LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ IŠPIRKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. sausio 29 d. Nr. 88

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3260) 6 straipsnio 7 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Arūnas Kundrotas


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 88

 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ IŠPIRKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) reglamentuoja fiziniams ir juridiniams asmenims (įskaitant Lietuvos Respublikoje įsteigtus Europos Sąjungos valstybėse narėse, kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusių įmonių filialus ir užsienio valstybės juridinio asmens filialus, įregistruotus Lietuvos Respublikoje) nuosavybės teise priklausančių geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimą.

2. Šiame Apraše vartojama sąvoka geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimas – fiziniams ir juridiniams asmenims (įskaitant Lietuvos Respublikoje įsteigtus Europos Sąjungos valstybėse narėse, kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusių įmonių filialus ir užsienio valstybės juridinio asmens filialus, įregistruotus Lietuvos Respublikoje) nuosavybės teise priklausančių geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų, viešojo vandens tiekėjo pripažintų reikalingais ir tinkamais viešajam vandens tiekimui, pirkimas savivaldybės ar savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojamos įmonės nuosavybėn.

Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme (Žin., 2006, Nr. 82-3260) vartojamas sąvokas.

 

II. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (AR) NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIPAŽINIMAS REIKALINGAIS IR TINKAMAIS VIEŠAJAM VANDENS TIEKIMUI

 

3. Geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektas gali būti išperkamas savivaldybės ar savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojamos įmonės nuosavybėn viešojo vandens tiekėjo pasiūlymu ar savininko (jo įgalioto atstovo) prašymu, viešajam vandens tiekėjui šiame skyriuje nustatyta tvarka šį objektą pripažinus reikalingu ir tinkamu viešajam vandens tiekimui.

4. Viešasis vandens tiekėjas, nustatęs, kad viešojo vandens tiekimo teritorijoje esantis ne jam, savivaldybei ar savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojamai įmonei nuosavybės teise priklausantis geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektas gali būti reikalingas ir tinkamas viešajam vandens tiekimui, kreipiasi į valstybės įmonę Registrų centrą su prašymu nurodyti šio objekto savininką pateikiant išrašą apie nekilnojamojo daikto ir teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos kopijas.

5. Nustatęs geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto savininką, viešasis vandens tiekėjas kreipiasi į jį su paklausimu, ar savininkas, susitarus dėl objekto išpirkimo sąlygų, sutiktų šio Aprašo nustatyta tvarka parduoti vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektą. Savininkui sutikus, viešasis vandens tiekėjas jam pateikia prašymą pateikti šio Aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus, kurių reikia viešajam vandens tiekėjui išvadai dėl geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto reikalingumo ir tinkamumo viešajam vandens tiekimui parengti. Jeigu savininkas neturi ar nepateikia prašomų dokumentų, viešasis vandens tiekėjas gali kreiptis dėl informacijos, kurios reikia išvadai dėl geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto reikalingumo ir tinkamumo viešajam vandens tiekimui parengti, pateikimo į valstybės įmonę Registrų centrą, kitas valstybės ar savivaldybių institucijas ar įstaigas.

6. Savininkas (ar jo įgaliotas atstovas) savo iniciatyva turi teisę pateikti  prašymą išpirkti iš jo geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektą (toliau vadinama – prašymas). Prašymas pateikiamas viešajam vandens tiekėjui, kurio veiklos teritorijoje yra savininko prašomas išpirkti geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektas.

7. Savininko (jo įgalioto atstovo) pasirašytame prašyme nurodoma:

7.1. bendra informacija apie savininką (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, telefono (fakso) numeris) ir savininko įgaliotą atstovą, jeigu toks yra (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba pavadinimas, kodas, buveinė, telefono (fakso) numeris);

7.2. geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto duomenys (vieta ir įrengimo data, techninės charakteristikos);

7.3. kita, savininko ar jo įgalioto atstovo nuomone, svarbi informacija;

7.4. prie prašymo pridedamų dokumentų sąrašas;

7.5. prašymo surašymo data.

8. Su prašymu savininkas (jo įgaliotas atstovas) turi pateikti šiuos dokumentus:

8.1. juridinio asmens registracijos pažymėjimą ir įstatus (išskyrus atvejus, kai savininkas yra fizinis asmuo);

8.2. juridinio asmens atitinkamo valdymo organo sprendimą dėl sutikimo parduoti viešajam vandens tiekimui reikalingą geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektą (išskyrus atvejus, kai savininkas yra fizinis asmuo);

8.3. įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį atstovo teises, jeigu prašymą pateikia savininko įgaliotas atstovas;

8.4. Nekilnojamojo turto registro informacinį išrašą iš centrinio duomenų banko apie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektą;

8.5. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą;

8.6. objekto pripažinimo tinkamu naudoti aktą;

8.7. kitus, savininko ar jo įgalioto atstovo nuomone, svarbius dokumentus, pagrindžiančius geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto reikalingumą ir tinkamumą viešajam vandens tiekimui.

9. Savininkas (jo įgaliotas atstovas) viešajam vandens tiekėjui pateikia šio Aprašo 5 ir 8 punktuose nurodytų dokumentų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus arba originalus ir kopijas. Savininkui pateikus dokumentų originalus ir kopijas, viešojo vandens tiekėjo atsakingas darbuotojas sutikrina pateiktas kopijas su originalais ir originalus grąžina savininkui (jo įgaliotam atstovui) dokumentų priėmimo metu.

10. Viešasis vandens tiekėjas atlygina savininkui pagal šio Aprašo 5 punktą pateikiamų dokumentų kopijavimo ir pateikimo viešajam vandens tiekėjui faktines išlaidas, pateikus šias išlaidas patvirtinančius dokumentus, nesvarbu ar bus išpirktas geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektas.

11. Viešasis vandens tiekėjas, spręsdamas geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto tinkamumo viešajam vandens tiekimui klausimą, turi teisę:

11.1. prašyti savininko (jo įgalioto atstovo) pateikti papildomą informaciją, susijusią su geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto statyba ir eksploatavimu;

11.2. patikrinti geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto techninę būklę ir surašyti patikrinimo aktą.

12. Viešasis vandens tiekėjas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo šio Aprašo 5 ar 6 punkte nurodytų dokumentų gavimo parengia išvadą apie geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto reikalingumą ir tinkamumą viešajam vandens tiekimui (toliau vadinama – išvada) ir per 3 darbo dienas apie ją raštu informuoja savininką.

13. Viešasis vandens tiekėjas, nusprendęs, kad geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektas yra reikalingas ir tinkamas viešajam vandens tiekimui, išvadą kartu su dokumentais, gautais pagal šio Aprašo 4–6 ir 8 punktus, per 3 darbo dienas pateikia savivaldybės, kurios viešojo vandens tiekimo teritorijoje yra šis infrastruktūros objektas, institucijai, prašydamas inicijuoti objekto išpirkimą iš savininko.

 

III. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (AR) NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ KAINOS NUSTATYMAS

 

14. Gavusi viešojo vandens tiekėjo išvadą, kad geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektas yra reikalingas ir tinkamas viešajam vandens tiekimui, savivaldybės institucija Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nustatyta tvarka parenka nepriklausomą turto vertintoją šio objekto vertei nustatyti.

15. Geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų, viešojo vandens tiekėjo pripažintų reikalingais ir tinkamais viešajam vandens tiekimui, vertę nustato nepriklausomi turto vertintojai Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (Žin., 1999, Nr. 52-1672) nustatyta tvarka. Sutartį su turto vertintojais sudaro ir už turto vertinimo paslaugas moka savivaldybės institucija.

16. Galutinę išperkamų geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų kainą, neviršijančią nepriklausomų turto vertintojų nustatytos vertės, nustato savininkas ir savivaldybės institucija ar savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojama įmonė tarpusavio susitarimu.

 

IVGERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (AR) NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ IŠPIRKIMAS

17. Savivaldybės institucija, gavusi šio Aprašo 13 punkte nurodytus dokumentus ir turto vertinimo ataskaitą, juos išnagrinėja ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl viešajam vandens tiekimui reikalingo ir tinkamo geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto išpirkimo savivaldybės nuosavybėn arba Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412) 191 straipsnyje nurodyta tvarka teikia savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojamai įmonei, išskyrus savivaldybės įmones, veikiančias pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą (Žin., 1994, Nr. 102-2049; 2004, Nr. 4-24), pasiūlymą išpirkti viešajam vandens tiekimui reikalingą ir tinkamą geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektą. Apie priimtą sprendimą per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos raštu informuojamas viešasis vandens tiekėjas ir savininkas.

18. Savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojama įmonė ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pasiūlymo iš savivaldybės institucijos gavimo dienos priima sprendimą dėl viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto išpirkimo. Nusprendusi išpirkti pagal šio Aprašo 17 punktą siūlomą viešajam vandens tiekimui reikalingą ir tinkamą geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektą, apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas ji informuoja savivaldybės instituciją ir pateikia pasiūlymą geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto savininkui sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto pirkimo–pardavimo sutartį (toliau vadinama – pirkimo–pardavimo sutartis).

19. Savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojamai įmonei priėmus sprendimą neišpirkti pagal šio Aprašo 17 punktą siūlomo viešajam vandens tiekimui reikalingo ir tinkamo geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto, jis gali būti išperkamas savivaldybės nuosavybėn.

20. Geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto išpirkimas įforminamas savivaldybės institucijai ar savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojamai įmonei ir savininkui įstatymų nustatyta tvarka pasirašant pirkimo–pardavimo sutartį.

21. Geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto pirkimo–pardavimo sutartį savivaldybės institucija ar savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojama įmonė su savininku pasirašo per 4 mėnesius nuo savivaldybės institucijos ar savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojamos įmonės sprendimo jį išpirkti priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai savininkas atsisako parduoti geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektą ar tarp šalių kyla ginčas dėl kainos ar kitų pirkimo–pardavimo sutarties sąlygų. Kilęs ginčas sprendžiamas šio Aprašo 23 punkte nustatyta tvarka.

22. Už išperkamą geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektą savivaldybės institucija ar savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojama įmonė su savininkais atsiskaito pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytais terminais ir būdu.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Ginčai dėl geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto, kuris viešojo vandens tiekėjo pripažintas reikalingu ir tinkamu viešajam vandens tiekimui, išpirkimo sprendžiami tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka.

______________