LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. SAUSIO 9 D. NUTARIMO NR. 21 „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. gegužės 16 d. Nr. 489

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ (Žin., 2004, Nr. 8-184; 2005, Nr. 57-1950):

1. Įrašyti 9 punkte po žodžių „teisės aktus“ žodžius „ir prireikus dėl kitų ES dokumentų“.

2. Papildyti šiuo 121 punktu:

121. Už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakinga institucija prireikus teikia pastabas dėl pasiūlymo priimti ES teisės aktą vertimo ar kito ES dokumento vertimo į lietuvių kalbą ES institucijų padaliniams, atsakingiems už pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento vertimą, ir apie pastabų pateikimą pažymi Lietuvos narystės ES informacinėje sistemoje.“

3. Įrašyti 71 punkte vietoj skaičių „4–6, 7.1, 7.5, 8–12“ skaičius „4, 7.2, 8, 9, 11, 14.1, 14.2, 15, 17–20“.

4. Išdėstyti nauja redakcija 3 priedą „Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais tipinė struktūra“ (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                       Petras Vaitiekūnas

 

 

Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių

3 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.

gegužės 16 d. nutarimo Nr. 489 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS POZICIJOS ES INSTITUCIJOSE NAGRINĖJAMAIS KLAUSIMAIS TIPINĖ STRUKTŪRA

 

1. Pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento pavadinimas (lietuvių ir anglų ar prancūzų kalba) ir numeris arba ES dokumento, susijusio su ES teisės pažeidimo procedūra, pavadinimas (lietuvių kalba) ir numeris

 

2. Nuomonė, ar pasiūlymas priimti ES teisės aktą atitinka subsidiarumo principą

(įrašyti: prieštarauja, neprieštarauja + pastabų laukas)

3. Pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento svarba Lietuvai (pagal Lietuvos Respublikos Seimo nustatytus prioritetus, vadovaujantis Europos Komisijos metine teisėkūros ir darbo programa)

 

Ar pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento projektas buvo įtrauktas į Lietuvos Respublikos Seimo nustatytus prioritetus?

(įrašyti: taip, ne)

3.1. Jeigu atsakoma: „taip“, įrašoma pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento svarba Lietuvai:

(įrašyti: labai aktualus, aktualus, nelabai aktualus)

3.1.1. ar siūloma keisti nustatytą prioritetą?

(įrašyti: taip, ne)

3.1.2. jeigu nustatytą prioritetą siūloma keisti, įrašomas Lietuvos Respublikos pozicijos rengėjo siūlomas prioritetas;

(įrašyti: labai aktualus, aktualus, nelabai aktualus)

3.2. Jeigu atsakoma: „ne“, įrašomas Lietuvos Respublikos pozicijos rengėjo siūlomas prioritetas

(įrašyti: labai aktualus, aktualus, nelabai aktualus)

4. Pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento esmė

 

5. Pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento priėmimo procedūra

(įrašyti: bendro sprendimo, bendradarbiavimo, konsultavimosi, pritarimo, kita + pastabų laukas)

6. Pasiūlymui priimti ES teisės aktą ar kitam ES dokumentui priimti ES Taryboje reikia balsų daugumos

(įrašyti: vienbalsiai, kvalifikuota balsų dauguma, paprasta balsų dauguma, kita + pastabų laukas)

7. Pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento svarstymo eiga:

 

7.1. Pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento svarstymo eiga ES institucijose

 

 

7.2. ES dokumento, susijusio su ES teisės pažeidimo procedūra, nagrinėjimo eiga ES ir Lietuvos institucijose

 

 

8. Esamas teisinis reguliavimas Lietuvoje

 

9. Bazinis poveikio įvertinimas pagal Sprendimų projektų poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 (Žin., 2003, Nr. 23-975), 2 priedo 6, 7 ir 9 punktus

 

10. Siūloma Lietuvos Respublikos pozicija ir jos svarstymo eiga Lietuvos Respublikos institucijose

 

11. Maksimalus siektinas derybų rezultatas arba principinė Lietuvos pozicija dėl ES dokumento, susijusio su ES teisės pažeidimo procedūra

 

12. Minimalus būtinas derybų rezultatas

 

13. Konkrečios nuostatos, dėl kurių reikia kalbėti, ir (ar) konkretus kalbos tekstas

 

14. Lietuvos Respublikos pozicijos derinimas:

 

14.1. Valstybės institucijų ir įstaigų, suinteresuotų socialinių grupių ir asociacijų, su kuriomis pozicija suderinta, pavadinimai

14.2. Ar yra pastabų, kurioms pozicijos rengėjas nepritaria?

14.2.1. jeigu atsakoma: „taip“, nurodoma konkrečiai, kurioms pastaboms Lietuvos Respublikos pozicijos rengėjas nepritaria, šias pastabas pateikusios institucijos pavadinimas ir pateikiama Lietuvos Respublikos pozicijos rengėjo argumentacija;

14.2.2. jeigu atsakoma: „ne“, papildomai nieko nenurodoma

14.3. Lietuvos Respublikos pozicijos rengėjo siūlomi tolesni derinimo veiksmai

 

 

 

(įrašyti: taip, ne)

 

 

15. Kitų ES valstybių narių pozicijos

 

16. Europos Parlamento pozicija dėl pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento:

(pildoma tik tuo atveju, jeigu pasiūlymas priimti ES teisės akto projektą ar kitą ES dokumentą yra priimamas pritarimo, bendro sprendimo ar bendradarbiavimo procedūra)

16.1. Europos Parlamento dokumento, kuriame išdėstyta Europos Parlamento pozicija dėl pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento, pavadinimas (lietuvių ir anglų ar prancūzų kalba), numeris ir data

 

16.2. Europos Parlamento pozicija dėl pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento

(įrašyti: pritaria, pritaria su pakeitimais, nepritaria, nepriėmė sprendimo, kita + pastabų laukas)

16.3. Europos Parlamento pasiūlyti pakeitimai ir pastabos dėl pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento

 

16.4. Pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento svarstymo stadija Europos Parlamente

(įrašyti: pirmasis svarstymas, antrasis svarstymas, sutaikinimas, kita + pastabų laukas, kuriame nurodomos preliminarios tolesnio svarstymo Europos Parlamento plenariniame posėdyje arba Europos Parlamento komiteto posėdyje datos)

16.5. Europos Parlamento komitetas, atsakingas už pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento svarstymą Europos Parlamente, ir svarstyme dalyvaujantys komitetai

 

17. Ar reikia keisti arba priimti naujus nacionalinius teisės aktus?

(įrašyti: taip, ne)

17.1. jeigu atsakoma: „taip“, įrašoma teisės akto rūšis ir nurodomas teisės akto, kurį reikės keisti, pavadinimas arba nurodoma, kokį naują teisės aktą reikės priimti;

17.2. jeigu atsakoma: „ne“, papildomai nieko nenurodoma

(įrašyti: įstatymas, nutarimas, įsakymas, kita + pastabų laukas)

18. Pridedama papildoma informacija

 

19. Lietuvos Respublikos pozicijos tiesioginis rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

20. Už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakingos institucijos padalinio vadovas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

Pildoma tik tuo atveju, jeigu pasiūlymas priimti ES teisės aktą ar kitas ES dokumentas yra COREPER darbotvarkės pirmojoje dalyje

21. Pritarimas pasiūlymui dėl ES teisės akto projekto ar kitam ES dokumentui

(įrašyti: taip, ne, susilaikyti)

22. Vertimo išlyga pasiūlymui dėl ES teisės akto projekto ar kitam ES dokumentui:

 

22.1. Pasiūlymo dėl ES teisės akto projekto ar kito ES dokumento vertimas į lietuvių kalbą:

(įrašyti: gautas, negautas, vertimas nebūtinas)

22.1.1. jeigu atsakoma: „gautas“, nurodoma, ar vertimui buvo teikiamos pastabos;

(įrašyti: pateiktos pastabos, nepateiktos pastabos)

22.1.2. jeigu atsakoma: „pateiktos pastabos“, nurodoma pastabų pateikimo data

 

22.2. Ar reikia vertimo išlygos?

(įrašyti: taip, ne)

23. Laukimo išlyga pasiūlymui dėl ES teisės akto projekto ar kitam ES dokumentui

(įrašyti: taip, ne)

24. Parlamentinė išlyga pasiūlymui dėl ES teisės akto projekto ar kitam ES dokumentui

(įrašyti: taip, ne + pastabų laukas).“

______________