Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL 2008 M. GEGUŽĖS 14 D. TARYBOS SPRENDIMO 2008/381/EB DĖL EUROPOS MIGRACIJOS TINKLO SUKŪRIMO ĮGYVENDINIMO

 

2009 m. vasario 25 d. Nr. 126

Vilnius

 

Įgyvendindama 2008 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimą 2008/381/EB dėl Europos migracijos tinklo sukūrimo (OL 2008 L 131, p. 7) (toliau vadinama – Tarybos sprendimas) ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Tarptautinės migracijos organizacijos susitarimą dėl bendradarbiavimo įgyvendinant 2008 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimą 2008/381/EB dėl Europos migracijos tinklo sukūrimo (Žin., 2009, Nr. 6-161), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirti Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biurą įstaiga, atliekančia nacionalinio informacijos centro funkcijas.

2. Pavesti Vidaus reikalų ministerijai:

2.1. paskirti atstovą į Europos migracijos tinklo valdybą;

2.2. paskirti vieną nacionalinio informacijos centro ekspertą;

2.3. informuoti Europos Komisiją apie nacionalinio informacijos centro ekspertus, paskirtus pagal Tarybos sprendimo 5 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus.

3. Pavesti Migracijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos paskirti vieną nacionalinio informacijos centro ekspertą.

4. Pavesti ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms, įstaigoms prie ministerijų, kitoms Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingoms valstybės institucijoms ir įstaigoms pagal kompetenciją dalyvauti Europos migracijos tinklo veikloje ir nacionaliniam informacijos centrui teikti informaciją, kurios reikia Europos migracijos tinklo užduotims vykdyti.

5. Rekomenduoti kitoms, nenurodytoms šio nutarimo 4 punkte, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, taip pat mokslinių tyrimų įstaigoms, mokslininkams, kitoms organizacijoms ir asmenims, veikiantiems migracijos ir prieglobsčio srityje, dalyvauti Europos migracijos tinklo veikloje.

6. Nustatyti, kad bendros nacionalinio informacijos centro veiklos išlaidos, kurių nefinansuoja Europos Bendrija pagal Tarybos sprendimo 6 straipsnio 7 dalį, dengiamos iš atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme Vidaus reikalų ministerijai patvirtintų asignavimų.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRĖ,

PAVADUOJANTI VIDAUS REIKALŲ MINISTRĄ                     RASA JUKNEVIČIENĖ

 

_________________