LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUDITO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2007 m. spalio 25 d. Nr. X-1307

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 59-1916; 2004, Nr. 63-2242; 2006, Nr. 17-604)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 21 dalies pakeitimas

2 straipsnio 21 dalyje po žodžių „investicinės kintamojo kapitalo bendrovės“ įrašyti žodžius „uždaro tipo investicinės bendrovės“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„21. Visuomenės intereso įmonės – įmonės, kurioms skiriamas didelis visuomenės dėmesys dėl jų veiklos masto, klientų, dalyvių ar darbuotojų skaičiaus arba dėl veiklos pobūdžio (kredito įstaigos, finansų maklerio įmonės, draudimo įmonės, valdymo įmonės, investicinės kintamojo kapitalo bendrovės, uždaro tipo investicinės bendrovės, bendrovės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose).“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo dieną.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________