LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR KROATIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

 

SUSITARIMAS

DĖL BENDRADARBIAVIMO KULTŪROS, ŠVIETIMO IR MOKSLO SRITYSE

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Kroatijos Respublikos Vyriausybė, toliau – Susitariančiosios Šalys,

siekdamos stiprinti abiejų šalių ir jų tautų draugiškus santykius;

įsitikinusios, kad mainai ir bendradarbiavimas kultūros, švietimo bei mokslo srityse leis abiem šalims geriau pažinti ir suprasti viena kitą,

susitarė:

 

1 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys, vadovaudamosi lygybės ir abipusio suinteresuotumo principais ir abiejose valstybėse galiojančiais teisės aktais, skatina ir remia abiejų valstybių bendradarbiavimą kultūros, švietimo ir mokslo srityse.

 

2 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys sudaro palankias sąlygas tarpusavio kultūriniam bendradarbiavimui ir jį skatina, taip pat stengiasi, kad abi šalys geriau pažintų viena kitos istoriją ir kultūrą.

 

3 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys skatina tarpusavio bendradarbiavimą muzikos, teatro ir muzikinio teatro srityse, taip pat remia solistų, kitų menininkų ir atlikėjų kolektyvų mainus.

 

4 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys skatina tarpusavio bendradarbiavimą vaizduojamojo meno srityse ir keitimąsi meno bei kitokiomis kultūrinėmis parodomis.

 

5 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys skatina abiejų šalių bendradarbiavimą kultūros paveldo apsaugos, archeologijos, archyvistikos, muziejininkystės ir bibliotekininkystės srityse, taip pat ekspertų mainus ir keitimąsi leidiniais.

Susitariančiosios Šalys skatina tiesioginį abiejų šalių nacionalinių bibliotekų ir archyvų bendradarbiavimą. Kiekviena Susitariančioji Šalis sudaro palankias sąlygas kitos šalies atstovams lankytis jos bibliotekose, archyvuose, muziejuose ir kitose kultūros įstaigose.

 

6 straipsnis

 

Kiekviena Susitariančioji Šalis užtikrina, kad jos teritorijoje nacionalinės teisės aktų ir jai privalomų tiesiogiai susijusių tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka yra saugomos kitos šalies intelektinės nuosavybės teisės.

 

7 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys skatina tiesioginį abiejų šalių institucijų, atsakingų už intelektinės nuosavybės apsaugą, bendradarbiavimą.

 

8 straipsnis

 

Susitariančiosios šalys skatina bendradarbiavimą kinematografijos srityje ir kviečia abiejų šalių atstovus dalyvauti šalyse vykstančiuose tarptautiniuose kino renginiuose bei festivaliuose.

 

9 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys skatina abiejų šalių mokytojų, aukštųjų mokyklų studentų, tyrėjų, dėstytojų ir švietimo ekspertų mainus.

Susitariančiosios Šalys taip pat skatina abiejų šalių mokslo ir studijų institucijų tiesioginį bendradarbiavimą.

Susitariančiosios Šalys skatina bendrų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų, atitinkančių abiejų šalių interesus, įgyvendinimą.

Susitariančiosioms šalims nutarus, pirmiau minėtų mainų vykdymo ir finansavimo tvarka gali būti nustatoma parengiant atskirus susitarimus ar programas.

 

10 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys keičiasi informacija ir apsvarsto išsilavinimo dokumentų, aukštojo mokslo kvalifikacijos, mokslo laipsnių bei vardų abipusio pripažinimo galimybes.

 

11 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys skatina abiejų šalių visuomeninių transliuotojų – nacionalinių radijo bei televizijos kompanijų – ir kitų žiniasklaidos organizacijų tiesioginį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija.

 

12 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys skatina abiejų šalių jaunimo organizacijų ir jų atstovų tarpusavio bendradarbiavimą bei mainus ir siekia sudaryti tam palankias sąlygas.

 

13 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys remia mainus ir bendradarbiavimą kūno kultūros ir sporto srityse, taip pat abiejų šalių sporto organizacijų tarpusavio ryšius.

 

14 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys skatina bendradarbiavimą šiame susitarime minimose srityse nepažeisdamos jokių teisių ir prievolių, prisiimtų pagal kitas joms privalomas tarptautines sutartis, ir laikosi tarptautinių organizacijų, kurių narėmis jos yra, taisyklių.

 

15 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys šiam susitarimui įgyvendinti parengia bendradarbiavimo programas susitarime minimoms atskiroms sritims.

Šiomis programomis nustatoma abipusio bendradarbiavimo tvarka ir finansinės nuostatos.

 

16 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys iš abiejų šalių atstovų sudaro bendrą komisiją, kuri bus atsakinga už šio susitarimo įgyvendinimą ir susitarime numatyto bendradarbiavimo koordinavimą, be to, nagrinės bet kokius šio susitarimo įgyvendinimo metu kylančius klausimus.

Bendra komisija posėdžiauja pakaitomis Vilniuje ir Zagrebe. Dėl susitikimų laiko ir vietos tariamasi diplomatiniais kanalais.

 

17 straipsnis

 

Šis susitarimas įsigalioja tą dieną, kurią Susitariančiosios Šalys diplomatiniais kanalais raštu viena kitą informuoja apie šiam susitarimui įsigalioti reikalingų atitinkamų vidaus teisinių procedūrų užbaigimą.

Šis susitarimas galioja penkerius metus ir vėliau savaime pratęsiamas kas penkeri metai, jei nė viena Susitariančioji Šalis raštu diplomatiniais kanalais nepraneša kitai Susitariančiajai Šaliai apie savo ketinimą nutraukti šį susitarimą likus mažiausiai šešiems mėnesiams iki atitinkamo termino pabaigos.

Jeigu šis susitarimas ir būtų nutrauktas, jo nuostatos toliau taikomos bet kokiems pagal šį susitarimą pradėtiems ir jo galiojimo metu nebaigtiems vykdyti projektams ar programoms iki jų įgyvendinimo pabaigos.

Šis susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais 2007 m. vasario 20 d. Vilniuje lietuvių, kroatų ir anglų kalbomis. Visi susitarimo tekstai yra autentiški.

Kilus nesutarimų dėl šio susitarimo aiškinimo, vadovaujamasi tekstu anglų kalba.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KROATIJOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSYBĖS VARDU

VYRIAUSYBĖS VARDU

______________