KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS Generalinio direktoriaus

Į s a k y m a s

 

dėl KŪNO KULTŪROS ir SPORTO SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠo patvirtinimo

 

2012 m. gruodžio 14 d. Nr. V-618

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo (Žin., 1996, Nr. 9-215; 2008, Nr. 47-1752; 2010, Nr. 67-3348) 9 straipsnio 7 punktu ir 26 straipsniu, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 291 (Žin., 2010, Nr. 33-1568, Nr. 125-6404), 9.14 punktu:

1. T v i r t i n u Kūno kultūros ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo nuostatos, reglamentuojančios kūno kultūros ir sporto specialistų, turinčių atitinkamą trenerio kvalifikacinę kategoriją, kvalifikacijos tobulinimą, netaikomos kūno kultūros ir sporto specialistams, įgijusiems trenerio kvalifikacinę kategoriją iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos;

2.2. asmenims, iki šio įsakymo įsigaliojimo įgijusiems kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą ir siekiantiems šio leidimo galiojimo termino pratęsimo, užskaitomi iki šio įsakymo įsigaliojimo baigti mokymai pagal su Kūno kultūros ir sporto departamentu suderintas mokymo programas, skirtas kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų galiojimo termino pratęsimui.

Asmenims, kurie iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėjo lankyti mokymus, skirtus kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų galiojimo terminui pratęsti, tačiau iki šio įsakymo įsigaliojimo nespėjo jų baigti, leidžiama šiuos mokymus baigti, bet ne vėliau kaip iki 2013 m. birželio 1 d.

3. Šis įsakymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

 

Generalinis direktorius                                                   Klemensas Rimšelis

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Kūno kultūros ir sporto departamento prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio

direktoriaus 2012 m. gruodžio 14 d. įsakymu

Nr. V-618

 

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kūno kultūros ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus aukštąjį sporto krypties išsilavinimą arba kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą įgijusiems asmenims, siekiantiems trenerio kvalifikacinės kategorijos ir (arba) kūno kultūros ir sporto veiklos leidimo pratęsimo, taip pat – reikalavimus kūno kultūros ir (ar) sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimo priemonių turiniui ir apimčiai.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

Kvalifikacijos tobulinimo priemonė – kūno kultūros ir (ar) sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimui skirta veikla, kurios metu gilinamos kūno kultūros ir (ar) sporto specialistų žinios konkrečiose kūno kultūros ir (ar) sporto veiklos srityse ir kurios forma gali būti seminaras, konferencija, stažuotė, mokslo straipsnio publikacija recenzuojamame leidinyje, metodinė priemonė.

Šiame apraše metodine priemone laikomas leidinys, kuriame aprašomi sistemingi kūno kultūros ir (ar) sporto srities žinių perteikimo, įgūdžių lavinimo ir įtvirtinimo, gebėjimų ugdymo būdai, nurodant principus, metodus, taisykles ir formas, atskleidžiamas atitinkamo dalyko turinys. Metodinės priemonės formos gali būti straipsniai (išskyrus, mokslo straipsnius recenzuojamame leidinyje), tyrimų apžvalgos, vadovėliai. Metodinę priemonę, kurios formos yra straipsniai ir tyrimų apžvalgos, turi sudaryti šios dalys: titulinis lapas, turinys, įvadas, dėstomoji dalis, išvados, literatūros sąrašas.

3. Kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme (Žin., 1996, Nr. 9-215; 2008, Nr. 47-1752) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. kūno kultūros IR sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimo apimtis

 

4. Kūno kultūros arba sporto specialistai, turintys atitinkamą trenerio kvalifikacinę kategoriją, turi tobulinti savo kvalifikaciją aprašo 8 punkte nurodytų kvalifikacijos tobulinimo priemonių mokomųjų dalykų temomis (ne mažiau 3 dalykų): turintys tarptautinės kategorijos trenerio kategoriją – ne mažiau kaip 36 akademines valandas per 4 metus nuo kategorijos suteikimo, turintys nacionalinės kategorijos trenerio kategoriją – ne mažiau kaip 24 akademines valandas per 2 metus nuo kategorijos suteikimo, turintys Lietuvos sporto trenerio kategoriją arba sporto trenerio kategoriją – ne mažiau kaip 16 akademinių valandų per 1 metus nuo kategorijos suteikimo.

5. Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimo pratęsimo siekiantys kūno kultūros arba sporto specialistai kūno kultūros ir sporto veiklos leidimo galiojimo laikotarpiu iki kreipimosi teisės aktų nustatyta tvarka į Kūno kultūros ir sporto departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – departamentas) dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimo pratęsimo dienos turi būti tobulinę kvalifikaciją ne mažiau kaip 96 akademines valandas aprašo 8 punkte nurodytų kvalifikacijos tobulinimo priemonių mokomųjų dalykų temomis (ne mažiau 3 dalykų).

6. Mokslo straipsnis recenzuojamame leidinyje arba metodinė priemonė aprašo 8 punkte nurodytų kvalifikacijos tobulinimo priemonių mokomųjų dalykų temomis prilyginama 12 kvalifikacijos tobulinimo akademinių valandų.

7. Dalyvavimas konferencijoje arba stažuotėje aprašo 8 punkte nurodytų kvalifikacijos tobulinimo priemonių mokomųjų dalykų temomis prilyginamas 4 kvalifikacijos tobulinimo akademinėms valandoms.

 

III. kūno kultūros IR sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimo priemoNIŲ MOKOMIEJI DALYKAI

 

8. Kūno kultūros ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimo mokomieji dalykai: neformalusis ugdymas, anatomija, kūno kultūros ir (ar) sporto edukologija, kūno kultūros ir (ar) sporto didaktika, kūno kultūros ir (ar) sporto psichologija, judesių fiziologija (kineziologija), judesių biomechanika, sporto biochemija, sporto medicina, kūno kultūros ir (ar) sporto sociologija, kūno kultūros ir (ar) sporto filosofija, kūno kultūros ir (ar) sporto istorija, kūno kultūros ir (ar) sporto vadyba, kūno kultūros ir (ar) sporto komunikacija, sportininkų reabilitacija, sportininkų mityba, kūno kultūros ir sporto srities teisinis reglamentavimas, kūno kultūros ir (ar) sporto etika, kitas su kūno kultūra ir (ar) sportu sietinas dalykas.

 

IV. kūno kultūros IR sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimO patvirtinimas

 

9. Trenerio kvalifikacinės kategorijos arba kūno kultūros ir sporto veiklos leidimo pratęsimo siekiantys asmenys departamentui pateikia kvalifikacijos tobulinimo priemonę organizavusio subjekto išduotą dokumentą, kuriame turi būti pateikta informacija apie kvalifikacijos tobulinimo priemonės vykdymo metu dėstytus mokomuosius dalykus (temas), jų trukmę (akademinėmis valandomis), datą, kvalifikacijos tobulinimo priemonę organizavusio juridinio asmens pavadinimą (fizinio asmens vardą, pavardę).

Mokslo straipsnio publikaciją recenzuojamame leidinyje arba metodinę priemonę parengęs asmuo departamentui pateikia šio straipsnio ar metodinės priemonės kopiją arba nuorodą, kur su šiomis kvalifikacijos tobulinimo priemonėmis galima būtų susipažinti viešai.

 

_________________