LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

N U T A R I M A S

DĖL INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU KREDITO ĮSTAIGŲ STEIGIMU IR VEIKLA, TEIKIMO EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJAI IR EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ KREDITO ĮSTAIGŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS

 

2003 m. lapkričio 20 d. Nr. 109

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo (Žin., 1994, Nr. 99-1957; 2001, Nr. 28-890) 9 straipsniu ir įgyvendindama 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB dėl kredito įstaigų steigimosi ir veiklos, Lietuvos banko valdyba nutaria nustatyti, kad:

1. Lietuvos bankas Europos Bendrijų Komisijai nuolat teikia šią informaciją, susijusią su Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigtomis kredito įstaigomis:

1.1. apie Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus reikalavimus, keliamus minimaliam kapitalui, valdymo organams, buveinei, dalyviams, veiklos planui ir struktūrai banko ar centrinės kredito unijos licencijai gauti;

1.2. apie kiekvieną Lietuvos banko išduotą banko ar centrinės kredito unijos licenciją;

1.3. apie Lietuvos banko išduotos banko ar centrinės kredito unijos licencijos atšaukimą;

1.4. apie kitų Europos Sąjungos valstybių narių kredito įstaigoms, teikiančioms finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje neįsteigus filialo, arba jų Lietuvos Respublikoje įsteigtiems filialams Lietuvos banko taikomas Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas poveikio priemones;

1.5. apie Lietuvos banko atsisakymą teisės aktų nustatyta tvarka perduoti kitos Europos Sąjungos valstybės narės kredito įstaigų priežiūros institucijai iš Lietuvos Respublikoje įregistruotos kredito įstaigos, ketinančios toje Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigti filialą ar jau įsteigusios filialą, gautą informaciją, taip pat apie Lietuvos Respublikos kredito įstaigai kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigusiai filialą, pritaikytas poveikio priemones.

2. Lietuvos bankas Europos Bendrijų Komisijai nuolat teikia šią informaciją, susijusią su ne Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigtomis kredito įstaigomis:

2.1. apie banko licencijos išdavimą kredito įstaigai, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai yra ne Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės jurisdikcijai priklausančio juridinio asmens kontroliuojama (dukterinė) įmonė, kartu nurodant grupės, į kurią įeina kredito įstaiga, struktūrą;

2.2. jei ne Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės jurisdikcijai priklausantis juridinis asmuo įsigyja tiek Lietuvos Respublikoje įregistruotos kredito įstaigos akcijų, kad ta kredito įstaiga tampa jo kontroliuojama (dukterine) įmone;

2.3. apie licenciją (leidimą) teikti licencines finansines paslaugas, suteiktą kredito įstaigų, kurių pagrindinės buveinės yra ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, filialams;

2.4. apie visus bendro pobūdžio sunkumus, su kuriais susiduria Lietuvos Respublikos kredito įstaigos, steigdamosi arba užsiimdamos kredito įstaigos veikla ne Europos Sąjungos valstybėje narėje.

3. Europos Bendrijų Komisijos prašymu Lietuvos bankas ją informuoja apie:

3.1. Lietuvos bankui pateiktus prašymus suteikti banko licenciją kredito įstaigai, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai yra ne Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės jurisdikcijai priklausančio juridinio asmens kontroliuojama (dukterinė) įmonė;

3.2. Lietuvos bankui pateiktus prašymus dėl ne Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės jurisdikcijai priklausančio juridinio asmens įsigijimo tiek Lietuvos Respublikos kredito įstaigos akcijų, kad ta kredito įstaiga taptų jo kontroliuojama (dukterine) įmone.

4. Lietuvos bankas šio nutarimo 1.1 ir 2.3 punktuose nustatytais atvejais informaciją pateikia ir Bankininkystės patariamajam komitetui.

5. Lietuvos bankas šio nutarimo 1.3 ir 1.4 punktuose nustatytais atvejais informaciją perduoda ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių kredito įstaigų priežiūros institucijoms.

6. Lietuvos bankas teikia informaciją Europos Bendrijų Komisijai, Bankininkystės patariamajam komitetui, kitų Europos Sąjungos valstybių narių kredito įstaigų priežiūros institucijoms ir kitais atvejais, kurie nustatyti 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/12/EB dėl kredito įstaigų steigimosi ir veiklos, Lietuvos Respublikos įstatymuose ar Lietuvos banko teisės aktuose.

7. Šis nutarimas įsigalioja Lietuvos Respublikai tapus Europos Sąjungos nare.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                              Reinoldijus Šarkinas