LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 46 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. balandžio 13 d. Nr. XI-742

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 89-2741; 2003, Nr. 38-1733)

 

1 straipsnis. 46 straipsnio 4 dalies pakeitimas

46 straipsnio 4 dalyje išbraukti žodžius „ir (ar) apskrities viršininko administracija“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Darbą nuteistajam parenka bausmę vykdanti institucija kartu su savivaldybių vykdomosiomis institucijomis.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________