LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ATNAUJINAMO VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO SUDARYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. kovo 28 d. Nr. 328

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397) 161 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamas Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo sudarymo taisykles (toliau vadinama – Taisyklės).

2. Pavesti:

2.1. subjektams, nurodytiems Taisyklių 8 punkte, – iki 2007 m. gegužės 11 d. pateikti akcinei bendrovei Turto bankui (toliau vadinama – Turto bankas) pasiūlymus dėl atnaujintinų valstybės nekilnojamojo turto objektų įtraukimo į atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašą;

2.2. Turto bankui – atsižvelgiant į numatomas gauti pajamas pardavus jam perduotą valstybės nekilnojamąjį turtą, kurį reikia atnaujinti įsigyjant naują turtą, ir valstybės turto valdytojo lėšas, parengti atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo, sudaryto pagal Taisyklėse nustatytus prioritetus, projektą ir, suderinus su ministerijomis bei kitomis suinteresuotomis institucijomis, iki 2007 m. birželio 15 d. pateikti jį Finansų ministerijai kartu su informacija apie neįtrauktus į šio sąrašo projektą pasiūlymus, nurodant priežastis, kodėl jie neįtraukti;

2.3. Finansų ministerijai – iki 2007 m. liepos 2 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo projektą kartu su informacija apie neįtrauktus į šio sąrašo projektą pasiūlymus, nurodant priežastis, kodėl jie neįtraukti.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

L. e. finansų ministro pareigas                                               Zigmantas Balčytis


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 328

 

ATNAUJINAMO VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO SUDARYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo sudarymo taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) reglamentuoja atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo (toliau vadinama – sąrašas), pagal kurį atnaujinamas valstybės nekilnojamasis turtas, sudarymą.

2. Šios Taisyklės netaikomos ir į sąrašą neįtraukiami valstybės nekilnojamojo turto objektai, kurie yra įtraukti į atitinkamų metų Valstybės investicijų programą ir kuriems atnaujinti skirtos visos reikiamos lėšos.

3. Valstybės nekilnojamasis turtas gali būti atnaujinamas, kai jis neatitinka valstybės įmonių, įstaigų ar organizacijų poreikių atliekant valstybės funkcijas.

4. Laikoma, kad valstybės nekilnojamasis turtas neatitinka valstybės įmonių, įstaigų ar organizacijų poreikių atliekant valstybės funkcijas, jeigu jis turi bent vieną iš šių požymių:

4.1. neatitinka nekilnojamajam turtui atitinkamuose teisės aktuose keliamų reikalavimų;

4.2. fiziškai nusidėvėjo;

4.3. funkciškai (technologiškai) nusidėvėjo;

4.4. nustatytąja tvarka yra pripažintas avariniu;

4.5. neatitinka kitų pagrįstų valstybės įmonių, įstaigų ar organizacijų poreikių atliekant valstybės funkcijas.

5. Valstybės nekilnojamasis turtas gali būti atnaujinamas jį rekonstruojant arba įsigyjant (perkant, statant ir panašiai) naują nekilnojamąjį turtą.

6. Valstybės nekilnojamasis turtas atnaujinamas įsigyjant naują nekilnojamąjį turtą tuo atveju, kai turimą valstybės nekilnojamąjį turtą netikslinga atnaujinti rekonstruojant arba rekonstravimas yra apribotas fizinių, techninių ar panašių galimybių. Laikoma, kad nekilnojamąjį turtą netikslinga atnaujinti rekonstruojant, kai jo rekonstravimo išlaidos lygios naujo tokios pat paskirties ir tokio pat dydžio turto įsigijimo kainai arba ją viršija.

7. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412).

 

II. PASIŪLYMŲ DĖL ATNAUJINTINŲ VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ ĮTRAUKIMO Į SĄRAŠĄ TEIKIMAS

 

8. Pasiūlymus dėl atnaujintinų valstybės nekilnojamojo turto objektų įtraukimo į sąrašą atitinkamais metais (toliau vadinama – pasiūlymai) akcinei bendrovei Turto bankui (toliau vadinama – Turto bankas) teikia:

8.1. valstybės turto valdytojų steigėjai (išskyrus valstybės įstaigas ar organizacijas, kurių steigėjas yra Lietuvos Respublikos Seimas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybė) arba institucijos, įstaigos ar organizacijos, įgaliotos atlikti steigėjo funkcijas;

8.2. valstybės turto valdytojai, jeigu jų steigėjas yra Lietuvos Respublikos Seimas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

8.3. valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, išskyrus šių Taisyklių 8.4 punkte nustatytą išimtį;

8.4. valstybės įmonės, jeigu savininko funkcijas atlieka Lietuvos Respublikos Seimas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

9. Pasiūlymai turi būti suderinti su:

9.1. Švietimo ir mokslo ministerija, jeigu atnaujintiną valstybės nekilnojamąjį turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja valstybės mokslo ir studijų institucija;

9.2. Konkurencijos taryba, jeigu atnaujintiną valstybės nekilnojamąjį turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja valstybės įmonė.

10. Pasiūlymą sudaro šie dokumentai, duomenys ar informacija:

10.1. valstybės turto valdytojo pavadinimas, buveinė, kodas;

10.2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, kuriuo patvirtinamas daiktinės teisės įregistravimas, kopija;

10.3. nekilnojamojo turto (žemės sklypo ir pastatų) kadastro duomenų bylos kopija;

10.4. dėl atnaujintinų administracinės paskirties pastatų ir patalpų:

10.4.1. valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius;

10.4.2. patalpų bendras plotas, darbo kabinetų plotas;

10.4.3. nuomos mokesčio dydis už patalpų (pastatų) nuomą per metus, jeigu juridinis asmuo valstybės funkcijoms atlikti nuomoja negyvenamąsias patalpas (pastatus);

10.5. pagrindimas, atsižvelgiant į šių Taisyklių 3 punkto nuostatas, kodėl valstybės nekilnojamojo turto objektas neatitinka valstybės turto valdytojo poreikių atliekant valstybės funkcijas;

10.6. informacija, koks siūlomas turto atnaujinimo būdas: rekonstravimas arba naujo nekilnojamojo turto įsigijimas (pirkimas, statyba ir panašiai), ir jo pagrindimas, atsižvelgiant į šių Taisyklių 5 punkto nuostatas;

10.7. informacija apie atnaujintinam nekilnojamajam turtui keliamus reikalavimus;

10.8. duomenys apie valstybės įmonės lėšas, kai atnaujintiną valstybės nekilnojamąjį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo valstybės įmonė, ir (arba) valstybės turto valdytojui atitinkamų metų Valstybės investicijų programoje numatytas skirti lėšas, kurios galėtų būti skirtos nekilnojamajam turtui atnaujinti, kitus galimus lėšų šaltinius;

10.9. duomenys apie nekilnojamojo turto poreikį valstybės funkcijoms atlikti nekilnojamojo turto atnaujinimo laikotarpiu;

10.10. duomenys apie valstybės turto valdytojo pasirengimą atnaujinti nekilnojamąjį turtą (apie turimą žemės sklypą, statinio projektą ir panašiai);

10.11. kita, valstybės turto valdytojo nuomone, svarbi informacija.

 

III. SĄRAŠO RENGIMAS IR TIKSLINIMAS

 

11. Šių Taisyklių 8 punkte nurodyti subjektai kasmet, iki ateinančiųjų metų sausio 1 d., teikia pasiūlymus Turto bankui.

12. Turto bankas kasmet:

12.1. iki kovo 1 d. gautus pasiūlymus išnagrinėja, nustato, ar jie atitinka šias Taisykles, ir preliminariai įvertina, kiek lėšų reikės turtui atnaujinti;

12.2. atsižvelgdamas į numatomas gauti pajamas pardavus jam perduotą valstybės nekilnojamąjį turtą, kurį reikia atnaujinti įsigyjant naują turtą, ir valstybės turto valdytojo lėšas, parengia sąrašo, sudaryto pagal šių Taisyklių 15 punkte nustatytus prioritetus, projektą ir pateikia jį derinti ministerijoms bei kitoms suinteresuotoms institucijoms;

12.3. iki balandžio 1 d. pateikia Finansų ministerijai suderintą su ministerijomis bei kitomis suinteresuotomis institucijomis šių Taisyklių 12.2 punkte nurodyto sąrašo projektą kartu su informacija apie neįtrauktus į šio sąrašo projektą pasiūlymus, nurodydamas priežastis, kodėl jie neįtraukti.

13. Finansų ministerija per 20 darbo dienų nuo šių Taisyklių 12.2 punkte nurodyto sąrašo projekto gavimo teikia jį tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Kartu su sąrašu pateikiama ir šių Taisyklių 12.3 punkte nurodyta informacija apie neįtrauktus į sąrašo projektą pasiūlymus ir jų neįtraukimo priežastis.

14. Sąraše turi būti pateikti šie duomenys apie atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto objektus:

14.1. pavadinimas;

14.2. adresas;

14.3. unikalus numeris;

14.4. atnaujinimo būdas;

14.5. numatomi atnaujinimo terminai;

14.6. numatoma atnaujinimo vertė;

14.7. atnaujinimui reikiamos lėšos pagal finansavimo šaltinius.

15. Valstybės nekilnojamojo turto objektai į sąrašą įtraukiami atsižvelgiant į šiuos prioritetus:

15.1. valstybės nekilnojamojo turto objektai, kurių atnaujinimas visiškai finansuojamas iš pajamų, gautų pardavus neatitinkantį valstybės turto valdytojo poreikių atliekant valstybės funkcijas valstybės nekilnojamąjį turtą, ir (arba) iš valstybės turto valdytojo lėšų;

15.2. valstybės nekilnojamojo turto objektai, kuriems atnaujinti reikia papildomų lėšų (neskaitant pajamų, gautų pardavus neatitinkantį valstybės turto valdytojo poreikių atliekant valstybės funkcijas valstybės nekilnojamąjį turtą, ir (arba) valstybės turto valdytojo lėšų), pirmumą teikiant valstybės nekilnojamojo turto objektams, kuriems reikia mažiausiai papildomų lėšų.

16. Sąrašas tikslinamas ta pačia tvarka, kaip ir tvirtinamas. Šių Taisyklių 8 punkte nurodyti subjektai prašymus patikslinti sąrašą teikia vadovaudamiesi šių Taisyklių nuostatomis.

______________