LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. RUGPJŪČIO 11 D. NUTARIMO NR. 728 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2001 m. kovo 20 d. Nr. 314

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 1999, Nr. 92-2693):

1. Išdėstyti 13 punkto antrąją pastraipą taip:

„Vyriausybės posėdžio metu Ministras Pirmininkas turi teisę pasiūlyti įtraukti į darbotvarkę ir naujų klausimų. Pasiūlyti Ministrui Pirmininkui įtraukti klausimą į darbotvarkę turi teisę ir ministras. Darbotvarkė papildoma naujais klausimais Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 40 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka“.

2. Išdėstyti 52 punktą taip:

52. Ministerijos teikimas, kuriuo projektas teikiamas įvertinimui Vyriausybės kanceliarijoje ir Ministro Pirmininko aparate (šio reglamento IV skyriaus II skirsnio nustatyta tvarka), turi būti pasirašytas ministro arba jo raštišku pavedimu – viceministro ar ministerijos sekretoriaus. Ministerijos teikimas, kuriuo Vyriausybei šio reglamento nustatyta tvarka teikiamas suderintas projektas, turi būti pasirašytas ministro arba jo raštišku pavedimu – viceministro (jeigu ministras nepaveda viceministrui pasirašyti teikimo ir ministro nėra, teikimas turi būti pasirašytas ministrą pavaduojančio ministro ir vizuotas projektą teikiančios ministerijos viceministro). Vyriausybės įstaigos, kitos valstybės ar savivaldybės institucijos teikimas turi būti pasirašytas jos vadovo ir vizuotas ministro Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka“.

3. Išdėstyti 55.2 punktą taip:

55.2. Teisingumo ministerija – teisės aktų koncepcijos ir įstatymų projektai, o su Europos teisės departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Europos teisės departamentas) – teisės aktų koncepcijos, įstatymų projektai ir norminių Vyriausybės nutarimų projektai; šios institucijos privalo pateikti savo išvadas dėl joms derinti pateiktų projektų paprastai ne vėliau kaip per 8 darbo dienas nuo jų gavimo (jeigu gautas įstatymo projektas – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų; tais atvejais, kai išvadoms pateikti Europos teisės departamentas naudojasi samdomų teisės ekspertų paslaugomis arba kai pateikiami didelės apimties ir sudėtingi projektai – ne vėliau kaip per mėnesį); prieš pateikiant derinti Teisingumo ministerijai teisės aktų koncepcijos ir įstatymų projektai, o Europos teisės departamentui – teisės aktų koncepcijos, įstatymų ir norminių Vyriausybės nutarimų projektai turi būti suderinti tose ministerijose ar Vyriausybės įstaigose, su kurių valdymo sritimi ar kompetencija jie yra susiję“.

4. Išdėstyti 56 punkto antrąją ir trečiąją pastraipas taip:

„Derinti teikiamas ministerijos parengtas projektas (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat raštas, kuriuo teikiamas projektas) turi būti pasirašytas ministro arba jo raštišku pavedimu – viceministro ar ministerijos sekretoriaus ir vizuotas ministerijos teisės departamento direktoriaus (teisės skyriaus viršininko) ar jo funkcijas atliekančio teisininko. Vyriausybės įstaigos, kitos valstybės ar savivaldybės institucijos parengtas ir derinti teikiamas projektas (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat raštas, kuriuo teikiamas projektas) turi būti pasirašytas jos vadovo ir vizuotas teisės skyriaus viršininko.

Jeigu dėl pateikto derinti teisės akto projekto pareiškiama pastabų, į kurias ministerija neatsižvelgia, iškilusiems prieštaravimams pašalinti ministerija gali organizuoti pasitarimą, kuriame dalyvauti gali būti kviečiami Ministro Pirmininko aparato, Teisingumo ministerijos, kitų institucijų valstybės tarnautojai. Teisės akto projektas laikomas suderintu, jeigu suinteresuotas ministras (arba viceministras pagal ministro nustatytą kompetenciją), Vyriausybės įstaigos, kitos valstybės ar savivaldybės institucijos vadovas (ar jo pareigas laikinai einantis asmuo) vizuoja projektą (taip pat projekto priedus, jeigu jų yra) be pastabų arba raštu patvirtina, kad pritaria projektui be pastabų“.

5. Papildyti reglamentą šiuo 57.5 punktu:

57.5. institucijos, kurioms projektas buvo pateiktas derinti ir kurios per nustatytą terminą nepateikė pastabų (taip pat rašto, kuriuo projektas buvo pateiktas derinti atitinkamai institucijai, data ir numeris)“.

6. Išdėstyti 58 punkto pirmąją pastraipą taip:

58. Ministerijos parengtas projektas (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat projekto lyginamasis variantas, jeigu jis būtinas), teikiamas įvertinimui Vyriausybės kanceliarijoje ir Ministro Pirmininko aparate (šio reglamento IV skyriaus II skirsnio nustatyta tvarka), turi būti pasirašytas ministro arba jo raštišku pavedimu – viceministro ar ministerijos sekretoriaus, taip pat projektas turi būti vizuotas ministerijos teisės departamento direktoriaus (teisės skyriaus viršininko) ar jo funkcijas atliekančio teisininko. Vyriausybei teikiamas ministerijos parengtas ir šio reglamento nustatyta tvarka suderintas projektas (ir priedai, jeigu jų yra, išskyrus viceministro ar ministerijos sekretoriaus pasirašytą derinimo pažymą, taip pat projekto lyginamasis variantas, jeigu jis būtinas pagal šio reglamento 54 punktą) turi būti pasirašytas ministro (jeigu jo nėra – jį pavaduojančio ministro ir projektą teikiančios ministerijos viceministro) ir vizuotas ministerijos teisės departamento direktoriaus (teisės skyriaus viršininko) ar jo funkcijas atliekančio teisininko. Vyriausybės įstaigos, kitos valstybės ar savivaldybės institucijos parengtas projektas (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat projekto lyginamasis variantas, jeigu jis būtinas) turi būti pasirašytas jos vadovo ir teisės skyriaus viršininko bei vizuotas ministro Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 38straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka“.

7. Išdėstyti 60 punkto pirmąją, antrąją ir ketvirtąją pastraipas taip:

60. Vyriausybės kanceliarijos struktūrinių padalinių vadovai ir patarėjai atskirais klausimais įvertina gautą teisės akto projektą pagal šio reglamento reikalavimus ne vėliau kaip per 2 darbo dienas (kai gaunamas didelės apimties ir sudėtingas projektas – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išankstiniu Vyriausybės sekretoriaus, kuris sprendžia, ar projektas didelės apimties ir sudėtingas, sutikimu). Vyriausybės kanceliarijos struktūrinių padalinių vadovai ir patarėjai atskirais klausimais yra atsakingi už tai, kad terminas, per kurį Ministro Pirmininko nustatyta tvarka yra vertinamas teisės akto projektas (įskaitant įvertinimą Teisės ir teisėtvarkos departamente ir Ministro Pirmininko aparate), nebūtų ilgesnis kaip 4 darbo dienos.

Jeigu projektas (taip pat teikimas) neatitinka šio reglamento reikalavimų – prieštarauja galiojantiems įstatymams, Vyriausybės nutarimams, neatitinka juridinės technikos reikalavimų arba projektas nesuderintas šio reglamento 55 punkte nustatyta tvarka, Vyriausybės kanceliarijos struktūrinių padalinių vadovai ar patarėjai atskirais klausimais parengia motyvuotą pažymą ir pateikia ją Vyriausybės sekretoriui.

Ministerijos pakeistas (papildytas) ar papildomai suderintas projektas pakartotinai Vyriausybei svarstyti teikiamas ministro (arba jo raštišku pavedimu – viceministro ar ministerijos sekretoriaus) pasirašytu teikimu (jeigu teikimą pasirašo viceministras ar ministerijos sekretorius, prie jo Vyriausybės kanceliarijos struktūrinių padalinių vadovai ar patarėjai atskirais klausimais prideda anksčiau ministro pasirašytąjį teikimą, nurodytą šio reglamento 52 punkte) ir turi būti pasirašytas ministro bei vizuotas ministerijos teisės departamento direktoriaus (teisės skyriaus viršininko) ar jo funkcijas atliekančio teisininko. Vyriausybės įstaigos, kitos valstybės ar savivaldybės institucijos pakeistas (papildytas) ar papildomai suderintas projektas pakartotinai Vyriausybei svarstyti teikiamas jos vadovo pasirašytu teikimu (prie jo Vyriausybės kanceliarijos struktūrinių padalinių vadovai ar patarėjai atskirais klausimais prideda anksčiau Vyriausybės priskirto ministro arba atitinkamos valdymo srities ministro vizuotą teikimą, nurodytą šio reglamento 52 punkte) ir turi būti vizuotas ministro Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, pasirašytas jos vadovo bei vizuotas teisės skyriaus viršininko“.

8. Išdėstyti 62.1 ir 62.2 punktus taip:

62.1. Vyriausybės kanceliarijos Teisės ir teisėtvarkos departamentui (išskyrus teisės aktų koncepcijas ir įstatymų projektus). Šis departamentas, įrašęs projekto gavimo departamente datą ir įvertinęs, ar projektas atitinka galiojančius įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir juridinės technikos reikalavimus, atitinkamą pažymą apie klausimą, įtrauktiną į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę, vizuoja (kai pareiškiamos pastabos ir pasiūlymai – vizuoja nurodydamas, kad atskirame lape pridedamos pastabos ir pasiūlymai) ne vėliau kaip per 4darbo dienas nuo projekto gavimo Teisės ir teisėtvarkos departamente dienos;

62.2. atitinkamam Ministro Pirmininko aparato valstybės tarnautojui. Šis, įvertinęs, ar projektas atitinka Vyriausybės programą, atitinkamą pažymą apie klausimą, įtrauktiną į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę, vizuoja (jeigu būtina pareikšti pastabas ir pasiūlymus – vizuoja nurodydamas, kad atskirame lape pridedamos pastabos ir pasiūlymai), taip pat nurodo, ką jis siūlo (projektą grąžinti rengėjams ar teikti svarstyti), ne vėliau kaip per 2 darbo dienas (kai gaunamas didelės apimties ir sudėtingas projektas – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išankstiniu Vyriausybės kanclerio, kuris sprendžia, ar projektas didelės apimties ir sudėtingas, sutikimu) nuo projekto gavimo Ministro Pirmininko aparate dienos“.

9. Išdėstyti 70 punkto pirmąją pastraipą taip:

70. Projektas, kuris per vieną darbo dieną po ministerijų sekretorių pasitarimo pagal pareikštas pastabas (pasiūlymus) pakeičiamas (papildomas ar suderinamas) ir pateikiamas Vyriausybės sekretoriui per Vyriausybės kanceliarijos struktūrinių padalinių vadovus ar patarėjus atskirais klausimais (be naujo teikimo) su Vyriausybės kanceliarijos Teisės ir teisėtvarkos departamento direktoriaus ar jo įgalioto teisininko viza be pastabų (išskyrus teisės akto koncepciją, įstatymo projektą, kurių Teisės ir teisėtvarkos departamento direktorius ar jo įgaliotas teisininkas nevizuoja), teikiami įtraukti į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę šio reglamento IV skyriaus IV skirsnio nustatyta tvarka kartu su tais projektais, dėl kurių ministerijų sekretorių pasitarime nebuvo pareikšta pastabų ir pasiūlymų“.

10. Išdėstyti 105 punktą taip:

105. Ministrui Pirmininkui teikiami pasirašyti Vyriausybės posėdyje priimti teisės aktai, kurių turinys Vyriausybės posėdyje buvo iš esmės pakeistas ar papildytas, tik tada, kai: teisės aktų koncepcijos ir įstatymų projektai vizuoti Teisingumo ministerijos; teisės aktų koncepcijos, įstatymų projektai ir norminiai Vyriausybės nutarimai vizuoti Europos teisės departamento; teisės aktai, susiję su valstybės biudžeto ar kitais Vyriausybės disponuojamais valstybės piniginiais ištekliais, vizuoti finansų ministro; norminiai teisės aktų projektai, susiję su savivaldybių institucijų veikla, vizuoti Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovo“.

11 . Išdėstyti 106 punktą taip:

106. Atitinkamos valdymo srities ministrui teikiamus pasirašyti priimtų Vyriausybės nutarimų projektų originalus vizuoja ministerijos teisės departamento direktorius (teisės skyriaus viršininkas) ar jo funkcijas atliekantis teisininkas.

Ministrui Pirmininkui teikiamus pasirašyti priimtų Vyriausybės nutarimų projektų originalus vizuoja atitinkamas Vyriausybės kanceliarijos struktūrinio padalinio vadovas ar patarėjas bei Teisės ir teisėtvarkos departamento direktorius ar jo įgaliotas teisininkas, atitinkamas Ministro Pirmininko aparato valstybės tarnautojas, Vyriausybės sekretorius (Teisės ir teisėtvarkos departamento direktorius ar jo įgaliotas teisininkas nevizuoja originalų dėl teisės aktų koncepcijų ir įstatymų projektų).

Teisės aktų koncepcijas ir įstatymų projektus, kuriems buvo pritarta Vyriausybės posėdyje, vizuoja teisingumo ministras“.

12. Išdėstyti 127 punktą taip:

127. Numačius rengti projektą įstatymo, apimančio kelių ministrų valdymo sritis, ministerijos (Vyriausybės įstaigos) pirmiausia parengia, suderina ir pateikia Vyriausybei įstatymo koncepciją. Vyriausybei iš esmės pritarus įstatymo koncepcijai (pritarimas įforminamas nutarimu), Vyriausybė (Ministras Pirmininkas) paprastai sudaro komisiją (darbo grupę) atitinkamam įstatymo projektui parengti. Tokios komisijos (darbo grupės) pirmininkas (vadovas) ar jo pavaduotojas – aukštąjį teisinį išsimokslinimą turintis asmuo“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                       ROLANDAS PAKSAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                   VYTAUTAS MARKEVIČIUS