LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. LIEPOS 31 D. ĮSAKYMO Nr. 1V-292 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. gruodžio 27 d. Nr. 1V-801

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo (Žin., 2010, Nr. 148-7570) 1 straipsnį,

pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. 1V-292 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ (Žin., 2008, Nr. 90-3614; 2010, Nr. 125-6442) įrašau 3 punkte vietoj žodžio „sausio“ žodį „balandžio“.

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                 Raimundas Palaitis