LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE“ 14 PRIEDO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2003 m. rugsėjo 18 d. Nr. V-540

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (Žin.,1999, Nr. 41-1294; 2002, Nr. 73-3127) ir vykdydamas Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierės 2003 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. (03)-SN-37,

Laikau netekusiu galios sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365) 14 priedą.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS