Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. GRUODŽIO 16 D. NUTARIMO NR. 1725 „dĖL VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR dAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTUI ĮGYVENDINTI SKIRTO KAUPIAMOJO ĮNAŠO IR (AR) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ PAKEITIMO

 

2011 m. gruodžio 28 d. Nr. 1539

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimą Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651):

1.1. Išdėstyti antraštę taip:

DĖL VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) TEIKIMO IR DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTUI ĮGYVENDINTI SKIRTO KAUPIAMOJO ĮNAŠO IR (AR) KITŲ ĮMOKŲ DIDŽIAUSIOS MĖNESINĖS ĮMOKOS NUSTATYMO“.

1.2. Įrašyti preambulėje po nuorodos į oficialaus paskelbimo šaltinį „2010, Nr. 125-6378“ nuorodą į oficialaus paskelbimo šaltinį „2011, Nr. 143-6708“.

1.3. Išdėstyti 1 punktą taip:

„1. Patvirtinti Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisykles (pridedama).“

1.4. Išdėstyti 2.1 punktą taip:

„2.1. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūrą vykdo ir valstybės paramą, išskyrus lengvatinių kreditų teikimą ir kredito ir palūkanų apmokėjimą už nepasiturinčius gyventojus, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353), administruoja ir teikia Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (toliau – Agentūra).“

1.5. Išbraukti 2.4 punkto:

1.5.1. Vienuoliktojoje pastraipoje prieš žodį „priedą“ skaičių „3“.

1.5.2. Dvyliktojoje pastraipoje prieš žodį „priedą“ skaičių „3“.

1.6. Papildyti nauju 2.7 punktu (ankstesnius 2.7 ir 2.8 punktus laikyti 2.8 ir 2.9 punktais):

„2.7. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, nuo 2009 m. rugsėjo 20 d. parengusiems daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą ir jį įgyvendinusiems iki 2013 m. gruodžio 31 d., esant lėšų Klimato kaitos specialiojoje programoje, šios programos lėšomis pagal šiuo nutarimu patvirtintas taisykles teikiama papildoma valstybės parama – kompensuojama 15 procentų investicijų, tenkančių Programos priede nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu įgyvendinus projektą pasiekiama ne mažesnė kaip D pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo.“

2. Nurodytu nutarimu patvirtintose Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklėse:

2.1. Išdėstyti pavadinimą taip:

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės“.

2.2. Išdėstyti 1 punktą taip:

„1. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros, valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo išlaidų apmokėjimo savivaldybėms ir bendrojo naudojimo objektų administratoriams sąlygas ir tvarką.“

2.3. Išbraukti 2 punkte prieš žodį „priede“ skaičių „2“.

2.4. Išdėstyti 6 punkto pirmąją pastraipą taip:

„6. Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (toliau – Agentūra), administruodama ir teikdama valstybės paramą daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) ir vykdydama projektų įgyvendinimo priežiūrą:“.

2.5. Išdėstyti 6.3 punktą taip:

„6.3. Taisyklių nustatyta tvarka administruoja ir teikia valstybės paramą (išskyrus lengvatinių kreditų teikimą ir kredito ir palūkanų apmokėjimą už nepasiturinčius gyventojus, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353) (toliau – daugiabučio namo buto savininkas, turintis teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją).“

2.6. Išdėstyti 6.7 punktą taip:

„6.7. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), atlieka projektų įgyvendinimo statybos techninės priežiūros proceso ir su juo susijusių statybos techninę priežiūrą vykdančių privačių ūkio subjektų priežiūrą.“

2.7. Išbraukti 7 punkte prieš žodį „priede“ skaičių „2“.

2.8. Išbraukti 14 punkte prieš žodį „priedą“ skaičių „3“.

2.9. Išbraukti 19 punkte prieš žodį „priedą“ skaičių „3“.

2.10. Išbraukti 22 punkte prieš žodį „priedą“ skaičių „3“.

2.11. Išbraukti 23 punkte prieš žodį „priedą“ skaičių „3“.

2.12. Išbraukti 28 punkte prieš žodį „priedą“ skaičių „3“.

2.13. Papildyti 381–386 punktais:

„381. Jeigu daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai iki 2013 m. gruodžio 31 d. įgyvendina nuo 2009 m. rugsėjo 20 d. parengtą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą ir Agentūra pagal Taisyklių 3 punktą nustato, kad įgyvendinus šį projektą pasiekta ne mažesnė kaip D pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, esant lėšų Klimato kaitos specialiojoje programoje, šios programos lėšomis teikiama papildoma valstybės parama – kompensuojama 15 procentų investicijų, tenkančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms.

382. Agentūra, nustačiusi, kad daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai atitinka Taisyklių 381 punkte nustatytas sąlygas, per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 31 punkte nurodyto sprendimo priėmimo Taisyklių nustatyta tvarka apskaičiuoja papildomos valstybės paramos dydį, tenkantį energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, ir raštu informuoja bendrojo naudojimo objektų valdytoją apie galimybę kreiptis dėl papildomos valstybės paramos gavimo pateikus Agentūros nustatytos formos prašymą ir finansuotojo raštą apie negrąžinto lengvatinio kredito likutį, tenkantį kiekvienam daugiabučio namo buto ar kitos patalpos savininkui, jeigu projektui įgyvendinti paimtas lengvatinis kreditas.

383. Agentūra, gavusi Taisyklių 382 punkte nurodytą bendrojo naudojimo objektų valdytojo prašymą ir finansuotojo išduotą raštą, patikrina prašyme nurodytą informaciją ir per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo priima sprendimą suteikti papildomą valstybės paramą. Prieš priimdama sprendimą Agentūra su finansuotoju suderina papildomos valstybės paramos, kurios lėšomis bus dengiamas kreditas, tenkantis butų ir kitų patalpų savininkams, dydį. Apie priimtą sprendimą Agentūra per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu informuoja bendrojo naudojimo objektų valdytoją ir finansuotoją, jeigu daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti paimtas lengvatinis kreditas, nurodydama papildomos valstybės paramos dydį, tenkantį energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. Gauti prašymai registruojami ir nagrinėjami iš eilės.

384. Jeigu daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti butų ir kitų patalpų savininkų vardu paimtas lengvatinis kreditas, papildomos valstybės paramos lėšas Agentūra perveda finansuotojui, kuris, atsižvelgdamas į suteiktos papildomos valstybės paramos dydį, perskaičiuoja lengvatinio kredito įmokas, tenkančias butų ir kitų patalpų savininkams, ir apie tai informuoja Agentūrą ir bendrojo naudojimo objektų valdytoją.

385. Jeigu daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas įgyvendintas butų ir kitų patalpų savininkų lėšomis, papildomos valstybės paramos lėšas Agentūra perveda į bendrojo naudojimo objektų valdytojo nurodytą butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą.

386. Agentūra kas mėnesį teikia Aplinkos ministerijai informaciją apie suteiktą pagal Taisykles valstybės paramą.“

2.14. Išdėstyti 56 punktą taip:

„56. Taisyklių nustatyta tvarka į bendrojo naudojimo objektų valdytojo nurodytą butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą pervestos valstybės paramos lėšos paskirstomos proporcingai butų ir kitų patalpų savininkų įmokoms, skirtoms atnaujinimo (modernizavimo) projektui parengti ir įgyvendinti.“

3. Šis nutarimas įsigalioja 2012 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS