.I. Dispersinio oranžinio 11

C.I. Tiesioginio juodojo 38

C.I. Tiesioginio mėlynojo 6

C.I. Tiesioginio raudonojo 28

C.I. Dispersinio geltonojo 3

C.I. Dispersinio geltonojo 23

C.I. Dispersinio geltonojo 149;

b) išvardytieji dažikliai neturi būti naudojami, išskyrus atvejus, kada dažytų pluoštų, verpalų arba audinio atsparumas prakaitui (rūgštis ir šarmas) – ne mažesnis kaip 4:

C.I. Dispersinio mėlynojo 3 C.I. 61 505

C.I. Dispersinio mėlynojo 7 C.I. 62 500

C.I. Dispersinio mėlynojo 26 C.I. 63 305

C.I. Dispersinio mėlynojo 35

C.I. Dispersinio mėlynojo 102

C.I. Dispersinio mėlynojo 106

C.I. Dispersinio mėlynojo 124

C.I. Dispersinio oranžinio 1 C.I. 11 080

C.I. Dispersinio oranžinio 3 C.I. 11 005

C.I. Dispersinio oranžinio 37

C.I. Dispersinio oranžinio 76 (anksčiau vadinto Oranžiniu 37)

C.I. Dispersinio raudonojo 1 C.I. 11 110

C.I. Dispersinio raudonojo 11 C.I. 62 015

C.I. Dispersinio raudonojo 17 C.I. 11 210

C.I. Dispersinio geltonojo 1 C.I. 10 345

C.I. 11 855

C.I. Dispersinio geltonojo 9 C.I. 10 375

C.I. Dispersinio geltonojo 39

C.I. Dispersinio geltonojo 49.

3. Galutiniame gaminyje neturi būti šių arilaminų:

4-aminodifenilo (CAS Nr. 92-67-1)

Benzidino (CAS17 Nr. 92-87-5)

4-chlor-o-toluidino (CAS Nr. 95-69-2)

2-naftilamino (CAS Nr. 91-59-8)

o-amino-azotolueno (CAS Nr. 97-56-3)

5-nitro-o-toluidino (CAS Nr. 99-55-8)

4-chloranilino (CAS Nr. 106-47-8)

2,4-diaminoanizolio (CAS Nr. 615-05-4)

4,4'-diaminodifenilmetano CAS Nr. 101-77-9)

3,3'-dichlorbenzidino (CAS Nr. 91-94-1)

3,3'-dimetoksibenzidino (CAS Nr. 119-90-4)

3,3'-dimetilbenzidino (CAS Nr. 119-93-7)

4,4’-metilendi-o-toluidino (CAS Nr. 838-88-0)

p-krezidino (CAS Nr. 120-71-8)

4,4'-metilen-bis-(2-chloranilino) (CAS Nr. 101-14-4)

4,4'-oksidianilino (CAS Nr. 101-80-4)

4,4'-tiodianilino (CAS Nr. 139-65-1)

o-toluidino (CAS Nr. 95-53-4)

2,4-toluendiamino (CAS Nr. 95-80-7)

2,4,5-trimetilanilino (CAS Nr. 137-17-7)

4-aminoazobenzeno (CAS Nr. 60-09-3)

o-anizidino (CAS Nr. 90-04-0).

4. Galutiniame gaminyje neturi būti šių antipirenų:

polibromintų bifenilų (PBB) (CAS Nr. 59536–65–1),

pentaBDE (pentabromdifenileterio) CAS Nr. 32534-81-9),

oktaBDE (oktabromdifenileterio) CAS Nr. 32536-52-0,

decaBDE (dekabromdifenileterio) CAS Nr. 1163-19-5.

5. Galutiniame gaminyje, pagamintame iš

medvilnės ar kitų natūraliųjų celiuliozės

pluoštų, turi būti ne daugiau kaip 0,5 ppm

pentachlorfenolio.

6. Galutiniame gaminyje, kuris tiesiogiai liečiasi su oda, minkštikliai (ftalatai) neturi sudaryti daugiau kaip 0,1 % gaminio masės:

DEHP (Di-(2-etilheksil)ftalatas) CAS Nr. 117-81-7,

BBP (Butilbenzilftalatas) CAS Nr. 85-68-7,

DBP (Dibutilftalatas) CAS Nr. 84-74-2,

DNOP (Di-n-oktilftalatas),

DINP (Diizononilftalatas),

DIDP (Diizodecilftalatas),

DIBP (Diizobutylftalatas),

TCEP (Tris(2-chloretil)fosfatas).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–6 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Öko-Tex label18, arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

7. Laisvojo ir iš dalies hidrolizuoto formaldehido kiekis galutiniame gaminyje neturi viršyti 70 ppm, jeigu gaminys tiesiogiai liečiasi su oda, visuose kituose gaminiuose – 300 ppm.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

8. Galutiniame gaminyje sunkiųjų metalų (kadmio, chromo, nikelio, švino, vario) kiekis neturi viršyti:

Kadmio (Cd) – 0,1 ppm

Chromo (Cr) – 2,0 ppm

Nikelio (Ni) – 4,0 ppm

Švino (Pb) – 1,0 ppm

Vario (Cu) – 50,0 ppm.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Öko-Tex label arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

9. Gaminio tinkamumas naudoti:

9.1.* išskalbus ir išdžiovinus gaminį, nustatyti matmenų pakitimai neturi būti didesni kaip:

a) ± 2 % užuolaidoms ir baldų audiniams (kuriuos galima skalbti),

b) - 8 % arba + 4 % kitiems austiniams gaminiams ir ilgaamžiams neaustiniams audiniams, kitiems megztiniams gaminiams arba kilpiniams medvilniniams rankšluosčių audiniams;

*Netaikoma pluoštams ir verpalams, gaminiams turintiems aiškų ženklą „tik sausasis valymas“ arba lygiavertį ženklą, baldų audiniams, kurių negalima nuimti ir skalbti.

9.2. spalvų atsparumas skalbimui turi būti ne mažesnis kaip 3–4 lygio, vertinant spalvos pasikeitimą, ir ne mažesnis kaip 3–4 lygio, vertinant dėmių atsiradimą;

9.3. spalvų atsparumas prakaitui (rūgščiam,
šarminiam) turi būti ne mažesnis kaip 3–4 lygio (spalvos pasikeitimas ir dėmių atsiradimas).

Audiniams, kurie yra dažyti tamsiomis spalvomis (standartinis intensyvumas > 1/1) ir pagaminti iš regeneruotos vilnos arba mišinio, turinčio daugiau kaip 20 % šilko, spalvų atsparumo prakaitui lygis turi būti ne mažesnis kaip 3;

* Kriterijus netaikomas baltiems gaminiams, nedažytiems ir nemargintiems gaminiams, baldų audiniams, užuolaidoms ir panašiems vidaus apdailai skirtiems tekstilės gaminiams.

9.4. spalvų atsparumas šlapiai trinčiai turi būti ne mažesnis kaip 2–3 lygio, indigu dažytiems džinsiniams audiniams – ne mažesnis kaip 2 lygio;

* Kriterijus netaikomas baltiems gaminiams, nedažytiems ir nemargintiems gaminiams.

9.5. spalvų atsparumas sausai trinčiai turi būti ne mažesnis kaip 4 lygio, indigu dažytiems džinsiniams audiniams – ne mažesnis kaip 3–4 lygio;

* Kriterijus netaikomas baltiems gaminiams, nedažytiems ir nemargintiems gaminiams arba užuolaidoms ir panašiems vidaus apdailai skirtiems tekstilės gaminiams.

9.6. baldams, užuolaidoms arba apmušalams skirtų audinių spalvų atsparumas šviesai turi būti ne mažesnis kaip 4–5 lygio, visiems kitiems gaminiams spalvos atsparumas šviesai turi būti ne mažesnis kaip 4 lygio. Baldams, užuolaidoms arba apmušalams skirtiems audiniams, kurie yra dažyti šviesiomis spalvomis (standartinis intensyvumas < 1/12) ir pagaminti iš mišinio, turinčio daugiau kaip 20 % vilnos ar kitokio keratino pluošto, šilko, drobės ar kitokio karnienos pluošto, spalvų atsparumas šviesai – ne mažesnis kaip 4 lygio.

* Kriterijus netaikomas čiužinių apvalkalams, čiužinių apsaugoms arba apatiniams baltiniams.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

10.19 Tam tikra procentinė dalis medvilnės ir/ar kitų natūraliųjų pluoštų turi būti pagaminta pagal Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 834/2007 „Dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2091/91“ (OL 2007 L 189, p.1).

11.20 Tam tikrą produkto masės procentinę dalį turi sudaryti perdirbtas pluoštas, t. y. pluoštas, pagamintas tik iš tekstilės gaminių bei drabužių gamybos nuokarpų ar vartojimo atliekų (tekstilės ar kt.).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(10–11 punktams) gamintojo techniniai dokumentai arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Galutiniame gaminyje, pagamintame iš medvilnės ar kitų natūraliųjų celiuliozės pluoštų, turi būti ne daugiau kaip 0,05 ppm (dalių milijonui) kiekvienos šių cheminių medžiagų (pesticidų). Bendras šių medžiagų kiekis neturi viršyti 0,5 ppm:

2,4,5-trichlorfenoksiacto rūgšties (2,4,5-T)

Aldrino

Kaptafolio

Chlordano

Clordimeformo

DDT

Dieldrino

Dinosebo ir jo druskų

Endrino

Heptachloro

Heksachlorbenzeno

Heksachlorcikloheksano alfa

Heksachlorcikloheksano beta

Heksachlorcikloheksano delta

Metamidofoso

Monokrotofoso

Parationo

Metilparationo

Propetamfoso

Toksafeno.

2. Galutiniame gaminyje, pagamintame iš vilnos pluoštų:

a) turi būti ne daugiau kaip 0,5 ppm (dalių milijonui) šių cheminių medžiagų:

gama-heksachlorcikloheksano (lindano),

alfa-heksachlorcikloheksano,

beta-heksachlorcikloheksano,

delta-heksachlorcikloheksano,

aldrino,

dieldrino,

endrino, p, p'-DDT,

p, p'-DDD;

 

b) bendras šių cheminių medžiagų kiekis neturi viršyti 2 ppm:

diazinono,

propetamfoso,

chlorfenvinfoso,

dichlofentiono,

chlorpyrifoso,

fenchlorfoso,

etiono,

metilpirimifoso;

 

c) bendras šių cheminių medžiagų kiekis neturi viršyti 0,5 ppm:

cipermetrino,

deltametrino,

fenvalerato,

cihalotrino,

flumetrino;

 

d) bendras šių cheminių medžiagų kiekis neturi viršyti 2 ppm:

diflubenzurono,

triflumurono,

diciklanilo.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–2 punktams) ekologinis ženklas European

Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Galutiniame gaminyje neturi būti šių antipirenų:

Tri (2,3 –dibrompropil) fosfatas CAS Nr. 126-72-7), Heksabromciklododekanas (HBCDD) CAS Nr.: 3194-55-6 25637-99-4.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba

Öko-Tex label, arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Laisvojo ir iš dalies hidrolizuoto formaldehido kiekis galutiniame gaminyje neturi viršyti 20 ppm, jeigu gaminys skirtas kūdikiams ir jaunesniems kaip 3-ejų metų vaikams, 30 ppm, jeigu gaminys tiesiogiai liečiasi su oda, visuose kituose gaminiuose – 75 ppm.

5. Galutiniame gaminyje, pagamintame iš medvilnės ar kitų natūraliųjų celiuliozės pluoštų, turi būti ne daugiau kaip 0,05 ppm pentachlorfenolio.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(4–5 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6. Galutiniame gaminyje sunkiųjų metalų kiekis neturi viršyti:

Stibis (Sb) 30 ppm,

Arsenas (As) 1,0 ppm (viršutiniuose drabužiuose), 0,2 ppm (kituose),

Kadmis (Cd) 0,1 ppm,

Chromas (Cr) 2,0 ppm (viršutiniuose drabužiuose), 1,0 ppm (kituose),

Cromas VI (Cr-VI) 0,5 ppm,

Kobaltas (Co) 4,0 ppm (viršutiniuose drabužiuose), 1,0 ppm (kituose),

Gyvsidabris (Hg) 0,02 ppm,

Nikelis (Ni) 4,0 ppm (viršutiniuose drabužiuose), 1,0 ppm (kituose),

Švinas (Pb) 1,0 ppm (viršutiniuose drabužiuose), 0,2 ppm (kituose),

Varis (Cu) 50,0 ppm (viršutiniuose drabužiuose), 25,0 ppm (kituose).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

7. Gaminio spalvų atsparumas skalbimui turi būti ne mažesnis kaip 4 lygio, vertinant spalvos pasikeitimą ir dėmių atsiradimą.

8. Gaminio spalvų atsparumas prakaitui (rūgščiam, šarminiam) turi būti ne mažesnis kaip 4 lygio (spalvos pasikeitimas ir dėmių atsiradimas).

Audiniams, kurie yra dažyti tamsiomis spalvomis (standartinis intensyvumas > 1/1) ir pagaminti iš regeneruotos vilnos arba mišinio, turinčio daugiau kaip 20 % šilko, spalvų atsparumo prakaitui lygis turi būti ne mažesnis kaip 3–4.

* Kriterijus netaikomas baltiems gaminiams, nedažytiems ir nemargintiems gaminiams, baldų audiniams, užuolaidoms ir panašiems vidaus apdailai skirtiems tekstilės gaminiams.

9. Spalvų atsparumas šlapiai trinčiai turi būti ne mažesnis kaip 3 lygio, indigu dažytiems džinsiniams audiniams – ne mažesnis kaip 2–3 lygio.

* Kriterijus netaikomas baltiems gaminiams, nedažytiems ir nemargintiems gaminiams.

10. Spalvų atsparumas sausai trinčiai turi būti ne mažesnis kaip 4–5 lygio, indigu dažytiems džinsiniams audiniams – ne mažesnis kaip 4 lygio.

* Kriterijus netaikomas baltiems gaminiams, nedažytiems ir nemargintiems gaminiams arba užuolaidoms ir panašiems vidaus apdailai skirtiems tekstilės gaminiams.

11. Baldams, užuolaidoms arba apmušalams skirtų audinių spalvų atsparumas šviesai turi būti ne mažesnis kaip 5 lygio, visiems kitiems gaminiams spalvos atsparumas šviesai turi būti

ne mažesnis kaip 4–5 lygio. Kai baldams, užuolaidoms arba apmušalams skirti audiniai yra dažyti šviesiomis spalvomis (standartinis intensyvumas < 1/12) ir pagaminti iš mišinio, turinčio daugiau kaip 20 % vilnos ar kitokio keratino pluošto, šilko, drobės ar kitokio karnienos pluošto, spalvų atsparumas šviesai turi būti ne mažesnis kaip 4–5 lygio.

* Kriterijus netaikomas čiužinių apvalkalams, čiužinių apsaugoms arba apatiniams baltiniams.

12. Jeigu gaminyje žemiau išvardinti pluoštai sudaro daugiau nei 5 % bendrosios viso gaminyje esančio tekstilės pluošto masės, turi būti tenkinami šie reikalavimai:

12.1. akrilas: akrilnitrilo likutis turi būti mažesnis negu 1,5 mg/kg;

12.2. elastanas: neturi būti naudojami organiniai alavo junginiai;

12.3. linų pluoštas ir kiti luobiniai pluoštai (įskaitant kanapes, džiutą, ramę): neturi būti gaunami juos mirkant vandenyje, nebent po mirkymo vandenyje nuotekos yra taip apdorojamos, kad ChDS (cheminio deguonies suvartojimo) arba BOA (bendros organinės anglies) kiekis sumažėja ne mažiau kaip 75 % kanapių pluoštui ir ne mažiau kaip 95 % linų ir kitiems plaušiniams pluoštams;

12.4. dirbtiniai celiuliozės (viskozė, lajocelis, acetatas, vario amoniakinis pluoštas, triacetatas) pluoštai: pluošte esančių AHJ (adsorbuojamų halogenorganinių junginių) koncentracija neturi viršyti 250 ppm;

12.5. neplauta vilna ir kiti keratino pluoštai:

išleidžiant į kanalizaciją plovimo nuotekas, išleidžiamas ChDS kiekis neturi viršyti 60 g/kg neplautos vilnos, o nuotekos už gamyklos ribų turi būti išvalomos taip, kad ChDS kiekis, išreikštas metiniu vidurkiu, būtų sumažintas dar bent 75 %;

12.6. poliamidas: monomerų gamybos metu į atmosferą išmetamo N2O kiekis, išreikštas metiniu vidurkiu, neturi viršyti 10 g/kg pagaminto poliamido 6 pluošto ir 50 g/kg pagaminto poliamido 6,6;

12.7. poliesteris: pluošte esančio stibio kiekis neturi viršyti 260 ppm;

12.8. polipropilenas: neturi būti naudojami pigmentai švino pagrindu.

13. Gamybos procese:

13.1. ne mažiau kaip 95 % (sausosios masės) bet kurio verpalams naudojamų glito preparato sudedamųjų medžiagų yra pakankamai biologiškai skaidžios arba yra kaip nors kitaip perdirbamos;

13.2. nenaudojami chemikalai: alkilfenoletoksilatai (APEOs), linijiniai alkilbenzensulfonatai (LAS), bis(hidrogenintas riebusis alkil)dimetilamoniochloridas (DTDMAC), distearildimetilamonio chloridas (DSDMAC), di(kietasis riebusis) dimetilamonio chloridas (DHTDMAC), etilendiamintetraacetatas (EDTA) ir dietilentriaminpentaacetatas (DTPA), jie neturi būti bet kokio naudojamo preparato ar receptūros dalimi;

13.3. kiekvienoje šlapiojo apdorojimo vietoje ne mažiau kaip 95 % naudojamų ploviklių, audinių minkštiklių ir kompleksinių agentų masės turi būti gerai biologiškai skaidomos arba turi būti pašalinamos nuotekų valymo įrenginiuose;

13.4. verpalai, audiniai ir galutiniai gaminiai neturi būti balinami chloro junginiais (netaikoma dirbtiniams celiuliozės pluoštams);

13.5. joninių priemaišų kiekis naudojamuose dažikliuose neturi viršyti:

Sidabras (Ag) 100 ppm

Arsenas (As) 50 ppm

Baris (Ba) 100 ppm

Kadmis (Cd) 20 ppm

Kobaltas (Co) 500 ppm

Chromas (Cr) 100 ppm

Varis (Cu) 250 ppm

Geležis (Fe) 2500 ppm

Gyvsidabris (Hg) 4 ppm

Manganas (Mn) 1000 ppm

Nikelis (Ni) 200 ppm

Švinas (Pb) 100 ppm

Selenas (Se) 20 ppm

Stibis (Sb) 50 ppm

Alavas (Sn) 250 ppm

Cinkas (Zn) 1500 ppm;

13.6. joninių priemaišų kiekis naudojamuose pigmentuose neturi viršyti:

Arsenas (As) 50 ppm

Baris (Ba) 100 ppm

Kadmis (Cd) 50 ppm

Chromas (Cr) 100 ppm

Gyvsidabris (Hb) 25 ppm

Švinas (Pb) 100 ppm

Selenas (Se) 100 ppm

Stibis (Sb) 250 ppm

Cinkas (Zn) 1000 ppm;

13.7. išleidžiamose iš šlapiojo apdorojimo vietų (išskyrus neplautos vilnos skalbimo ir linų mirkymo vietas) į paviršinius vandenis po valymo (tiek gamykloje, tiek už jos ribų) nuotekose, ChDS (cheminio deguonies

suvartojimo) kiekis, išreikštas metiniu vidurkiu, turi būti mažesnis kaip 25 g/kg.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(7–13 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

 

4. Sodo priežiūros prekės ir paslaugos

4.1. dekoratyviniai augalai

1. Ne mažiau kaip 80 % dekoratyvinių augalų turi būti vietos sąlygomis auginti tinkamų rūšių augalai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Ne mažiau kaip 90 % dekoratyvinių augalų turi būti vietos sąlygomis auginti tinkamų rūšių augalai.

2. Ne mažiau kaip 50 % dekoratyvinių augalų turi būti ekologiškai išauginti augalai pagal Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 834/2007 „Dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Tarybos Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91“ (OL 2007 L 189, p.1).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–2 punktams) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Augalų laikymo ir pristatymo talpos turi būti:

3.1. tinkamos pakartotinai naudoti. Pasodinus augalą, talpos turi būti grąžinamos tiekėjui;

3.2. biologiškai skaidžios:

– pagamintos iš 100 % biologiškai skaidžių

medžiagų, tinkamų kompostuoti (pavyzdžiui, šiaudų, kamštienos, medienos miltų, ar kukurūzų krakmolo);

– jose neturi būti sintetinių plastikų, plastifikatorių ar biocidinių medžiagų, kurių yra biocidų ar konservantų sudėtyje.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Blue Angel arba tiekėjo deklaracija, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas (pagal EN 13432:2000 arba lygiavertį standartą), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Maži augalai turi būti tiekiami įpakavimo dėžėse ar dėžutėse, kurios grąžinamos tiekėjui.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

4.2. dirvožemio savybes gerinančios medžiagos

1. Produkte neturi būti šių medžiagų:

1.1. durpių;

1.2. neapdoroto nuotekų dumblo (gali būti naudojamas tik kompostuotas, chemiškai stabilizuotas nuotekų dumblas).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Produkte esančios organinės medžiagos turi būti gautos perdirbus ir (arba) pakartotinai panaudojus atliekas (2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/12/EB „Dėl atliekų“ ir jos I priedas (OL 2006 L 114, p. 9)).

2. Produkte dumblo gali būti tik tada, jei yra nurodoma, kad šis dumblas yra viena iš atliekų (pagal 2001 m. sausio 16 d. EEE Jungtinio Komiteto sprendimą 2001/118/EB (OL 2002 L 88, p. 20)):

02030521 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, susidaręs ruošiant ir perdirbant vaisius, daržoves, grūdus, maistinį aliejų, kakavą, kavą, arbatą ir tabaką; gaminant konservus; gaminant mieles ir mielių ekstraktą, gaminant ir fermentuojant melasą;

020403 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, susidaręs gaminant cukrų;

020502 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas pieno pramonėje;

020603 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas kepimo ir konditerijos pramonėje;

020705 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, susidaręs gaminant alkoholinius ir nealkoholinius gėrimus (išskyrus kavą, arbatą ir kakavą).

3. Produkte neturi būti cheminių medžiagų daugiau negu (kiekis apskaičiuotas sausai produkto masei) mg/kg:

Cinkas (Zn) 300

Varis (Cu) 100

Nikelis (Ni) 50

Kadmis (Cd) 1

Švinas (Pb) 100

Gyvsidabris (Hg) 1

Chromas (Cr) 100

Molibdenas (Mo)22 2

Selenas (Se)22 1,5

Arsenas (As)22 10

Fluoras (F)22 200

4. Produkto sudėtyje (kai produkto dalelių dydis > 2 mm) stiklo, metalo ir plastiko kiekis turi sudaryti mažiau negu 0,5 %, skaičiuojant sausai medžiagos masei.

5. Azoto (N) koncentracija produkto sudėtyje neturi būti didesnė kaip 3 % bendrojo N (skaičiuojant nuo suminės produkto masės), neorganinio pavidalo N turi būti ne daugiau kaip 20 % bendrojo N (arba organinio pavidalo N >= 80 %).

6. Produktai turi būti patiekiami kietajame pavidale ir jų sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 25 % sausos medžiagos masės ir ne mažiau kaip 20 % organinės sausos medžiagos masės.

7. Produktai neturi viršyti pirminių ligos sukėlėjų didžiausios leistinos normos:

– salmonelės: neturi būti 25 g mėginyje;

helmintų kiaušinėlių: neturi būti 1,5 g mėginyje (kai produkto organinė medžiaga yra sudaryta ne vien tik iš augalų, sodo ar parko atliekų);

E. Coli: <1 000 MPN/g (MPN: labiausiai tikėtinas skaičius) (kai produktų organinė medžiaga yra sudaryta tik iš augalų, sodo ar parko atliekų).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–7 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

4.3. drėkinimo sistemos

1. Drėkinimo sistemoje turi būti įmanoma reguliuoti įvairioms sodo zonoms paskirstomo vandens kiekį.

2. Drėkinimo sistemoje turi būti įrengti reguliuojami laikmačiai, skirti laistymo trukmei programuoti.

3. Drėkinimo sistemoje turi būti įrengti hidrometrai, matuojantys dirvos drėgnumą ir automatiškai nutraukiantys drėkinimą, kai dirva yra pakankamai drėgna.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–3 punktams) techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Turi būti išnaudojama galimybė panaudoti lietaus ir (arba) „pilkuosius“, t. y. nutekamojo vandens iš kriauklių, vonios, skalbyklės, dušo vandenis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

 

 


 


4.4. sodo technika

1. Sodo technika, kurioje įrengtas vidaus degimo variklis, turi būti suprojektuota taip, kad galėtų būti varoma vienos ar kelių rūšių degalais (įskaitant biodegalus), atitinkančiais teisės aktuose numatytus kokybės reikalavimus (pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. D1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo (Žin., 2010, Nr. 153-7849)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Sodo technikos skleidžiamas triukšmas neturi būti didesnis už atitinkamą triukšmo lygį:

1. Sodo technikos skleidžiamas triukšmas neturi būti didesnis už atitinkamą triukšmo lygį:

 

Mašina

Aprašymas

Didžiausias leidžiamas garso galios lygis LWA, (dB/1 pW)

 

 

Vejapjovės

L <= 50 cm

92

 

 

(įskaitant vejos traktorius) ir purenamieji kultivatoriai

50 < L <= 120 cm

96

 

L > 120 cm

101

 

Krūmapjovės

<= 1,5 kW

105

 

> 1,5 kW

108

 

Skarifikatoriai

Degimo variklis

97 + 2 lg P

 

 

Grandininiai pjūklai

Elektrinis variklis

102

 

Vidaus degimo variklis

106 + 2P

 

Mašina

Aprašymas

Didžiausias leidžiamas garso galios lygis LWA, (dB/1 pW)

 

 

Vielinės žoliapjovės

Elektrinis variklis

92

 

 

Vejapjovės (įskaitant vejos traktorius) ir purenamieji kultivatoriai

L23 <= 50 cm

94

 

Vidaus degimo variklis

102

50 < L <= 120 cm

98

L > 120 cm

103

 

Krūmapjovės

<= 1,5 kW

107

 

 

Žoliapjovės ir gyvatvorių genėtuvai

Elektrinis variklis

94

 

> 1,5 kW

110

 

Skarifikatoriai

Degimo variklis

99 + 2 lg P24

 

Vidaus degimo variklis

101

 

Grandininiai pjūklai

Elektrinis variklis

104

 

 

Lapų rinktuvai

Elektrinis variklis

97

 

Vidaus degimo variklis

108 + 2P

 

Vielinės žoliapjovės

Elektrinis variklis

94

 

Vidaus degimo variklis

102

Vidaus degimo variklis

104

 

Žoliapjovės ir gyvatvorių genėtuvai

Elektrinis variklis

96

 

 

 

 

 

 

Vidaus degimo variklis

103

 

Lapų rinktuvai

Elektrinis variklis

99

 

 

Lapų pūstuvai

Elektrinis variklis

97

 

Vidaus degimo variklis

104

 

Lapų pūstuvai

Elektrinis variklis

99

 

Vidaus degimo variklis

103

Vidaus degimo variklis

105

 

Motorinės žirklės

<= 1,5 kW

107

 

 

Motorinės žirklės

<= 1,5 kW

105

 

> 1,5 kW

110

 

Motoriniai purentuvai

 

93

 

> 1,5 kW

108

 

Rotoriniai kultivatoriai

 

93

 

 

Motoriniai purentuvai

 

91

 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3.25 Sodo technikos skleidžiamas triukšmas turi būti mažesnis negu nurodyta 2 kriterijuje:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

Rotoriniai kultivatoriai

 

91

 

 

 

 

 

 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Sodo technikoje turi būti galimybė naudoti biologiškai skaidžias variklio tepalines alyvas (dvitakčiuose varikliuose) arba regeneruotas variklio tepalines alyvas (keturtakčiuose varikliuose).

3. Keturtakčių variklių, kai jų apkrova yra 50 %, sunaudojamų degalų kiekis, matuojamas pagal ISO 8178 arba lygiavertį standartą, turi būti ne didesnis kaip 500 g/kWh.

4. Sodo technika turi būti suprojektuota taip, kad būtų galima papildyti degalus ir ją valyti, neišpilant degalų ir neleidžiant jiems ištekėti.

5. Sunkesnės kaip 50 g plastikinės dalys turi būti paženklintos pagal ISO 11469 ar lygiavertį standartą. Šis reikalavimas netaikomas elektros kabeliams.

6. Sodo technikos plastikinių dalių sudėtyje neturi būti sunkiųjų metalų kadmio, švino, gyvsidabrio ar jų junginių.

7. Sodo technikos paviršių apdorojimo medžiagų sudėtyje neturi būti sunkiųjų metalų kadmio, švino, gyvsidabrio ar jų junginių.

8. 25Sodo technikos skleidžiamas triukšmas turi būti mažesnis negu nurodyta 1 kriterijuje.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(2–8 punktams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

 

4.5. sodo technikos tepalinės alyvos (išskyrus keturtakčių variklių tepalus)

1. Produkto formulės sudėtyje anglies, gautos iš atsinaujinančių išteklių (augalinių aliejų arba gyvūninių riebalų), turi būti:

>= 50 % (masė/masė) hidraulinėje alyvoje;

>= 45 % (masė/masė) tepaluose;

>= 70 % (masė/masė) grandininių pjūklų alyvose ir kituose visiškai sunaudojamuose tepaluose;

>= 50 % (masė/masė) dvitakčių variklių alyvose.

2. Produkte neturi būti naudojamos cheminės medžiagos klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš toliau nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą Aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501):

kancerogeninės (H350, H350i, H351 ar R45, R49, R40), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341 ar R46, R68), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, 361f, 361d ar R60, R61, R62, R63), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411 ar R50, R50/53, R51/53), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059 ar R59), kontaktuodama su vandeniu ar rūgštimis išskiria toksiškas arba labai toksiškas dujas (EUH 029, EUH031, EUH032 ar R29, R31, R32), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331 ar R28, R25, R65, R27, R24, R23, R26), kenkia organams (H370 ar R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28), galinčios pakenkti organams (H371 ar R68/20, R68/21, R68/22), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373 ar R48/25, R48/24, R48/23, R48/20, R48/21, R48/22), galinčios sukelti odos reakciją (H317 ar R43), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334 ar R42);

toksiška patekus į akis (EUH070 ar R39-41).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–2 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Produkto formulės sudėtyje anglies, gautos iš atsinaujinančių išteklių (augalinių aliejų arba gyvūninių riebalų), turi būti:

>= 55 % (masė/masė) hidraulinėje alyvoje;

>= 50 % (masė/masė) tepaluose;

>= 75 % (masė/masė) grandininių pjūklų alyvose ir kituose visiškai sunaudojamuose tepaluose;

>= 55 % (masė/masė) dvitakčių variklių alyvose.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo techniniai dokumentai arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 


 

4.6. sodininkystės paslaugos

1.26 Tiekėjas turi turėti struktūriškai apibrėžtas ir dokumentuotas aplinkos apsaugos vadybos procedūras, apimančias šias sritis:

reikšmingiausių veiklos aplinkosauginių aspektų vertinimas;

– atliekų mažinimas ir jų surinkimas;

– vandens ir elektros energijos (ypač transportavimo srityje) sunaudojimo mažinimas;

– pesticidų ir herbicidų naudojimas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

EMAS arba ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas įstaigų, atitinkančių Bendrijos teisės aktus ar atitinkamus Europos arba tarptautinius sertifikavimo standartus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai (pavyzdžiui, tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas).

2. Jeigu teikiant paslaugas bus tręšiamas dirvožemis, tręšimui turi būti naudojamos dirvožemio savybes gerinančios medžiagos, atitinkančios aplinkos apsaugos kriterijus:

2.1. produkte neturi būti durpių ir neapdoroto nuotekų dumblo (gali būti naudojamas tik kompostuotas, chemiškai stabilizuotas nuotekų dumblas);

2.2. produkte esančios organinės medžiagos turi būti gautos perdirbus ir (arba) pakartotinai panaudojus atliekas (2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/12/EB „Dėl atliekų“ ir jos I priedas (OL 2006 L 114, p. 9));

2.3. produkte dumblo gali būti tik tada, jei yra nurodoma, kad šis dumblas yra viena iš atliekų (pagal 2001 m. sausio 16 d. EEE Jungtinio Komiteto sprendimą 2001/118/EB (OL 2002 L 88, p. 20)):

02030527 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, susidaręs ruošiant ir perdirbant vaisius, daržoves, grūdus, maistinį aliejų, kakavą, kavą, arbatą ir tabaką; gaminant konservus; gaminant mieles ir mielių ekstraktą, gaminant ir fermentuojant melasą;

020403 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, susidaręs gaminant cukrų;

020502 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas pieno pramonėje;

020603 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas kepimo ir konditerijos pramonėje;

020705 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, susidaręs gaminant alkoholinius ir nealkoholinius gėrimus (išskyrus kavą, arbatą ir kakavą);

2.4. produkte neturi būti cheminių medžiagų daugiau negu (kiekis apskaičiuotas sausai produkto masei) mg/kg:

Cinkas (Zn) – 300

Varis (Cu) – 100

Nikelis (Ni) – 50

Kadmis (Cd) – 1

Švinas (Pb) – 100

Gyvsidabris (Hg) – 1

Chromas (Cr) – 100

Molibdenas (Mo)28 – 2

Selenas (Se)28 – 1,5

Arsenas (As)28 – 10

Fluoras (F)28 – 200

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Sodo technikos tepalinės alyvos turi būti biologiškai skaidžios ir netoksiškos. Produkto formulės sudėtyje anglies, gautos iš atsinaujinančių išteklių (augalinių aliejų arba

gyvūninių riebalų), turi būti:

>= 50 % (masė/masė) hidraulinėje alyvoje;

>= 45 % (masė/masė) tepaluose;

>= 70 % (masė/masė) grandininių pjūklų alyvose ir kituose visiškai sunaudojamuose tepaluose;

>= 50 % (masė/masė) dvitakčių variklių alyvose.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Reikalavimai laistymui:

4.1. neturi būti naudojamas geriamasis vanduo,

turi būti išnaudojama galimybė panaudoti lietaus ir (arba) „pilkuosius“, t. y. nutekamojo vandens iš kriauklių, vonios, skalbyklės, dušo vandenis;

4.2. turi būti naudojamas mulčius, stabdantis vandens garavimą;

4.3. įrengiamos automatizuoto drėkinimo sistemos (jeigu reikia jas įrengti) turi tenkinti šiuos reikalavimus:

– drėkinimo sistemoje turi būti įmanoma reguliuoti įvairioms sodo zonoms paskirstomo vandens kiekį;

– drėkinimo sistemoje turi būti įrengti reguliuojami laikmačiai, skirti laistymo trukmei programuoti;

drėkinimo sistemoje turi būti įrengti hidrometrai, matuojantys dirvos drėgnumą ir automatiškai nutraukiantys drėkinimą, kai dirva yra pakankamai drėgna.

5. Turi būti tvarkomos atliekos:

organinės atliekos (sudžiūvę lapai, genėjimo atliekos, žolė ir kt.) kompostuojamos;

sumedėjusios organinės atliekos (šakos ir kt.) –smulkinamos ir naudojamos plotams mulčiuoti;

pakuočių atliekos (popierius, plastikas ir kt.) – rūšiuojamos;

pavojingų medžiagų atliekos (augalų apsaugos produktai ir jų pakuotės), variklinė alyva surenkama ir perduodama atliekas tvarkančiai įmonei.

6. Tiekėjas kasmet turi pateikti ataskaitą apie laistymui sunaudoto vandens kiekį; sunaudotų degalų, trąšų, augalų apsaugos priemonių, tepalinių alyvų kiekį; susmulkintų sodo atliekų kiekį, gauto mulčiaus sunaudotą kiekį, sutaupyto vandens kiekį (gautą naudojant „pilkuosius“ vandenis).

7. Tiekėjas turi pranešti užsakovui apie kiekvieną invazinį augalą ar gyvūną ir, suderinęs su užsakovu, imtis atitinkamų veiksmų.

8. Augalų apsaugai vietoj cheminių augalų apsaugos produktų tiekėjas turi naudoti alternatyvius augalų apsaugos metodus (šiluminį, mechaninį ar biologinį kenkėjų naikinimą).

9.30 Jeigu teikiant paslaugas bus sodinami nauji dekoratyviniai augalai, jie turi būti ekologiškai išauginti.

10.31 Transporto priemonės, naudojamos teikiant paslaugą, turi atitikti EURO 4 arba IV išmetamųjų dujų standartus.

11.31 Sodo darbuotojai turi būti apmokyti taikyti aplinkai nekenksmingą sodininkystės praktiką (vandens ir energijos taupymas, atliekų kiekio mažinimas, atliekų tvarkymas, atsinaujinančių išteklių pagrindu pagamintų produktų naudojimas, alternatyvūs augalų apsaugos metodai, chemijos produktų naudojimas ir kt.).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(4–11 punktams) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Sodo technikos tepalinės alyvos turi būti biologiškai skaidžios ir netoksiškos. Produkto formulės sudėtyje anglies, gautos iš atsinaujinančių išteklių (augalinių aliejų arba gyvūninių riebalų), turi būti:

>= 55 % (masė/masė) hidraulinėje alyvoje;

>= 50 % (masė/masė) tepaluose;

>= 75 % (masė/masė) grandininių pjūklų

alyvose ir kituose visiškai sunaudojamuose

tepaluose;

>= 55 % (masė/masė) dvitakčių variklių alyvose.

2. Praėjus mėnesiui po sutarties pasirašymo tiekėjas turi atlikti sunaudoto vandens skaičiavimus ir nustatyti kiek vidutiniškai reikia vandens augalams palaistyti konkrečioje vietoje. Jeigu reikia sodinti naujus augalus, augalai turi būti parinkti pagal jų poreikį laistymui, išskyrus atvejus, kai augalai parinkti anksčiau.

3. Jeigu teikiant paslaugas bus tręšiamas dirvožemis, tręšimui turi būti naudojamos dirvožemio savybes gerinančios medžiagos, atitinkančios reikalavimus:

3.1. produkto sudėtyje (kai produkto dalelių dydis > 2 mm) stiklo, metalo ir plastiko kiekis turi sudaryti mažiau negu 0,5 %, skaičiuojant sausai medžiagos masei;

3.2. azoto (N) koncentracija produkto sudėtyje neturi būti didesnė kaip 3 % bendrojo N (skaičiuojant nuo suminės produkto masės), neorganinio pavidalo N turi būti ne daugiau kaip 20 % bendrojo N (arba organinio pavidalo N >= 80 %);

3.3. produktas turi būti patiekiamos kietajame pavidale ir jų sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 25 % sausos medžiagos masės ir ne mažiau kaip 20 % organinės sausos medžiagos masės;

3.4. produktas neturi viršyti pirminių ligos sukėlėjų didžiausios leistinos normos:

– salmonelės: neturi būti 25 g mėginyje;

– helmintų kiaušinėlių: neturi būti 1,5 g mėginyje (kai produkto organinė medžiaga yra sudaryta ne vien tik iš augalų, sodo ar parko atliekų);

– E. Coli: <1 000 MPN/g (MPN: labiausiai tikėtinas skaičius) (kai produktų organinė medžiaga yra sudaryta tik iš augalų, sodo ar parko atliekų).

4.29 Transporto priemonės, naudojamos teikiant paslaugą, turi atitikti EURO 5 arba V išmetamųjų dujų standartus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–4 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba tiekėjo deklaracija (2 punktui), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

5. Maistas ir viešojo maitinimo paslaugos

5.1. maistas

 

1. Konkrečios produktų grupės (pieno, mėsos produktų, daržovių) arba konkrečių produktų sąraše esančių produktų ne mažiau kaip 5 % (vertine išraiška) turi būti ekologiškai pagaminta pagal Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 834/2007 „Dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91“ (OL 2007 L189, p.1).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinės gamybos sertifikatai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Ekologiškų maisto produktų turi būti perkama daugiau, negu numatyta minimalių aplinkos apsaugos kriterijų 1 punkte.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinės gamybos sertifikatai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Produktai turi būti tiekiami iš gamintojų, turinčių „Žaliąjį diplomą“ arba kitą lygiavertį dokumentą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

diplomas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Produktai:

3.1. turi būti tiekiami antrinėse ir tretinėse (arba transporto) pakuotėse, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 45 % perdirbtų medžiagų;

3.2. turi būti tiekiami atsinaujinančių išteklių pagrindu pagamintose pakuotėse;

3.3. neturi būti tiekiami atskiromis porcijomis (vienetiniuose pakeliuose).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai arba pakuotės aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

5.2. viešojo maitinimo paslaugos

1. Ne mažiau kaip 5 % visų maisto produktų (vertine išraiška) turi būti ekologiškai pagaminta pagal Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 834/2007 „Dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91“ (OL 2007 L189, p.1).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinės gamybos sertifikatai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Maistas ir gėrimai turi būti pateikiami,

naudojant daugkartinio naudojimo stalo įrankius, stiklinius ir kitokius indus bei staltieses arba atsinaujinančių išteklių pagrindu pagamintus stalo įrankius, indus bei viešojo maitinimo reikmenis.

3. Susidariusios atliekos (stiklas, popierius,

plastikas, organinės ir kt. atliekos) turi būti išrūšiuotos.

4. Teikiant paslaugas naudojamos transporto

priemonės turi atitikti EURO 4 arba IV išmetamųjų dujų standartus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(2–4 punktams) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Tiekėjas turi būti įdiegęs aplinkosaugos vadybos sistemą EMAS arba ISO 14001, arba kitą lygiavertę, arba vykdo viešojo maitinimo aplinkosaugos politiką ir yra parengęs darbo instrukcijas bei procedūras, kad teikiant paslaugą būtų tausojama aplinka, arba turi aplinkosaugos vadybos priemonių taikymo pagal panašias sutartis patirties.

2. Sudarant meniu, svarbiausi vaisiai, daržovės ir jūros produktai, naudojami teikiant paslaugas, kai įmanoma, turi būti parenkami atsižvelgiant į sezoną.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

meniu pasiūlymas arba kiti dokumentai.

3. Ekologiškų maisto produktų turi būti naudojama daugiau, negu numatyta minimalių aplinkos apsaugos kriterijų 1 punkte.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinės gamybos sertifikatai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Teikiant paslaugas naudojami popieriaus gaminiai (virtuvinis popierius, popierinės servetėlės) turi būti pagaminti iš perdirbto popieriaus plaušų arba iš pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, kuriuose įgyvendinami tarptautiniu mastu pripažinti darnaus miškų ūkio principai ir priemonės, t.y. miškų, turinčių FSC ar PEFC sertifikatą arba kitą lygiavertį.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Turi būti vykdomas viešojo maitinimo darbuotojų apmokymas (pavyzdžiui, pagal temas: atliekų tvarkymas ir rinkimas; atliekų mažinimas; vandens ir energijos taupymo praktika; cheminių produktų naudojimas; produktų kilmė; aplinkosauginė ir socialinė kokybė ir kt.).

6. Paslaugos turi būti teikiamos taip, kad maistas pagaminamas kiek įmanoma mažiau kenkiant aplinkai, taikant šiose srityse dokumentais patvirtintas aplinkosaugos procedūras:

teikiamų paslaugų svarbiausio poveikio aplinkai vertinimas;

maisto produktų atranka, apdorojimas ir laikymas;

atliekų mažinimas;

ruošiant ir vežant maistą naudojamos energijos ir vandens mažinimas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(5–6 punktams) restoranams skirtas I tipo ekologinis ženklas arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

7. Produktai:

7.1. turi būti tiekiami antrinėse ir tretinėse (arba transporto) pakuotėse, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 45 % perdirbtų medžiagų;

7.2. turi būti tiekiami atsinaujinančių išteklių pagrindu pagamintose pakuotėse;

7.3. neturi būti tiekiami atskiromis porcijomis (vienetiniuose pakeliuose).

8. Naudojamuose šaldytuvuose ir šaldikliuose neturi būti ozono sluoksnį ardančių medžiagų: (hidrochlorfluorangliavandenilių – HCFC) ir hidrofluorangliavandenilių (HFC).

9. Naudojama įranga turi atitikti energijos naudojimo efektyvumo reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymą Nr. 1-266 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir jų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 131-6249).

10. Valymo produktai turi atitikti patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos reikalavimus, (1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai, 8 dalis).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(7–10 punktams) restoranams skirtas I tipo ekologinis ženklas arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

6. Įranga ir buitinė technika

6.1. buitinės indaplovės

1. Energijos vartojimo efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip A+++ (energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 1-266 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir jų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 131-6249)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba ekologiniai ženklai, arba kiti lygiaverčio energijos vartojimo efektyvumo įrodymai.

1. Akustinis triukšmas neturi viršyti 48 decibelų.

2. Plastikinės detalės, kurių svoris > 25 g, turi būti paženklintos pagal ISO 11469 arba kitą lygiavertį standartą.

3. Plastikinėse detalėse neturi būti:

– kadmio, švino, gyvsidabrio ar jų junginių;

– antipirenų PBB (polibromintų bifenilų) ir pentaBDE (pentabromdifenileterio).

4. Plastikinėse detalėse, kurių svoris > 25 g, neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501):

kancerogeninės (H350 ar R45), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340 ar R46), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F ar R60, R61).

5. Įranga turi būti lengvai išardoma, ne mažiau kaip 75 % įrangos detalių turi būti tinkamos perdirbti.

6. Visos pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos ir tinkamos perdirbti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–6 punktams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

6.2. buitinės kombinuotosios skalbimo mašinos su džiovintuvais

1. Energijos vartojimo efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip A (energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 1-266 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir jų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 131-6249)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba ekologiniai ženklai, arba kiti lygiaverčio

energijos vartojimo efektyvumo įrodymai.

1. Plastikinės detalės, kurių svoris > 50 g, turi būti paženklintos pagal ISO 11469 arba kitą lygiavertį standartą.

2. Plastikinėse detalėse neturi būti:

– kadmio, švino, gyvsidabrio ar jų junginių;

– antipirenų PBB (polibromintų bifenilų) ir pentaBDE (pentabromdifenileterio).

3. Plastikinėse detalėse, kurių svoris > 25 g, neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501):

kancerogeninės (H350 ar R45), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340 ar R46), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F ar R60, R61).

4. Įranga turi būti lengvai išardoma, ne mažiau kaip 75 % įrangos detalių turi būti tinkamos perdirbti.

5. Visos pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos ir tinkamos perdirbti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–5 punktams) ekologinis ženklas

Nordic Swan arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

6.3. buitinės skalbyklės

1. Energijos vartojimo efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip A+++ (energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 1-266 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir jų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 131-6249)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba ekologiniai ženklai, arba kiti lygiaverčio energijos vartojimo efektyvumo įrodymai.

1. Turi sunaudoti ne daugiau kaip 16 l vandens, skaičiuojant standartiniam 1 kg medvilnės skalbimui (60° vandens temperatūroje).

2. Akustinis triukšmas neturi būti didesnis už 56 decibelus (skalbimo ciklo metu) arba 76 decibelus (gręžimo ciklo metu), kai skleidžiamas mašinos triukšmas matuojamas bandymų metodu, naudojant standartinę medvilnės skalbimo 60° C vandens temperatūroje programą.

3. Plastikinės detalės, kurių svoris > 50 g, turi būti paženklintos pagal ISO 11469 arba kitą lygiavertį standartą.

4. Plastikinėse detalėse neturi būti:

– kadmio, švino, gyvsidabrio ar jų junginių;

– antipirenų PBB (polibromintų bifenilų) ir pentaBDE (pentabromdifenileterio).

5. Plastikinėse detalėse, kurių svoris > 25 g, neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501):

kancerogeninės (H350 ar R45), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340 ar R46), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F ar R60, R61).

6. Įranga turi būti lengvai išardoma, ne mažiau kaip 75 % įrangos detalių turi būti tinkamos perdirbti.

7. Visos pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos ir tinkamos perdirbti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–7 punktams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

6.4. buitiniai būgniniai džiovintuvai

1. Energijos vartojimo efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip A (energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 1-266 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir jų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 131-6249)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba ekologiniai ženklai, arba kiti lygiaverčio energijos vartojimo efektyvumo įrodymai.

1. Plastikinės detalės, kurių svoris > 50 g, turi būti paženklintos pagal ISO 11469 arba kitą lygiavertį standartą.

2. Plastikinėse detalėse neturi būti:

– kadmio, švino, gyvsidabrio ar jų junginių;

– antipirenų PBB (polibromintų bifenilų) ir pentaBDE (pentabromdifenileterio).

3. Plastikinėse detalėse, kurių svoris > 25 g, neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501):

kancerogeninės (H350 ar R45), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340 ar R46), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F ar R60, R61).

4. Įranga turi būti lengvai išardoma, ne mažiau kaip 75 % įrangos detalių turi būti tinkamos perdirbti.

5. Visos pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos ir tinkamos perdirbti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–5 punktams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

6.5. buitinės elektrinės orkaitės

1. Energijos vartojimo efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip A (energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 1-266 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir jų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 131-6249)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba ekologiniai ženklai, arba kiti lygiaverčio energijos vartojimo efektyvumo įrodymai.

1. Įranga turi būti lengvai išardoma, ne mažiau kaip 75 % įrangos detalių turi būti tinkamos perdirbti.

2. Visos pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos ir tinkamos perdirbti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–2 punktams) ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3.Turi būti galimybė įsigyti atsargines dalis ne trumpiau kaip 10 metų po gamybos nutraukimo.

4. Plastikinėse detalėse, kurių svoris > 25 g, neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501):

kancerogeninės (H350 ar R45), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340 ar R46), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F ar R60, R61).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(3–4 punktams) ekologinis ženklas Blue Angel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

6.6. buitiniai oro kondicionieriai

1. Energijos vartojimo efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip A (energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 1-266 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir jų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 131-6249)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba ekologiniai ženklai, arba kiti lygiaverčio energijos vartojimo efektyvumo įrodymai.

1. Plastikinėse detalėse neturi būti šių cheminių medžiagų: kadmio, švino, gyvsidabrio, chromo (VI).

2. Plastikinėse detalėse, kurių svoris > 25 g, neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501):

kancerogeninės (H350 ar R45), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340 ar R46), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F ar R60, R61).

3. Įranga turi būti lengvai išardoma, ne mažiau kaip 75 % įrangos detalių turi būti tinkamos perdirbti.

4. Visos pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos ir tinkamos perdirbti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–4 punktams) Nordic Swan, arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

 

6.7. buitiniai šaldymo aparatai

1. Energijos vartojimo efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip A+++ (energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 1-266 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir jų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 131-6249)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba ekologiniai ženklai, arba kiti lygiaverčio energijos vartojimo efektyvumo įrodymai.

1. Plastikinės detalės, kurių svoris > 50 g, turi būti paženklintos pagal ISO 11469 arba kitą lygiavertį standartą.

2. Plastikinėse detalėse neturi būti:

– kadmio, švino, gyvsidabrio ar jų junginių;

– antipirenų PBB (polibromintų bifenilų) ir pentaBDE (pentabromdifenileterio).

3. Plastikinėse detalėse, kurių svoris > 25 g, neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501):

kancerogeninės (H350 ar R45), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340 ar R46), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F ar R60, R61).

4. Turi būti galimybė įsigyti atsargines dalis ne trumpiau kaip 10 metų po gamybos nutraukimo.

5. Įranga turi būti lengvai išardoma, ne mažiau kaip 75 % įrangos detalių turi būti tinkamos perdirbti.

6. Skleidžiamas triukšmas neturi viršyti 40 dB.

7. Visos pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos ir tinkamos perdirbti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–7 punktams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba Blue Angel, arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

6.8. cirkuliaciniai siurbliai

1. Turi turėti elektros variklio automatinę srovės dažnio reguliavimo funkciją, t. y. galimybę, keičiant srovės dažnį, keisti variklio sūkių dažnį ir tokiu būdu mažinti cirkuliacinio siurblio energijos vartojimą (energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 1-266 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir jų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 131-6249)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai arba tiekėjo deklaracija, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai

1. Plastikinės detalės, kurių svoris > 50 g, turi būti paženklintos pagal ISO 11469 arba kitą lygiavertį standartą.

2. Įrangoje:

– neturi būti kadmio, švino, gyvsidabrio, chromo (VI) ar jų junginių;

– neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501):

kancerogeninės (H350 ar R45), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340 ar R46), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F ar R60, R61).

3. Visos pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos ir tinkamos perdirbti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–3 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

_______________

1 Šie kriterijai (išskyrus kvalifikacinius) gali būti taikomi ir kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai.

2 Šiaurės šalių ekologinis ženklas „Gulbė“.

3 Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“.

4 Ženklas, nurodantis, kad produktas gali būti perdirbamas arba yra pagamintas (gali būti nurodyta procentinė dalis) iš perdirbtų žaliavų.

5 Procentinę dalį nustato perkančioji organizacija.

6 2009 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimas (2009/598/EB) , kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą lovų čiužiniams (OL 2009 L 203, p. 65).

7 Vokietijos ekologinis ženklas „Mėlynasis angelas“.

8 Europos poliuretano putplasčio gamintojų asociacijos (EUROPUR) ekologinis ženklas.

9 Šis kriterijus taikomas statybos darbams.

10 Šis kriterijus taikomas ir statybos darbams ir projektavimo paslaugoms.

11 Šis kriterijus taikomas projektavimo paslaugoms.

12 Šis kriterijus taikomas statybos darbams.

13 Tai pačiame pastate esantys atsinaujinančios elektros gamybos pajėgumai (pavyzdžiui, saulės skydai ir elementai, biokatilai, vėjo turbinos ir t.t.)).

14 Šis kriterijus taikomas tik kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

15 Daugiakriterinis ekologinio ženklinimo būdas, kai trečioji šalis suteikia ekologinio ženklo licenciją konkrečiam gaminiui, pasižyminčiam tam tikromis aplinkai palankiomis savybėmis, įvertindama šio gaminio būvio ciklą.

16 Šis kriterijus taikomas tik kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

17 Chemical Abstracts Service Registry Number/Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos suteiktas medžiagai registracijos numeris.

18 Tarptautinės Oeko-Tex ® asociacijos ekologinis ženklas, skirtas tekstilės gaminiams.

19 Kriterijus taikomas tik kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

20 Kriterijus taikomas tik kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

21 Atliekų kategorijos pagal Europos Komisijos reglamentą (EB) Nr. 574/2004 (OL 2004 L 90, p. 15).

22 Duomenys apie tokius elementus yra reikalingi tik pateikiant informaciją apie produktus, kurių sudėtyje yra pramonės procesuose gautų medžiagų.

23 L – pjovimo plotis

24 P – instaliuota galia neto, kW.

25 Šis kriterijus taikomas tik kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

26 Kvalifikacinis reikalavimas.

27 Atliekų kategorijos pagal Europos Komisijos reglamentą (EB) Nr. 574/2004 (OL 2004 L 90, p. 15).

28 Duomenys apie tokius elementus yra reikalingi tik pateikiant informaciją apie produktus, kurių sudėtyje yra pramonės procesuose gautų medžiagų.

29 Sutarties vykdymo sąlyga.

30 Šis kriterijus taikomas tik kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

31 Sutarties vykdymo sąlyga.

 

_________________

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. D1-797

redakcija)

 

3-IOSIOS PRODUKTŲ GRUPĖS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

 

Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai

Išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai1

1. Termoizoliacinės medžiagos

1. Produkto šilumos laidumo koeficientas turi būti mažesnis negu 0,044 W/(m*K), atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (OL 2010 L 153, p. 13) ir direktyvą 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių sunaudojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (OL 2010 L 153, p. 1).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų:

2.1. fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, atitinkamai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (OL 2006 L 161, p. 1);

2.2. pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501):

kancerogeninės (H350, H350i, H351 ar R45, R49, R40), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd ar R60, R61, R60-61, R60-63, R61-62, R62, R63, R62-63), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331 ar R28, R25, R27, R24, R23, R26), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334 ar R42), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341 ar R46, R68), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373 ar R48/25, R48/24, R48/23, R48/20, R48/21, R48/22), galinčios pakenkti organams (H371 ar R68/20, R68/21, R68/22), pavojingos vandens aplinkai (H411 ar R51-53).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Produktų, pagamintų medienos pagrindu (pavyzdžiui, kamštinė medžiaga, celiuliozė), gamyboje naudojama mediena turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, arba iš tinkamai išaugintų miškų5.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

FSC arba PEFC sertifikatas, arba taikoma medienos kilmės atsekimo sistema (pagal ISO 9000, ISO 14000 ar EMAS aplinkos apsaugos vadybos sistemą), arba dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Produkto tiekėjas turi pateikti rašytinę informaciją apie produktą*:

– gamintojo pavadinimas, pagaminimo data, pagaminimo partijos Nr.;

– termoizoliacinės charakteristikos;

– medžiagos, iš kurių yra pagamintas produktas;

– produkto matmenys, svoris;

– perdirbtų medžiagų kiekis produkte, pažymint kiekvienos medžiagos masę tūrio vienete;

– maksimali saugojimo trukmė ar sumontavimo terminas;

– laikas po montavimo, po kurio produktas įgaus galutinį storį;

– transportavimo ir montavimo instrukcija;

– saugojimo instrukcija.

* Sutarties vykdymo sąlyga

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Produktui (įskaitant ir montavimą, jeigu perkama su montavimo paslauga) turi būti suteikiama ne mažesnė nei 20 metų garantija.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2.2 Produkte turi būti tam tikra pakartotinai panaudotų medžiagų procentinė dalis3. Tokių medžiagų naudojimas turi užtikrinti reikiamą izoliacijos lygį ir nepabloginti produkto funkcinių ir izoliacinių savybių, tačiau dėl tokių medžiagų naudojimo neturi padidėti produkto storis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3.2 Turi būti naudojamas produktas, kurio porodarių globalinio šiltėjimo potencialas (GWP)4 yra žemesnis, palyginus to paties šiluminio naudingumo produktų porodarius.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

2. LANGAI, STOGLANGIAI IR IŠORINĖS ĮSTIKLINTOS DURYS

1. Šilumos perdavimo koeficiento U vertė turi būti:

– mažesnė negu 1,4 W/m2K langams;

– mažesnė negu 1,6 W/m2K stoglangiams ir išorės durims.

2. Oro pralaidumo klasė pagal LST EN 12207 standartą turi būti ne mažesnė už:

2.1. langams ir stoglangiams

– 2 klasę, kai pastatas 1–2 aukštų,

– 3 klasę, kai pastatas 3 ir daugiau aukštų;

2.2. išorės durims6 – 2 klasę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–2 punktams) gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Langų gamybai naudojama mediena turi būti gauta iš tinkamai išaugintų miškų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

FSC arba PEFC sertifikatas, arba taikoma medienos kilmės atsekimo sistema (pagal ISO 9000, ISO 14000 ar EMAS aplinkos apsaugos vadybos sistemą), arba dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Produkto, pagaminto iš plastiko, sudėtyje ir produkto paviršių padengimo medžiagose neturi būti švino arba jo junginių.

5. Visos plastikinės detalės, kurių masė >= 50 g, turi būti paženklintos pagal ISO 11469 ar lygiavertį standartą.

6. Produkte neturi būti naudojamas turintis įtakos šiltnamio efektui dujų užpildas, kurio globalinio šiltėjimo potencialas – (GWP) > 5 (per 100 metų laikotarpį).

7. Produktas, esant normalioms naudojimo sąlygoms, neturi išskirti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) (toliau Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501) (toliau – Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka):

kancerogeninės (H350, H350i, H351 ar R45, R49, R40), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd ar R60, R61, R60-61, R60-63, R61-62, R62, R63, R62-63), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331 ar R28, R25, R27, R24, R23, R26), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334 ar R42), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341 ar R46, R68), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373 ar R48/25, R48/24, R48/23, R48/20, R48/21, R48/22), galinčios pakenkti organams (H371 ar R68/20, R68/21, R68/22), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413 ar R50, R50-53, R51-53, R52-53, R53).

8. Tiekėjas turi pateikti gamintojo rekomendacijas produkto transportavimui, saugojimui, montavimui, eksploatacijai*.

* Sutarties vykdymo sąlyga

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(4–8 punktams) gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

9. Produkto gamintojas turi turėti vykdomos kokybės ir aplinkos apsaugos politikos dokumentuotas procedūras.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan arba ISO 14001, arba EMAS sertifikatas, arba gamintojo parengtų lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Langų šilumos perdavimo koeficiento U vertė turi būti mažesnė negu 1,2 W/m2K.

2. Oro pralaidumo klasė turi būti ne mažesnė už 4.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–2 punktams) gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Langų gamybai naudojama mediena turi būti gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba

lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: FSC arba PEFC sertifikatas, arba taikoma medienos kilmės atsekimo sistema (pagal ISO 9000, ISO 14000 ar EMAS aplinkos apsaugos vadybos sistemą), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4.7 Produkte tam tikra medžiagų dalis8 turi būti pagaminta iš pakartotinai panaudotų medžiagų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo deklaracija arba ekologiniai ženklai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Baigtame įrengti lange cheminiai produktai (dažai, klijai, sandarikliai, glaistai ir kt.) turi atitikti vieną iš šių reikalavimų:

– produktas (preparatas) neturi būti klasifikuojamas kaip pavojingas žmogaus sveikatai ar aplinkai pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką arba Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 arba

– produkto sudėtyje cheminių medžiagų, klasifikuojamų pavojingomis žmonių sveikatai ar aplinkai pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką arba Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, turi būti ne daugiau kaip 2 % pagal masę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba saugos duomenų lapai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6. Jeigu kartu su produktu perkami montavimo darbai, Rangovas turi turėti tinkamą ir veiksmingą aplinkos apsaugos politiką ir procedūras, užtikrinančias, kad vartojimo atliekos (susidarančios, senus langus keičiant naujais) bus tvarkomos tinkamai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

EMAS arba ISO 14001 sertifikatas, arba tiekėjo parengtų lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

3. KIETOSIOS GRINDŲ DANGOS (gamtiniai produktai9, apdoroti produktai10: aglomeruotieji akmenys11, betoninės grindinio plytelės12, mozaikinės13, keramikinės ir molinės plytelės)

1. Produkto žaliavoje14 neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių15,

klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) (toliau Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501) (toliau – Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka):

kancerogeninės (H350, H350i ar R45, R49), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd ar R60, R61, R60-61, R60-63, R61-62, R62, R63, R62-63), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341 ar R46, R68), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriuos organus (H372, H373 ar R48/25, R48/24, R48/23, R48/20, R48/21, R48/22), galinčios pakenkti organams (H371 ar R68/20, R68/21, R68/22), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413 ar R50, R50-53, R51-53, R52-53, R53), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059 ar R59).

2. Glazūruotų17 plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) neturi būti daugiau negu:

1. Apdorotų produktų gamybos procese gamybos grandinę sudarančių procesų metu susidariusių nuotekų kiekio pakartotinio vandens naudojimo koeficientas16 turi būti ne mažesnis kaip 90 %.

2. Produkto gamintojas turi turėti dokumentuotą gamybos procese susidariusių atliekų tvarkymo sistemą, kurioje būtų aprašytos gamybos atliekų tvarkymo procedūros – grįžtamojo perdirbimo medžiagų išskyrimas iš nuotekų srauto ir panaudojimas.

3. Ne mažiau kaip 85 % (pagal masę) apdorotų produktų gamybos proceso ar procesų metu susidariusių atliekų turi būti pakartotiniai panaudojama, kaip nustatyta Valstybiname atliekų tvarkymo plane (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003; 2010, Nr. 146-7486).

4. Aglomeruotų akmenų viso gamybos proceso metu susidarančių teršalų išmetimo į orą kiekis turi būti ne didesnis negu:

 

Pavadinimas

Ribinė vertė,

% nuo glazūrų svorio

 

 

Parametras

Ribinė vertė, mg/m2

Tyrimo metodas

 

 

Švinas (Pb)

0,5

 

 

Kietosios dalelės

300

EN 13284-1 ar lygiavertis

 

 

Kadmis (Cd)

0,1

 

 

Azoto oksidai NOX

1200

EN 14792 ar lygiavertis

 

 

Stibis (Sb)

0,25

 

 

Sieros dioksidas SO2

850

EN 14791 ar lygiavertis

 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–2 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel18 arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Apdorotų produktų gamybos procese:

3.1. energijos sąnaudos, reikalingos aglomeruotųjų akmenų ir mozaikinių plytelių gamybos procesui (proceso energijos poreikis –PEP (angl. PER)), neturi būti didesnės negu:

 

Stirenas

2000

 

 

5. Keraminių plytelių degimo proceso metu susidarančių teršalų išmetimo į orą kiekis neturi būti didesnis negu:

 

Parametras

Ribinė vertė,

mg/m2

Tyrimo metodas

 

 

Kietosios dalelės

200

EN 13284-1 ar lygiavertis

 

 

Fluoridai (HF)

200

ISO 15713 ar lygiavertis

 

 

Azoto oksidai NOX

2500

EN 14792 ar lygiavertis

 

 

Sieros dioksidas SO2 (sieros kiekis žaliavoje <= 0,25 %)

1500

EN 14791 ar lygiavertis

 

 

Pavadinimas

Poreikis,*

MJ/kg

Tyrimo metodas

 

 

Aglomeruotieji akmenys

1,6

Techninio19 priedo A4 skirsnis

 

 

Mozaikinės plytelės

1,3

Techninio priedo A4 skirsnis

 

 

Sieros dioksidas SO2 (sieros kiekis žaliavoje > 0,25 %)

5000

EN 14791 ar lygiavertis

 

*Konkretus suvartojamos energijos kiekis (MJ) produkto kilogramui;

3.2. energijos sąnaudos, reikalingos keraminių ir molinių plytelių degimo procesui (DEP (angl. ERF)), neturi būti didesnės negu:

6. Keraminių plytelių presavimo, glazūravimo ir purškiamojo džiovinimo procesų metu („šaltųjų išmetimų“) kietųjų dalelių išmetimo į orą bendras kiekis neturi būti didesnis negu 5g/m2.

7. Molinių plytelių degimo proceso metu susidarančių teršalų išmetimo į orą kiekis neturi būti didesnis negu:

 

Pavadinimas

Poreikis,

MJ/kg

Tyrimo metodas

 

 

Parametras

Išmetamų teršalų srautas, mg/m2cm

Ribinė vertė,*

mg/m2

Tyrimo metodas

 

 

Keraminės ir molinės plytelės

3,5

Techninio priedo A4 skirsnis

 

 

Kietosios dalelės

250

1000

EN 13284-1 ar lygiavertis

 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas ekologinis ženklas, arba gamintojo pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai

įrodymai;

3.3. gamybos grandinę sudarančių procesų metu susidariusių nuotekų kiekio pakartotinio vandens naudojimo koeficientas20 turi būti ne mažesnis kaip 70 % .

Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Produkto gamintojas turi turėti dokumentuotą gamybos procese susidariusių atliekų tvarkymo sistemą, kurioje būtų aprašytos gamybos atliekų tvarkymo procedūros:

– grįžtamojo perdirbimo medžiagų panaudojimas kitiems tikslams;

– pavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ISO 14001 arba EMAS sertifikatas, arba parengtų priemonių aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Ne mažiau kaip 65 % (pagal masę) apdorotų produktų gamybos proceso ar procesų metu susidariusių atliekų turi būti pakartotiniai panaudojama, kaip nustatyta Valstybiname strateginiame atliekų tvarkymo plane (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003; 2010, Nr. 146-7486).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ISO 14001 arba EMAS sertifikatas, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6. Tiekėjas turi pateikti informaciją apie atitinkamos grindų dangos naudojimą ir priežiūrą (rekomenduojami valymo būdai ir priemonės).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo pateikta rašytinė informacija ar kiti lygiaverčiai įrodymai.

7.21 Galutiniame produkte tam tikra medžiagų dalis22 turi būti gauta perdirbtų medžiagų pagrindu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo deklaracija (pagal ISO 14021:2001 ar kitą lygiavertį standartą) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

Fluoridai (HF)

200

800

ISO 15713 ar lygiavertis

 

 

Azoto oksidai NOX

3000

12000

EN 14792 ar lygiavertis

 

 

Sieros dioksidas SO2

2000

8000

EN 14791 ar lygiavertis

 

* Vertė (mg/m2) = Išmetamų teršalų srautas (mg/[m2 (plotas) x cm (storis)]).

 

8. Mozaikinių plytelių ir betoninių grindinio trinkelių viso gamybos proceso metu susidarančių teršalų išmetimo į orą kiekis neturi būti didesnis negu:

 

Parametras

Ribinė vertė, mg/m2

Tyrimo metodas

 

 

Kietosios dalelės

300

EN 13284-1 ar lygiavertis

 

 

Azoto oksidai NOX

2000

EN 14792 ar lygiavertis

 

 

Sieros dioksidas SO2

1500

EN 14791 ar lygiavertis

 

9. Apdorotų produktų gamybos procese po nuotekų valymo (įmonėje ar už jos ribų) teršalų išmetimas į vandenį neturi viršyti šių reikšmių:

 

Parametras

Ribinė vertė,

mg/l

Tyrimo metodas

 

 

Kietųjų medžiagų išmetimo į vandenį kiekis

40

ISO 5667-17 ar lygiavertis

 

 

Kadmio (Cd) išleidimas į vandenį

0,015

ISO 8288 ar lygiavertis

 

 

Chromo (Cr (VI)) išleidimas į vandenį

0,15

ISO 11083 ar lygiavertis

 

 

Geležies (Fe) išleidimas į vandenį*

1,5

ISO 6332 ar lygiavertis

 

 

Švino (Pb) išleidimas į vandenį

0,15

ISO 8288 ar lygiavertis

 

*parametras „Fe“ netaikomas keraminėms plytelėms

 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–9 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

10. Su produktais, kurių gamyboje naudojamas

cementas, turi būti pateikta informacija, kad cemento:

– gamybai naudota žaliava atitinka gavybos veiklai taikomus reikalavimus (leidimas vykdyti gavybos veiklą; žemėlapis, kuriame nurodyta karjero vieta; atitiktį Tarybos direktyvai 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL 1992 L 206, p. 7) ir Tarybos direktyvai 79/409/EEB dėl laukinių paukščių (OL 1979 L103, p.1) įrodantys dokumentai);

– gamybos energijos sąnaudos, reikalingos apdorojimo procese, yra ne didesnės nei 3800 MJ/t;

– gamybos metu susidariusių teršalų išmetimas neturi viršyti ribinių verčių:

 

Parametras

Ribinė vertė,

g/t

Tyrimo metodas

 

 

Dulkės

65

EN 13284-1 ar lygiavertis

 

 

Azoto oksidai NOX

900

EN 14792 ar lygiavertis

 

 

Sieros dioksidas SO2

350

EN 14791 ar lygiavertis

 

11. Naudojimo metu produktas (taikoma tik glazūruotoms plytelėms) neturi išskirti pavojingų medžiagų daugiau negu:

 

Parametras

Ribinė vertė, mg/m2

Tyrimo metodas

 

 

Švinas (Pb)

80

ISO 10545-15 ar lygiavertis

 

 

Kadmis (Cd)

7

ISO 10545-15 ar lygiavertis

 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(10–11 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

12. Žaliavų gavyba turi atitikti šiuos reikalavimus:

12.1. gamtinių produktų gavybos karjere:

– neturi būti įsiterpusio giluminio požeminio vandens telkinio;

– neturi būti įsiterpusių paviršinių vandens telkinių;

– turi būti naudojama uždara nuotekų antrinio panaudojimo sistema;

12.2. pakartotinio vandens naudojimo koeficientas (%) turi būti ne mažesnis kaip 65;

12.3. karjero poveikio koeficientas (naudojamas plotas (m2) (karjero kraštas + naudojama uolienų sąvartos vieta) / kasybos teisėto vykdymo zona (m2)) (%) turi būti ne didesnis kaip 50;

12.4. gamtinių išteklių įvertinimo koeficientas (tinkamos naudoti medžiagos (m3) / iškastos medžiagos ( m3) ) (%) turi būti ne mažesnis kaip 25;

12.5. metinė ribinė kietųjų dalelių23 KD10 vertė, išmatuota išilgai karjero teritorijos ribos (tyrimo metodas apibūdintas pagal EN 12341), turi būti ne didesnė kaip 150 miug/Nm3;

12.6. iš karjero į paviršiaus vandenis išleidžiamų kietųjų medžiagų kiekis, išmatuotas pagal ISO 5667-17 pateiktą tyrimo metodą, turi būti ne didesnis kaip 40 mg/l;

12.7. triukšmo dydis, išmatuotas išilgai karjero teritorijos ribos pagal ISO 1996-1 pateiktą tyrimo metodą, turi būti ne didesnis kaip 60 dB(a).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba EMAS, arba ISO 14001 sertifikatas, arba gamintojo pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

13. Gamtinių produktų apdailos darbų procese susidarančių teršalų išmetimai neturi viršyti ribinių verčių:

 

Parametras

Ribinė vertė

Tyrimo metodas

 

 

Kietųjų dalelių išmetimas į orą

KD10<150µg/Nm3

EN 12341 ar lygiavertis

 

 

Stireno išmetimas į orą

<210 mg/Nm3

 

 

 

Pakartotinio vandens naudojimo koeficientas

>= 90%

Techninis priedas A3 skirsnis24

 

 

Kietųjų medžiagų išleidimas į vandenį

< 40 mg/l

ISO 5667-17 ar lygiavertis

 

 

Kadmio (Cd) išleidimas į vandenį

< 0,015 mg/l

ISO 8288 ar lygiavertis

 

 

Chromo (Cr) (VI) išleidimas į vandenį

< 0,15 mg/l

ISO 11083 ar lygiavertis

 

 

Geležies (Fe) išleidimas į vandenį

< 1,5 mg/l

ISO 6332 ar lygiavertis

 

 

Švino (Pb) išleidimas į vandenį

< 0,15 mg/l

ISO 8288 ar lygiavertis

 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

 

4. SIENŲ PLOKŠTĖS25 (gipso kartono plokštės, klijuota fanera, medžio plaušų plokštės (MDF), orientuotų skiedrantų plokštės (OSB), medienos drožlių plokštės, kompozitinės plokštės)

4.1. gipso plokštės

1. Gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti:

a) iš 100 % perdirbtos žaliavos (pavyzdžiui, medienos, popieriaus ar kt.)

arba

b) pagamintas iš medienos, medienos pluošto arba medienos dalelių, kurių žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

FSC arba PEFC sertifikatas, arba taikoma medienos kilmės atsekimo sistema (pagal ISO 9000 arba ISO 14000 ar EMAS aplinkos apsaugos vadybos sistemą), arba dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 % (pagal masę) perdirbtų medžiagų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan26 arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Turi būti pateikta informacija apie plokščių padengimui nenaudotinas medžiagas (pavyzdžiui, dažai), kurios trukdytų plokščių

perdirbimui*.

*Sutarties vykdymo sąlyga

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

techniniai dokumentai arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Ant produkto pakuotės ar su produktu turi būti pateikta informacija apie produkto

saugojimą, transportavimą, montavimą, paviršių apdorojimą, produkto perdirbimą ar šalinimą*.

*Sutarties vykdymo sąlyga

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

techniniai dokumentai arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Tiekėjas turi vykdyti veiksmingą politiką, užtikrinančią, kad plokščių montavimo metu susidariusios atliekos bus tinkamai tvarkomos (surenkamos utilizavimui, perdirbimui ar kt.)27

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba EMAS ar ISO 14001 sertifikatas, arba parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau negu 5 % (pagal masę) perdirbtų medžiagų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Gipso kartono plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš medienos, medienos pluošto arba medienos dalelių, kurių žaliava gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

FSC arba PEFC sertifikatas, arba taikoma medienos kilmės atsekimo sistema (pagal ISO 9000 arba ISO 14000 ar EMAS aplinkos apsaugos vadybos sistemą), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Plokščių sudėtyje radioaktyviųjų medžiagų gama indeksas (my) ar aktyvumo indeksas (l1) turi būti mažesnis už 1:

CK/3000 + CRa/300 + CTh/200 <1,0

ir

CRa/100 =1,0

kur CK pažymi kalio-40 (40K), CRa radžio-226 (226Ra), CThtorio koncentraciją, išreikštą bekereliais

medžiagos (bandinio) 1 kilogramui (Bq/kg)*.

*1 % kalio yra ekvivalentas 310 Bq/kg kalio-40,

1 ppm urano yra ekvivalentas 12,3 Bq/kg radžio-226, 1ppm torio yra ekvivalentas 4 Bq/kg torio-232.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Produkte neturi būti cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501):

kancerogeninės (H350, H350i, H351 ar R45, R49, R40), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd ar R60, R61, R60-61, R60-63, R61-62, R62, R63, R62-63), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331 ar R28, R25, R27, R24, R23, R26), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334 ar R42), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341 ar R46, R68), galinčios pakenkti organams (H371 ar R68/20, R68/21, R68/22).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Produktas neturi būti impregnuotas, paženklintas, padengtas ar kitaip apdorotas medžiagomis, kurios trukdytų produktą perdirbti ar kompostuoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

techniniai dokumentai arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

4.2. medienos plokštės

1. Plokštėms pagaminti medienos žaliava turi būti gauta iš tinkamai išaugintų miškų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

FSC arba PEFC sertifikatas, arba taikoma medienos kilmės atsekimo sistema (pagal ISO 9000, arba ISO 14000 ar EMAS aplinkos apsaugos vadybos sistemą), arba dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E 1 klasės plokštėms neturi būti didesnė kaip 0,124 mg/m3 oro (pagal bandymo metodą LST EN 13986:2003) arba formaldehido koncentracija neturi būti didesnė kaip 0,1 ppm (pagal bandymo metodą LST ENV 717-1:2000).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan arba Blue Angel30, arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Tiekėjas turi pateikti informaciją apie plokščių padengimui nenaudotinas medžiagas (pavyzdžiui, dažai), kurios trukdytų plokščių perdirbimui*.

* Sutarties vykdymo sąlyga

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: techniniai dokumentai arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Ant produkto pakuotės ar su produktu turi būti pateikta informacija apie produkto saugojimą, transportavimą, montavimą, paviršių apdorojimą, produkto perdirbimą ar šalinimą*.

* Sutarties vykdymo sąlyga

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

techniniai dokumentai arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Tiekėjas turi vykdyti veiksmingą politiką, užtikrinančią, kad plokščių montavimo metu susidariusios atliekos bus tinkamai tvarkomos (surenkamos utilizavimui, perdirbimui ar kt.)31.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba EMAS ar ISO 14001 sertifikatas, arba parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1.28 Plokščių sudėtyje turi būti perdirbtų ar pakartotinai naudojamų medžiagų masės tam tikra procentinė dalis29.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tegamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Plokščių gamybai naudojama mediena turi būti gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

FSC arba PEFC sertifikatas, arba taikoma medienos kilmės atsekimo sistema (pagal ISO 9000 arba ISO 14000 ar EMAS aplinkos apsaugos vadybos sistemą), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą turi būti mažesnė negu 0,124 mg/m3 oro (pagal bandymo metodą LST EN 13986:2003).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

techniniai dokumentai arba gamintojo deklaracija, arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Laisvojo formaldehido kiekis faneros plokščių ir laminuotų medžio plokščių klijuose neturi viršyti 0,5 % pagal masę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan arba Blue

Angel, arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Kompozitinių plokščių sudėtyje, kurioje yra fenolio rišamųjų medžiagų, fenolio koncentracija neturi būti didesnė negu 14 miug/m3 (nustatyta kameros metodu).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Blue Angel arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6. Kompozitinių plokščių sudėtyje, kuriose yra metilendifenildiizocianato rišamųjų medžiagų, išmetamų monomerų MDI (aromatinių diizocianatų) kiekis neturi būti didesnis negu 1 miug/m3.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Blue Angel arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

7. Galutiniame produkte neturi būti cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų

priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501):

kancerogeninės (H350, H350i, H351 ar R45, R49, R40), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd ar R60, R61, R60-61, R60-63, R61-62, R62, R63, R62-63), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331 ar R28, R25, R27, R24, R23, R26), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334 ar R42), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341 ar R46, R68), galinčios pakenkti organams (H371 ar R68/20, R68/21, R68/22).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

5. Mobilieji telefonai ir mobiliųjų telefonų įkrovikliai

5.1. mobilieji telefonai

1. Produktui pagaminti naudojamose spausdintinėse plokštėse neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501) (toliau – Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka):

kancerogeninės (H350, H351 ar R45, R40), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341 ar R46, R68), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373 ar R48/25, R48/24, R48/23, R48/20, R48/21, R48/22), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD ar R60, R61, R60-61), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410 ar R50, R50-53).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo deklaracija arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Produkto elektronikos komponentuose neturi būti berilio.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Blue Angel arba gamintojo deklaracija, arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Tiekėjas kartu su produktu turi pateikti*:

– produkto naudojimo instrukciją;

– informaciją apie produkto grąžinimą tiekėjui;

– informaciją apie integruotas programas;

– informaciją apie akumuliatoriaus ir baterijų šalinimą;

– informaciją, kaip išvengti energijos naudojimo, kai mobiliojo telefono baterija neįkraunama.

*Sutarties vykdymo sąlyga

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Blue Angel arba tiekėjo deklaracija, arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Visos plastikinės dalys, kurių svoris >=10 g,

turi būti paženklintos pagal ISO 11469 ar lygiavertį standartą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Blue Angel arba gamintojo deklaracija, arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Produktas turi būti suprojektuotas taip, kad būtų galima lengvai jį išardyti, atskiriant skirtingas medžiagų dalis, ir, esant galimybei, perdirbti plastikines dalis ir akumuliatorius, siekiant panaudoti žaliavą kaip kitų funkcinių mazgų32 medžiagų dalį.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Blue Angel arba gamintojo deklaracija, arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Antipirenų sudėtyje neturi būti cheminių medžiagų ar preparatų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 arba Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką:

kancerogeninės (H350, H351 ar R45, R40), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341 ar R46, R68), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373 ar R48/25, R48/24, R48/23, R48/20, R48/21, R48/22), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD ar R60, R61, R60-61), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410 ar R50, R50-53).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4.33 Produkto sudėtyje turi būti perdirbtų medžiagų masės tam tikra procentinė dalis34. Perdirbtų medžiagų naudojimas neturi daryti poveikio telefono veikimui.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo deklaracija (pagal ISO 14021:2001 ar kitą lygiavertį standartą) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Tiekėjas kartu su produktu turi pateikti*:

– informaciją apie aparato grąžinimo tiekėjui ir atskirų jo dalių perdirbimo galimybes;

– informaciją apie pakuotę, procentinę perdirbtą jos dalį.

*Sutarties vykdymo sąlyga

6. Turi būti galimybė įsigyti baterijas, įkroviklius, ausines 5 metus nuo produkto įsigijimo dienos.

7. Turi būti galimybė, nekeičiant viso telefono

aparato, keisti tik atskiras jo dalis (pavyzdžiui, skaitmenų klaviatūrą, baterijas, įkroviklius ir kt.).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(5–7 punktams) techniniai dokumentai arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

5.2. mobiliųjų telefonų įkrovikliai (išoriniai maitinimo šaltiniai)

1. Išorinių maitinimo šaltinių elektros energijos suvartojimas:

– be apkrovos (kai išorinis maitinimo šaltinis yra prijungtas prie elektros tinklo, bet neprijungtas prie mobiliojo telefono aparato)
neturi viršyti35:

1. Išorinių maitinimo šaltinių elektros energijos suvartojimas, esant būsenai be apkrovos (kai išorinis maitinimo šaltinis yra prijungtas prie elektros tinklo, bet neprijungtas prie mobiliojo telefono aparato), neturi viršyti35:

 

Vardinė išėjimo galia, Po

Elektros energijos sąnaudos

 

 

Vardinė išėjimo galia, Po

Elektros energijos sąnaudos

 

 

>= 0,3 W ir <= 8,0 W

0,25 W

 

 

>= 0,3 W ir <= 8,0 W

0,15 W

 

– vidutinis efektyvumas aktyviuoju režimu36 (kai išorinis maitinimo šaltinis yra prijungtas prie elektros energijos tinklo ir prie mobiliojo telefono aparato) neturi būti mažesnis už šias ribas:

2.38 Išorinių maitinimo šaltinių, esant būsenai be apkrovos (kai išorinis maitinimo šaltinis yra prijungtas prie elektros tinklo, bet neprijungtas prie mobiliojo telefono aparato) sunaudojamos elektros energijos kiekis turi būti proporcingai mažesnis už 0,15 W.

3. Išorinių maitinimo šaltinių vidutinis efektyvumas aktyviuoju režimu (kai išorinis maitinimo šaltinis yra prijungtas prie elektros energijos tinklo ir prie mobiliojo telefono aparato) turi būti proporcingai didesnis negu nurodyta minimalių aplinkos apsaugos kriterijų 1 punkte.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–3 punktai) techniniai dokumentai arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

 

AC-AC ir AC-DC išoriniai maitinimo šaltiniai, išskyrus žemos įtampos išorinius maitinimo šaltinius

Žemos įtampos išoriniai maitinimo šaltiniai37

 

 

Po <=1,0 W

0,480*Po +0,140

0,497*Po+0,067

 

 

1,0 W < Po<= 51,0 W

0,063*ln (Po) + 0,622

0,075*ln (Po) + 0,561

 

 

Po >51,0 W

0,870

0,860

 

kur Po – gamintojo nurodyta išėjimo galia.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Energy Star ženklas arba techniniai dokumentai, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

6. Kelių tiesimas ir kelio ženklai

6.1. kelių tiesimo darbai

1. Tiekėjas turi turėti reikiamą techninį pajėgumą, pirkimo sutarties vykdymo metu taikyti konkrečias aplinkos apsaugos vadybos

priemones, tenkinančias šiuos reikalavimus:

– veiksmingos gyvūnijos ir augalijos apsaugos užtikrinimas kelių tiesimo vietoje ir aplink ją;

– bet kokių kenksmingų atliekų ir pavojingų medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija;

– kelių tiesimo vietoje susidariusių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo ir eismo spūsčių mažinimas;

– efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas;

– ir kt. (nustato perkančioji organizacija).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

EMAS arba ISO 14001 sertifikatas, arba kitas sertifikatas, išduotas įstaigų, atitinkančių Bendrijos teisės aktus ar atitinkamus Europos arba tarptautinius sertifikavimo standartus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai (pavyzdžiui, tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos priemonių aprašymas).

2.39 Tam tikrą kelių tiesimui naudojamų medžiagų procentinę dalį40 turi sudaryti antrinio panaudojimo ir perdirbtos medžiagos, kurios atitinka galiojančius standartus, yra kokybiškos ir ilgaamžės, yra priimtinos aplinkosauginiu požiūriu ir neturi neigiamos įtakos kelių eismo saugumui*.

*Taikoma projektavimo paslaugoms

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba techniniai dokumentai, arba pripažintos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. 39Turi būti įvertintas kelių tiesimo medžiagų ilgaamžiškumas, eksploatacinės savybės (pavyzdžiui, atsparumas suskilimui ir atšaldymui-sušildymui) ir atsparumas cheminiam skaidymui (pavyzdžiui, sukeltam sulfatų).*

*Taikoma projektavimo paslaugoms

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. 39 Turi būti įvertinta kelių tiesimo medžiagos (-ų) energijos sąnaudų per visą medžiagos (-ų) gyvavimo ciklą (nuo žaliavos gavybos iki kelio dangos paklojimo) sumažintoji dalis (palyginus su įprastomis

technologijomis ar medžiagomis).*

*Taikoma projektavimo paslaugoms

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo atlikti skaičiavimai arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. 39Turi būti pasirenkama kelių konstrukcija, kelių tiesimo medžiagos ir aplinkos infrastruktūra, atitinkanti tvarios drenažo

sistemos principus: mažinti lietaus ir gruntinio vandens poveikį aplinkai*.

*Taikoma projektavimo paslaugoms

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. 38Medžiagos, naudojamos kelių tiesimui, turi būti mažinančios kelių transporto priemonių sunaudojamų degalų kiekį kelyje ir tuo sumažinančios transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį, bet neturinčios neigiamos įtakos kelių saugumui ir kokybei*.

*Taikoma projektavimo paslaugoms

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

techniniai dokumentai arba tiekėjo pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. 38Medžiagos, naudojamos kelių tiesimui, turi būti mažinančios kelių transporto priemonių keliamą triukšmą kelyje, bet neturinčios neigiamos įtakos kelių saugumui ir kokybei*.

*Taikoma projektavimo paslaugoms

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

techniniai dokumentai arba pripažintos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. 39Medžiagos, naudojamos kelių tiesimui, turi būti mažinančios medžiagų paviršių trintį, bet neturinčios neigiamos įtakos kelių saugumui ir kokybei*.

*Taikoma projektavimo paslaugoms

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

techniniai dokumentai arba pripažintos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Tiekėjas turi parengti išmetamųjų lakiųjų organinių junginių (LOJ), dulkių, sieros dioksido (SO2), azoto oksido (NOX) ir poliaromatinių angliavandenilių (PAA) kiekio sumažinimo veiksmų planą kelio tiesimo laikotarpiui.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo parengtas veiksmų planas ar priemonių aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

6.2.41 kelio ženklai

1.42 Galutiniame produkte turi būti tam tikra procentinė dalis43 perdirbtų antrinių žaliavų, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems

standartams.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

techniniai dokumentai arba tiekėjo pateiktas šių medžiagų aprašymas (nurodant medžiagų sudėtį ir kiekį), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2.42 Kelio ženklai turi būti patvarūs ir, pasibaigus jų tarnavimo laikui, turi būti tinkami perdirbimui.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

techniniai dokumentai arba tiekėjo deklaracija (nurodant kelio ženklų tarnavimo laiką, esant įprastoms sąlygoms, ir jų perdirbimo galimybes), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1.42Kelio ženklų gamybai turi būti naudojamos tokios medžiagos, kurios sumažintų kelio konstrukcijos vizualų poveikį aplinkai  (pavyzdžiui, naudojamos medžiagos leistų atsisakyti papildomo gatvių apšvietimo, tokiu būdu būtų mažinamas vizualus kelio poveikis

aplinkai naktį).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

techniniai duomenys arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2.42Turi būti apskaičiuotas ir įvertintas

produkto gamybos ir montavimo metu reikalingos energijos ir išmetamo anglies dioksido (Co2) mažiausias kiekis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo pateikti skaičiavimai arba techniniai duomenys, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

 

7. Gatvių apšvietimas ir kelių eismo signalai – šviesoforai

7.1. gatvių apšvietimo įranga

 

1. Aukšto slėgio natrio lempų44, kurių spalvų perteikimo indeksas45 Ra < 60, vardinis šviesinis veiksmingumas46 turi būti:

1. Aukšto slėgio natrio lempų, kurių spalvų perteikimo indeksas Ra < 60, vardinis šviesinis veiksmingumas turi būti:

 

Nominalioji lempos galia, W

Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W

– skaidriosios lempos47

Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W

– neskaidriosios lempos

 

 

Nominalioji lempos galia, W

Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W

– skaidriosios lempos

Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W

– neskaidriosios lempos

 

 

W <= 45

>= 62

>= 60

 

 

W <= 45

>= 65

>= 62

 

 

45 < W <= 55

>= 80

>= 70

 

 

45 < W <= 55

>= 82

>= 72

 

 

55 < W <= 75

>= 91

>= 82

 

 

55 < W <= 75

>= 93

>= 83

 

 

75 < W <= 105

>= 105

>= 95

 

 

75 < W <= 105

>= 107

>= 96

 

 

105 < W <= 155

>= 114

>= 107

 

 

105 < W <= 155

>= 117

>= 110

 

 

155 < W <= 255

>= 125

>= 120

 

 

155 < W <= 255

>= 130

>= 121

 

 

255 < W

>= 138

>= 133

 

 

255 < W

>= 140

>= 136

 

2. Metalų halogenų lempų48, kurių spalvų perteikimo indeksas Ra < 80, vardinis šviesinis veiksmingumas turi būti:

2. Metalų halogenų lempų, kurių spalvų perteikimo indeksas Ra < 80, vardinis šviesinis veiksmingumas turi būti:

 

Nominalioji lempos galia, W

Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W

– skaidriosios lempos

Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W

– neskaidriosios lempos

 

 

Nominalioji lempos galia, W

Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W

– skaidriosios lempos

Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W

– neskaidriosios lempos

 

 

W <= 55

>= 85

>= 80

 

 

W <= 55

>= 95

>= 85

 

 

55 < W <= 75

>= 100

>= 85

 

 

55 < W <= 75

>= 105

>= 90

 

 

75 < W <= 105

>= 105

>= 90

 

 

75 < W <= 105

>= 115

>= 95

 

 

105 < W <= 155

>= 110

>= 95

 

 

105 < W <= 155

>= 118

>= 98

 

 

155 < W <= 255

>= 100

>= 92

 

 

155 < W <= 255

>= 105

>= 100

 

 

255 < W

>= 92

>= 100

 

 

255 < W

>= 110

>=>= 105

 

3. Metalų halogenų lempų, kurių spalvų perteikimo indeksas Ra >= 80, vardinis šviesinis veiksmingumas turi būti:

3. Metalų halogenų lempų, kurių spalvų perteikimo indeksas Ra >= 80, vardinis šviesinis veiksmingumas turi būti:

 

Nominalioji lempos galia, W

Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W

– skaidriosios lempos

Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W

– neskaidriosios lempos

 

 

Nominalioji lempos galia, W

Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W

– skaidriosios lempos

Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W

– neskaidriosios lempos

 

 

W <= 55

>= 85

>= 65

 

 

W <=5

>= 90

>= 70

 

 

55 < W <= 75

>= 94

>= 70

 

 

55 < W <= 75

>= 100

>= 75

 

 

75 < W <= 105

>= 95

>= 75

 

 

75 < W <= 105

>= 101

>= 80

 

 

105 < W <= 155

>= 96

>= 75

 

 

105 < W <= 155

>= 102

>= 80

 

 

155 < W <= 255

>= 97

>= 80

 

 

155 < W <= 255

>= 103

>= 85

 

 

255 < W

>= 98

>= 80

 

 

255 < W

>= 104

>= 85

 

4. Mažiausias didelio intensyvumo išlydžio lempų balastinių įtaisų veiksmingumas49 turi būti:

4. Mažiausias didelio intensyvumo išlydžio lempų balastinių įtaisų veiksmingumas turi būti:

 

Nominalioji lempos galia, W

Mažiausias balastinio įtaiso veiksmingumas, balastinio įtaiso %

 

 

Nominalioji lempos galia, W

Mažiausias balastinio įtaiso veiksmingumas, balastinio įtaiso %

 

 

W < 30

70

 

 

W < 30

80

 

 

30 < W <= 75

80

 

 

30 < W <= 75

87

 

 

75 < W <= 105

82

 

 

75 < W <= 105

89

 

 

105 < W <= 405

86

 

 

105 < W <= 405

91

 

 

W > 405

91

 

 

W > 405

93

 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–4 punktams) tiekėjo pateikti techniniai duomenys arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Kartoninė pakuotė (jeigu naudojama) turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 80 % perdirbtos žaliavos.

5. Pakuotės dalys neturi būti pagamintos iš laminato ar sudėtinio plastiko. Plastikinė pakuotė (jeigu naudojama) turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 50 % perdirbtos žaliavos.

6. Fluorescencinių lempų balastiniai įtaisai turi būti elektroniniai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo pateikti techniniai duomenys arba rašytinė gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6.50 Lempų šviesos srauto išlaikymo faktorių51 (LLMF) ir lempos negendamumo faktorių52 (LSF) reikšmės turi būti:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–6 punktams) tiekėjo pateikti techniniai duomenys arba rašytinė gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

7. Aukšto slėgio natrio ir metalų halogenų lempų šviesos srauto išlaikymo faktorius ir lempos negendamumo faktorius turi būti:

 

Veikimo trukmė, h

2 000

4 000

8 000

16 000

 

 

Lempos tipas

Veikimo trukmė, h

Lempos šviesos išlaikymo faktorius (LLMF)

Lempos negenda-mumo faktorius

(LSF)

 

 

LLMF

0,98

0,97

0,95

0,92

 

 

Metalų halogenų lempos

12 000 (W < 405)

>= 0,80

>= 0,90

 

 

LSF

0,99

0,98

0,95

0,92

 

 

Aukšto slėgio natrio lempos

12 000 (W <= 75)

>= 0,80

>= 0,90

 

7. 50Didelio intensyvumo išlydžio lempose gyvsidabrio neturi būti daugiau, negu:

 

Aukšto slėgio natrio lempos

16 000 (75 < W <= 605)

>= 0,85

>= 0,90

 

 

Lempos tipas

mg/vnt.

 

8. Šviestuvai turi turėti optinę sistemą, kurios apsaugos laipsnis53:

IP65, jeigu jie skirti ME1–ME6 ir MEW1–MEW6 klasių keliams;

– IP54, jei jie skirti CE0–CE5, S1–S6, ES, EV ir A klasės keliams.

9.54 Keičiamų lempų (esamai įrangai) šviesos srauto išlaikymo faktorius (LLMF) ir lempos negendamumo faktorius (LSF) turi būti:

 

Aukšto slėgio natrio lempos (W <= 155)

25

 

 

Aukšto slėgio natrio lempos ( 155 < W <= 405)

30

 

 

Aukšto slėgio natrio lempos (W > 405)

40

 

 

Metalų halogenų lempos (W <= 95)

5

 

 

Metalų halogenų lempos (95 < W <= 245)

15

 

 

Metalų halogenų lempos (W > 245)

30

 

8. 50Mažiausias didelio intensyvumo išlydžio lempų balastinių įtaisų veiksmingumas turi būti:

 

Veikimo trukmė, h

2 000

4 000

8 000

16 000

 

 

LLMF

0,98

0,97

0,95

0,92

 

 

LSF

0,99

0,98

0,95

0,92

 

 

Nominalioji lempos galia, W

Mažiausias balastinio įtaiso veiksmingumas, balastinio įtaiso %

 

10.54Didelio intensyvumo išlydžio lempose gyvsidabrio neturi būti daugiau negu:

 

W <= 100

85

 

 

100 < W

92

 

9.50 Kai metalų halogenų lempa yra indentifikuojama kaip labiausiai tinkanti, ji turi tenkinti lempų šviesinio veiksmingumo reikalavimus pagal išplėstinių aplinkos apsaugos 2–3 kriterijų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(6–9 punktams) tiekėjo pateikti techniniai duomenys arba rašytinė gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

Lempos tipas

mg/vnt.

 

Aukšto slėgio natrio lempos (W <= 155)

20

 

Aukšto slėgio natrio lempos ( 155 < W <= 405)

25

 

 

Aukšto slėgio natrio lempos (W > 405)

35

 

Metalų halogenų lempos (W <= 95)

2

Metalų halogenų lempos (95 < W <= 245)

9

 

Metalų halogenų lempos (W > 245)

27

 

11.55 Mažiausias didelio intensyvumo išlydžio lempų balastinių įtaisų veiksmingumas turi būti:

 

Nominalioji lempos galia, W

Mažiausias balastinio įtaiso veiksmingumas, balastinio įtaiso %

 

 

W <= 100

90

 

 

100 < W

94

 

12.55Šviestuvai turi būti suderinti su įranga, turinčia šviesos srauto reguliavimo ir valdymo sistemas, kurios leistų reguliuoti šviesos srautą, atsižvelgiant į dienos šviesos kiekį, eismo ir oro sąlygas, kompensuoti laikui bėgant atsirandančius nuo paviršiaus atspindėtos šviesos kiekio pokyčius bei pradinį didesnį įrangos šviesos našumą dėl lempos šviesos srauto išlaikymo faktoriaus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(7–12 punktams) tiekėjo pateikti techniniai duomenys arba rašytinė gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 


 

7.2 gatvių apšvietimo projektavimas56

1. Tiekėjas projektavimo paslaugoms atlikti turi turėti specialistą, atitinkantį tam reikalingą kvalifikaciją ir turintį ne mažesnę kaip 3 metų patirtį apšvietimo sistemų projektavimo srityje.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

specialisto kvalifikaciją įrodantys dokumentai ir atliktų projektavimo paslaugų per 3 paskutinius metus sąrašas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. ME ar MEW klasės kelių apšvietimo sistemos energijos vartojimo efektyvumo rodiklio maksimali reikšmė turi neviršyti:

1. ME ar MEW klasės kelių apšvietimo sistemos energijos vartojimo efektyvumo rodiklio maksimali reikšmė turi neviršyti:

 

Nominalioji lempos galia, W

Maksimalios energijos efektyvumo rodiklio reikšmės,

W/(cd/m2*m2)

 

 

W <= 55

0,824

 

55 < W <= 155

0,674

155 < W

0,524

 

Nominalioji lempos galia, W

Energijos efektyvumo rodiklio maksimali reikšmė,

W/(cd/m2*m2)

 

2. CE ar S klasės kelių apšvietimo sistemos energijos vartojimo efektyvumo rodiklio reikšmė turi neviršyti:

 

W <= 55

0,974

 

 

Reikalinga apšvieta (lux)

Maksimali energijos efektyvumo rodiklio reikšmė, W/(lux*m2)

 

 

55 < W <= 155

0,824

 

 

E <= 15 lux

0,044

 

 

155 < W

0,674

 

 

E > 15 lux

0,034

 

3. CE ar S klasės kelių apšvietimo sistemos energijos vartojimo efektyvumo rodiklio reikšmė turi neviršyti:

3. Šviestuvai turi būti:

– suprojektuoti ir sumontuoti taip, kad užtikrintų kuo mažesnį nepageidaujamos šviesos59 skleidimą;

– virš horizonto sklindančios šviesos srauto rodiklio (angl. Upward Light Output Ratio, ULOR) vertės neturi būti didesnės negu:

 

Reikalinga apšvieta (lux)

Maksimali energijos efektyvumo rodiklio reikšmė, W/(lux*m2

 

 

E <= 15 lux

0,054

 

 

E > 15 lux

0,044

 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(2–3 punktams) tiekėjo pateikti skaičiavimai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4.57 Kelių apšvietimo sistemos energijos vartojimo efektyvumo rodiklio reikšmė yra mažesnė negu 90 % reikšmės, nustatytos atitinkamai minimalių aplinkos apsaugos 2–3 kriterijuje.

5.57Jeigu reikalingas (ar naudingas) apšvietimo pritemdymas, atitinkamų lempų pritemdomo šviesos srauto procentinė dalis58.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(4–5 punktams) tiekėjo pateikti skaičiavimai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

Kelių apšvietimo klasė

Virš horizonto sklindančio šviesos srauto rodiklio (ULOR) maksimalios reikšmės

 

 

 

Naudingas

Patogumo

 

 

ME1

3 %

 

 

 

ME2

3 %

 

 

 

ME3

3 %

 

 

 

ME4

5 %

 

 

 

ME5

10 %

 

 

 

ME6

10 %

 

 

 

CE0

3 %

10 %

 

 

CE1

3 %

15 %

 

 

CE2

3 %

15 %

 

 

CE3

3 %

15 %

 

 

CE4

5 %

20 %

 

 

CE5

10 %

20 %

 

 

S1

3 %

15 %

 

 

S2

5 %

20 %

 

 

S3

10 %

20 %

 

 

S4

 

25 %

 

 

S5

 

25 %

 

 

S6

 

25 %

 

 

S7

 

25 %

 

4.57 Kelių apšvietimo sistemų energijos vartojimo efektyvumo rodiklio reikšmė mažesnė negu 90 % reikšmės, nustatytos atitinkamai išplėstinių aplinkos apsaugos 1–2 kriterijuje.

5.57 Virš horizonto sklindančios šviesos srauto rodiklio (ULOR) reikšmė, proporcingai mažesnė, nepakenkiant bendram suprojektuotam apšvietimo sistemos energijos vartojimo efektyvumui, negu nustatyta išplėstinių aplinkos kriterijų 3 punkte.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–5 punktams) tiekėjo pateikti skaičiavimai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

7.3. gatvių apšvietimo montavimo darbai

1. Tiekėjas montavimo darbams atlikti turi turėti specialistą, atitinkantį tam reikalingą kvalifikaciją ir turintį ne mažesnę kaip 3 metų patirtį apšvietimo sistemų montavimo srityje.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

specialisto kvalifikaciją įrodantys dokumentai ir atliktų apšvietimo sistemų montavimo darbų per 3 paskutinius metus sąrašas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Tiekėjas turi pateikti:

– šviestuvų išmontavimo instrukciją;

– lempų pakeitimo šviestuvuose instrukciją, nurodymus, kokias naudoti lempas, kad nebūtų sumažintas energijos vartojimo efektyvumas;

– instrukciją, kaip valdyti ir prižiūrėti apšvietimo sistemą;

– instrukciją, kaip kalibruoti ir sureguliuoti natūralaus apšvietimo valdymą;

– instrukciją, kaip parengti ir reguliuoti laiko relės, kad būtų patenkintas optimalus apšvietimo poreikis, nedidinant energijos suvartojimo.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3.60 Tiekėjas turi užtikrinti, kad sumontuota (renovuota) apšvietimo sistema ir jos kontrolės sistema dirbs tinkamai ir nenaudos elektros energijos daugiau, negu reikalinga:

– dienos šviesos kontrolės sistema bus sureguliuota, kad užtikrintų apšvietimo sistemos išjungimą, kada pakankamas natūralus apšvietimas;

– laiko relės bus nustatytos atitinkamai išsijungti, kad būtų patenkintas apšvietimo poreikis, nedidinant energijos suvartojimo.

Nustačius, kad apšvietimo sistema neatitinka šių reikalavimų, tiekėjas (rangovas) turi sureguliuoti apšvietimo kontrolę taip, kaip tai tu