LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. KOVO 27 D. NUTARIMO NR. 405 „DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. rugpjūčio 28 d. Nr. 1095

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Vaiko globos organizavimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405 „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 35-1275):

1. Įrašyti 3 punkto paskutinėje pastraipoje po žodžių „su kuriomis“ žodžius „savivaldybė arba jos įgaliota“.

2. Išdėstyti 5 punktą taip:

5. Savivaldybės taryba įstatymų nustatyta tvarka sudaro savivaldybės Bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybą, kuri pagal kompetenciją teikia savivaldybių institucijoms siūlymus dėl bendruomenės vaiko teisių apsaugos politikos ir strategijos formavimo bei prioritetų nustatymo, dėl vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių pažeidimų prevencijos priemonių rengimo ir įgyvendinimo ir vykdo kitas šios tarybos nuostatuose numatytas funkcijas.“.

3. Įrašyti 6 punkte vietoj žodžių „valdyba (meras)“ žodžius „administracijos direktorius“.

4. Išdėstyti 9.1 punktą taip:

9.1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;“.

5. Įrašyti 12.2 punkte vietoj skaičiaus „10“ skaičių „14“.

6. Įrašyti 15 punkte po žodžių „(išskyrus vaiko artimuosius giminaičius) pasirengimą“ ir po žodžių „globėjo (rūpintojo) pasirengimą“ žodžius „globoti (rūpintis)“.

7. Įrašyti 16 punkte vietoj žodžių „kitame rajone (mieste)“ žodžius „kitoje savivaldybėje“ ir po žodžių „globėjo (rūpintojo) pasirengimą“ žodžius „globoti (rūpintis)“.

8. Įrašyti 17 punkte po žodžio „pasirengimą“ žodžius „globoti (rūpintis)“ ir išbraukti žodžius „šių nuostatų 5 punkte nurodytos komisijos (jeigu ji sudaryta) išvadą“.

9. Įrašyti 19 punkte vietoj žodžių „valdybą (merą)“ žodžius „administracijos direktorių“.

10. Įrašyti 20 punkte vietoj žodžių „valdybos (mero) sprendimu (potvarkiu)“ žodžius „administracijos direktoriaus įsakymu“.

11. Įrašyti 27.1 punkte vietoj žodžio „paso“ žodžius „kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento“.

12. Išdėstyti 27.9 punktą taip:

27.9. jeigu buvo nustatyta vaiko laikinoji globa (rūpyba), teisės aktų nustatyta tvarka – vaiko padėties įvertinimo akto, Vaiko teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl vaiko paėmimo iš šeimos ar kitos jo buvimo vietos, vaiko laikino apgyvendinimo akto, pirminės atrankos sprendimo dėl fizinio asmens teikimo tapti vaiko globėju (rūpintoju), išvados apie vaiko būsimojo globėjo (rūpintojo) pasirengimą globoti (rūpintis), Vaiko teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl fizinio arba juridinio asmens tinkamumo skirti vaiko globėju (rūpintoju), savivaldybės valdybos (mero) sprendimo (potvarkio) ar administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo, vaiko laikinosios globos (rūpybos) plano ir vaiko globos (rūpybos) peržiūrų bei kitų susijusių su vaiko laikinąja globa (rūpyba) dokumentų kopijas.“.

13. Įrašyti 30 punkto pirmojoje pastraipoje po žodžių „globos (rūpybos) bylą“ žodžius „(toliau vadinama – byla)“.

14. Išdėstyti 31.3 punktą taip:

31.3 išvados apie vaiko būsimojo globėjo (rūpintojo) pasirengimą globoti (rūpintis) kopija;“.

15. Įrašyti 37 punkte vietoj žodžių „skirtinguose rajonuose, miestuose“ žodžius „skirtingose savivaldybėse“.

16. Išdėstyti 38 punktą taip:

38. Vaiko teisių apsaugos tarnyba, kuri rengė dokumentus dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo ir juos pateikė teismui, pateikia savivaldybės administracijos atitinkamam padaliniui teismo nutarties kopiją, kad būtų nutrauktas vaiko globos (rūpybos) pašalpos mokėjimas.“.

17. Įrašyti 39 punkte vietoj žodžių „skirtinguose rajonuose, miestuose“ žodžius „skirtingose savivaldybėse“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ