LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. birželio 29 d. Nr. IX-2296

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 45-1709)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

3 straipsnyje vietoj datos „2003 m. gruodžio 30 d.“ įrašyti datą „2005 m. gruodžio 30 d.“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Valdininkų registro reorganizavimas

Valdininkų registras Vyriausybės nustatyta tvarka reorganizuojamas į valstybės tarnautojų registrą iki 2005 m. gruodžio 30 d.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

LAIKINAI EINANTIS

RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS                                      ARTŪRAS PAULAUSKAS