LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. gegužės 20 d. Nr. D1-359

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2012, Nr. 6-190) 3425 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 104-4649; 2012, Nr. 76-3948) 1.8.1 punktu:

1. T v i r t i n u Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams:

2.1. vykdyti šiuo įsakymu patvirtinto Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo reikalavimų vykdymo kontrolę;

2.2. priimti sprendimus dėl neteisėtai išrašytų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų pripažinimo negaliojančiais.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359

 

gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantiems dokumentams (toliau – dokumentai), šių dokumentų išrašymo ir jų teisėtumo kontrolės tvarką.

2. Aprašu turi vadovautis:

2.1. gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjai, naudotojai (perdirbėjai) ir eksportuotojai Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184 (Žin., 2003, Nr. 42-1958; 2013, Nr. 14-685), nustatyta tvarka įrašyti į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau – tvarkytojų sąrašas), turintys teisę išrašyti dokumentus, kurių formos patvirtintos Aprašo prieduose;

2.2. gamintojų ir (ar) importuotojų licencijuotos organizacijos (toliau – organizacijos), kurios savo nariams ir pavedimų davėjams paskirsto dokumentus išrašydamos Aprašo priede nustatytos formos patvirtinimą apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymo užduočių įvykdymą (toliau – patvirtinimas);

2.3. gamintojai ir (ar) importuotojai, kurie gauna dokumentus ir (ar) patvirtinimus.

3. Dokumentų teisėtumas ir jų duomenų teisingumas turi būti pagrįstas sąskaitomis faktūromis, PVM sąskaitomis faktūromis, važtaraščiais, priėmimo–perdavimo aktais ir kitais atitinkamais dokumentais. Patvirtinimai turi būti pagrįsti galiojančiais dokumentais.

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474), Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 2001, Nr. 85-2968), Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) ir Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos apraše (toliau – tvarkos aprašas) vartojamas sąvokas.

 

II. PAKUOČIŲ atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarka

 

5. Pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai, įrašyti į tvarkytojų sąrašą, patvirtina pakuočių atliekų perdirbtą ir (ar) panaudotą energijai gauti kiekį gamintojams ir (ar) importuotojams, kai pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas individualiai, tvarkant savo reikmėms sunaudotų pakuočių atliekas, arba organizacijai, kai pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai, tvarkant nekomunalinių atliekų sraute susidariusias pakuočių atliekas, išrašydami dokumentus mokestiniu laikotarpiu ar jam pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos (pildoma Aprašo 1 priedo forma).

6. Kai pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas individualiai, tvarkant savo reikmėms sunaudotų pakuočių atliekas, dokumentai gali įrodyti tik individualų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų gamintojų ir (ar) importuotojų pareigų vykdymą.

7. Pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai, įrašyti į tvarkytojų sąrašą, patvirtina pakuočių atliekų perdirbtą ir (ar) panaudotą energijai gauti kiekį pakuočių atliekų surinkėjams, įrašytiems į tvarkytojų sąrašą, išrašydami dokumentus mokestiniu laikotarpiu ar jam pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos, kai pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai, tvarkant komunalinių ir nekomunalinių atliekų srautuose susidariusias atliekas (pildoma Aprašo 1 priedo forma).

8. Pakuočių atliekų surinkėjai, įrašyti į tvarkytojų sąrašą, patvirtina pakuočių atliekų surinktą, perdirbtą ir (ar) panaudotą energijai gauti kiekį organizacijai, išrašydami dokumentus mokestiniu laikotarpiu ar jam pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos, kai pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai, tvarkant komunalinių ir nekomunalinių atliekų srautuose susidariusias atliekas (pildoma Aprašo 2 priedo forma).

9. Organizacija, remdamasi pakuočių atliekų surinkėjų pateiktais dokumentais, išrašo patvirtinimus jos nariams ir pavedimo davėjams mokestiniu laikotarpiu ar jam pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos, kai pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai, tvarkant komunalinių ir nekomunalinių atliekų srautuose susidariusias atliekas (pildoma Aprašo 7 priedo forma).

10. Gamintojas ir (ar) importuotojas savo vardu gali išrašyti dokumentą, kai jis pats perdirba ir (ar) naudoja energijai gauti ar išveža perdirbti ir (ar) naudoti energijai gauti atitinkamas savo reikmėms sunaudotas pakuočių atliekas ir yra įrašytas į tvarkytojų sąrašą (pildoma Aprašo 1 priedo forma).

11. Dokumentai gali būti išrašomi:

11.1. tik sutvarkytam pakuočių atliekų kiekiui;

11.2. Lietuvos Respublikos teritorijoje surinktam pakuočių atliekų kiekiui, kuris panaudotas (perdirbtas) Lietuvos Respublikos teritorijoje arba Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių teritorijose (toliau – valstybės narės) per mokestinį laikotarpį;

11.3. pakuočių atliekų kiekiui, kurį perdirbus pagaminti produktai, apie kurių gamybą naudotojai (perdirbėjai) informavo tvarkos apraše nustatyta tvarka, ir (arba) pakuočių atliekų kiekiui, kuris panaudotas energijai gauti;

11.4. pakuočių atliekų kiekiui, kuris surinktas savivaldybių, apie kurias surinkėjas informavo tvarkos aprašo nustatyta tvarka, organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir jas papildančiose atliekų surinkimo sistemose;

11.5. pakuočių atliekų kiekiui, kurį pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką organizacijos išrinkti pakuočių atliekų surinkėjai surinko nekomunalinių atliekų sraute ir perdavė pakuočių atliekų naudotojui (perdirbėjui) ir (ar) eksportuotojui, įrašytam į tvarkytojų sąrašą;

11.6. tų rūšių pakuočių atliekoms, kurioms pakuočių atliekų surinkėjas, atliekų naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas turi teisę išrašyti dokumentus;

11.7. pakuočių atliekų kiekiui, kuris sutvarkytas pakuočių atliekų surinkėjui, naudotojui (perdirbėjui) ir (ar) eksportuotojui esant tvarkytojų sąraše;

11.8. pakuočių atliekų kiekiui, kurį dokumentų išrašymo metu atliekų naudotojas (perdirbėjas) yra panaudojęs;

11.9. pakuočių atliekų kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi atitinkamų pakuočių atliekų naudojimo (perdirbimo) sutartį su šias atliekas valstybėse narėse panaudosiančiu (perdirbsiančiu) atliekų tvarkytoju (toliau – gavėjas), kartu su vertimu į lietuvių kalbą;

11.10. pakuočių atliekų kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi valstybėse narėse gavėją kontroliuojančios aplinkos apsaugos institucijos rašytinį paliudijimą, kad gavėjas turi teisę ir pakankamus pajėgumus perdirbti ar kitaip naudoti įvežamas atliekas pagal reikalavimus, kartu su vertimu į lietuvių kalbą, arba gavėjui išduoto aplinkosauginio leidimo atliekų tvarkymo veiklai vykdyti kopiją kartu su vertimu į lietuvių kalbą;

11.11. eksportuotam pakuočių atliekų kiekiui, apie kurio eksportą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo informuotas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – RAAD), iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama eksportuoti atliekas, pateikiant šią informaciją:

11.11.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje – Reglamento 1013/2006 VII priede nurodyto dokumento (-ų), užpildyto (-ų) iki 12 langelio (imtinai), kopiją (-as);

11.11.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra – iki 15 langelio (imtinai) užpildyto (-ų) judėjimo dokumento (-ų) kopiją (-as);

11.12. eksportuotam pakuočių atliekų kiekiui, apie kurio perdirbimą ir (ar) panaudojimą energijai gauti eksportuotojas turi rašytinį gavėjo paliudijimą.

12. Jeigu pakuočių atliekos neišvežtos per Aprašo 11.11 punkte nustatyta tvarka RAAD nurodytą laikotarpį, atliekų eksportuotojas nedelsdamas apie tai raštu privalo informuoti RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos turėjo būti eksportuotos atliekos, nurodydamas neišvežtos atliekų siuntos numerį ir vietą, iš kurios atliekos turėjo būti išvežtos.

 

III. apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarka

 

13. Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkėjai arba naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai, įrašyti į tvarkytojų sąrašą, patvirtina apmokestinamųjų gaminių atliekų surinktą, perdirbtą ir (ar) panaudotą energijai gauti kiekį, gamintojams ir (ar) importuotojams, kai apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas individualiai ir (ar) apmokestinamieji gaminiai naudojami savo reikmėms, arba organizacijai, kai apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai, išrašydami dokumentus mokestiniu laikotarpiu ar jam pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos (pildoma Aprašo 3 priedo forma).

14. Apmokestinamųjų gaminių atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai privalo pateikti būtiną informaciją atliekų surinkėjams, kai dokumentus išrašo atliekų surinkėjai. Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkėjai privalo pateikti būtiną informaciją atliekų naudotojams (perdirbėjams) ir (ar) eksportuotojams, kai dokumentus išrašo atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai.

15. Organizacija, remdamasi apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkėjų arba naudotojų (perdirbėjų) ir (ar) eksportuotojų pateiktais dokumentais, išrašo patvirtinimus jos nariams ir pavedimo davėjams mokestiniu laikotarpiu ar jam pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos, kai apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai (pildoma Aprašo 7 priedo forma).

16. Dokumentai gali būti išrašomi:

16.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje surinktam apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, kuris panaudotas (perdirbtas) Lietuvos Respublikos teritorijoje arba valstybėse narėse per mokestinį laikotarpį;

16.2. apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, kurį perdirbus pagaminti produktai, apie kurių gamybą naudotojai (perdirbėjai) informavo tvarkos apraše nustatyta tvarka, ir (arba) apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, kuris panaudotas energijai gauti;

16.3. apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, kurio perdirbimo procesų efektyvumas yra ne mažesnis kaip 50 proc.;

16.4. tų rūšių apmokestinamųjų gaminių atliekoms, kurioms atliekų surinkėjas, naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas turi teisę išrašyti dokumentus;

16.5. apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, kuris sutvarkytas atliekų surinkėjui, naudotojui (perdirbėjui) ir (ar) eksportuotojui esant tvarkytojų sąraše;

16.6. apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, kurį dokumentų išrašymo metu atliekų naudotojas (perdirbėjas) yra panaudojęs;

16.7. apmokestinamųjų gaminių kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi atitinkamų apmokestinamųjų gaminių atliekų naudojimo (perdirbimo) sutartį su gavėju, kartu su vertimu į lietuvių kalbą;

16.8. apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi valstybėse narėse gavėją kontroliuojančios aplinkos apsaugos institucijos rašytinį paliudijimą, kad gavėjas turi teisę ir pakankamus pajėgumus perdirbti ar kitaip naudoti įvežamas atliekas pagal reikalavimus, kartu su vertimu į lietuvių kalbą, arba gavėjui išduoto aplinkosauginio leidimo atliekų tvarkymo veiklai vykdyti kopiją kartu su vertimu į lietuvių kalbą;

16.9. eksportuotam apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, apie kurio eksportą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama eksportuoti atliekas, pateikiant šią informaciją:

16.9.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje – Reglamento 1013/2006 VII priede nurodyto dokumento (-ų), užpildyto (-ų) iki 12 langelio (imtinai), kopiją (-as);

16.9.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra – iki 15 langelio (imtinai) užpildyto (-ų) judėjimo dokumento (-ų) kopiją (-as);

16.10. eksportuotam apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, apie kurio perdirbimą ir (ar) panaudojimą energijai gauti eksportuotojas turi rašytinį gavėjo paliudijimą.

17. Jeigu apmokestinamųjų gaminių atliekos neišvežtos per Aprašo 16.9 punkte nustatyta tvarka RAAD nurodytą laikotarpį, atliekų eksportuotojas nedelsdamas apie tai raštu privalo informuoti RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos turėjo būti eksportuotos atliekos, nurodydamas neišvežtos atliekų siuntos numerį ir vietą, iš kurios atliekos turėjo būti išvežtos.

 

IV. elektros ir elektroninės įrangos atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarka

 

18. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkėjai arba naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai, įrašyti į tvarkytojų sąrašą, patvirtina elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinktą, perdirbtą ir (ar) kitaip panaudotą kiekį gamintojams ir (ar) importuotojams, kai atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas individualiai ir (ar) elektros ir elektroninė įranga naudojama savo reikmėms, arba organizacijai, kai atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai, išrašydami dokumentus per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos (pildoma Aprašo 4 priedo forma).

19. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai privalo pateikti būtiną informaciją atliekų surinkėjams, kai dokumentus išrašo atliekų surinkėjai. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkėjai privalo pateikti būtiną informaciją atliekų naudotojams (perdirbėjams) ir (ar) eksportuotojams, kai dokumentus išrašo atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai.

20. Dokumentai gali būti išrašomi:

20.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje surinktam elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kuris panaudotas (perdirbtas) Lietuvos Respublikos teritorijoje arba valstybėse narėse per kalendorinius metus;

20.2. elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kurį perdirbus pagaminti produktai, apie kurių gamybą naudotojai (perdirbėjai) informavo tvarkos apraše nustatyta tvarka, ir (arba) elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kuris kitaip panaudotas;

20.3. elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kuris surinktas, perdirbtas ir (ar) kitaip panaudotas atsižvelgiant į minimalius elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo reikalavimus, nurodytus 2006 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 61 „Dėl dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekio, kurį turi sutvarkyti elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai, nustatymo“ (Žin., 2006, Nr. 9-340; 2012, Nr. 90-4696);

20.4. buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kuris surinktas savivaldybių, apie kurias surinkėjas informavo tvarkos aprašo nustatyta tvarka, organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir jas papildančiose atliekų surinkimo sistemose ir (ar) surinktas iš elektros ir elektroninės įrangos platintojų;

20.5. tų kategorijų elektros ir elektroninės įrangos atliekoms, kurioms atliekų surinkėjas, naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas turi teisę išrašyti dokumentus;

20.6. elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kuris sutvarkytas atliekų surinkėjui, naudotojui (perdirbėjui) ir (ar) eksportuotojui esant tvarkytojų sąraše;

20.7. elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kurį dokumentų išrašymo metu atliekų naudotojas (perdirbėjas) yra panaudojęs;

20.8. elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi atitinkamų elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo (perdirbimo) sutartį su gavėju, kartu su vertimu į lietuvių kalbą;

20.9. elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi valstybėse narėse gavėją kontroliuojančios aplinkos apsaugos institucijos rašytinį paliudijimą, kad gavėjas turi teisę ir pakankamus pajėgumus perdirbti ar kitaip naudoti įvežamas atliekas pagal reikalavimus, kartu su vertimu į lietuvių kalbą, arba gavėjui išduoto aplinkosauginio leidimo atliekų tvarkymo veiklai vykdyti kopiją kartu su vertimu į lietuvių kalbą;

20.10. eksportuotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, apie kurio eksportą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama eksportuoti atliekas, pateikiant šią informaciją:

20.10.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje – Reglamento 1013/2006 VII priede nurodyto dokumento (-ų), užpildyto (-ų) iki 12 langelio (imtinai), kopiją (-as);

20.10.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra – iki 15 langelio (imtinai) užpildyto (-ų) judėjimo dokumento (-ų) kopiją (-as);

20.11. eksportuotam elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, apie kurio perdirbimą ir (ar) kitokį panaudojimą eksportuotojas turi rašytinį gavėjo paliudijimą.

21. Jeigu elektros ir elektroninės įrangos atliekos neišvežtos per Aprašo 20.10 punkte nustatyta tvarka RAAD nurodytą laikotarpį, atliekų eksportuotojas nedelsdamas apie tai raštu privalo informuoti RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos turėjo būti eksportuotos atliekos, nurodydamas neišvežtos atliekų siuntos numerį ir vietą, iš kurios atliekos turėjo būti išvežtos.

 

V. EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarka

 

22. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkėjai, naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai, įrašyti į tvarkytojų sąrašą, patvirtina eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinktą, perdirbtą ir (ar) kitaip panaudotą kiekį gamintojams ir (ar) importuotojams, kai atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas individualiai ir (ar) transporto priemonės naudojamos savo reikmėms, arba organizacijai, kai atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai, išrašydami dokumentus per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos (pildoma Aprašo 5 priedo forma).

23. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai privalo pateikti būtiną informaciją atliekų surinkėjams, kai dokumentus išrašo atliekų surinkėjai. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkėjai privalo pateikti būtiną informaciją atliekų naudotojams (perdirbėjams) ir (ar) eksportuotojams, kai dokumentus išrašo atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai.

24. Gamintojas ir (ar) importuotojas savo vardu gali išrašyti dokumentą, kai jis pats pakartotinai naudoja eksploatuoti netinkamose transporto priemonėse esančias tinkamas dalis, perdirba ir (ar) naudoja ar išveža perdirbti ir (ar) naudoti netinkamų dalių ir medžiagų atliekas ir yra įrašytas į tvarkytojų sąrašą.

25. Dokumentai gali būti išrašomi:

25.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje surinktam eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekiui, kuris panaudotas (perdirbtas) Lietuvos Respublikos teritorijoje arba valstybėse narėse per kalendorinius metus;

25.2. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekiui, kurį apdorojus ir perdirbus jų sudedamąsias medžiagas ar dalis pagaminti produktai, apie kurių gamybą naudotojai (perdirbėjai) informavo įrašant juos į tvarkytojų sąrašą;

25.3. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekiui, kuris surinktas ir sutvarkytas atsižvelgiant į minimalias eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir jų dalių tvarkymo užduotis, nurodytas Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane, patvirtintame 2002 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 519 (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003);

25.4. tų rūšių eksploatuoti netinkamoms transporto priemonėms, kurioms atliekų surinkėjas, naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas turi teisę išrašyti dokumentus;

25.5. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekiui, kuris sutvarkytas atliekų surinkėjui, naudotojui (perdirbėjui) ir (ar) eksportuotojui esant tvarkytojų sąraše;

25.6. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekiui, kurį dokumentų išrašymo metu atliekų naudotojas (perdirbėjas) yra sutvarkęs;

25.7. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ar jų sudedamųjų medžiagų ar dalių kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ar jų sudedamųjų medžiagų ar dalių naudojimo (perdirbimo) sutartį su gavėju, kartu su vertimu į lietuvių kalbą;

25.8. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ar jų sudedamųjų medžiagų ar dalių kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi valstybėse narėse gavėją kontroliuojančios aplinkos apsaugos institucijos rašytinį paliudijimą, kad gavėjas turi teisę ir pakankamus pajėgumus perdirbti ir (ar) panaudoti įvežamas atliekas pagal reikalavimus, kartu su vertimu į lietuvių kalbą, arba gavėjui išduoto aplinkosauginio leidimo atliekų tvarkymo veiklai vykdyti kopiją kartu su vertimu į lietuvių kalbą;

25.9. eksportuotų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ar jų sudedamųjų medžiagų ar dalių kiekiui, apie kurio eksportą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama eksportuoti atliekas, pateikiant šią informaciją:

25.9.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje – Reglamento 1013/2006 VII priede nurodyto dokumento (-ų), užpildyto (-ų) iki 12 langelio (imtinai), kopiją (-as);

25.9.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra – iki 15 langelio (imtinai) užpildyto (-ų) judėjimo dokumento (-ų) kopiją (-as);

25.10. eksportuotam eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ar jų sudedamųjų medžiagų ar dalių kiekiui, apie kurio perdirbimą ir (ar) kitokį panaudojimą eksportuotojas turi rašytinį gavėjo paliudijimą.

26. Jeigu eksploatuoti netinkamos transporto priemonės ar jų sudedamosios medžiagos ar dalys neišvežtos per Aprašo 25.9 punkte nustatyta tvarka RAAD nurodytą laikotarpį, atliekų eksportuotojas nedelsdamas apie tai raštu privalo informuoti RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos turėjo būti eksportuotos atliekos, nurodydamas neišvežtos atliekų siuntos numerį ir vietą, iš kurios atliekos turėjo būti išvežtos.

 

VI. ALYVOS ATLIEKŲ sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarka

 

27. Alyvos atliekų surinkėjai, naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai, įrašyti į tvarkytojų sąrašą, patvirtina alyvos atliekų surinktą, perdirbtą ir (ar) kitaip panaudotą kiekį gamintojams ir (ar) importuotojams, kai atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas individualiai ir (ar) alyvos naudojamos savo reikmėms, arba organizacijai, kai atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai, išrašydami dokumentus per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos (pildoma Aprašo 6 priedo forma).

28. Alyvos atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai privalo pateikti būtiną informaciją atliekų surinkėjams, kai dokumentus išrašo atliekų surinkėjai. Alyvos atliekų surinkėjai privalo pateikti būtiną informaciją atliekų naudotojams (perdirbėjams) ir (ar) eksportuotojams, kai dokumentus išrašo atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai.

29. Gamintojas ir (ar) importuotojas savo vardu gali išrašyti dokumentą, kai jis pats regeneruoja ir (ar) kitaip naudoja ar išveža regeneruoti ir (ar) kitaip naudoti alyvos atliekas ir yra įrašytas į tvarkytojų sąrašą.

30. Dokumentai gali būti išrašomi:

30.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje surinktam alyvos atliekų kiekiui, kuris panaudotas (perdirbtas) Lietuvos Respublikos teritorijoje arba valstybėse narėse per kalendorinius metus;

30.2. tų rūšių alyvos atliekoms, kurioms alyvos atliekų surinkėjas, atliekų naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas turi teisę išrašyti dokumentus;

30.3. alyvos atliekų kiekiui, kuris sutvarkytas alyvos atliekų surinkėjui, naudotojui (perdirbėjui) ir (ar) eksportuotojui esant tvarkytojų sąraše;

30.4. alyvos atliekų kiekiui, kurį dokumentų išrašymo metu atliekų naudotojas (perdirbėjas) yra panaudojęs;

30.5. alyvos atliekų kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi alyvos atliekų naudojimo (perdirbimo) sutartį su gavėju, kartu su vertimu į lietuvių kalbą;

30.6. alyvos atliekų kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi valstybėse narėse gavėją kontroliuojančios aplinkos apsaugos institucijos rašytinį paliudijimą, kad gavėjas turi teisę ir pakankamus pajėgumus perdirbti ir (ar) panaudoti įvežamas atliekas pagal reikalavimus, kartu su vertimu į lietuvių kalbą arba gavėjui išduoto aplinkosauginio leidimo atliekų tvarkymo veiklai vykdyti kopiją kartu su vertimu į lietuvių kalbą;

30.7. alyvos atliekų kiekiui, apie kurio eksportą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kiekvienos atliekų siuntos išvežimo informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama eksportuoti atliekas, pateikiant iki 15 langelio (imtinai) užpildyto (-ų) judėjimo dokumento (-ų) kopiją (-as), jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra;

30.8. eksportuotam alyvos atliekų kiekiui, apie kurio perdirbimą ir (ar) kitokį panaudojimą eksportuotojas turi rašytinį gavėjo liudijimą.

31. Jeigu alyvos atliekos neišvežtos per Aprašo 30.7 punkte nustatyta tvarka RAAD nurodytą laikotarpį, atliekų eksportuotojas nedelsdamas apie tai raštu privalo informuoti RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos turėjo būti eksportuotos atliekos, nurodydamas neišvežtos atliekų siuntos numerį ir vietą, iš kurios atliekos turėjo būti išvežtos.

 

VII. DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO KONTROLĖ

 

32. RAAD kasmet iki liepos 1 d. patikrina dokumentus išduodančius atliekų surinkėjus, naudotojus (perdirbėjus) ir (ar) eksportuotojus, kaip laikomasi Aprašo nustatytų reikalavimų.

33. Jei atliekų surinkėjai, naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai išrašė dokumentus pažeisdami Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnyje ir Aprašo 11, 16, 20, 25, 30 punktuose nurodytus reikalavimus, laikoma, kad dokumentai išrašyti neteisėtai.

34. Sprendimus dėl neteisėtai išrašytų dokumentų pripažinimo negaliojančiais, vadovaudamasis Aprašo 33 punktu, priima RAAD.

35. Dokumentų pripažinimas negaliojančiais įforminamas patikrinimo aktu, kuris patvirtinamas RAAD direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

36. Dokumentas (dėl viso dokumente nurodyto atliekų kiekio ar jo dalies) laikomas netekusiu galios nuo sprendimo priėmimo dienos.

37. RAAD, priėmęs sprendimą dėl dokumento pripažinimo negaliojančiu, per 3 darbo dienas praneša:

37.1. atliekų surinkėjui, naudotojui (perdirbėjui) ir (ar) eksportuotojui, kuris išrašė dokumentą;

37.2. organizacijai ir (arba) gamintojui ar importuotojui, kuriems dokumentas buvo išrašytas;

37.3. apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kai dokumentu atleidžiama nuo mokesčio už aplinkos teršimą).

38. RAAD sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Atliekų surinkėjas, naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka teikia ataskaitas apie savo išrašytus dokumentus, organizacija teikia ataskaitas apie išrašytus patvirtinimus.

40. Atliekų surinkėjas, naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) atliekų eksportuotojas, išbrauktas iš tvarkytojų sąrašo, per 10 darbo dienų privalo pateikti ataskaitą RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra registruota tvarkytojo buveinė, apie iki išbraukimo dienos išrašytus dokumentus.

41. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjas, eksportuotojas ir (ar) naudotojas (perdirbėjas) netenka teisės išrašyti dokumentus kitą dieną po išbraukimo iš tvarkytojų sąrašo. Apie gaminių ir pakuočių atliekų surinkėją, naudotoją (perdirbėją) ir (ar) eksportuotoją, kuris išrašė dokumentus pažeisdamas Aprašo reikalavimus arba pateikė melagingus duomenis, RAAD per 3 darbo dienas nuo minėtų aplinkybių nustatymo dienos raštu informuoja Aplinkos apsaugos agentūrą.

42. Aplinkos apsaugos agentūra, gavusi informaciją, nurodytą Aprašo 41 punkte, vadovaudamasi teisės aktų nustatyta tvarka įvertina, ar surinkėjas, naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas turi būti įspėtas apie galimą išbraukimą, ar turi būti išbrauktas iš tvarkytojų sąrašo, ar pažeidimas yra mažareikšmis ir nėra pagrindo jį įspėti ar išbraukti iš tvarkytojų sąrašo.

43. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

 

 

Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Pakuočių atliekų naudotojo (perdirbėjo) ir (ar) eksportuotojo išrašyto pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančio dokumento forma)

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

(Pakuočių atliekų naudotojo (perdirbėjo) ir (ar) eksportuotojo pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas)

____________________________________________________________________________________________________________________________

(Gamintojo ir (ar) importuotojo, pakuočių atliekų surinkėjo, organizacijos pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas)

 

PAKUOČIŲ ATLIEKŲ NAUDOTOJO (PERDIRBĖJO) IR (AR) EKSPORTUOTOJO IŠRAŠYTAS PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMĄ ĮRODANTIS DOKUMENTAS

 

________________________ Nr. _______________________________

(data) (numeris)*

 

Mokestinis laikotarpis ___________ metai

 

Atliekų susidarymo šaltinis

Pakuočių atliekų rūšis ir kodas**

Pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotis, proc. ***

Perdirbtos pakuočių atliekos, t

Energijai gauti panaudotos pakuočių atliekos, t

Vienos tonos pakuočių atliekų sutvarkymo kaina, Lt

Lietuvos Respublikos teritorijoje

Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių teritorijose

Lietuvos Respublikos teritorijoje

Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių teritorijose

1

2

3

4

5

6

7

8

Komunalinių atliekų sraute susidariusios pakuočių atliekos

 

 

 

 

 

 

 

Nekomunalinių atliekų sraute susidariusios pakuočių atliekos

 

 

 

 

 

 

 

Savo reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų tvarkymas

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

(Atliekų naudotojo (perdirbėjo) ir (ar) eksportuotojo vadovo pareigų pavadinimas)

 

___________________

(parašas)

 

_______________________

(vardas, pavardė)

 

_______________________________________________________________________

(Dokumentą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas)

 

___________________________________________________

 

* Dokumento numerio struktūra privaloma visiems naudotojams (perdirbėjams) ir (ar) eksportuotojams. Dokumento numeris sudaromas iš 20 ženklų:

1–2 ženklai – mokestinio laikotarpio metai (du paskutiniai metų skaitmenys), kuriems išrašytas dokumentas (pvz., 13);

3–4 ženklai – pakuotės, kuriai išrašytas dokumentas, kodas (stiklinė pakuotė – 11; plastikinė pakuotė – 12; kombinuota (popierinė) pakuotė – 13; metalinė pakuotė – 14; popierinė (kartoninė) pakuotė – 15; kita pakuotė –- 16; PET pakuotė – 17; medinė – 18; kombinuota (kita) – 19);

5–6 ženklai – regiono aplinkos apsaugos departamento, kuriam atliekų naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas teikia ataskaitą apie išduotus dokumentus, kodas (Alytaus – AL; Kauno – KA; Klaipėdos – KL; Marijampolės – MA; Panevėžio – PA; Šiaulių – SI; Utenos – UT; Vilniaus – VI);

7–10 ženklai – dokumento eilės numeris (pvz., 0023). Kiekvienai pakuotės rūšiai turi būti atskira numeracija;

11 ir 16 ženklai – horizontalūs brūkšniai;

12–15 ženklai – atliekų naudotojui (perdirbėjui) ir (ar) eksportuotojui, išrašiusiam dokumentą, Juridinių asmenų registre suteikto kodo paskutiniai keturi skaitmenys;

17–20 ženklai – dokumentą gavusiam gamintojui ir (ar) importuotojui, atliekų surinkėjui, organizacijai Juridinių asmenų registre suteikto kodo paskutiniai keturi skaitmenys.

** Vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2011, Nr. 57-2721).

*** Vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1546 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1168 „Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo 2007–2012 metų užduočių patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

_________________

 


 

Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Pakuočių atliekų surinkėjo išrašyto pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančio dokumento forma)

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

(Pakuočių atliekų surinkėjo pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas)

____________________________________________________________________________________________________________________________

(Organizacijos pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas)

 

PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SURINKĖJO IŠRAŠYTAS PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMĄ ĮRODANTIS DOKUMENTAS

 

________________________ Nr. _______________________________

(data) (numeris)*

 

Mokestinis laikotarpis ___________ metai

 

Pakuočių atliekų rūšis ir kodas**

Pakuočių atliekų naudotojo (perdirbėjo) ir (ar) eksportuotojo išrašyto dokumento numeris

LR teritorijoje surinktos pakuočių atliekos, t

LR teritorijoje perdirbtos pakuočių atliekos, t

LR teritorijoje energijai gauti pakuočių atliekos, t

Eksportuotos perdirbti pakuočių atliekos, t

Eksportuotos energijai gauti pakuočių atliekos, t

Vienos tonos pakuočių atliekų sutvarkymo kaina, Lt

Komunalinių atliekų sraute

Nekomunalinių atliekų sraute

Komunalinių atliekų sraute

Nekomunalinių atliekų sraute

Komunalinių atliekų sraute

Nekomunalinių atliekų sraute

Komunalinių atliekų sraute

Nekomunalinių atliekų sraute

Komunalinių atliekų sraute

Nekomunalinių atliekų sraute

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

(Atliekų surinkėjo vadovo pareigų pavadinimas)

 

___________________

(parašas)

 

_______________________

(vardas, pavardė)

 

______________________________________________________________________

(Dokumentą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas)

 

___________________________________________________

 

* Dokumento numerio struktūra privaloma visiems surinkėjams. Dokumento numeris sudaromas iš 20 ženklų:

1–2 ženklai – mokestinio laikotarpio metai (du paskutiniai metų skaitmenys), kuriems išrašytas dokumentas (pvz., 13);

3–4 ženklai – pakuotės, kuriai išrašytas dokumentas, kodas (stiklinė pakuotė – 11; plastikinė pakuotė – 12; kombinuota (popierinė) pakuotė – 13; metalinė pakuotė – 14; popierinė (kartoninė) pakuotė – 15; kita pakuotė –- 16; PET pakuotė – 17; medinė – 18; kombinuota (kita) – 19);

5–6 ženklai – regiono aplinkos apsaugos departamento, kuriam atliekų surinkėjas teikia ataskaitą apie išduotus dokumentus, kodas (Alytaus – AL; Kauno – KA; Klaipėdos – KL; Marijampolės – MA; Panevėžio – PA; Šiaulių – SI; Utenos – UT; Vilniaus – VI);

7–10 ženklai – dokumento eilės numeris (pvz., 0023). Kiekvienai pakuotės rūšiai turi būti atskira numeracija;

11 ir 16 ženklai – horizontalūs brūkšniai;

12–15 ženklai – atliekų surinkėjui, išrašiusiam dokumentą, Juridinių asmenų registre suteikto kodo paskutiniai keturi skaitmenys;

17–20 ženklai – dokumentą gavusiai organizacijai Juridinių asmenų registre suteikto kodo paskutiniai keturi skaitmenys.

** Vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2011, Nr. 57-2721).

 

_________________

 


 

Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymą įrodančio dokumento forma)

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

(Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkėjo arba naudotojo (perdirbėjo) ir (ar) eksportuotojo pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas)

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

(Gamintojo ir (ar) importuotojo, organizacijos pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas)

 

APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMĄ ĮRODANTIS DOKUMENTAS

 

________________________ Nr. _______________________________

(data) (numeris)*

 

Mokestinis laikotarpis ___________ metai

 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų rūšis, kodas**

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkėjo arba naudotojo (perdirbėjo) ir (ar) eksportuotojo išrašyto dokumento numeris

Apmokestinamųjų gaminių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotis, proc.***

Perdirbtos apmokestinamųjų gaminių atliekos, t

Energijai gauti panaudotos apmokestinamųjų gaminių atliekos, t

Vienos tonos apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymo kaina, Lt

Lietuvos Respublikos teritorijoje

Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių teritorijose

Lietuvos Respublikos teritorijoje

Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių teritorijose

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

(Dokumentą išrašiusio atliekų surinkėjo arba naudotojo (perdirbėjo ir (ar) eksportuotojo vadovo pareigų pavadinimas)

 

___________________

(parašas)

 

_______________________

(vardas, pavardė)

 

_______________________________________________________________________

(Dokumentą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas)

 

___________________________________________________

 

* Dokumento numerio struktūra privaloma visiems atliekų surinkėjams, naudotojams (perdirbėjams) ir (ar) eksportuotojams. Dokumento numeris sudaromas iš 20 ženklų:

1–2 ženklai – mokestinio laikotarpio metai (du paskutiniai metų skaitmenys), kuriems išrašytas dokumentas (pvz., 13);

3–4 ženklai – apmokestinamojo gaminio, kuriam išrašytas dokumentas, kodas (padangos 10; akumuliatoriai – 21; galvaniniai elementai – 31; vidaus degimo variklių degalų (tepalų) filtrai – 51; vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai – 61; automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai71);

5–6 ženklai – regiono aplinkos apsaugos departamento, kuriam atliekų surinkėjas, naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas teikia ataskaitą apie išduotus dokumentus, kodas (Alytaus – AL; Kauno – KA; Klaipėdos – KL; Marijampolės – MA; Panevėžio – PA; Šiaulių – SI; Utenos – UT; Vilniaus – VI);

7–10 ženklai – dokumento eilės numeris (pvz., 0023). Kiekvienam apmokestinamajam gaminiui turi būti atskira numeracija;

11 ir 16 ženklai – horizontalūs brūkšniai;

12–15 ženklai – atliekų surinkėjui, naudotojui (perdirbėjui) ir (ar) eksportuotojui, išrašiusiam dokumentą, Juridinių asmenų registre suteikto kodo paskutiniai keturi skaitmenys;

17–20 ženklai – dokumentą gavusiam gamintojui ir (ar) importuotojui, organizacijai Juridinių asmenų registre suteikto kodo paskutiniai keturi skaitmenys.

** Vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2011, Nr. 57-2721).

*** Vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1546 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1168 „Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo 2007–2012 metų užduočių patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

_________________

 

 


 

Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Elektros ir elektroninės įrangos atliekų sutvarkymą įrodančio dokumento forma)

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

(EEĮ atliekų surinkėjo arba naudotojo (perdirbėjo) ir (ar) eksportuotojo įmonės pavadinimas, buveinės adresas, kodas)

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

(Gamintojo ir (ar) importuotojo; organizacijos pavadinimas, buveinės adresas, kodas)

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ SUTVARKYMĄ ĮRODANTIS DOKUMENTAS

 

_______________________ Nr. _________________________

(data) (numeris)

 

Ataskaitinis laikotarpis ___________ metai

 

Nr.

Elektros ir elektroninės įrangos kategorijos

EEĮ atliekų surinkėjo arba naudotojo (perdirbėjo)

ir (ar) eksportuotojo išrašyto dokumento numeris

LR teritorijoje surinktos EEĮ atliekos, t

LR teritorijoje perdirbtos EEĮ atliekos, t

LR teritorijoje kitaip panaudotos EEĮ atliekos, t

Eksportuotos perdirbti EEĮ atliekos, t

Eksportuotos kitaip panaudoti EEĮ atliekos, t

EEĮ atliekose esančių dalių ir medžiagų pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, t

buityje susidarančios EEĮ atliekos

ne buityje susidarančios EEĮ atliekos

buityje susidarančios EEĮ atliekos

ne buityje susidarančios EEĮ atliekos

buityje susidarančios EEĮ atliekos

ne buityje susidarančios EEĮ atliekos

buityje susidarančios EEĮ atliekos

ne buityje susidarančios EEĮ atliekos

buityje susidarančios EEĮ atliekos

ne buityje susidarančios EEĮ atliekos

Lietuvos Respublikos teirtoirjoje

Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių teirtoirjose

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1a

Stambūs namų apyvokos prietaisai be šaldymo įrangos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1b

Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įranga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Smulkūs namų apyvokos prietaisai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a

IT ir telekomunikacinė įranga (išskyrus kompiuterių monitorius)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b

Kompiuterių monitoriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

Vartojimo įranga (išskyrus televizorius)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b

Televizoriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a

Apšvietimo įranga (išskyrus dujošvytes lempas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5b

Dujošvytės lempos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Medicininiai prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Stebėsenos ir kontrolės prietaisai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

__________________________________________

(Dokumentą išrašiusio atliekų surinkėjo arba naudotojo (perdirbėjo) ir (ar) eksportuotojo vadovo pareigų pavadinimas)

 

___________________

(parašas)

 

_______________________

(vardas, pavardė)

 

______________________________________________________________________

(Dokumentą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas)

 

_________________

 

 


 

Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sutvarkymą įrodančio dokumento forma)

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

(ENTP surinkėjo arba naudotojo (perdirbėjo) ir (ar) eksportuotojo įmonės pavadinimas, buveinės adresas, kodas)

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

(Gamintojo ir (ar) importuotojo; organizacijos pavadinimas, buveinės adresas, kodas)

 

EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUTVARKYMĄ ĮRODANTIS DOKUMENTAS

 

__________________ Nr. _________________________

(data) (numeris)

Ataskaitinis laikotarpis ___________ metai

 

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių klasės

ENTP surinkėjo arba naudotojo (perdirbėjo) ir (ar) eksportuotojo išrašyto dokumento numeris

LR teritorijoje surinktos ENTP

LR teritorijoje apdorotos ENTP

LR teritorijoje pakartotinai panaudotos ENTP dalys

LR teritorijoje perdirbtos ENTP sudedamosios medžiagos ir dalys

LR teritorijoje kitaip panaudotos ENTP sudedamosios medžiagos ir dalys

Eksportuotos apdoroti ENTP

Eksportuotos pakartotinai panaudoti ENTP dalys

Eksportuotos perdirbti ENTP sudedamosios medžiagos ir dalys

Eksportuotos kitaip panaudoti ENTP sudedamosios medžiagos ir dalys

ENTP dalių ir medžiagų pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, t

tonomis

vienetais

tonomis

vienetais

tonomis

vienetais

tonomis

vienetais

tonomis

atliekų kodai

tonomis

vienetais

tonomis

vienetais

tonomis

atliekų kodai

tonomis

atliekų kodai

Lietuvos Respublikos teirtoirjoje

Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių teirtoirjose

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

M1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

N1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

(Dokumentą išrašiusio atliekų surinkėjo arba naudotojo (perdirbėjo) ir (ar) eksportuotojo vadovo pareigų pavadinimas)

 

___________________

(parašas)

 

_______________________

(vardas, pavardė)

 

______________________________________________________________________

(Dokumentą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas)

 

_________________

 

 


 

Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Alyvos atliekų sutvarkymą įrodančio dokumento forma)

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

(Alyvos atliekų surinkėjo arba naudotojo (perdirbėjo) ir (ar) eksportuotojo įmonės pavadinimas, buveinės adresas, kodas)

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

(Gamintojo ir (ar) importuotojo; organizacijos pavadinimas, buveinės adresas, kodas)

 

ALYVOS ATLIEKŲ SUTVARKYMĄ ĮRODANTIS DOKUMENTAS

 

_______________________ Nr. _________________________

(data) (numeris)

 

Ataskaitinis laikotarpis ___________ metai

 

Nr.

Alyvos atliekų rūšis, kodas*

Alyvos atliekų surinkėjo arba naudotojo (perdirbėjo) ir (ar) eksportuotojo išrašyto dokumento numeris

LR teritorijoje surinktos alyvos atliekos, t

LR teritorijoje regeneruotos alyvos atliekos, t

LR teritorijoje kitaip panaudotos alyvos atliekos, t

Eksportuotos regeneruoti alyvos atliekos, t

Eksportuotos kitaip panaudoti alyvos atliekos, t

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

(Dokumentą išrašiusio atliekų surinkėjo arba naudotojo (perdirbėjo) ir (ar) eksportuotojo vadovo pareigų pavadinimas

 

___________________

(parašas)

 

_______________________

(vardas, pavardė)

 

_______________________________________________________________________

(Dokumentą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas)

 

_________________

 

* Vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2011, Nr. 57-2721).

_________________


 

Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Patvirtinimo apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymo užduočių įvykdymą forma)

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

(Organizacijos pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas)

____________________________________________________________________________________________________________________________

(Gamintojo ir (ar) importuotojo pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas)

 

patvirtinimas apie ApMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ sutvarkymo užduočių Įvykdymą

 

_______________________ Nr. _______________________________

(data) (numeris)*

 

Patvirtiname, kad 20__ mokestiniais metais gamintojų ir importuotojų organizacijos nario (ar pavedimo davėjo) vardu, remiantis nurodytais dokumentais, buvo sutvarkytas nurodytas apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekis.

 

Dokumento, kurio pagrindu išduotas patvirtinimas, numeris

Apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų pavadinimas

Dokumente nurodyta apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės rūšies sutvarkymo kaina, Lt

Sutvarkytas apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekis, t

Perdirbtų atliekų kiekis, t

Kitaip panaudotų atliekų kiekis, t

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

(Organizacijos vadovo pareigų pavadinimas)

 

___________________

(parašas)

 

_______________________

(vardas, pavardė)

 

 

________________________________________________________________________

(Patvirtinimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas)

 

___________________________________________________

 

* Patvirtinimo numerio struktūra privaloma visoms organizacijoms. Patvirtinimo numeris sudaromas iš 20 ženklų:

1–2 ženklai mokestinio laikotarpio metai (du paskutiniai metų skaitmenys), kuriems išrašytas patvirtinimas (pvz., 13);

3–4 ženklai – apmokestinamojo gaminio ir (ar) pakuotės, kuriai išrašytas patvirtinimas, kodas (stiklinė pakuotė – 11; plastikinė pakuotė – 12; kombinuota (popierinė) pakuotė – 13; metalinė pakuotė – 14; popierinė (kartoninė) pakuotė – 15; kita pakuotė – 16; PET pakuotė – 17; medinė – 18; kombinuota (kita) – 19; padangos 10; akumuliatoriai – 21; galvaniniai elementai – 31; vidaus degimo variklių degalų (tepalų) filtrai – 51; vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai – 61; automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai 71);

5–6 ženklai – regiono aplinkos apsaugos departamento, kuriam organizacija teikia ataskaitą apie išduotus patvirtinimus, kodas (Alytaus – AL; Kauno – KA; Klaipėdos – KL; Marijampolės – MA; Panevėžio – PA; Šiaulių – SI; Utenos – UT; Vilniaus – VI);

7–10 ženklai – patvirtinimo eilės numeris (pvz., 0023). Kiekvienam apmokestinamojo gaminio ir (ar) pakuotės rūšiai turi būti atskira numeracija;

11 ir 16 ženklai – horizontalūs brūkšniai;

12–15 ženklai – organizacijai, išrašiusiai patvirtinimą, Juridinių asmenų registre suteikto kodo paskutiniai keturi skaitmenys;

17–20 ženklai – patvirtinimą gavusiam gamintojui ir (ar) importuotojui, surinkėjui Juridinių asmenų registre suteikto kodo paskutiniai keturi skaitmenys. 

 

_________________