VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJO IDENTIFIKACINIO NUMERIO PRISKYRIMO IR TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. gegužės 17 d. Nr. VA-95

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 47 str. 3 dalimi, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786), 18.11 punktu ir siekdama užtikrinti tinkamą mokesčių mokėtojų registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų tvarkymą:

1. Tvirtinu pridedamą Mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio priskyrimo ir taikymo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas).

2. Įsakau:

2.1. Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų viršininkams užtikrinti, kad darbuotojai, registruojantys mokesčių mokėtojus Mokesčių mokėtojų registre, vadovautųsi šiuo įsakymu patvirtintu Tvarkos aprašu.

2.2. Atitinkamas veiklos sritis kuruojantiems Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotojams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

3. Pripažįstu netekusiu galios:

3.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 1998 m. sausio 20 d. įsakymą Nr. 13 „Dėl Laikino mokesčio mokėtojo identifikacinio numerios taikymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 17-427);

3.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 23 d. įsakymą Nr. V-180 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 1998 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 13 „Dėl Laikino mokesčio mokėtojo identifikacinio numerio taikymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 63-2869).

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. gegužės 17 d.

įsakymu Nr. VA-95

 

MOKESČIŲ MOKĖTOJO IDENTIFIKACINIO NUMERIO PRISKYRIMO IR TAIKYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis Mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio priskyrimo ir taikymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio (toliau – identifikacinis numeris) priskyrimą ir taikymo tvarką mokesčių mokėtojui ar mokesčius išskaičiuojančiam asmeniui (toliau – mokesčių mokėtojas), kuriems pagal galiojančius teisės aktus nėra suteiktas juridinio asmens kodas, Lietuvos Respublikos piliečio asmens kodas ar asmens be pilietybės kodas.

2. Pagrindinės Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris – tai identifikacinis numeris, pagal kurį nustatoma Registre mokesčių mokėtojo tapatumas;

nenuolatinis Lietuvos gyventojas – tai fizinis asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas nelaikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju;

užsienio vienetas – tai užsienio valstybės juridinis asmuo ar organizacija, kurio buveinė yra užsienio valstybėje ir kuris įsteigtas arba kitokiu būdu organizuotas pagal užsienio valstybės teisės aktus.

3. Identifikacinis numeris priskiriamas:

3.1. užsienio vienetams, veikiantiems Lietuvoje per nuolatines buveines;

3.2. užsienio apmokestinamiesiems asmenims, kuriems pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas (Žin., 2004, Nr. 17-505), ir Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. VA-46 „Dėl įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 55-1924), nustatyta prievolė registruotis pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojais;

3.3. užsienio vienetams, kuriems už Lietuvoje esantį bei nuosavybės teise jiems priklausantį nekilnojamąjį turtą yra nustatyta prievolė mokėti įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestį;

3.4. Lietuvos Respublikoje akredituotoms užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinių organizacijų atstovybėms, kurioms yra nustatyta prievolė mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas;

3.5. nenuolatiniams Lietuvos gyventojams, vykdantiems individualią veiklą Lietuvoje per nuolatines bazes;

3.6. Lietuvos Respublikoje akredituotų užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovybių nariams, įdarbinusiems nuolatinius Lietuvos gyventojus;

3.7. nenuolatiniams Lietuvos gyventojams, dirbantiems Lietuvos vienetuose ir iš jų gaunantiems su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų.

3.8. kitais įstatymų numatytais atvejais, kai nustatoma prievolė mokėti ar išskaičiuoti mokestį.

4. Identifikacinis numeris privalomai įrašomas į įstatymų nustatyta tvarka mokesčių administratoriui pateikiamų mokesčių deklaracijų, mokėjimų į biudžetą dokumentuose bei kitų dokumentų blankuose nurodytus identifikaciniam numeriui įrašyti skirtus laukelius.

5. Identifikacinis numeris, kaip Mokesčių mokėtojų registre (toliau –Registras) įregistruoto mokesčių mokėtojo unikalus duomuo, yra teikiamas Registro naudotojams Registro nuostatų nustatyta tvarka.

6. Mokesčių informacinėje sistemoje pagal identifikacinius numerius identifikuojami mokesčių mokėtojai, kaip informacinės sistemos subjektai.

 

II. IDENTIFIKACINIO NUMERIO PRISKYRIMO TVARKA

 

7. Užsienio vienetai, veikiantys Lietuvoje per nuolatines buveines, užsienio apmokestinamieji (juridiniai) asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas yra nustatyta prievolė registruotis PVM mokėtojais, užsienio vienetai, kuriems už Lietuvoje esantį bei nuosavybės teise jiems priklausantį nekilnojamąjį turtą yra nustatyta prievolė mokėti nekilnojamojo turto mokestį, Lietuvoje Respublikoje akredituotos užsienio valstybių diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos, tarptautinių organizacijų atstovybės, kiti užsienio juridiniai asmenys, kurie turi registruotis mokesčių mokėtojais, Registro tvarkytojui turi pateikti tinkamai užpildytą prašymo įregistruoti Registre FR0038 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 255 (Žin., 2001, Nr. 3-64; 2002, Nr. 95-4164, toliau – prašymas FR0038).

8. Nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, veikiantys Lietuvoje per nuolatines bazes, užsienio apmokestinamieji (fiziniai) asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas yra nustatyta prievolė registruotis PVM mokėtojais, kiti užsienio fiziniai asmenys, kurie turi registruotis mokesčių mokėtojais mokesčių įstatymų nustatytais atvejais, Registro tvarkytojui turi pateikti tinkamai užpildytą Užsienio piliečio ir asmens be pilietybės prašymo įregistruoti (išregistruoti) Registre FR0224 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 255 (Žin., 2001, Nr. 3-64; 2003, Nr. 1-32, toliau – prašymas FR0224).

9. Lietuvos Respublikoje akredituotų užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovybių nariai, įdarbinę nuolatinius Lietuvos gyventojus, Registro tvarkytojui turi pateikti tinkamai užpildytą prašymą FR0224.

10. Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams, dirbantiems Lietuvos vienetuose ir iš jų gaunantiems su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, identifikacinius numerius priskiria Registro tvarkytojas, pagal nenuolatinių Lietuvos gyventojų ar Lietuvos vieneto įgaliotų asmenų pateiktus prašymus FR0224. Jeigu nenuolatiniam Lietuvos gyventojui jau buvo priskirtas identifikacinis numeris, jis įrašomas į prašymo FR0038 tam skirtą laukelį.

11. Registro tvarkytojas, priimdamas mokesčių mokėtojų užpildytus prašymus, privalo:

11.1. prašymuose įregistruoti Registre nurodytus duomenis sutikrinti su Juridinių asmenų registro, Lietuvos Respublikos gyventojų registro centrinėse duomenų bazėse nurodytais duomenimis (ar mokesčių mokėtojas nėra įregistruotas ir neturi Juridinių asmenų registro kodo, Lietuvos Respublikos gyventojų registro suteikto asmens kodo), taip pat su Registro centrinėje duomenų bazėje nurodytais duomenimis (ar mokesčių mokėtojui jau nėra priskirtas identifikacinis numeris Registre);

11.2. prašyme įregistruoti, pateiktame užsienio vieneto, nurodytus asmens duomenis sutikrinti su Lietuvos Respublikos gyventojų registro centrinėje duomenų bazėje nurodytais duomenimis, (ar mokesčių mokėtojas neturi Lietuvos Respublikos gyventojų registro suteikto asmens kodo), su Registro centrinėje duomenų bazėje nurodytais duomenimis (ar mokesčių mokėtojui nėra priskirtas identifikacinis numeris).

12. Įsitikinęs, kad mokesčių mokėtojui turi būti priskirtas identifikacinis numeris, Registro tvarkytojas jį priskiria.

13. Užsienio vienetas, nutraukęs veiklą Lietuvoje ar perleidęs turimą nekilnojamąjį turtą ir nustatyta tvarka išsiregistravęs iš Registro, norėdamas atnaujinti veiklą ar įsigijęs nekilnojamąjį turtą, Registre identifikuojamas tuo pačiu identifikaciniu numeriu.

14. Priskirtas identifikacinis numeris įrašomas į prašymų įregistruoti formų laukelius „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris“.

15. Vienas prašymo egzempliorius grąžinamas jo pateikėjui.

 

III. IDENTIFIKACINIO NUMERIO NEGALIOJIMO IR STATUSO PAKEITIMO ATVEJAI

 

16. Mokesčių mokėtojui priskirtas identifikacinis numeris nustoja galios, kai:

16.1. užsienio vienetas, veikiantis Lietuvoje per nuolatinę buveinę, nutraukia savo veiklą Lietuvoje ir išsiregistruoja iš Registro;

16.2. užsienio apmokestinamas asmuo, kuriam pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas yra nustatyta prievolė registruotis PVM mokėtoju, nutraukia savo apmokestinamąją veiklą Lietuvoje ir išsiregistruoja iš PVM mokėtojų registro;

16.3. užsienio vienetas, kuriam už turimą nekilnojamąjį turtą Lietuvoje yra nustatyta prievolė mokėti nekilnojamojo turto mokestį, netenka nuosavybės teisės į tą nekilnojamąjį turtą ir išsiregistruoja iš Registro;

16.4. nenuolatinis Lietuvos gyventojas, veikiantis per nuolatinę bazę, nutraukia veiklą Lietuvoje ir išsiregistruoja iš Registro;

16.5. nenuolatinis Lietuvos gyventojas, gaunantis su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų iš Lietuvos juridinio asmens, nutraukia darbo santykius ar jų esmę atitinkančius santykius su tuo Lietuvos juridiniu asmeniu;

16.6. Lietuvos Respublikoje akredituotos užsienio valstybių diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos, tarptautinių organizacijų atstovybės, taip pat šių atstovybių ar įstaigų nariai, įdarbinę nuolatinius Lietuvos gyventojus, nutraukia darbo santykius ar jų esmę atitinkančius santykius su nuolatiniu Lietuvos gyventoju.

17. identifikacinio numerio statusas gali pasikeisti kai:

17.1. mokesčių mokėtojas (juridinis asmuo) įstatymų nustatyta tvarka įsiregistruoja Juridinių asmenų registre ir jam suteikiamas šio registro kodas;

17.2. mokesčių mokėtojas (gyventojas) gauna Lietuvos Respublikos gyventojų registro asmens kodą.

18. Mokesčių mokėtojas, norėdamas, kad identifikacinio numerio statusas būtų pakeistas, turi:

18.1. pateikti Registro tvarkytojui tinkamai užpildytą prašymą FR0038 savo įregistravimo duomenims patikslinti ir jame nurodyti Juridinių asmenų registro suteiktą kodą bei kitus duomenis, kurie pakito. Kartu su prašymu FR0038 turi būti pateiktas įregistravimo Juridinių asmenų registre pažymėjimas. Be to, kartu su prašymu FR0038 turi būti pateikiamas nustatytos formos prašymas, kuriame turi būti nurodyta identifikacinio numerio statuso pakeitimo priežastis ir užpildytas laukelis „Juridinių asmenų registro suteiktas kodas“.

19. Registro tvarkytojas, priimdamas prašymą FR0038, privalo:

19.1. prašyme FR0038 nurodytus duomenis sutikrinti su Juridinių asmenų registro centrinėje duomenų bazėje nurodytais duomenimis (ar mokesčių mokėtojas yra įregistruotas Juridinių asmenų registre ir jam suteiktas šio registro kodas);

19.2. sutikrinęs duomenis, Registro tvarkytojas įregistruoja mokesčių mokėtojo duomenų pasikeitimus. Jeigu pasikeičia mokesčių mokėtojo tipas pagal Mokesčių mokėtojų tipų klasifikatorių, mokesčių mokėtojas priskiriamas naujam mokesčių mokėtojo tipui. Mokesčių mokėtojo įregistravimo Registre data turi likti nepakitusi.

20. Norėdamas pakeisti identifikacinio numerio statusą, mokesčių mokėtojas (gyventojas) turi:

20.1. pateikti Registro tvarkytojui tinkamai užpildytą Fizinio asmens prašymo įregistruoti (išregistruoti) Registre FR0039 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 255 (Žin., 2001, Nr. 3-64; 2002, Nr. 95-4164, toliau – prašymas FR0039), jame nurodyti Lietuvos Respublikos gyventojų registro suteiktą asmens kodą ir savo naujus įregistravimo duomenis. Jeigu mokesčių mokėtojas buvo pateikęs prašymą FR0224, jis privalo jame nurodyti savo veiklos pabaigos datą kaip nenuolatinio Lietuvos gyventojo ir užpildyti laukelį „Lietuvos Respublikos gyventojų registro suteiktas asmens kodas“.

21. Registro tvarkytojas, priimdamas prašymą FR0039, privalo:

21.1. prašyme nurodytus duomenis sutikrinti su Lietuvos Respublikos gyventojų registro centrinėje duomenų bazėje nurodytais duomenimis, taip pat patikrinti, ar mokesčių mokėtojas yra įregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre ir jam suteiktas šio registro asmens kodas.

22. Sutikrinęs duomenis, Registro tvarkytojas įregistruoja pasikeitusius mokesčių mokėtojo duomenis.

 

IV. IDENTIFIKACINIO NUMERIO TAIKYMO TVARKA

 

23. Identifikacinis numeris identifikuoja mokesčių mokėtoją Registro duomenų bazėje, PVM registro duomenų bazėje, kitose mokesčių informacinės sistemos duomenų bazėse. Jis taip pat nurodomas ir kitais Mokesčių administravimo įstatymo numatytais atvejais.

 

V. IDENTIFIKACINIO NUMERIO STRUKTŪRA

 

24. Identifikacinis numeris formuojamas programiniu būdu, kartu užtikrinamas jo unikalumas informacinėje sistemoje.

25. Identifikacinį numerį sudaro dešimt skaitmenų, paskutinis skaitmuo yra kontrolinis skaičius, reikalingas identifikacinio numerio teisingumo kontrolei.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Kai neidentifikuotas mokesčių mokėtojas įregistruojamas Lietuvos Respublikos gyventojų registre arba Juridinių asmenų registre, identifikaciniu numeriu tampa šių registrų jam suteiktas kodas, kuris pakeičia jam anksčiau priskirtą identifikacinį numerį.

27. Identifikacinis numeris toliau naudojamas informacinėje sistemoje identifikuoti mokesčių mokėtoją, kaip informacinės sistemos subjektą.

28. Informacinėje sistemoje keičiant identifikacinį numerį Juridinių asmenų registre ar Lietuvos Respublikos gyventojų registre suteiktu kodu užtikrinamas mokesčių mokėtojo duomenų perimamumas ir veiklos tęstinumas.

29. Mokesčių mokėtojams priskirti laikini mokesčių mokėtojo identifikaciniai numeriai vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 1998 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 13 „Dėl laikino mokėtojo identifikacinio numerio taikymo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintomis Mokesčių mokėtojo laikino identifikacinio numerio priskyrimo ir taikymo taisyklėmis (Žin., 1998, Nr. 17-427; 2003, Nr. 33-2869) galioja ir įsigaliojus šiam Tvarkos aprašui.

30. Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų darbuotojai, tvarkantys Registrą, turi laikytis Tvarkos aprašo reikalavimų.

______________