VALSTYBINĖS SĖKLŲ IR GRŪDŲ TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SĖKLINIŲ BULVIŲ SERTIFIKATO BLANKO PRIVALOMOSIOS FORMOS, SERTIFIKATO TEKSTO IR REKVIZITŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 1A-80

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymu (Žin., 2001, Nr. 102-3623; 2004, Nr. 156-5687), Privalomaisiais reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 215 „Dėl privalomųjų reikalavimų sėklinėms bulvėms“ (Žin., 2000, Nr. 56-1673; 2005, Nr. 59-2080):

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Sėklinių bulvių sertifikato blanko privalomąją formą;

1.2. Sėklinių bulvių sertifikato tekstą ir rekvizitus.

2. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės sėklos ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 103 „Dėl sėklinių bulvių sertifikato išdavimo“ (Žin., 2002, Nr. 109-4840) 1.2 ir 2 punktus.

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2006 m. spalio 2 d.

 

 

 

L. E. VIRŠININKO PAREIGAS                                                                 IRENA ADOMAITYTĖ


Sėklinių bulvių sertifikato privalomoji forma

patvirtinta Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos

prie Žemės ūkio ministerijos viršininko

2006 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 1A-80

herbas_baltam mazas

VALSTYBINĖ SĖKLŲ IR GRŪDŲ TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

SĖKLINIŲ BULVIŲ SERTIFIKATAS Nr. 000000


Sėklinių bulvių sertifikato tekstas ir rekvizitai

patvirtinti Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos

prie Žemės ūkio ministerijos viršininko

2006 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 1A-80

 

herbas_baltam mazas

VALSTYBINĖ SĖKLŲ IR GRŪDŲ TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

SĖKLINIŲ BULVIŲ SERTIFIKATAS Nr. 000000

 

Savininkas ________________________________________________________________

                      (juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė ir adresas)

 

Veislė ____________________________________________________________________ .

Pagal 20____ m. _______________________ d. aprobavimo aktą Nr. _________________

pasėlis pripažintas _________ kategorijos. Bulvių sėklos siuntos Nr. ___________________ ,

svoris___________________________________________________________________ kg.

Bulvių sėkla laikoma išfasuota ___________________ vnt., po _____________________ kg,

(taros rūšis) gumbų dydis__________________________________________________ mm.

Etikečių Nr.________________________________________________________________ .

 

Tyrimų atlikimo data_________________________________________________________ .

 

TYRIMŲ REZULTATAI

 

ŽEMĖTUMAS

(proc. nuo svorio)

LIGOS

(proc. nuo skaičiaus)

NESTANDARTINIO DYDŽIO GUMBŲ

(proc. nuo skaičiaus)

PAŽEIDIMAI

(proc. nuo skaičiaus)

Sausasis puvinys

Šlapiasis puvinys

Rizoktoniozė

Paprastosios rauplės

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita informacija____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Ši bulvių sėklos siunta atitinka _________________________ kategoriją.

 

Išdavimo data 20___ m. ______________________________ d.

 

Registracijos Nr.

 

____________________              _______________              __________________

      (pareigų pavadinimas)                               (parašas)                                          (vardas ir pavardė)

 

(A. V.)

______________