LIETUVOS STANDARTIZACIJOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS MINISTERIJOS

 

N U T A R I M A S

DĖL SD 8.7:1994 TVIRTINIMO

 

1994 m. spalio 6 d. Nr. 63

Vilnius

 

 

Lietuvos standartizacijos tarnyba

NUTARIA:

Patvirtinti SD 8.7:1994 „Metrologiškai įteisintų matavimo priemonių žymėjimo ir prekybos jomis taisyklės“ ir nustatyti galiojimo datą – nuo 1995 01 02.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                                               K. GAUČYS


 

PATVIRTINTA

LST 1994 10 06 nutarimu Nr. 63

 

STANDARTIZACIJOS DOKUMENTAS SD 8.7:1994 METROLOGIŠKAI ĮTEISINTŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ ŽYMĖJIMO IR PREKYBOS JOMIS

TAISYKLĖS

 

1. Taikymo sritis

 

Šis dokumentas taikomas metrologiškai įteisintoms Lietuvoje matavimo priemonėms ir nustato jų žymėjimo ir prekybos tvarką.

 

2. Žymėjimo tvarka

 

2.1. Matavimo priemones, įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių registrą, gamintojas privalo žymėti tipą tvirtinančiu ženklu.

2.2. Nustatoma tokia matavimo priemonės tipą tvirtinančio ženklo forma ir jame nurodomų duomenų reikšmės:

x-x... x

LT -------------,

xxxx

čia LT – Lietuvos Respublikos raidinis kodas; x – registro numerio pirmoji dalis. Rašoma: 1 – kai matavimo priemonė gaminama Lietuvoje;

2 – kai matavimo priemonė importuojama;

x... x – registro numerio antroji dalis, kurią suteikia LST;      q

xxxx – matavimo priemonės registravimo metai.

2.3. Ženklo aukščio matmenys turi būti iš skaitmenų eilės:

2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100 mm.

2.4. Rekomenduoti matavimo priemones gaminančioms įmonėms dėti ženklą aiškiai matomoje vietoje taip, kad prieiti prie jo būtų galima tik pažeidus pirminės patikros įspaudą, plombą ar lipduką.

2.5. Jeigu dėl matavimo priemonių konstrukcijos ar kitų ypatumų negalima dėti ženklo, leidžiama jį dėti ant eksploatacinių dokumentų.

2.6. Leidimas dėti ženklą yra LST nutarimas dėl matavimo priemonės tipo tvirtinimo ir įrašymo į Lietuvos matavimo priemonių registrą. Jeigu tokio nutarimo nėra, ženklą dėti draudžiama.

2.7. Dydžių vienetai ant 2.1 p. nurodytų matavimo priemonių turi būti žymimi Tarptautinės vienetų sistemos (SI) simboliais arba Lietuvoje nustatytais, jeigu tarptautinių nėra.

 

3. Prekybos tvarka

 

3.1. Prekiauti matavimo priemonėmis, susijusiomis su sveikatos apsauga, aplinkos ekologine būkle, saugiu darbu, maisto produktų kokybe, prekių, energijos, paslaugų kiekiu ir verte leidžiama tik tada, kai jos įrašytos į Lietuvos matavimo priemonių registrą. Matavimo priemonių, kurias privalu įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą, sąrašą tvirtina Lietuvos standartizacijos tarnyba.

Matavimo priemonės turi turėti pirminės patikros rezultatus patvirtinantį nepažeistą ženklą (įspaudą, plombą ar lipduką) arba dokumentą, liudijantį, kad atlikta pirminė patikra.

3.2. Ūkio subjektai bei fiziniai asmenys, prekiaujantys matavimo priemonėmis ir pažeidę 3.1 p. nustatytus reikalavimus, atsako pagal galiojančius įstatymus.

 

_______________