VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS IR KITŲ SU ŠIUO MOKESČIU SUSIJUSIŲ FORMŲ BEI JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. kovo 1 d. Nr. VA-29

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505) 86, 88, 911, 99 straipsniais, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 61-1525) ir siekdama užtikrinti efektyvų pridėtinės vertės mokesčio administravimą:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0600 formą;

1.2. Pridėtinės vertės mokesčio atidėjimo terminų pabaigos duomenų FR0616 formą (toliau – FR0616 forma);

1.3. Žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaitos FR0617 formą (toliau – FR0617 forma);

1.4. Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitos FR0608 formą (toliau – PVM apyskaita);

1.5. Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisykles (toliau – Taisyklės);

1.6. Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijų (apyskaitų) formų laukelių atitikimo lentelę.

2. Nustatau, kad:

2.1. Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojais įsiregistravę asmenys pagal Taisykles užpildytą PVM deklaracijos FR0600 formą, prireikus FR0616 formą, pradėtų teikti:

2.1.1. deklaruodami apskaičiuotą 2004 m. gegužės mėnesio PVM, kai mokestinis laikotarpis yra nustatytas kalendorinis mėnuo;

2.1.2. deklaruodami apskaičiuotą 2004 m. pirmo pusmečio PVM, kai mokestinis laikotarpis yra nustatytas kalendorinis pusmetis;

2.1.3. deklaruodami kitokio laikotarpio, kuris baigiasi po 2004-04-30, apskaičiuotą PVM, kai yra nustatytas kitoks mokestinis laikotarpis arba kai PVM apskaičiuoja išregistruojamas iš PVM mokėtojų arba likviduojamas asmuo.

2.2. PVM mokėtojais neįsiregistravę asmenys, bet pagal PVM įstatymą privalantys mokėti PVM, pagal Taisykles užpildytą PVM apyskaitos FR0608 formą pradeda naudoti:

2.2.1. deklaruodami apskaičiuotą 2004 m. gegužės mėnesio pridėtinės vertės mokestį;

2.2.2. deklaruodami pradedant 2004 m. gegužės 1 d. įsigytų ir atgabentų į Lietuvą iš kitų valstybių narių naujų transporto priemonių ar akcizais apmokestinamų prekių apskaičiuotą pridėtinės vertės mokestį.

2.3. Apmokestinamieji asmenys, įsigiję šalies teritorijoje žemės ūkio produkciją ir/ar paslaugas iš ūkininkų, kuriems taikoma PVM kompensacinio tarifo schema, šiuo įsakymu patvirtintą ir pagal Taisykles užpildytą FR0617 formą teikia deklaruodami pradedant 2004 m. gegužės mėnesį įsigytą žemės ūkio produkciją ir/ar paslaugas iš ūkininkų, kuriems taikoma PVM kompensacinio tarifo schema. PVM mokėtojai, kurių 2004 m. pirmąjį pusmetį mokestinis laikotarpis – kalendorinis pusmetis, deklaruodami 2004 m. sausio–balandžio mėnesių įsigytą žemės ūkio produkciją ir/ar paslaugas iš ūkininkų, kuriems taikoma PVM kompensacinio tarifo schema, teikia FR0337 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-2 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2002 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 165 „Dėl PVM deklaracijos FR0335 formos, Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitos FR0340 formos bei kartu su jomis teikiamų FR0336, FR0337, FR0338, FR0339 formų ir šių formų užpildymo taisyklių“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 3-102).

2.4. Apmokestinamieji asmenys, po 2.1–2.3 punktuose nurodytų terminų teikiantys patikslintas mokestinių laikotarpių PVM deklaracijų, PVM apyskaitų bei kitų šiuo įsakymu patvirtintų duomenų formas bei pavėluotai teikiantys pirmines ar patikslintas ankstesnių laikotarpių atitinkamas formas, naudoja šiuo įsakymu patvirtintas formas.

3. Įsakau:

3.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) Duomenų valdymo skyriui pagal Inspekcijos viršininko 1999 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 165 „Dėl Dokumentų formų registro“ nustatytą tvarką FR0600, FR0608, FR0616, FR0617 formas įtraukti į Dokumentų formų registrą.

3.2. Inspekcijos Informacinių sistemų plėtros skyriui užtikrinti, kad būtų parengta programinė įranga šiose formose pateiktiems duomenims apdoroti.

3.3. Inspekcijos Reikalų skyriui organizuoti formų FR0600, FR0608, FR0616, FR0617 blankų pagaminimą ir jais aprūpinti visas apskričių valstybines mokesčių inspekcijas (toliau – AVMI).

3.4. AVMI viršininkams užtikrinti, kad kalendoriniam mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 10 d. Inspekcijos Tarptautinių informacijos mainų skyriui būtų pateiktos PVM mokėtojų prie tinkamai užpildytos FR0600 formos pridėtų dokumentų apie naujų transporto priemonių tiekimą kopijos.

3.5. AVMI viršininkams kontroliuoti, kad būtų naudojamos šiuo įsakymu patvirtintos formos ir vadovaujamasi Taisyklėmis.

3.6. Atitinkamas sritis kuruojantiems Inspekcijos viršininko pavaduotojams ir AVMI viršininkams pagal kompetenciją kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

4. P r i p a ž į s t u, kad pradėjus naudoti Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijų FR0600 formas, FR0608 formas, FR0616 formas, FR0617 formas nuo šio įsakymo 2 punkte nurodytų terminų netenka galios:

4.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. 165 „Dėl PVM deklaracijos FR0335 formos, pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitos FR0340 formos bei kartu su jomis teikiamų FR0336, FR0337, FR0338, FR0339 formų ir šių formų užpildymo taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 63-2560, Nr. 70);

4.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. 252 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 165 patvirtintų PVM deklaracijos FR0335 formos, pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitos FR0340 formos ir kartu su jomis teikiamų FR0336, FR0337, FR0338, FR0339 formų užpildymo taisyklių papildymo ir pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 84-3682);

4.3. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 300 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 165 patvirtintų PVM deklaracijos FR0335 formos, pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitos FR0340 formos ir kartu su jomis teikiamų FR0336, FR0337, FR0338, FR0339 formų užpildymo taisyklių papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 104-4681);

4.4. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. V-2 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 165 patvirtintų PVM deklaracijos FR0335 formos, pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitos FR0340 formos ir kartu su jomis teikiamų FR0336, FR0337, FR0338, FR0339 formų užpildymo taisyklių pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 3-102).

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                      Violeta Latvienė


 

 


 

 


 

 


 

______________

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. kovo 1 d.įsakymu

Nr. VA-29

 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS IR KITŲ SU ŠIUO MOKESČIU SUSIJUSIŲ FORMŲ UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0600 formos (toliau – PVM deklaracija), žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaitos FR0617 formos (toliau – FR0617 forma), pridėtinės vertės mokesčio atidėjimo terminų pabaigos duomenų FR0616 formos (toliau – FR0616 forma) ir pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitos FR0608 formos (toliau – PVM apyskaita) užpildymo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau – PVM įstatymas) ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 61-1525, toliau – MAĮ).

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Nuotolinė prekyba – tai tokia prekyba, kai vienos Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės PVM mokėtojas tiekia prekes kitos ES valstybės narės asmenims (neapmokestinamiesiems asmenims ir apmokestinamiesiems asmenims, neturintiems teisės į PVM atskaitą), nesantiems PVM mokėtojais savo šalyje, o prekės tiekėjo ar jo užsakymu kito asmens atgabenamos iš vienos ES valstybės narės į tą kitą ES valstybę narę.

3.2. Trikampė prekyba – tai tokie prekių tiekimo sandoriai, kai juose dalyvauja trijų ES valstybių narių PVM mokėtojai, o vienos ES valstybės narės PVM mokėtojo įsigyjamos prekės iš kitos ES valstybės narės PVM mokėtojo iš karto nugabenamos į trečią ES valstybę narę, kurioje parduodamos tos ES valstybės narės PVM mokėtojui.

3.3. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka PVM įstatyme ir MAĮ vartojamas sąvokas.

4. PVM deklaraciją privalo pateikti Lietuvoje PVM mokėtojais įsiregistravę asmenys.

5. PVM deklaracijų pateikimo terminai yra tokie:

5.1. kalendorinio mėnesio PVM deklaracijos turi būti pateikiamos iki kito mėnesio 25 dienos;

5.2. kalendorinio pusmečio PVM deklaracijos pateikiamos iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 dienos;

5.3. nustatyto kitokio mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos pateikiamos ne vėliau kaip per 25 dienas nuo to laikotarpio pabaigos;

5.4. išregistruojamo iš PVM mokėtojo arba likviduojamo asmens PVM deklaracijų pateikimo terminai yra tokie: paskutinio iki išregistravimo iš PVM mokėtojų laikotarpio PVM deklaracija turi būti pateikiama per 20 dienų po išregistravimo iš PVM mokėtojų dienos, o likviduojamo asmens paskutinio laikotarpio PVM deklaracija – iki PVM mokėtojo likvidavimo dienos.

6. PVM apyskaitą teikia PVM mokėtojais neįsiregistravę apmokestinamieji ir neapmokestinamieji asmenys, kurie pagal PVM įstatymo 92 ir 95 straipsnių nuostatas turi apskaičiuoti ir sumokėti patiektų prekių ir suteiktų paslaugų bei iš užsienio asmenų įsigytų prekių bei paslaugų PVM.

7. PVM apyskaitos pateikiamos šias terminais:

7.1. PVM apyskaita, kurioje deklaruojama juridinio asmens iš kitos ES valstybės narės įsigytų akcizais apmokestinamų prekių ar naujų transporto priemonių apskaičiuota pardavimo PVM suma, pateikiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekių atgabenimo į šalies teritoriją dienos;

7.2. PVM apyskaita, kurioje deklaruojama apskaičiuota tą mėnesį mokėtina į biudžetą patiektų prekių ir/ar paslaugų bei įsigytų kitų, negu nurodyta Taisyklių 7.1 punkte, prekių ir paslaugų PVM suma, pateikiama iki kito mėnesio 25 dienos.

8. FR0617 formą privalo pateikti apmokestinamieji asmenys (neatsižvelgiant į tai, ar jie yra, ar nėra įsiregistravę PVM mokėtojais), šalies teritorijoje įsigiję žemės ūkio produkcijos ir (arba) paslaugų iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, tai:

8.1. juridiniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą;

8.2. fiziniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą.

9. Tinkamai užpildytą kalendorinio mėnesio FR0617 formą 8 punkte nurodyti apmokestinamieji asmenys turi pateikti iki kito kalendorinio mėnesio 25 dienos, likviduojami asmenys – iki likvidavimo dienos. Iki šios datos kalendorinio mėnesio FR0617 formą privalo pateikti ir tie asmenys, kurių PVM mokestinis laikotarpis yra ne kalendorinis mėnuo, o pusmetis ar kitoks. Minėti asmenys FR0617 formą turi pateikti apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui pagal įregistravimo mokesčių mokėtoju vietą (toliau – AVMI).

10. Tinkamai užpildytą FR0616 formą kartu su PVM deklaracija turi teikti PVM mokėtojai, kuriems už iki 2004 m. balandžio 30 d. suteiktas paslaugas bei patiektą energiją per mokestinį laikotarpį buvo sumokėta iš Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių biudžetų, Privatizavimo fondo ir Kelių fondo lėšų (Kelių priežiūros ir plėtros programa), taip pat iš lengvatinių kreditų, skiriamų iš Bendrojo ir savivaldybių gyvenamiesiems namams ir butams statyti arba pirkti, fondų lėšų.

11. Asmenys AVMI ne vėliau kaip per Taisyklėse nurodytus terminus turi pateikti tinkamai užpildytos PVM deklaracijos ir/ar atitinkamos formos FR0616, FR0617 bei PVM apyskaitos po vieną egzempliorių. Pateikti gali tokiais būdais:

11.1. betarpiškai įteikti AVMI darbuotojui;

11.2. įmesti AVMI patalpose į specialiai tam skirtą dėžę;

11.3. atsiųsti paštu;

11.4. pateikti elektroniniu būdu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) nustatyta tvarka ir forma.

12. PVM mokėtojai AVMI turi pateikti tinkamai užpildytas spaustuviniu būdu pagamintas PVM deklaracijos ir kitas Taisyklėse nurodytas formas arba VMI prie FM interneto tinklapyje (www. vmi. lt) paskelbtos PVM deklaracijos bei kitų atitinkamų formų variantus (minėtame tinklapyje pažymėtos „(P)“ ženklu formos yra skirtos pildyti kompiuteriniu būdu).

13. PVM deklaracija, FR0616, FR0617 formos bei PVM apyskaita turi būti pildomos laikantis tokių taisyklių:

13.1. pildoma juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu;

13.2. raidės ir skaičiai įrašyti tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų laukelių linijos.

Kai į formas įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų negu formos atitinkamame laukelyje jam yra skirta vietų, tai tuščios vietos (tušti tarpeliai) gali būti paliekamos tiek kairėje, tiek dešinėje pusėje, tiek abiejose įrašyto rodiklio pusėse (išskyrus atvejį, kai laukelyje nurodomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) arba PVM mokėtojo kodas, kurį įrašant tuščios vietos turi būti paliekamos laukelio dešinėje pusėje);

13.3. tekstas rašomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;

13.4. minėtose formose (išskyrus FR0617 formos papildomą lapą FR0617P formos) nurodomos sumos apvalinamos iki sveikų skaičių: 49 centai ir mažiau atmetami, 50 centų ir daugiau laikomi litu; nurodomi procentai apvalinami iki sveikųjų skaičių (0,49 ir mažiau procentų atmetami, nuo 0,50 procentų ir daugiau laikomi 1 procentu);

13.5. prie įrašomų skaičių, išskyrus minuso (-) ženklą, kai įrašomos neigiamos sumos, nepridedama jokių kitų simbolių (kablelių, brūkšnelių ar pan.);

13.6. nepildomi laukeliai turi būti paliekami tušti (nerašoma jokių simbolių, brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.);

13.7. kompiuteriniu būdu atspausdintose formose duomenys turi būti įrašomi tiksliai į jiems skirtus laukelius, nepažeidžiant nurodytų laukelių linijų;

13.8. kompiuteriniu būdu išspausdintose formose turi išlikti originalių formų proporcijos (atstumai tarp specialių ženklų, esančių formos kampuose, bei atstumai tarp specialių ženklų ir pildomų laukelių).

14. Užpildytas formas turi pasirašyti jas pateikusio apmokestinamojo asmens, PVM mokėtojo, vadovas (savininkas) ir vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba tik neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas (jei savininkas yra vienas asmuo). Jei formas pateikia fizinis asmuo, tai turi pasirašyti pats fizinis asmuo. Kai užpildytas formas pateikia užsienio valstybės apmokestinamasis asmuo, tai jas turi pasirašyti užsienio valstybės apmokestinamojo asmens įgaliotasis asmuo arba kitas įgaliotas atstovas, veikiantis pagal patvirtintą įgaliojimą.

Jei apmokestinamajam asmeniui apskaitos paslaugas teikia ir formas pildo pagal rašytinę sutartį kitas asmuo (įmonė), tai užpildytas minėtas formas pasirašo (jei taip nustatyta sutartyje) to kito asmens (įmonės) įgaliotas asmuo (turi būti nurodomas to asmens vardas, pavardė).

 

II. PVM DEKLARACIJOS UŽPILDYMAS

 

I. APMOKESTINAMOJO ASMENS DUOMENŲ ĮRAŠYMAS

 

15. PVM deklaracijos 1 laukelyje turi būti įrašomas mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas ir pavardė.

16. 2 laukelyje – mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris (kodas).

17. 3 laukelyje – mokesčių mokėtojui suteiktas PVM mokėtojo kodas (be prefikso „LT“).

18. 4 laukelyje – buveinės adresas.

19. 5 laukelyje – elektroninio pašto adresas arba telefonas pasiteirauti.

20. 6 laukelyje – pildymo data (metai, mėnuo, diena), kuri turi būti ne vėlesnė už PVM deklaracijos pateikimo AVMI datą.

21. Laukelyje „Registracijos Nr.“ – PVM deklaracijos registracijos numeris pagal Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88 patvirtintas Raštvedybos taisykles (Žin., 2002, Nr. 5-211) PVM mokėtojo nusistatytą dokumentų registravimo tvarką.

22. 7 laukelyje – mokestinis laikotarpis, kurio PVM deklaracija teikiama:

22.1. kai mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, tai šiame laukelyje turi būti įrašoma pirma ir paskutinė kalendorinio mėnesio diena (pvz., nuo 2004-05-01 iki 2004-05-31);

22.2. kai mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis, tai šiame laukelyje turi būti įrašoma kalendorinio pusmečio pirmo mėnesio pirma diena ir kalendorinio pusmečio paskutinio mėnesio paskutinė diena (pvz., nuo 2004- 07- 01 iki 2004-12-31);

22.3. kai mokestinis laikotarpis yra kitoks nei kalendorinis mėnuo ar kalendorinis pusmetis, tai šiame laukelyje turi būti įrašoma nustatyto kitokio mokestinio laikotarpio pirma diena ir to mokestinio laikotarpio paskutinė diena (pvz., nuo 2004-07-15 iki 2004 -08-25). Gretimų mokestinių laikotarpių PVM deklaracijose 7 laukelyje įrašyti laikotarpiai neturi persidengti nė viena diena (pvz., negali būti pateikta laikotarpio nuo 2004-07-15 iki 2004-08-25 PVM deklaracija ir po to laikotarpio nuo 2004-08-25 (ar nuo 2004-08-20) iki 2004-10-06), o vėlesnio mokestinio laikotarpio pradžia turi būti viena diena vėlesnė už prieš tai buvusio mokestinio laikotarpio pabaigą;

22.4. kai pateikiama išregistruojamo iš PVM mokėtojo/likviduojamo asmens PVM deklaracija, tai šiame laukelyje turi būti įrašoma paskutinio mokestinio laikotarpio pradžia, kuri paprastai sutampa su kalendorinio mėnesio pirma diena, ir deklaruojamo laikotarpio pabaiga, t. y. išregistravimo iš PVM mokėtojų registro diena (pvz., nuo 2004 -09 – 01 iki 2004-09-20).

23. 8 laukelio langelis „Patikslinta“ pažymimas „X“ ženklu, jeigu pateikiama patikslinta jau pateikta mokestinio laikotarpio PVM deklaracija. (Pateikiant pirminę deklaraciją, „X“ ženklu pažymimas šios eilutės langelis „Pirminė“). Patikslintoje deklaracijoje turi būti pateikiami visi (t. y. ne vien tik tikslinamieji) deklaracijoje nurodytini duomenys.

Kai pateikiama patikslinta FR0600 formos PVM deklaracija, kuria tikslinami FR0027 ir FR0335 formų PVM deklaracijų duomenys, šių formų laukelius atitinkantys FR0600 formos laukeliai nustatomi pagal šiuo įsakymu patvirtintą FR0027, FR0355 ir FR0340 formų duomenų atitikimo lentelę.

24. 9 laukelio atitinkamuose langeliuose „X“ ženklu turi būti pažymima pateiktos PVM deklaracijos rūšis: mokestinio laikotarpio (kalendorinio mėnesio, kalendorinio pusmečio, kitokio mokestinio laikotarpio) arba išregistruojamo iš PVM mokėtojo ar likviduojamo asmens paskutinio, likusio iki išregistravimo ar likvidavimo dienos, laikotarpio PVM deklaracija.

25. 10 laukelyje turi būti įrašomas PVM mokėtojo faktiškai vykdomos pagrindinės veiklos kodas pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1999 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 74 patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (Žin., 1999, Nr. 87-2582), nurodant klasę arba poklasį, t. y. ne mažiau kaip 4 pirmuosius kodo reikšminius skaitmenis.

Būtinai turi būti užpildyti PVM deklaracijos 2 laukelis („Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)“), 3 laukelis („PVM mokėtojo kodas“), 7 laukelis („Mokestinis laikotarpis“) ir 8 laukelis. Jeigu neužpildomas ar klaidingai užpildomas bent vienas iš šių laukelių, PVM deklaracija laikoma nepateikta. PVM deklaracija taip pat laikoma nepateikta (nepriimama), jei 2 laukelyje nurodytas mokesčių mokėtojas 7 laukelyje nurodytą laikotarpį nėra įregistruotas Lietuvoje PVM mokėtoju.

 

II. PVM DEKLARACIJOS I DALIES „PREKIŲ TIEKIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO SANDORIAI LIETUVOJE“ UŽPILDYMAS

 

26. Šios PVM deklaracijos 11 laukelyje turi būti įrašoma PVM mokėtojo šalies teritorijoje patiektų prekių ir/ar suteiktų paslaugų, apmokestinamų atitinkamai taikant standartinį 18 proc. PVM tarifą bei lengvatinius 9 arba 5 proc. PVM tarifus, apmokestinamoji vertė (išskyrus prekių ir paslaugų, deklaruojamų 13, 14 ir 15 laukeliuose prekių ir paslaugų apmokestinamąją vertę).

Apmokestinamąją vertę, nuo kurios turi būti apskaičiuotas PVM, sudaro atlygis (išskyrus patį PVM), kurį gavo ar turi gauti prekių tiekėjas arba paslaugos teikėjas arba jo vardu trečias asmuo. Apmokestinamoji vertė apskaičiuojama PVM įstatymo 15 straipsnyje nustatyta tvarka.

Be to, į apskaičiuojamą šio laukelio sumą PVM mokėtojas (pardavėjas) turi įtraukti:

26.1. apmokestinamąją vertę, apskaičiuotą nuo PVM įstatymo 9 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytais atvejais perduoto bet kokio nuosavybės teisės objekto (kai turtas perduodamas kaip turtinis įnašas arba reorganizavimo atveju);

26.2. atliktų PVM mokėtojui nuosavybės teise nepriklausančio pastato (statinio) esminio pagerinimo darbų (kuriuos jis perduoda statinio (pastato) savininkui) apmokestinamąją vertę;

26.3. apmokestinamąją vertę kitų prekių (paslaugų), kurių pagal PVM įstatymo 96 straipsnio nuostatas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais mokesčių administratoriaus nurodymu pardavimo PVM išskaičiuoja ir sumoka pirkėjas;

26.4. patikslintas apmokestinamosios vertės sumas (su minuso ženklu – kai apmokestinamoji vertė mažinama, arba teigiamą sumą – kai apmokestinamoji vertė didinama), nurodytas kreditiniuose ar prekių pirkėjo išrašytuose debetiniuose dokumentuose;

26.5. patikslintą su minuso ženklu apmokestinamosios vertės sumą, perskaičiuotą dėl grąžintos pakuotės, kurios vertė buvo įtraukta į prekių (paslaugų), patiektų ankstesnį mokestinį laikotarpį, apmokestinamąją vertę;

26.6. per mokestinį laikotarpį gautą avansą, nuo kurio pagal PVM įstatymo nuostatas turi būti apskaičiuotas PVM;

26.7. skirtumą (su minuso ženklu, kai šis skirtumas neigiamas) tarp deklaruojamuoju laikotarpiu patiektų prekių (suteiktų paslaugų), už kurias praėjusiu mokestiniu laikotarpiu buvo gautas ir apmokestintas PVM avansas, apmokestinamosios vertės sumos ir to praėjusiu laikotarpiu gauto avanso sumos (be PVM).

Jeigu išrašytame kreditiniame dokumente (ar dėl kitų paaiškėjusių aplinkybių) dėl PVM tarifo tikslinimo (kai 18 (9, 5) proc. PVM tarifas keičiamas į 0 proc. PVM tarifą arba nenurodomas joks PVM tarifas, kai prekės (paslaugos) neapmokestinamos PVM) keičiasi gautas (gautinas) atlygis už patiektas praėjusiu laikotarpiu prekes (suteiktas paslaugas), tai tokių prekių (paslaugų) apmokestinamoji vertė perkeliama į atitinkamą laukelį (12, 16, 17, 21 ar kitą laukelį), t. y. šiame laukelyje apmokestinamoji vertė įrašoma su minuso ženklu, o atitinkamame laukelyje (12,16, 17, 21 ar kitame laukelyje) – kaip teigiama.

Šio laukelio suma gali būti teigiama arba neigiama, t. y. su minuso ženklu. Neigiama suma šiame laukelyje gali būti tada, kai pagal išrašytus kreditinius ar debetinius dokumentus sumažinta (įrašyta su minuso ženklu) per praėjusius mokestinius laikotarpius patiektų prekių ar suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė yra didesnė už deklaruojamą mokestinį laikotarpį patiektų prekių ir/ar suteiktų paslaugų apmokestinamąją vertę.

27. 12 laukelyje turi būti įrašoma PVM mokėtojo patiektų PVM neapmokestinamų prekių ir/ar paslaugų, nurodytų PVM įstatymo 20–33 straipsniuose, apmokestinamoji vertė.

Be to, apskaičiuojant į šio laukelio sumą, įtraukiamos:

27.1. patikslintos apmokestinamosios vertės sumos (su minuso ženklu – kai apmokestinamoji vertė mažinama, teigiama suma – kai apmokestinamoji vertė didinama), nurodytos išrašytuose kreditiniuose ar prekių pirkėjo išrašytuose debetiniuose dokumentuose, kuriais tikslinama PVM mokėtojo patiektų PVM neapmokestinamų prekių (paslaugų) apmokestinamoji vertė.

27.2. eksportuotų PVM neapmokestinamų prekių, nurodytų PVM įstatymo 20–33 straipsniuose, vertė.

Šio laukelio suma gali būti teigiama arba neigiama, t. y. su minuso ženklu. Neigiama suma šiame laukelyje gali būti tada, kai pagal išrašytus kreditinius ar debetinius dokumentus sumažinta (įrašyta su minuso ženklu) per praėjusius mokestinius laikotarpius patiektų prekių ar suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė yra didesnė už deklaruotą mokestinį laikotarpį patiektų prekių ir/ar suteiktų paslaugų apmokestinamąją vertę.

28. 13 laukelyje turi būti įrašoma PVM įstatymo 5 ir 8 straipsniuose nustatytais atvejais prekių (paslaugų), suvartotų PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti, apmokestinamoji vertė.

29. 14 laukelyje turi būti įrašoma PVM mokėtojo pasigaminto ilgalaikio materialiojo turto ir nuosavybės teise priklausančio ar nepriklausančio pastato (statinio) atlikto esminio pagerinimo apmokestinamoji vertė, nuo kurios apskaičiuojama PVM suma (PVM įstatymo 6 straipsnis).

Kai PVM mokėtojas, atlikęs jam nuosavybės teise nepriklausančio pastato (statinio) esminį pagerinimą, šį pagerintą pastatą (statinį) iš karto grąžina savininkui, tai toks esminis pagerinimas nelaikomas ilgalaikio materialaus turto pasigaminimu, todėl jo apmokestinamoji vertė nurodoma tik 11 laukelyje.

30. 15 laukelyje turi būti įrašoma:

30.1. PVM įstatymo 101–105 straipsniuose nurodytais atvejais kelionių organizatoriaus galutiniam turizmo paslaugų vartotojui suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė – kelionių organizatoriaus marža, apskaičiuota PVM įstatymo 102 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Šiame laukelyje turi būti įrašoma ir PVM įstatymo 104 straipsnyje nurodyta kelionių organizatorių marža, kuri apmokestinama 0 (nuliniu) PVM tarifu (kai kelionių organizatorius iš trečiųjų asmenų įsigyja ir galutiniam vartotojui teikia turizmo paslaugas, kurias šie tretieji asmenys teikia už Europos Bendrijos teritorijos ribų).

30.2. PVM įstatymo 106–110 straipsniuose nustatytais atvejais PVM mokėtojų patiektų naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų, naudotų transporto priemonių apmokestinamoji vertė – pardavėjo ir/ar aukciono organizatoriaus marža.

Šiame laukelyje turi būti įrašoma ir PVM įstatymo 1081 straipsnyje nurodytais atvejais taikant 0 (nulinį) PVM tarifą apmokestinama marža.

 

III. PVM DEKLARACIJOS DALIES „II. KITI PREKIŲ TIEKIMO (ĮSIGIJIMO) IR PASLAUGŲ TEIKIMO SANDORIAI“ UŽPILDYMAS

 

31. Šios PVM deklaracijos dalies 16 laukelyje turi būti įrašoma PVM įstatymo 41 straipsnyje nurodytais atvejais patiektų ir iš Europos Bendrijų teritorijos išgabentų prekių, apmokestinamų taikant 0 procentų PVM tarifą, apmokestinamoji vertė (eksportuotų PVM apmokestinamų prekių apmokestinamoji vertė), įskaitant patikslintą pagal išrašytus kreditinius ir debetinius dokumentus tokių patiektų prekių apmokestinamąją vertę.

Jeigu išrašytame kreditiniame dokumente dėl PVM tarifo tikslinimo (kai vietoj nurodyto 0 proc. PVM tarifo nurodomas 18 (5) proc. PVM tarifas) keičiasi gautas (gautinas) atlygis už patiektas praėjusiu mokestiniu laikotarpiu prekes, tai kreditiniame dokumente nurodyta tokių prekių apmokestinamoji vertė perkeliama į 11 laukelį, t. y. šiame laukelyje įrašoma su minuso ženklu, o 11 laukelyje – kaip teigiama.

Šio laukelio suma gali būti teigiama arba neigiama, t. y. su minuso ženklu. Neigiama suma šiame laukelyje gali būti tada, kai pagal išrašytus kreditinius ar debetinius dokumentus sumažinta (įrašyta su minuso ženklu) per praėjusius mokestinius laikotarpius patiektų prekių apmokestinamoji vertė yra didesnė už deklaruojamą mokestinį laikotarpį patiektų prekių apmokestinamąją vertę.

32. 17 laukelyje turi būti įrašoma ES valstybių narių PVM mokėtojams patiektų ir iš Lietuvos išgabentų prekių apmokestinamoji vertė:

32.1. PVM įstatymo 49 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais patiektų ES valstybių narių PVM mokėtojams ir iš Lietuvos išgabentų prekių, apmokestinamų taikant 0 proc. PVM tarifą, apmokestinamoji vertė, įskaitant:

32.1.1. ES valstybių narių PVM mokėtojams patiektų ir iš Lietuvos išgabentų naujų transporto priemonių, akcizais apmokestinamų prekių apmokestinamąją vertę;

32.1.2. PVM įstatymo 35 straipsnyje nurodytais atvejais (importo PVM neapmokestintų į Lietuvos Respubliką importuotų) PVM mokėtojo patiektų kitos ES valstybės narės PVM mokėtojui prekių, apmokestinamų taikant 0 proc. PVM tarifą, apmokestinamąją vertę;

32.2. PVM įstatymo 49 straipsnio 4 dalyje nurodytais atvejais apmokestinamų taikant 0 proc. PVM tarifą prekių, pervežamų į kitą ES valstybę narę, apmokestinamąją vertę. Prekių pervežimo į kitą ES valstybę narę atvejai, kurie laikomi prekių tiekimu už atlygį, nurodyti PVM įstatymo 51 straipsnyje. Šiuo atveju Lietuvos PVM mokėtojas, įsiregistravęs PVM mokėtoju įsigijimams kitoje ES valstybėje narėje, į kurią verslo tikslais perveža prekes, prekių pervežimo (tiekimo) PVM sąskaitoje faktūroje turi nurodyti savo PVM mokėtojo kodą, jam priskirtą kitoje ES valstybėje narėje.

Šiame laukelyje įrašytų prekių apmokestinamąją vertę PVM mokėtojas taip pat privalo nurodyti Prekių tiekimo į kitas valstybes nares ataskaitos FR0564 formoje, kurią kas ketvirtį jis privalo pateikti AVMI. Todėl šiame PVM deklaracijų laukelyje deklaruota atitinkamo laikotarpio (ketvirčio, pusmečio) prekių apmokestinamoji vertė turi atitikti minėtos prekių tiekimo į kitas valstybes nares ataskaitos (ataskaitų) atitinkamame laukelyje deklaruotą šių prekių vertę.

Tais atvejais, kai PVM mokėtojas šiame laukelyje deklaruoja taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamų ataskaitinį mokestinį laikotarpį kitos ES valstybės narės PVM mokėtojams patiektų naujų transporto priemonių, kurios išgabenamos iš šalies teritorijos į kitą ES valstybę narę, apmokestinamąją vertę, kartu su PVM deklaracija jis turi pateikti dokumentų, kuriais įformintas naujų transporto priemonių tiekimas į kitą valstybę narę, kopijas.

PVM mokėtojas, kuris teikia PVM deklaraciją elektroniniu būdu, naujų transporto priemonių tiekimo įforminimo dokumentų kopijas iki PVM deklaracijos pateikimo termino pabaigos privalo pateikti atskirai: betarpiškai įteikti AVMI darbuotojui, įmesti į AVMI patalpose specialiai tam skirtą dėžę arba atsiųsti paštu.

Šiame laukelyje turi būti įrašoma ir pagal išrašytus kreditinius bei debetinius dokumentus aukščiau nurodytais atvejais patiektų prekių apmokestinamoji vertė.

Šio laukelio suma gali būti teigiama arba neigiama, t. y. su minuso ženklu. Neigiama suma šiame laukelyje gali būti tada, kai pagal išrašytus kreditinius ar debetinius dokumentus sumažinta (įrašyta su minuso ženklu) per praėjusius mokestinius laikotarpius patiektų prekių apmokestinamoji vertė yra didesnė už deklaruojamą mokestinį laikotarpį patiektų prekių apmokestinamąją vertę.

33. 18 laukelyje turi būti įrašoma kitų patiektų prekių ir suteiktų paslaugų, apmokestinamų taikant 0 proc. PVM tarifą, apmokestinamoji vertė, įskaitant:

33.1. PVM įstatymo 43 ir 44 straipsniuose nurodytais atvejais apmokestinamų, taikant 0 procentų PVM tarifą, patiektų prekių bei suteiktų paslaugų apmokestinamąją vertę:

33.1.1. patiektų laivų ir orlaivių, nurodytų PVM įstatymo 43 straipsnyje, jų atsarginių dalių ir į juos tiekiamų atsargų (prekių) apmokestinamąją vertę;

33.1.2. PVM įstatymo 43 straipsnyje nurodytų laivų ir orlaivių nuomos, jų aptarnavimo, remonto, priežiūros, pertvarkymo (modernizavimo) ir kitų paslaugų, nurodytų PVM įstatymo 43–44 straipsniuose, apmokestinamąją vertę;

33.2. PVM įstatymo 45 straipsnyje nurodytais atvejais vežimo ir kitų su vežimu susijusių paslaugų, apmokestinamų taikant 0 proc. PVM tarifą, apmokestinamąją vertę;

33.3. PVM įstatymo 46 straipsnyje nurodytų suteiktų draudimo ir finansinių paslaugų, susijusių su prekių eksportu, apmokestinamų taikant 0 proc. PVM tarifą, apmokestinamąją vertę;

33.4. PVM įstatymo 48 straipsnyje nurodytu atveju, taikant 0 proc. PVM tarifą, apmokestinamo Europos centrinių bankų sistemai tiekiamo aukso apmokestinamąją vertę;

33.5. PVM įstatymo 49 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamų naujų transporto priemonių, patiektų PVM mokėtojais neįsiregistravusiems asmenims ir išgabentų iš šalies teritorijos į kitą ES valstybę narę, apmokestinamąją vertę.

Tais atvejais, kai PVM mokėtojas šiame laukelyje deklaruoja taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamų per ataskaitinį mokestinį laikotarpį kitos ES valstybės narės PVM mokėtojais neįsiregistravusiems asmenims patiektų naujų transporto priemonių, kurios išgabenamos iš šalies teritorijos į kitą ES valstybę narę, apmokestinamąją vertę, jis kartu su PVM deklaracija turi pateikti dokumentų, kuriais įformintas tų naujų transporto priemonių tiekimas į kitą ES valstybę narę, kopijas.

PVM mokėtojas, kuris teikia PVM deklaraciją elektroniniu būdu, naujų transporto priemonių tiekimo įforminimo dokumentų kopijas iki PVM deklaracijos pateikimo termino pabaigos privalo pateikti atskirai: betarpiškai įteikti AVMI darbuotojui, įmesti į AVMI patalpose specialiai tam skirtą dėžę arba atsiųsti paštu;

33.6. PVM įstatymo 49 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais taikant 0 proc. PVM tarifą akcizais apmokestinamų prekių, patiektų PVM mokėtojais neįsiregistravusiems asmenims ir išgabentų iš šalies teritorijos į kitą ES valstybę narę, apmokestinamąją vertę;

33.7. PVM įstatymo 51 straipsnio nurodytais atvejais taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamų kilnojamųjų daiktų aptarnavimo (remonto, priežiūros derinimo ir kt.), apdirbimo ir perdirbimo paslaugų, teikiamų už Lietuvos teritorijos ribų įsikūrusiam ir neturinčiam Lietuvoje teritorijoje padalinio paslaugų pirkėjui, jeigu šie daiktai buvo įsigyti ar įvežti į Europos Bendrijų teritoriją tokiam aptarnavimui, apdirbimui ar perdirbimui atlikti, o vėliau jie bus išgabenti iš Europos Bendrijų teritorijos, apmokestinamąją vertę;

33.8. PVM įstatymo 52 straipsnyje nurodytais atvejais taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamų atstovavimo (agento) paslaugų apmokestinamąją vertę;

33.9. PVM įstatymo 53 straipsnio 1, 5, 6 dalyse nurodytais atvejais taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamų prekių tiekimo ir/ar teikiamų paslaugų teikimo atvejai (pvz., kai tiekiamos prekės pateikiamos laikinai saugoti muitinės prižiūrimose laikino saugojimo vietose, įvežamos į laisvąją zoną arba padedamos į laisvąjį sandėlį, kai tiekiamoms prekėms įforminama tiekiamų prekių muitinio sandėliavimo, muitinės prižiūrimo perdirbimo ar laikinojo įvežimo perdirbti, neapmokestinant importo muitais, muitinės procedūra ir pan.) apmokestinamąją vertę;

33.10. PVM įstatymo 42 ir 47 straipsnyje nurodytų patiektų prekių (suteiktų paslaugų) apmokestinamąją vertę tais šiuose straipsniuose nustatytais atvejais, kai šių prekių tiekėjams (paslaugų teikėjams) ne grąžinamas iš biudžeto apskaičiuotas (sumokėtas) PVM už patiektas prekes (suteiktas paslaugas), o šiems tiekimams taikomas (iš karto) 0 proc. PVM tarifas.

Šiame laukelyje turi būti įrašoma ir pagal išrašytus kreditinius bei debetinius dokumentus patikslinta aukščiau nurodytais atvejais patiektų prekių apmokestinamoji vertė.

Jeigu išrašytame kreditiniame dokumente dėl PVM tarifo tikslinimo (kai vietoj nurodyto 0 proc. PVM tarifo nurodomas 18 (5) proc. PVM tarifas) keičiasi gautas (gautinas) atlygis už praėjusiu mokestiniu laikotarpiu patiektas prekes, tai kreditiniame dokumente nurodyta tokių prekių apmokestinamoji vertė perkeliama į 11 laukelį, t. y. šiame laukelyje įrašoma su minuso ženklu, o 11 laukelyje kaip teigiama.

Šio laukelio suma gali būti teigiama arba neigiama, t. y. su minuso ženklu. Neigiama suma šiame laukelyje gali būti tada, kai pagal išrašytus kreditinius ar debetinius dokumentus sumažinta (įrašyta su minuso ženklu) per praėjusius mokestinius laikotarpius patiektų prekių ar suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė yra didesnė už deklaruojamą mokestinį laikotarpį patiektų prekių ir/ar suteiktų paslaugų apmokestinamąją vertę.

34. 19 laukelyje turi būti įrašoma iš ES valstybių narių asmenų įsigytų prekių, kurių įsigijimas laikomas įvykusiu Lietuvoje, apmokestinamoji vertė, įskaitant:

34.1. PVM įstatymo 122 straipsnyje nurodytais atvejais iš kitų ES valstybių narių PVM mokėtojų per mokestinį laikotarpį įsigytų prekių, kurių įsigijimas laikomas įvykusiu Lietuvoje, apmokestinamąją vertę;

34.2. iš kitos ES valstybės narės PVM mokėtojo įsigytų prekių, perduotų pagal nuomos sutartį ar kitą sutartį, kuri numato atlyginimo už perduodamas prekes atidėjimą ir /ar atlyginimą dalimis, jeigu pagal sandorio sąlygas asmeniui, kuriam prekės perduotos, arba trečiajai šaliai perduodama didžioji dalis rizikos ir naudos, susijusios su turto nuosavybe, ir numatytas turto nuosavybės perdavimas, apmokestinamąją vertę. (PVM įstatymo 41 straipsnio 5 dalis);

34.3. naujų transporto priemonių, įsigytų iš kitos ES valstybės narės bet kurio asmens, apmokestinamąją vertę;

34.4. akcizais apmokestinamų prekių, įsigytų iš kitos ES valstybės narės apmokestinamojo asmens ir juridinio neapmokestinamojo asmens, apmokestinamąją vertę;

34.5. apmokestinamojo asmens disponuojamų prekių įsivežtų iš kitos ES valstybės narės verslo tikslais, kai šias prekes įsiveža pats apmokestinamasis asmuo ar jo užsakymu – kitas asmuo, apmokestinamąją vertę, išskyrus atvejus, kai toks prekių įsivežimas atitinka PVM įstatymo 51 straipsnio 2 dalies sąlygas;

34.6. PVM įstatymo 41 straipsnio 4 dalyje nurodytais atvejais į Lietuvos teritoriją atgabentų ir priskirtų naudoti Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių karinėms pajėgoms ar jas lydintiems civiliniams darbuotojams prekių, kurios įsigijimo metu nebuvo apmokestintos PVM bendra kurioje nors iš ES valstybių narių nustatyta tvarka, apmokestinamąją vertę. Į šį laukelį turi būti įtrauktos tik tokios prekės, kurios pagal PVM įstatymo 40 straipsnio 3 dalies nuostatas negalėtų būti atleistos nuo importo PVM, jei jos būtų importuotos.

Pagal PVM įstatymo 14 straipsnio 11 dalį prievolė apskaičiuoti įsigytų prekių iš kitos ES valstybės narės PVM atsiranda, kai šių prekių tiekėjas išrašo PVM sąskaitą faktūrą, bet ne vėliau kaip kito mėnesio, einančio po to, kurį prekės buvo išgabentos, 15 dieną. Šių prekių apmokestinamoji vertė PVM deklaracijoje turi būti įrašyta tą mokestinį laikotarpį, kurį atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM.

PVM įstatymo 331 straipsnyje nurodyti ypatingi atvejai, kai iš kitos ES valstybės narės prekių įsigijimas PVM neapmokestinamas. Tokių prekių vertė šiame laukelyje neįrašoma.

Šiame laukelyje įrašoma ir pagal išrašytus kreditinius bei debetinius dokumentus patikslinta aukščiau nurodytais atvejais įsigytų prekių apmokestinamoji vertė.

Šio laukelio suma gali būti teigiama ar neigiama, t. y. su minuso ženklu. Neigiama suma šiame laukelyje gali būti tada, kai pagal išrašytus kreditinius ar debetinius dokumentus sumažinta (įtraukta su minuso ženklu) per praėjusius mokestinius laikotarpius įsigytų prekių apmokestinamoji vertė yra didesnė už deklaruojamą mokestinį laikotarpį įsigytų prekių apmokestinamąją vertę.

35. 20 laukelyje turi būti įrašoma PVM įstatymo 122 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais Lietuvos PVM mokėtojo, trikampėje prekyboje esančio tarpininkaujančia šalimi, iš vienos ES valstybės narės PVM mokėtojo įsigytų prekių, kurios iš karto buvo patiektos kitoje ES valstybėje narėje tos kitos ES valstybės narės PVM mokėtojui, apmokestinamoji vertė.

Šiame laukelyje turi būti įrašoma per deklaruojamą mokestinį laikotarpį pirmosios ES valstybės narės tiekėjo (PVM mokėtojo) Lietuvos PVM mokėtojui išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodyta prekių vertė.

Šiame laukelyje turi būti įrašoma ir pagal išrašytus kreditinius ir debetinius dokumentus patikslinta aukščiau nurodytais atvejais įsigytų prekių apmokestinamoji vertė.

Šio laukelio suma gali būti teigiama arba neigiama, t. y. su minuso ženklu. Neigiama suma šiame laukelyje gali būti tada, kai pagal išrašytus kreditinius ar debetinius dokumentus sumažinta (įrašyta su minuso ženklu) per praėjusius mokestinius laikotarpius įsigytų prekių apmokestinamoji vertė yra didesnė už deklaruojamą mokestinį laikotarpį įsigytų prekių apmokestinamąją vertę.

36. 21 laukelyje įrašoma PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytais atvejais už Lietuvos teritorijos ribų patiektų prekių ir /ar suteiktų paslaugų, kurių pirkimo (importo) PVM atskaitomas, apmokestinamąją vertę, įskaitant:

36.1. PVM įstatymo 13 straipsnyje nurodytais atvejais suteiktų paslaugų, kurios pagal šio straipsnio nuostatas nelaikomos suteiktomis Lietuvos teritorijoje, apmokestinamąją vertę;

36.2. PVM įstatymo 131 straipsnyje nurodytais atvejais suteiktų vežimo paslaugų, kurios nelaikomos suteiktomis šalies teritorijoje, apmokestinamąją vertę;

36.3. už Lietuvos teritorijos ribų patiektų prekių, kurių tiekimas būtų apmokestinamas PVM, jeigu vyktų Lietuvos teritorijoje, apmokestinamąją vertę;

36.4. PVM įstatymo 122 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais, vykdant trikampę prekybą, trečios ES valstybės narės PVM mokėtojui patiektų prekių apmokestinamąją vertę. Šiuo atveju trečios ES valstybės narės pirkėjui nustatyta prievolė apskaičiuoti ir sumokėti įsigytų iš Lietuvos PVM mokėtojo prekių pardavimo PVM. Šiame papunktyje įrašytų prekių apmokestinamąją vertę PVM mokėtojas taip pat privalo nurodyti Prekių tiekimo į kitas valstybes nares ataskaitoje, kurią kas ketvirtį jis privalo pateikti vietos AVMI.

36.5. Lietuvos PVM mokėtojo, įsiregistravusio PVM mokėtoju nuotolinei prekybai kitoje ES valstybėje narėje (kaip ir PVM įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais), toje kitoje ES valstybėje narėje nuotolinės prekybos būdu patiektų ir toje kitoje ES valstybėje narėje apmokestintų PVM prekių vertę.

Šiame laukelyje turi būti įrašoma ir pagal išrašytus kreditinius ir debetinius dokumentus patikslinta aukščiau nurodytais atvejais patiektų prekių apmokestinamoji vertė.

Šio laukelio suma gali būti teigiama arba neigiama, t. y. su minuso ženklu. Neigiama suma šiame laukelyje gali būti tada, kai pagal išrašytus kreditinius ar debetinius dokumentus sumažinta (įrašyta su minuso ženklu) per praėjusius mokestinius laikotarpius patiektų prekių ar suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė yra didesnė už deklaruojamą mokestinį laikotarpį patiektų prekių ir/ar suteiktų paslaugų apmokestinamąją vertę.

 

IV. PVM DEKLARACIJOS III DALIES „PIRKIMO IR (ARBA) IMPORTO PVM“ UŽPILDYMAS

 

37. Šios dalies 22 laukelyje turi būti įrašomas įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, įskaitant:

37.1. PVM sumą, apskaičiuotą taikant 6 proc. dydžio kompensacinį PVM tarifą, nuo iš ūkininkų, kuriems taikoma PVM kompensacinio tarifo schema, įsigytų prekių ir paslaugų apmokestinamosios vertės. Šie PVM mokėtojai Taisyklėse nustatyta tvarka turi teikti Žemės ūkio produkcijos ir /ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio tarifo PVM schema, ataskaitos FR0617 formą;

37.2. iš Lietuvos PVM mokėtojų įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM sumą, nurodytą prekių ir /ar paslaugų įsigijimo dokumentuose, įskaitant pirkimo PVM sumą įsigytų prekių ir paslaugų, skirtų nuotolinei prekybai vykdyti kitoje ES valstybėje narėje, už kurias pardavimo PVM sumokamas toje ES valstybėje narėje, kurioje Lietuvos PVM mokėtojas įsiregistruoja PVM mokėtoju nuotolinei prekybai. Šių patiektų kitos ES valstybės narės asmenims (neįsiregistravusiems PVM mokėtojais toje ES valstybėje narėje) apmokestinamąją vertę PVM mokėtojas turi įrašyti PVM deklaracijos 21 laukelyje;

37.3. apskaičiuotą PVM mokėtojo pasigaminto ilgalaikio materialiojo turto ir atlikto nuosavybės teise priklausančio ar nepriklausančio pastato (statinio) esminio pagerinimo PVM sumą (PVM įstatymo 6 straipsnis);

37.4. prekių (paslaugų) pirkėjas šiame laukelyje kaip pirkimo PVM turi įrašyti:

37.4.1. PVM įstatymo 96 straipsnyje nustatytais atvejais iš prekių (paslaugų) pardavėjo išskaičiuotas PVM sumas, deklaruotas 26 laukelyje kaip pardavimo PVM;

37.4.2. atitinkamai 26, 27, 28 laukeliuose deklaruotas PVM įstatymo 95 straipsnyje nustatytais atvejais apskaičiuotas (arba išskaičiuotas) pardavimo PVM sumas;

37.4.3. iš kitų ES valstybių narių įsigytų prekių, kurių įsigijimas laikomas įvykusiu Lietuvos teritorijoje, PVM sumą, kurią jis turi deklaruoti ir 29 laukelyje kaip pardavimo PVM.

38. 23 laukelyje turi būti įrašoma apskaičiuota ir į muitinės sąskaitą sumokėta (bei įskaityta PVM grąžintinu skirtumu ar permoka AVMI) importo PVM suma (išskyrus deklaruojamą 24 laukelyje) nuo importuotų prekių apmokestinamosios vertės. Importo PVM suma PVM įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka gali būti traukiama į atskaitą, jeigu ši suma nurodyta nustatytos formos importo muitinės deklaracijoje arba kitame vietoj importo muitinės deklaracijos naudojamame dokumente, o PVM mokėtojas turi importo PVM sumokėjimą patvirtinančius dokumentus.

39. 24 laukelyje turi būti įrašoma importo PVM suma, kurios sumokėjimą (įskaitymą) kontroliuoja AVMI, kurioje importuotojas įregistruotas PVM mokėtoju. PVM mokėtojas importo PVM sumą į šį laukelį įrašo tą mokestinį laikotarpį, kurį jam AVMI išduotoje FR0398 formos pažymoje teritorinė muitinė patvirtino apie importo PVM sumos sumokėjimo kontrolės perdavimą AVMI (pagal minėtos pažymos II dalyje įrašytą datą).

 

V. PVM DEKLARACIJOS IV DALIES „PVM ATSKAITOS DALIS (PROCENTAIS)“ UŽPILDYMAS

 

40. Šios dalies 25 laukelyje turi būti įrašomas kalendorinių metų proporcinis PVM atskaitos procentas, pagal kurį kalendoriniais metais apskaičiuojama atskaitoma pirkimo (importo) PVM sumos dalis, proporcingai tenkanti PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai, nes pagal apskaitos duomenis šios sumos negalima tiesiogiai priskirti nei PVM mokėtojo vykdomai PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai, kuriai tenkantis pirkimo (importo) PVM gali būti atskaitomas, nei kitai veiklai, kuriai tenkantis pirkimo (importo) PVM negali būti atskaitomas.

Pagal PVM įstatymo 60 straipsnio nuostatas šis procentas apskaičiuojamas kaip PVM mokėtojo pajamų (išskyrus patį PVM) iš PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytų prekių tiekimo ir/ar paslaugų teikimo dalis (procentais) visose PVM mokėtojo pajamose (išskyrus patį PVM) iš bet kokios veiklos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka apskaičiuojant šį santykį, prie PVM mokėtojo pajamų iš bet kokios veiklos pridedamos ir jo gautų bei panaudotų subsidijų ar dotacijų sumos. Tačiau apskaičiuojant šį santykį neatsižvelgiama į PVM mokėtojo tokias pajamas, gautas:

40.1. už ilgalaikio turto, naudoto PVM mokėtojo ekonominėje veikloje, tiekimą;

40.2. už nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų tiekimą ir PVM įstatymo 28 straipsnyje nurodytų finansinių paslaugų teikimą su sąlyga, kad tokie tiekimai yra atsitiktinio pobūdžio ir PVM mokėtojas paprastai nesiverčia tokios rūšies veikla.

Šis procentas apskaičiuojamas remiantis praėjusių kalendorinių metų rodikliais, o jei jų nėra, – PVM mokėtojo prognozuojamais einamųjų kalendorinių metų rodikliais, juos nustatyta tvarka suderinus su vietos AVMI. Jei taip apskaičiuotas procentas bus ne mažesnis kaip 95 proc., laikoma, kad visas šis paskirstytinas pirkimo (importo) PVM tenka PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai ir šiame deklaracijos laukelyje įrašoma 100 procentų.

Šio laukelio skaičius gali būti tik teigiamas. Jeigu PVM mokėtojas nevykdo mišrios veiklos, tai šis laukelis nepildomas.

 

VI. PVM DEKLARACIJOS V DALIES „PARDAVIMO PVM, PVM ATSKAITA, MOKĖTINAS (GRĄŽINTINAS) PVM“ UŽPILDYMAS

 

41. Šios dalies 26 laukelyje pardavimo PVM, apskaičiuotą taikant standartinį (18 proc.) PVM tarifą įrašo:

41.1. prekių (paslaugų) pardavėjas:

41.1.1. nuo 11 laukelyje deklaruotos PVM mokėtojo šalies teritorijoje patiektų prekių ir/ar suteiktų paslaugų, apmokestinamų taikant standartinį PVM tarifą, apmokestinamosios vertės, išskyrus atvejus, kai PVM įstatymo 96 straipsnyje nustatyta tvarka pardavimo PVM turi apskaičiuoti ir deklaruoti pirkėjas;

41.1.2. nuo 13 laukelyje deklaruotos PVM mokėtojo privatiems poreikiams sunaudotų prekių, apmokestinamų taikant standartinį PVM tarifą, apmokestinamosios vertės;

41.1.3. nuo 14 laukelyje deklaruotos PVM mokėtojo pasigaminto ilgalaikio materialiojo turto apmokestinamosios vertės;

41.1.4. nuo 15 laukelyje deklaruotos tiekimų, kuriems taikoma speciali apmokestinimo schema, apmokestinamosios vertės (maržos) dalies, kuri apmokestinama taikant 18 proc. PVM.

41.2. prekių (paslaugų) pirkėjas:

41.2.1. nuo PVM įstatymo 96 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais perimto turto (perduoto kaip turtinis įnašas) arba perimtų nuosavybės teisės objektų (perduotų dėl kito PVM mokėtojo reorganizavimo) apmokestinamosios vertės apskaičiuotą pardavimo PVM;

41.2.2. nuo PVM įstatymo 96 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais perimtų turto nuomininko (panaudos gavėjo ir kito asmens) atliktų pastato (statinio) esminio pagerinimo darbų) apmokestinamosios vertės apskaičiuotą pardavimo PVM;

41.2.3. nuo PVM įstatymo 96 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais iš PVM mokėtojų, už kurių tiekiamas prekes bei teikiamas paslaugas apskaičiuotą PVM išskaityti ir sumokėti į biudžetą privalo prekių (paslaugų) pirkėjas, įsigytų prekių bei paslaugų apmokestinamosios vertės apskaičiuotą pardavimo PVM;

41.2.4. nuo 95 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais pirkėjui užsienio asmens Lietuvos teritorijoje suteiktų paslaugų, nurodytų PVM įstatymo 13 straipsnio 6 ir 9 dalyse, apmokestinamosios vertės apskaičiuotą pardavimo PVM;

41.2.5 pardavimo PVM apskaičiuotą nuo 95 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais pirkėjui užsienio asmens Lietuvos teritorijoje suteiktų paslaugų ir patiektų prekių apmokestinamosios vertės, įskaitant apmokestinamąją vertę šių prekių ir paslaugų:

41.2.5.1. atstovavimo (agento) paslaugų, nurodytų PVM įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje;

41.2.5.2. prekių vežimo tarp ES valstybių narių paslaugų, taip pat atstovavimo (agento) paslaugų, įsigyjant ar teikiant prekių vežimo tarp ES valstybių narių paslaugas, nurodytas PVM įstatymo 131 straipsnio 3 ir 7 dalyse. Kai vežimo tarp ES valstybių narių paslaugų pirkėjas yra Lietuvos PVM mokėtojas, nors prekių vežimo maršrutas ir neprasidėjo Lietuvoje, ši paslauga laikoma suteikta Lietuvoje. Atstovavimo vežimo paslaugų tarp ES valstybių narių sandoryje paslaugos, kai šių paslaugų pirkėjas yra Lietuvos PVM mokėtojas, taip yra laikomos suteiktomis Lietuvoje;

41.2.5.3. papildomų prekių vežimo tarp ES valstybių narių paslaugų, taip pat atstovavimo (agento) paslaugų, įsigyjant papildomas prekių vežimo tarp ES valstybių narių paslaugas, nurodytas PVM įstatymo 131 straipsnio 5 ir 7 dalyse. Papildomos vežimo tarp valstybių narių paslaugos laikomos bei atstovavimo šioms paslaugoms paslaugos suteiktomis Lietuvoje ir tuo atveju, kai jos faktiškai suteiktos kitoje ES valstybėje narėje, bet šių paslaugų pirkėjas yra Lietuvos PVM mokėtojas;

41.2.5.4. paslaugų, nurodytų PVM įstatymo 13 straipsnio 5 dalyje;

41.2.5.5. gamtinių dujų ir elektros, nurodytų PVM įstatymo 12 straipsnio 6 dalyje (įsigalioja nuo 2005-01-01);

41.2.6. nuo 95 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais Lietuvos teritorijoje užsienio asmens jam patiektų prekių apmokestinamosios vertės apskaičiuotą pardavimo PVM (PVM įstatymo 331 straipsnio 3 dalis – prekių įsigijimas Lietuvoje pagal trikampės prekybos sandorius, kai Lietuvos PVM mokėtojas yra galutinis pirkėjas šiame sandoryje);

41.2.7. nuo 95 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais užsienio asmens, vykdančio kitą, negu nurodyta šio straipsnio 1–4 dalyse, veiklą ir neįsiregistravusio Lietuvoje PVM mokėtoju, Lietuvos teritorijoje patiektų prekių ir suteiktų paslaugų apmokestinamosios vertės apskaičiuotą pardavimo PVM.

Šio laukelio suma gali būti teigiama arba neigiama, t. y. su minuso ženklu. Neigiama suma šiame laukelyje gali būti tada, kai pagal išrašytus kreditinius ar debetinius dokumentus sumažinta (įrašyta su minuso ženklu) per praėjusius mokestinius laikotarpius patiektų prekių ar suteiktų paslaugų, apmokestinamų taikant 18 proc. PVM tarifą, apmokestinamoji vertė yra didesnė už deklaruojamą mokestinį laikotarpį patiektų tokių prekių ir/ar suteiktų paslaugų apmokestinamąją vertę.

42. 27 laukelyje turi būti įrašomas pardavimo PVM, apskaičiuotas nuo 11 laukelyje deklaruotos PVM mokėtojo Lietuvoje atliktų gyvenamųjų namų statybos, renovacijos, apšiltinimo paslaugų, už kurias apmokama valstybės ir savivaldybių biudžetų, valstybės teikiamų lengvatinių kreditų ir valstybės specialiųjų fondų lėšomis, apmokestinamų taikant lengvatinį 9 procentų PVM tarifą, apmokestinamosios vertės.

Šio laukelio suma gali būti teigiama arba neigiama, t. y. su minuso ženklu. Neigiama suma šiame laukelyje gali būti tada, kai pagal išrašytus kreditinius ar debetinius dokumentus sumažinta (įrašyta su minuso ženklu) per praėjusius mokestinius laikotarpius patiektų prekių ar suteiktų paslaugų, apmokestinamų taikant 9 proc. PVM tarifą, apmokestinamoji vertė yra didesnė už deklaruojamą mokestinį laikotarpį patiektų tokių prekių ir/ar suteiktų paslaugų apmokestinamąją vertę.

43. 28 laukelyje turi būti įrašoma pardavimo PVM suma, apskaičiuota nuo 11 laukelyje deklaruotos Lietuvoje patiektų prekių ir /arba suteiktų paslaugų, PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais apmokestinamų taikant lengvatinį 5 procentų dydžio PVM tarifą, apmokestinamosios vertės.

Šio laukelio suma gali būti teigiama arba neigiama, t. y. su minuso ženklu. Neigiama suma šiame laukelyje gali būti tada, kai pagal išrašytus kreditinius ar debetinius dokumentus sumažinta (įrašyta su minuso ženklu) per praėjusius mokestinius laikotarpius patiektų prekių ar suteiktų paslaugų, apmokestinamų taikant 5 proc. PVM tarifą, apmokestinamoji vertė yra didesnė už deklaruojamą mokestinį laikotarpį patiektų tokių prekių ir/ar suteiktų paslaugų apmokestinamąją vertę.

44. 29 laukelyje turi būti įrašoma pirkėjo, Lietuvos PVM mokėtojo iš kitų ES valstybių narių įsigytų prekių, apskaičiuota, taikant atitinkamą PVM tarifą, pardavimo PVM suma nuo 19 laukelyje deklaruotos šių prekių apmokestinamosios vertės.

45. 30 laukelyje turi būti įrašoma atskaitoma pirkimo ir importo PVM suma:

45.1. iš PVM deklaracijos III dalies „Pirkimo ir (arba) importo PVM“ 22, 23 ir 24 laukeliuose deklaruotų PVM sumų turi būti įrašoma:

45.1.1. atskaitoma pirkimo (importo) PVM suma, tiesiogiai tenkanti PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti. Kaip nurodyta PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje, PVM mokėtojas turi teisę į PVM atskaitą įtraukti įsigytų ir/ar importuotų prekių (paslaugų) pirkimo ir/ar importo PVM, jeigu šios prekės (paslaugos) skirtos naudoti tokiai šio PVM mokėtojo veiklai:

45.1.1.1. PVM apmokestinamoms prekėms tiekti ir/ar paslaugoms teikti;

45.1.1.2. prekėms tiekti ir/ar paslaugoms teikti už šalies teritorijos ribų tuo atveju, tai toks prekių (paslaugų) tiekimas pagal PVM įstatymo nuostatas būtų apmokestinamas PVM, jeigu jis vyktų šalies teritorijoje.

45.1.2. kai vykdoma mišri veikla, be Taisyklių 45.1.1 punkte nurodytos atskaitomos PVM sumos, šiame laukelyje įrašoma:

45.1.2.1. atskaitoma mišriai veiklai vykdyti įsigytų (importuotų) prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM sumos dalis, apskaičiuota taikant 25 laukelyje nurodytą procentą.

45.1.2.2. PVM įstatymo 60 straipsnio 2 ir 3 dalyje nustatytais atvejais atskaitoma mišriai veiklai (PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai ir kitai veiklai) naudojamo ilgalaikio turto ir prekių bei paslaugų, susijusių su mišriai veiklai naudojamu ilgalaikiu materialiuoju turtu, PVM suma, apskaičiuota pagal su vietos AVMI suderintą kitokį, negu PVM įstatymo 60 straipsnio 1 dalyje nurodytą (proporcinį), pirkimo PVM sumos paskirstymo būdą.

45.2. Į šį laukelį neįtraukiamos šios PVM deklaracijos 22, 23 ir 24 laukeliuose deklaruotos, bet pagal PVM įstatymo 62 str. 2 ir 3 dalių nuostatas neatskaitomos PVM sumos:

45.2.1. pramogoms ir reprezentacijai įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo ir/ar importo PVM, jeigu apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną (pajamas) jų įsigijimo išlaidų pagal pelno (pajamų) apmokestinimą reglamentuojančius teisės aktus neleidžiama atimti iš gautų pajamų;

45.2.2. pirkimo arba importo PVM įsigyto (importuoto) lengvojo automobilio, skirto vežti ne daugiau kaip 8 žmones (neskaičiuojant vairuotojo), arba nurodytos klasės automobilio, priskiriamo visureigių kategorijai, jeigu automobilis nebus tiekiamas arba išnuomojamas, taip pat jeigu juo nebus teikiamos keleivių vežimo už atlygį arba mokymo vairuoti paslaugos. Tie patys apribojimai taikomi atskaitant nurodytų kategorijų automobilių nuomos paslaugos pirkimo PVM. Šie apribojimai netaikomi tik nurodytų kategorijų automobiliams, jeigu jie pagal transporto priemonių klasifikavimą ir kodavimą reglamentuojančius teisės aktus priskiriami specialios paskirties transporto priemonėms;

45.2.3. keleivių vežimo šios dalies 3 punkte nurodytų kategorijų automobiliais paslaugų pirkimo PVM, jeigu PVM mokėtojas nedalyvauja šios paslaugos teikimo sandoryje kaip neatsiskleidęs tarpininkas:

45.3.1. įsigytų prekių (paslaugų), jei jos bus naudojamos to PVM mokėtojo šio įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai, pirkimo (importo) PVM sumą;

45.3.2. įsigytų paslaugų, sudarančių PVM mokėtojo ilgalaikį nematerialųjį turtą, pirkimo PVM dalį, kuri atitinka iki įsiregistravimo dar neamortizuotą to turto vertės dalį, apskaičiuotą vadovaujantis pelno (pajamų) apmokestinimą reglamentuojančiais teisės aktais;

45.3.3. kito, negu nurodyto PVM įstatymo 63 straipsnio 4 dalyje, įsigyto ilgalaikio materialiojo turto pirkimo (importo) PVM dalį, atitinkančią iki įregistravimo PVM mokėtoju dar nenudėvėtą to turto vertės dalį, apskaičiuotą vadovaujantis pelno (pajamų) apmokestinimą reglamentuojančiais teisės aktais (PVM įstatymo 63 straipsnio 3 dalis);

45.3.4. įsigyto ilgalaikio materialiojo turto, nurodyto PVM įstatymo 67 straipsnyje, pirkimo (importo) PVM dalį, atitinkančią skaičių metų, įregistravimo PVM mokėtoju dieną likusių iki šio įstatymo 67 straipsnio 2 dalyje nurodytojo 10 ar 5 metų termino pabaigos (PVM įstatymo 63 straipsnio 4 dalis). Įsiregistruotas PVM mokėtoju, asmuo negali įtraukti į PVM atskaitą pirktų ir (arba) importuotų prekių ir (arba) paslaugų, sunaudotų iki įregistravimo PVM mokėtoju pasigamintam ilgalaikiam turtui (įskaitant iki įregistravimo dienos atliktą pastato (statinio) esminį pagerinimą), pirkimo (importo) PVM sumos.

45.4. Patikslinta praėjusiais mokestiniais laikotarpiais atskaityta prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM suma pagal išrašytus kreditinius ir/ar debetinius dokumentus. Ši patikslinta PVM suma įrašoma kaip teigiama, kai išrašomas kreditinis dokumentas su teigiama PVM suma, t. y. kai PVM atskaita padidinama, arba su minuso ženklu, kai išrašomas neigiamos PVM sumos kreditinis dokumentas ar debetinis dokumentas, t. y. kai PVM atskaita mažinama;

45.5. Patikslinta pagal išrašytus kreditinius ar debetinius dokumentus praėjusiais mokestiniais laikotarpiais atskaityta PVM įstatymo 96 straipsnyje nurodytais atvejais įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM suma, kurių pardavimo PVM vietoj pardavėjo apskaičiavo ir už jį sumokėjo prekių (paslaugų) pirkėjas;

45.6. PVM įstatymo 66 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais patikslinta (įrašoma su minuso ženklu) praėjusių mokestinių laikotarpių atskaityta prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM suma (o jeigu jos pasigamintos – atskaityta joms pasigaminti sunaudotų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo (importo) PVM suma), kai paaiškėja, kad jos nebebus naudojamos PVM mokėtojo PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytoje veikloje.

45.7. Patikslinta (įrašoma su minuso ženklu) atskaityta ilgalaikio turto (įskaitant pastatų (statinių) esminio pagerinimo) pirkimo (importo) PVM suma, kai paaiškėja, kad ilgalaikis turtas nebebus naudojamas PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytoje to mokėtojo veikloje. Pagal PVM įstatymo 67 straipsnio nuostatas PVM atskaita turi būti tikslinama: nekilnojamojo pagal prigimtį turto – 10 metų, kito ilgalaikio turto – 5 metus, skaičiuojant nuo to mokestinio laikotarpio, kurį atskaityta to turto pirkimo arba importo PVM ar jo dalis (pastato (statinio) esminio pagerinimo atveju – taip pasigaminto ilgalaikio materialiojo turto pirkimo PVM atskaita tikslinama 10 metų nuo to mokestinio laikotarpio, kurį buvo užbaigti turto pagerinimo darbai). Jeigu turtas buvo įsigytas arba importuotas iki asmens įregistravimo PVM mokėtoju, PVM atskaita tikslinama tiek metų, kiek metų atitinkanti pirkimo arba importo PVM suma buvo įtraukta į atskaitą. Atskaita turi būti patikslinta to mokesčio laikotarpio PVM deklaracijoje, kurį paaiškėjo, kad turtas nebebus naudojamas PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai to mokėtojo veiklai.

45.8. Atskaitoma PVM suma, PVM įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais apskaičiuota nuo per mokesčio laikotarpį sumokėto avanso už prekes arba paslaugas, kurios pagal sandorio sąlygas bus patiektos arba visos paslaugos bus suteiktos ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sandorio sudarymo dienos.

45.9. Skirtumas (su minuso ženklu, kai šis skirtumas neigiamas) tarp pirkimo PVM sumos, apskaičiuotos už šiame mokestiniame laikotarpyje įsigytas prekes (suteiktas paslaugas), už kurias praėjusiame mokestiniame laikotarpyje buvo sumokėtas avansas ir buvo atskaityta PVM suma nuo sumokėto avanso, ir atskaitytos PVM sumos nuo to praėjusiame laikotarpyje sumokėto avanso.

46. Išregistruojamas iš PVM mokėtojų arba pasibaigiantis kaip PVM mokėtojas dėl likvidavimo asmuo savo pateikiamos paskutinės PVM deklaracijos 30 laukelyje turi įrašyti:

46.1. Patikslintą (įrašoma su minuso ženklu) ankstesniais mokestiniais laikotarpiais atskaitytą prekių ir paslaugų, kurios dėl jo išregistravimo iš PVM mokėtojų ar likvidavimo nebebus panaudotos PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai, pirkimo (importo) PVM sumą.

46.2. Ilgalaikio turto (įskaitant pastatų (statinių) esminio pagerinimo), kuris dėl išregistravimo iš PVM mokėtojų ar likvidavimo nebebus panaudotas PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai, patikslintą (įrašoma su minuso ženklu) ankstesniais mokestiniais laikotarpiais atskaitytą pirkimo (importo) PVM sumą.

Šio 30 laukelio suma gali būti teigiama arba neigiama, t. y. su minuso ženklu.

47. 31 laukelyje turi būti įrašoma apskaičiuota į biudžetą mokėtina (iš biudžeto grąžintina) PVM suma, kuri apskaičiuojama taip: iš 24, 26, 27, 28 ir 29 laukeliuose įrašytų duomenų sumos atėmus 30 laukelyje nurodytą sumą. Kai 31 laukelyje įrašyta PVM suma neatitinka pagal formulę [(24+26+27+28 +29)-30] apskaičiuotos sumos, tai teisinga laikoma pagal formulę apskaičiuota PVM suma. Jeigu apskaičiuojama teigiama suma, tai 31 laukelyje nurodyta suma, kaip mokėtina į biudžetą PVM suma, turi būti sumokėta į biudžetą iki PVM deklaracijos pateikimo termino pabaigos. Jei apskaičiuojama neigiama suma, tai ši suma turi būti įrašoma su minuso ženklu ir laikoma iš biudžeto grąžintinu PVM skirtumu. PVM skirtumas PVM mokėtojui gali būti grąžinamas PVM įstatymo 91 straipsnyje nustatyta tvarka, pateikus VMI prie FM nustatytos formos prašymą.

PVM deklaracijos užpildymo pavyzdžiai pateikiami Taisyklių priede.

 

III. FR0616 FORMOS UŽPILDYMAS

 

48. FR0616 formą („Pridėtinės vertės mokesčio atidėjimo terminų pabaigos duomenys“) pildo ir kartu su atitinkamo mokestinio laikotarpio PVM deklaracija pateikia PVM mokėtojai, kuriems už iki 2004-04-30 suteiktas paslaugas ir patiektą energiją sumokama Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių biudžetų, Privatizavimo fondo ir Kelių fondo lėšomis (Kelių priežiūros ir plėtros programos), taip pat lengvatinių kreditų, skiriamų iš Bendrojo ir savivaldybių gyvenamiesiems namams ir butams statyti arba pirkti fondų, lėšomis.

49. FR0616 forma užpildoma ir pateikiama kartu su mokestinio laikotarpio, kurį suėjo atidėto PVM sumokėjimo terminas, PVM deklaracija.

50. FR0616 formos 1 laukelyje turi būti įrašomas mokesčių mokėtojo pavadinimas (jeigu mokesčių mokėtojas yra fizinis asmuo – jo vardas, pavardė).

51. 2 laukelyje turi būti įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas).

52. 3 laukelyje turi būti įrašomas mokesčių mokėtojui suteiktas PVM mokėtojo kodas (be prefikso „LT“).

53. 4 laukelyje turi būti įrašoma FR0616 formos pildymo data (metai, mėnuo, diena), kuri turi būti ne vėlesnė už FR0616 formos pateikimo AVMI datą.

54. laukelyje – „Registracijos Nr. „ turi būti įrašomas FR0616 formos registracijos numeris pagal Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88 patvirtintas Raštvedybos taisykles (Žin., 2002, Nr. 5-211) PVM mokėtojo nusistatytą dokumentų registravimo tvarką.

55. 5 laukelyje turi būti įrašomas mokestinis laikotarpis, kurį suėjo atidėto PVM sumokėjimo terminas, turintis sutapti su PVM deklaracijoje nurodytu mokestiniu laikotarpiu.

56. 6 laukelyje X ženklu turi būti pažymima, ar teikiama pirminė, ar patikslinta FR0616 forma. Patikslinta FR0616 forma gali būti teikiama savarankiškai – be PVM deklaracijos.

57. 7 stulpelio atitinkamose eilutėse turi būti įrašomi atidėto PVM sumokėjimo terminai, kurie suėjo per deklaruojamą mokesčio laikotarpį (tai turi būti penkta darbo diena po apmokėjimo už šias paslaugas ar energiją dienos).

58. 8 stulpelio „Atidėto PVM suma“ eilutėse greta 7 stulpelyje nurodytų atidėtų PVM mokėjimo termino pabaigos datų, turi būti įrašomos atitinkamos atidėto PVM sumos, kurios turi būti sumokėtos ne vėliau kaip atitinkamame 7 stulpelyje nurodytas terminas. Jeigu PVM sumos sumokamos vėliau – skaičiuojami delspinigiai. Šios 8 stulpelyje nurodytos sumos į PVM deklaraciją papildomai neįtraukiamos.

59. Pagal PVM įstatymo 89 straipsnio nuostatas PVM mokėtojas turi mokėti į biudžetą PVM deklaracijoje apskaičiuotą mokėtiną PVM sumą, t. y. pardavimo PVM ir atskaitomos pirkimo (sumokėtos importo) PVM sumos skirtumą. Todėl ir tuo atveju, kai buvo nustatytas kitoks PVM sumokėjimo į biudžetą terminas, mokėtojas, suėjus terminui, turėjo sumokėti į biudžetą ne visą pardavimo PVM sumą, sumokėtą Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių biudžetų, Privatizavimo fondo ir Kelių fondo lėšomis (Kelių priežiūros ir plėtros programos), taip pat lengvatinių kreditų, skiriamų iš Bendrojo ir savivaldybių gyvenamiesiems namams ir butams statyti arba pirkti fondų, lėšomis, o tik apskaičiuotą atidėtą mokėtiną PVM sumą (iš pardavimo PVM sumos atėmus atskaitomą PVM sumą).

60. 9 laukelyje turi būti įrašoma visų 8 stulpelio duomenų suma.

61. Pasikeitus praėjusio mokestinio laikotarpio duomenims (dėl klaidų ar kitų aplinkybių) turi būti pateikta patikslinta to mokesčio laikotarpio FR0616 forma, kurioje įrašomi visi to mokestinio laikotarpio duomenys (ne tik patikslinamieji).

FR0616 forma laikoma nepateikta, jeigu neužpildytas bent vienas 2, 3 arba 5 laukelis.

 

IV. FR0617 FORMOS UŽPILDYMAS

 

62. Šios formos 1 laukelyje turi būti įrašomas pilnas Lietuvos Respublikos apmokestinamojo asmens, pirkusio žemės ūkio produkciją ir/ar paslaugas, pavadinimas.

63. 2 laukelyje turi būti įrašomas žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų pirkėjui (toliau – apmokestinamasis asmuo) suteiktas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas). Jei šis laukelis neužpildytas, laikoma, kad FR0617 forma nepateikta.

64. 3 laukelyje turi būti įrašomas Lietuvos Respublikos apmokestinamojo asmens, pirkusio žemės ūkio produkciją ir/ar paslaugas, PVM mokėtojo kodas, jei šis asmuo yra įsiregistravęs PVM mokėtoju.

65. 4 laukelyje turi būti įrašoma formos pildymo data, o langelyje „Registracijos Nr.“ turi būti įrašomas ataskaitos registravimo numeris pagal apmokestinamojo asmens nusistatytą dokumentų registravimo tvarką. Šią tvarką apmokestinamasis asmuo turi nusistatyti remdamasis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88 patvirtintomis Raštvedybos taisyklėmis (Žin., 2002, Nr. 5-211).

66. 5 laukelio langelis „Pirminė“ turi būti pildomas (pažymimas „X“ ženklu) tik tuo atveju, kai pateikiama pirminė FR0617 forma, langelis „Patikslinta visa“ turi būti pildomas (pažymimas „X“ ženklu) tik tuo atveju, kai pateikiama patikslinta visa FR0617 forma, langelis „Patikslintos kai kurios eilutės“ turi būti pildomas (pažymimas „X“ ženklu) tik tuo atveju, jeigu tikslinamos kai kurios FR0617 formos eilutės.

67. 6 laukelyje turi būti nurodomas laikotarpis, kurio ataskaita pateikiama (nurodoma kalendorinio mėnesio pirma ir paskutinė diena, pvz., 2004-06-01 iki 2004-06-30). Jei šis laukelis neužpildytas, laikoma, kad forma FR0617 nepateikta.

68. 7 laukelyje turi būti įrašomas pridedamų papildomų lapų skaičius. Kai teikiama forma, kurios 5 laukelio užpildytas langelis „Patikslintos kai kurios eilutės“, tai 7 laukelyje įrašomas papildomų lapų, kuriuose tikslinamos kai kurios eilutės, skaičius.

69. 8 laukelyje turi būti įrašomas užpildytų eilučių skaičius. Kai teikiama forma, kurios 5 laukelio užpildytas langelis „Patikslintos kai kurios eilutės“, tai 8 laukelyje turi būti įrašomas patikslintų eilučių skaičius.

70. 9 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinį laikotarpį visos supirktos iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, žemės ūkio produkcijos (paslaugų) bendra vertė (litais). Ši vertė nustatoma susumavus FR0617P formos 16 stulpelio duomenis (įskaitant ir papildomuose lapuose įrašytus duomenis). Kai teikiama FR0617 forma, kurios 5 laukelio užpildytas langelis „Patikslintos kai kurios eilutės“, 9 laukelyje turi būti įrašoma bendra visos per mokestinį laikotarpį supirktos žemės ūkio produkcijos (paslaugų) vertė (litais), įskaitant papildomuose lapuose patikslintus duomenis. Šiame laukelyje sumos turi būti įrašomos suapvalintos iki lito (49 centai ir mažiau – atmetami, 50 centų ir daugiau – laikomi litu).

71. 10 laukelyje turi būti įrašoma apmokestinamojo asmens per mokestinį laikotarpį ūkininkui apskaičiuota bendra kompensacinio priedo suma (litais). Ši suma nustatoma susumavus FR0617P formos 17 stulpelio duomenis (įskaitant papildomuose lapuose įrašytus duomenis). Kai teikiama FR0617 forma, kurios 5 laukelio užpildytas langelis „Patikslintos kai kurios eilutės“, 10 laukelyje turi būti įrašoma bendra per mokestinį laikotarpį apskaičiuota kompensacinio priedo suma (litais). Šiame laukelyje sumos turi būti įrašomos suapvalintos iki lito (49 centai ir mažiau – atmetami, 50 centų ir daugiau – laikomi litu).

72. Ataskaitos papildomame lape pateikta lentelė turi būti pildoma taip:

72.1. lentelės 11 stulpelio „Tikslinimas“ eilutė turi būti pildoma (įrašant skaičių 1, 2 ar 3) tik tuo atveju, jei 5 laukelio yra užpildytas langelis „Patikslintos kai kurios eilutės“. Jei įrašoma nauja eilutė, tai 11 stulpelio eilutėje rašoma 1, jei eilutė tikslinama – įrašoma 2, jei eilutė pašalinama (išbraukiama), įrašoma – 3 (šiuo atveju užpildomas tik išbraukiamos eilutės numeris, t. y. užpildomas 12 stulpelis);

72.2. 12 stulpelyje turi būti įrašomas eilutės numeris. Mokesčių mokėtojo to paties laikotarpio ataskaitoje visi eilučių numeriai, tiek viename lape, tiek ir skirtinguose lapuose, turi būti skirtingi. Kai į ataskaitą, kurioje užpildytas langelis „Patikslintos kai kurios eilutės“, įrašoma nauja eilutė su tikslinimo požymiu „1“, tai naujai eilutei turi būti suteikiamas numeris, einantis po eilutės numerio, kuris buvo suteiktas tikslinamoje ataskaitoje;

72.3. 13–14 stulpeliuose turi būti įrašomi ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema (toliau – Ūkininkai), duomenys:

72.3.1. 13 stulpelyje – Ūkininko vardas ir pavardė (pvz., JONAS PETRAITIS);

72.3.2. 14 stulpelyje – ūkininko, įregistruoto Ūkininkų, kuriems taikoma PVM kompensacinio PVM tarifo schema, registre, kodas, susidedantis iš 13 ženklų;

72.4. 15–16 stulpeliuose turi būti įrašomi duomenys apie apmokestinamojo asmens nupirktą žemės ūkio produkciją ir/ar paslaugas iš ūkininkų:

72.4.1. 15 stulpelyje turi būti įrašomas nupirktos žemės ūkio produkcijos (paslaugų) kodas. Šie kodai nurodyti Supirktos žemės ūkio produkcijos (paslaugų) mato vienetų kodų žinyne (pateiktas FR0617P formos apačioje). Kodas 7 įrašomas tik tuo atveju, kai pirktai žemės ūkio produkcijai negalima suteikti nuo 1 iki 6 kodo, pvz., apmokestinamasis asmuo iš ūkininko pirko medų, koduotiną 7 kodu, tada 15 stulpelyje turi būti įrašoma 7.

Kai apmokestinamasis asmuo iš ūkininko superka kelių rūšių produkciją, t. y. produkciją, turinčią skirtingus kodus, tai kiekvienas kodas turi būti rašomas atskiroje eilutėje, pvz., ūkio subjektas iš ūkininko pirko pieną, gyvulius ir grūdus. Šiuo atveju 15 stulpelio pirmoje eilutėje turi būti rašoma 5, antroje 2, trečioje 3 (FR0617 formoje negali būti dviejų eilučių, kuriose įrašytas tas pats ūkininkas ir tas pats nupirktos žemės ūkio produkcijos (paslaugų) kodas);

72.4.2. 16 stulpelyje turi būti įrašoma žemės ūkio produkcijos ar paslaugų supirkimo dokumente nurodytos žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų vertė (litais ir centais). Vertė nurodoma be 6 proc. kompensacinio PVM priedo (pvz., apmokestinamasis asmuo iš ūkininko pirko 450 kg pieno po 0,33 Lt už kilogramą ir pieno supirkimo kvite nurodė, kad pieno pardavėjui be PVM turi būti sumokėta 148,50 Lt ir 8,91 Lt kompensacinio priedo suma. Šiuo atveju 16 stulpelyje turi būti įrašyta – 148,50);

72.4.3. 17 stulpelyje turi būti įrašoma žemės ūkio produkcijos ar paslaugų supirkimo dokumente apskaičiuota kompensacinio priedo suma (litais ir centais). Pagal 72.4.2 punkte pateiktą pavyzdį, 17 stulpelyje turi būti įrašyta 8,91.

 

V. PVM APYSKAITOS UŽPILDYMAS

 

I. ASMENS DUOMENŲ ĮRAŠYMAS

 

73. PVM apyskaitos 1 laukelyje turi būti įrašoma:

73.1. kai PVM apyskaitą pateikia juridinis asmuo – juridinio asmens pavadinimas;

73.2. kai PVM apyskaitą pateikia fizinis asmuo – jo vardas ir pavardė.

74. 2 laukelyje turi būti įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas).

75. 3 laukelyje turi būti įrašomas PVM apyskaitą pateikusio asmens buveinės adresas.

76. 4 laukelyje turi būti įrašomas PVM apyskaitą pateikusio asmens elektroninio pašto adresas (jeigu turi) arba telefonas pasiteirauti.

77. 5 laukelyje turi būti įrašoma PVM apyskaitos pildymo data, kuri turi būti ne vėlesnė už PVM apyskaitos pateikimo AVMI skyriui dieną.

78. laukelyje „Registracijos Nr. „ turi būti įrašomas PVM apyskaitos registracijos numeris pagal Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88 patvirtintas Raštvedybos taisykles (Žin., 2002, Nr. 5-211) asmens nusistatytą dokumentų registravimo tvarką;

79. 6 laukelyje turi būti nurodomas mokestinis laikotarpis, kurio PVM apyskaita teikiama:

79.1. kai pateikiama PVM apyskaita, kurioje deklaruojama Lietuvoje patiektų prekių ir suteiktų paslaugų bei įsigytų iš kitų valstybių narių prekių (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes) apskaičiuota PVM suma, tai šiame laukelyje turi būti nurodoma to kalendorinio mėnesio, kurio PVM apyskaita pateikiama, pirma ir paskutinė diena. Šioje PVM apyskaitoje nedeklaruojama ir neįtraukiama nuo per mokestinį laikotarpį įsigytų naujų transporto priemonių ir/ar akcizais apmokestinamų prekių apskaičiuota PVM suma. Šie įsigijimai deklaruojami atskiroje PVM apyskaitoje. PVM apyskaita turi būti pateikta iki kito mėnesio 25 dienos ir iki šios datos mokėtinas PVM turi būti sumokėtas į biudžetą. Pvz., 2004 metų birželio mėnesio PVM apyskaitos šiame laukelyje turi būti nurodoma: nuo 2004-06-01 iki 2004-06-30.

79.2. kai pateikiama PVM apyskaita, kurioje deklaruojama iš kitų ES valstybių narių įsigytų naujų transporto priemonių ar akcizais apmokestinamų prekių apskaičiuota PVM suma, tai šiame laukelyje turi būti nurodoma konkrečių transporto priemonių ar akcizais apmokestinamų prekių atgabenimo į Lietuvą data.

Pagal PVM įstatymo 92 straipsnio 7 dalies nuostatas per 5 darbo dienas nuo šių prekių atgabenimo į Lietuvą turi būti pateikta PVM apyskaita ir sumokėtas mokėtinas PVM. Todėl jei per 5 dienas asmens iš kitų ES valstybių narių įsigytos naujos transporto priemones ar akcizais apmokestinamos prekės atgabenamos į Lietuvą ne tą pačią dieną, tai turi būti pildoma ir pateikiama kiekvienos dienos atskira PVM apyskaita, šiame laukelyje nurodant šių prekių atgabenimo į Lietuvą dieną. Pvz., kai nauja transporto priemonė atgabenta į Lietuvą 2004 m. liepos 5 d., tai šiame laukelyje turi būti rašoma nuo 2004-07-05 iki 2004-07-05.

80. 7 laukelyje langelis „Patikslinta“ turi būti pažymimas „X“ ženklu, jeigu pateikiama patikslinta jau pateikta mokestinio laikotarpio PVM apyskaita. Pateikiant pirminę PVM apyskaitą, „X“ ženklu turi būti pažymimas šio laukelio langelis „Pirminė“. Patikslintoje PVM apyskaitoje turi būti pateikiami visi (t. y. ne vien tik tikslinamieji) PVM apyskaitoje nurodytini duomenys.

Kai pateikiama patikslinta FR0608 formos PVM apyskaita, kuria tikslinami FR0340 formos duomenys, šios formos laukelius atitinkantys FR0608 formos laukeliai nustatomi pagal šiuo įsakymu patvirtintą FR0027, FR0355 ir FR0340 formų duomenų atitikimo lentelę.

Būtinai turi būti užpildyti PVM apyskaitos 2 ir 6 laukeliai. Jeigu bent vienas iš šių laukelių nėra užpildytas, laikoma, kad PVM apyskaita nebuvo pateikta.

 

II. PVM APYSKAITOS I DALIES „PVM APMOKESTINAMŲ PREKIŲ (PASLAUGŲ) TIEKIMAI LIETUVOJE“ UŽPILDYMAS

 

81. Šią PVM apyskaitos dalį turi pildyti:

81.1. asmenys, privalėję įsiregistruoti PVM mokėtojais, kurie per mokestinį laikotarpį patiekė PVM apmokestinamų prekių (paslaugų), kai bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes (paslaugas) suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) buvo didesnė kaip 100000 Lt. Skaičiuojant nurodytą 100000 Lt sumą neatsižvelgiama į:

81.1.1. atlygį už prekių tiekimą ir (arba) paslaugų teikimą, kuriam naudojamų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM pagal PVM įstatymo 62 straipsnio 1 dalies nuostatas negalėtų būti atskaitomas, jeigu apmokestinamasis asmuo būtų PVM mokėtojas;

81.1.2. atlygį už ilgalaikio turto, naudoto apmokestinamojo asmens ekonominėje veikloje, tiekimą;

81.1.3. gautus avansus;

81.1.4. atlygį už nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų tiekimą ir PVM įstatymo 28 straipsnyje nurodytų finansinių paslaugų teikimą tuo atveju, kai šie sandoriai yra atsitiktinio pobūdžio ir apmokestinamasis asmuo įprastai nesiverčia tokios rūšies veikla.

81.2. apmokestinamieji asmenys, kurie turėjo pateikti prašymą įregistruoti juos PVM mokėtojais pagal PVM įstatymo 71-1 straipsnio nuostatas (dėl įsigijimų iš kitų ES valstybių), tačiau to nepadarė, šioje PVM apyskaitos dalyje turi deklaruoti savo patiektų prekių (suteiktų paslaugų) apskaičiuotą pardavimo PVM sumą.

82. 8 laukelyje turi būti nurodoma apmokestinamų taikant 18 proc. PVM tarifą patiektų prekių ir/ar suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė. Už 81.1 punkte nurodytas patiektas prekes ir suteiktas paslaugas, atlygis už kurias per paskutinius 12 mėnesių sudarė 100000 Lt, PVM neskaičiuojamas.

83. 9 laukelyje turi būti įrašoma PVM įstatymo 19 straipsnio 4 dalyje nurodytų apmokestinamų taikant lengvatinį 9 procentų PVM tarifą atliktų gyvenamųjų namų statybos, renovacijos, apšiltinimo paslaugų, apmokamų valstybės ir savivaldybių biudžetų, valstybės teikiamų lengvatinių kreditų ir valstybės specialiųjų fondų lėšomis, apmokestinamoji vertė. Už 81.1 punkte nurodytas patiektas prekes ir suteiktas paslaugas, atlygis už kurias per paskutinius 12 mėnesių sudarė 100000 Lt, PVM neskaičiuojamas.

84. 10 laukelyje turi būti nurodoma PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais apmokestinamų taikant 5 proc. PVM tarifą patiektų prekių ir/ar suteiktų paslaugų, apmokestinamoji vertė. Už 81.1 punkte nurodytas patiektas prekes ir suteiktas paslaugas, atlygis už kurias per paskutinius 12 mėnesių sudarė 100000 Lt, PVM neskaičiuojamas.

85. 11 laukelyje turi būti nurodoma visa per mokestinį laikotarpį patiektų prekių ir/ar suteiktų paslaugų, apmokestinamų PVM, apmokestinamoji vertė, kuri apskaičiuojama susumavus 8, 9 ir 10 laukeliuose įrašytas sumas.

86. 12 laukelyje turi būti nurodoma PVM suma, apskaičiuota nuo patiektų prekių ir/ar suteiktų paslaugų, kurios apmokestinamos taikant standartinį 18 proc. PVM tarifą, apmokestinamosios vertės. PVM suma apskaičiuojama pagal PVM apyskaitoje nurodytą formulę, t. y. [(8 laukelio suma x 18 proc.)/ (100 proc. + 18 proc.)].

87. 13 laukelyje turi būti nurodoma PVM suma, apskaičiuota nuo prekių (paslaugų), kurios apmokestinamos taikant 9 proc. PVM tarifą. PVM suma apskaičiuojama pagal PVM apyskaitoje nurodytą formulę, t. y. [(9 laukelio suma x 9 proc.)/(100 proc. + 9 proc.)].

88. 14 laukelyje turi būti nurodoma PVM suma, apskaičiuota nuo prekių (paslaugų), kurios apmokestinamos taikant 5 proc. PVM tarifą. PVM suma apskaičiuojama pagal PVM apyskaitoje nurodytą formulę, t. y. [(10 laukelio suma x 5 proc.)/ (100 proc. + 5 proc.)].

89. 15 laukelyje turi būti nurodoma visa apskaičiuota per mokestinį laikotarpį patiektų prekių (suteiktų paslaugų), apmokestinamų PVM, PVM suma (apskaičiuojama susumavus 12, 13 ir 14 laukeliuose įrašytas PVM sumas).

 

III. PVM APYSKAITOS II DALIES „IŠ UŽSIENIO ASMENŲ, NEĮREGISTRUOTŲ LIETUVOJE PVM MOKĖTOJAIS, ĮSIGYTŲ PREKIŲ (PASLAUGŲ) PARDAVIMO PVM“ UŽPILDYMAS

 

90. Šios PVM apyskaitos dalies 16 laukelyje bet kurie juridiniai apmokestinamieji ir neapmokestinamieji asmenys, neįsiregistravę Lietuvoje PVM mokėtojais, turi įrašyti apskaičiuotą PVM sumą nuo iš kitos ES valstybės narės įsigytų ir į Lietuvą atgabentų naujų transporto priemonių apmokestinamosios vertės (išskyrus patį PVM), taikant 18 proc. PVM tarifą. Įvežtų naujų transporto priemonių apmokestinamoji vertė apskaičiuojama PVM įstatymo 15 straipsnio 13 dalyje nustatyta tvarka.

91. 17 laukelyje bet kurie juridiniai apmokestinamieji ir neapmokestinamieji asmenys, neįsiregistravę PVM mokėtojais, turi įrašyti apskaičiuotą PVM sumą nuo iš kitos ES valstybės narės įsigytų ir į Lietuvą atgabentų akcizais apmokestinamų prekių apmokestinamosios vertės, taikant 18 proc. dydžio PVM tarifą. Įvežtų akcizais apmokestinamų prekių apmokestinamoji vertė apskaičiuojama PVM įstatymo 15 straipsnio 13 dalyje nustatyta tvarka.

92. 18 laukelyje turi būti įrašoma PVM suma, apskaičiuota taikant PVM įstatymo 19 straipsnyje nustatytus PVM tarifus, nuo už šalies teritorijoje iš kitos ES valstybės narės įsigytų ir į Lietuvą atgabentų prekių (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes) vertės, (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino ES valstybėje narėje iš kurios prekės atgabentos) kalendoriniais metais viršijusios 35000 Lt.

Šią 18 laukelyje PVM sumą apskaičiuoja PVM įstatymo 71-1 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti PVM mokėtojais neįsiregistravę asmenys:

92.1. ūkininkai, įsigiję prekes savo ekonominei veiklai, kuriai buvo taikoma PVM įstatymo XII skyriaus I skirsnyje numatyta kompensacinio PVM tarifo schema;

92.2. apmokestinamieji asmenys, vykdantys tik veiklą, kuriai skirtų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM pagal PVM įstatymą negali būti atskaitomas;

92.3. juridiniai asmenys, kurie nėra apmokestinamieji asmenys.

93. Jeigu iš kitų ES valstybių narių įsigytų prekių vertė viršijo PVM įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą ribą (35000 Lt), už įsigytas prekes, kurių vertė neviršijo nurodytos 35 000 litų sumos, PVM neskaičiuojamas, tačiau tuo atveju, kai nurodytoji vertė viršijama, PVM privalo būti apskaičiuojamas nuo visų įsigytų prekių, dėl kurių įsigijimo ši riba buvo viršyta.

94. 19 laukelyje Lietuvos apmokestinamieji asmenys, įskaitant fizinius asmenis, vykdančius ekonominę veiklą, turi įrašyti PVM sumą, apskaičiuotą nuo PVM įstatymo 95 straipsnio 2 ir 5 dalyse nustatytais atvejais iš užsienio asmenų, neįsiregistravusių Lietuvoje PVM mokėtojais, Lietuvos teritorijoje įsigytų prekių ir/ar paslaugų apmokestinamosios vertės.

PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad paslaugų pirkėjas, jeigu jis yra Lietuvos apmokestinamasis asmuo, privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM nuo jam užsienio asmens Lietuvos teritorijoje teikiamų paslaugų, nurodytų PVM įstatymo 13 straipsnio 6 ir 9 dalyse vertės (pvz., konsultacinių, teisinių, audito, reklamos, rinkos tyrimo ir kt.);

PVM įstatymo 95 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad jeigu užsienio asmuo Lietuvos teritorijoje vykdo 95 straipsnio 2–4 dalyse nenurodytą veiklą ir nėra įsiregistravęs PVM mokėtoju, jo tiekiamų prekių ir (arba) teikiamų paslaugų pirkėjas, jeigu jis yra apmokestinamasis asmuo, nuo šių užsienio asmens tiekiamų prekių ir (arba) teikiamų paslaugų vertės privalo PVM įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuoti ir sumokėti pardavimo PVM.

95. 20 laukelyje turi būti įrašoma visa 16, 17, 18 ir 19 laukeliuose įrašyta PVM suma. Kai PVM apyskaitą pateikia asmenys, įsigiję naujas transporto priemones ir/ar akcizais apmokestinamas prekes, tai šio laukelio suma turi būti lygi 16 laukelio arba 16 ir 17 laukelių sumai. Kai pateikiama patiektų prekių ir/ar suteiktų paslaugų bei įsigytų kitų, nei įsigytų naujų transporto priemonių ir/ar akcizais apmokestinamų prekių, prekių (paslaugų) apskaičiuoto pardavimo PVM sumų PVM apyskaita, tai šio laukelio suma turi būti lygi 18 ir 19 laukelio sumai.

 

IV. PVM APYSKAITOS III DALIES „MOKĖTINA Į BIUDŽETĄ PVM SUMA“ UŽPILDYMAS

 

96. Šios PVM apyskaitos III dalies 21 laukelyje turi būti įrašoma bendra į biudžetą mokėtina PVM suma, kuri apskaičiuojama sudėjus 15 ir 20 laukeliuose įrašytus duomenis.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

97. Už PVM deklaracijos ir kitų formų nepateikimą, pavėluotą pateikimą ar neteisingą duomenų į jas įrašymą asmuo atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________


 

Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų,

su šiuo mokesčiu susijusių, formų užpildymo

taisyklių priedas

 

(I. Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0600 formos užpildymo pavyzdžiai)

 

1. Pavyzdys (PVM mokėtojas vykdo prekybą ir kitą ekonominę veiklą Lietuvoje)

Įmonė A, PVM mokėtoja, vykdo mišrią veiklą. Tarkime 2004 metais taikomas (apskaičiuotas pagal 2003 metų faktinius rodiklius) įmonės A mišriai veiklai įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM atskaitos procentas yra 70 proc.

Įmonė A 2004 m. liepos mėnesį vykdė tokią ekonominę veiklą:

1.1. patiekė kitiems Lietuvos ūkio subjektams prekių, kurios apmokestinamos taikant 18 proc. PVM tarifą, už 200000 Lt (be PVM), PVM suma kurių sudarė 36000 Lt (200000 x 18 proc.);

Be to, įmonė A už 2004 m. liepos mėnesį patiektas pirkėjui prekes, nurodytas šiame punkte (už kurias apskaičiuotas pardavimo PVM), ankstesniame mokestiniame laikotarpyje buvo gavusi iš pirkėjo avansą – 50000 Lt ir nuo jo įmonė A buvo apskaičiavusi ir deklaravusi 7625 Lt PVM. Avanso vertė be PVM 42375 Lt (50000 – 7625 Lt); skirtumas tarp patiektų prekių apmokestinamosios vertės ir avanso (be PVM) sudaro 157625 Lt (200000 – 42375), PVM suma nuo šio skirtumo sudaro 28373 Lt (157625 x 0,18 proc.);

 

Įrašai 2004 m. liepos mėn. PVM deklaracijoje:

11 laukelis – 157625 Lt;

26 laukelis – 28375 Lt;

 

1.2. suteikė viešbučio tipo apgyvendinimo paslaugų, kurios apmokestinamos taikant 5 proc. PVM tarifą) už 90000 Lt (be PVM), PVM suma kurių sudarė 4500 Lt (90000 x 5 proc.);

 

Įrašai 2004 m. liepos mėn. PVM deklaracijoje:

11 laukelis – 90000 Lt;

28 laukelis – 4500 Lt;

 

1.3. išrašė prekių pirkėjui kreditinę PVM sąskaitą faktūrą suteiktai 10 proc. prekybinei nuolaidai nuo ankstesniame mokestiniame laikotarpyje patiektų prekių (apmokestinamų taikant 18 proc. PVM tarifą) vertės (60000 Lt). Kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta prekybinės nuolaidos suma (- 6000 Lt) ir PVM suma (- 1080 Lt);

 

Įrašai 2004 m. liepos mėn. PVM deklaracijoje:

11 laukelis – -6000 Lt;

26 laukelis – -1080 Lt;

 

1.4. gavo 60000 Lt PVM neapmokestinamų nuomos pajamų už nekilnojamojo pagal prigimtį daikto (pastato) nuomą;

 

Įrašai 2004 m. liepos mėn. PVM deklaracijoje:

12 laukelis – 60000 Lt;

 

1.5. atliko (pabaigė) mišriai veiklai naudojamo pastato esminį pagerinimą už 400000 Lt ir apskaičiavo nuo šios sumos 72000 Lt pardavimo PVM;

 

Įrašai 2004 m. liepos mėn. PVM deklaracijoje:

14 laukelis – 400000 Lt;

26 laukelis – 72000 Lt;

22 laukelis – 72000 Lt;

30 laukelis – 50400 Lt (kadangi turtas naudojamas mišriai veiklai, į PVM atskaitą įtraukiama 70 proc. apskaičiuoto turto pardavimo (pirkimo) PVM 72000 x 70 proc.);

 

1.6. importavo iš Rusijos mišriai veiklai naudojamą ilgalaikį turtą už 150000 Lt, kurio importo PVM sumos – 27000 Lt sumokėjimas buvo perimtas į teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą (pagal vietos mokesčių administratoriaus išduotą pažymą);

 

Įrašai 2004 m. liepos mėn. PVM deklaracijoje:

24 laukelis – 27000 Lt;

30 laukelis – 18900 Lt (kadangi turtas naudojamas mišriai veiklai, į PVM atskaitą traukiama 70 proc. apskaičiuoto turto pardavimo (pirkimo) PVM 27000 x 70 proc.).

 

1.7. importavo iš Kinijos prekių, skirtų pardavimui su PVM, už 80000 Lt, kurių importo PVM suma – 14400 Lt buvo sumokėta į muitinės sąskaitą;

 

Įrašai 2004 m. liepos mėn. PVM deklaracijoje:

23 laukelis – 14400 Lt;

30 laukelis – 14400 Lt (kadangi prekės skirtos pardavimui su PVM, tai visa sumokėta šių prekių importo PVM suma gali būti atskaitoma);

 

1.8. įsigijo prekių, skirtų pardavimui su PVM, iš Lietuvos ūkio subjekto už 60000 Lt, kurių pardavimo PVM – 10800 Lt turi išskaityti ir sumokėti pirkėjas (pardavėjas yra įtrauktas į VMI prie FM skelbiamą sąrašą įmonių, kurių pardavimo PVM išskaito ir sumoka į biudžetą pirkėjas);

 

Įrašai 2004 m. liepos mėn. PVM deklaracijoje:

26 laukelis – 10800 Lt;

22 laukelis – 10800 Lt;

30 laukelis – 10800 Lt (kadangi prekės skirtos pardavimui su PVM, tai visa sumokėta šių prekių pirkimo PVM suma gali būti atskaitoma);

 

1.9. įsigijo iš Danijos apmokestinamojo asmens, neįsiregistravusio Lietuvoje PVM mokėtoju, konsultavimo paslaugų už 130000 Lt, nuo kurių apskaičiuotą PVM sumą – 23400 Lt turi sumokėti paslaugų pirkėjas;

 

Įrašai 2004 m. liepos mėn. PVM deklaracijoje:

26 laukelis – 23400 Lt;

22 laukelis – 23400 Lt;

30 laukelis – 16380 Lt (kadangi paslaugos gautos mišrią veiklą vykdančios įmonės reikmėms, tai gali būti atskaitoma tik 70 proc. apskaičiuotos šių paslaugų pardavimo (pirkimo) PVM sumos, t. y. 23400 x 70 proc.);

 

1.10. įsigijo prekių, skirtų pardavimui su PVM, iš kitų PVM mokėtojų už 100000 Lt, kurių pirkimo PVM sudarė 18000 Lt;

 

Įrašai 2004 m. liepos mėn. PVM deklaracijoje:

22 laukelis – 18000 Lt;

30 laukelis – 18000 Lt (kadangi prekės skirtos pardavimui su PVM, tai visa sumokėta šių prekių pirkimo PVM suma gali būti atskaitoma).

 

1.11. įsigijo įmonės reikmėms skirtų paslaugų ir prekių už 120000 Lt, kurių pirkimo PVM suma sudarė 21600 Lt;

 

Įrašai 2004 m. liepos mėn. PVM deklaracijoje:

22 laukelis – 21600 Lt;

30 laukelis – 15120 Lt (kadangi paslaugos gautos mišrią veiklą vykdančios įmonės reikmėms, tai gali būti atskaitoma tik 70 proc. apskaičiuotos šių paslaugų pardavimo (pirkimo) PVM sumos, t. y. 21600 x 70 proc.).

 

1.12. įmonė A grąžino pardavėjui dalį ankstesniame mokestiname laikotarpyje gautų prekių (kurių pirkimo PVM buvo įtraukusi į PVM atskaitą) ir išrašė pardavėjui debetinę PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nuo nurodytos grąžintų prekių vertės – 25000 Lt apskaičiavo ir išskyrė 4500 Lt PVM.

 

Įrašai 2004 m. liepos mėn. PVM deklaracijoje:

30 laukelis – – 4500 Lt;

 

1.13. nurašė kaip nepilnai susidėvėjusius, bet netinkamus naudoti baldus, kuriuos buvo įsigijusi 2001 m. liepos mėn. už 75000 Lt ir kurių pirkimo PVM – 13500 Lt buvo įtraukusi į PVM atskaitą. (Kadangi baldų pirkimo PVM atskaita turi būti tikslinama 5 metus, tai paaiškėjus, kad po 3 metų naudojimo baldai nebebus naudojami įmonės A PVM apmokestinamoje veikloje, patikslinama (atstatoma) jų pirkimo PVM atskaita, tenkanti 2 metams, ir ši patikslinta PVM atskaitos suma sudaro 5400 Lt (13500Lt /5 metų x 2 metų).

 

Įrašai 2004 m. liepos mėn. PVM deklaracijoje:

30 laukelis – – 5400 Lt;

 

Šias ūkines operacijas įmonė A 2004 m. liepos mėn. PVM deklaracijoje atvaizduos taip:

 

I. Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sandoriai                     III. Pirkimo ir (arba) importo PVM

Lietuvoje

Laukelio Nr. ir pavadinimas

 

Pavyzdžio

sąlygoje

nurodyti

punktai

Apmokestinamoji

vertė (Lt)

Laukelio Nr. ir pavadinimas

Pavyzdžio

sąlygoje

nurodyti

punktai

 

PVM suma

(Lt)

11 PVM apmokestinami tiekimai (18, 9 ir 5 proc.)

1.1

1.2

1.3

 

157625

90000

-6000

iš viso 241625

22 Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM

1.5

1.8

1.9

1.10

1.11

72000

10800

23400

18000

21600

iš viso 145800

12 PVM neapmokestinami tiekimai

1.4

60000

23 sumokėtas importo PVM

1.7

14400

13 Suvartojimas privatiems poreikiams

 

 

 

24 Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja VMI

1.6

27000

14 Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas

1.5

400000

IV. PVM atskaitos dalis (procentais)

 

25 Kalendorinių metų proporcinis PVM atskaitos procentas _70

15 Tiekimų, kuriems taikoma speciali apmokestinimo schema, marža

 

 

 

II. Kiti prekių tiekimo (įsigijimo) ir paslaugų teikimo         V. Pardavimo PVM, PVM atskaita, sandoriai     mokėtinas (grąžintinas) PVM

16 Patiektos ir už ES ribų išgabentos prekės (eksportas –0 proc.)

 

 

 

 

26 18 proc. pardavimo PVM

1.1

1.3

1.5

1.8

1.9

 

 

28375

-1080

72000

10800

23400

iš viso 133495

17 ES valstybių narių PVM mokėtojams patiektos ir iš Lietuvos išgabentos prekės (PVM – 0 proc.)

 

 

27 9 proc. pardavimo PVM

 

 

18 Kitos patiektos prekės ir suteiktos paslaugos, apmokestinamos pagal
0 proc.

 

 

28 5 proc. pardavimo PVM

1.2

4500

19 Iš ES valstybių narių įsigytos prekės, kurių įsigijimo vieta laikoma Lietuva

 

 

 

29 Pirkėjo apskaičiuota iš kitų ES valstybių narių įsigytų prekių pardavimo PVM

 

 

20 Iš ES valstybių narių įsigytos prekės, kurios iš karto patiektos kitos ES valstybės narės PVM mokėtojui (trikampė prekyba)

 

 

30 Atskaitomas pirkimo ir importo PVM

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

 

50400

18900

14400

10800

16380

18000

15120

-4500

-5400

iš viso 134100

21 Už Lietuvos ribų patiektos prekės ir suteiktos paslaugos, kurių pirkimo (importo) PVM atskaitomas

 

 

31 Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš biudžeto (-) PVM (24+26+27+28-29-30)

27000+

133495+

4500-

134100

iš viso 30895

 

2004 m. liepos mėn. PVM deklaracijos FR0600 formos užpildymas

 

PVM mokėtojo A 2004 m. liepos mėnesio PVM deklaracijos 31 laukelyje apskaičiuota mokėtina į biudžetą PVM suma sudaro 30895 Lt.

 

2. Pavyzdys (Tiekimai į ES valstybes nares bei už ES ribų)

Lietuvos įmonė A, PVM mokėtoja, vykdanti tik PVM apmokestinamąją veiklą, 2004 m. birželio mėnesį vykdė tokią ekonominę veiklą:

2.1. importavo iš Rusijos ilgalaikį turtą už 200 000Lt, kurio importo PVM sumos – 36000 Lt sumokėjimą pagal vietos mokesčių administratoriaus išduotą pažymą kontroliuoja AVMI;

 

Įrašai 2004 m. birželio mėn. PVM deklaracijoje:

24 laukelis – 36 000 Lt;

30 laukelis – 36 000 Lt;

 

2.2. įsigijo prekių, skirtų perparduoti, iš Vokietijos įmonės, PVM mokėtojos, už 700000 Lt ir apskaičiavo įsigytų prekių pardavimo PVM – 126 000 Lt;

Įrašai 2004 m. birželio mėn. PVM deklaracijoje:

19 laukelis – 700 000 Lt;

22 laukelis – 126 000 Lt;

29 laukelis – 126 000 Lt;

30 laukelis – 126 000 Lt;

 

2.3. įsigijo iš Suomijos įmonės, kuri neįsiregistravusi Lietuvoje PVM mokėtoja, konsultavimo paslaugų už 50 000 Lt, nuo kurių apskaičiuotą pardavimo PVM – 9000 Lt turi sumokėti paslaugų pirkėjas.

Įrašai 2004 m. birželio mėn. PVM deklaracijoje:

22 laukelis – 9 000 Lt;

26 laukelis – 9 000 Lt;

30 laukelis – 9 000 Lt;

 

2.4. eksportavo į Baltarusiją prekių už 100 000 Lt (be PVM), kurioms taiko 0 (nulinį) PVM tarifą, nes turi šių prekių eksportą patvirtinančius dokumentus.

Įrašai 2004 m. birželio mėn. PVM deklaracijoje:

16 – 100 000 Lt;

 

2.5. patiekė kitiems Lietuvos ūkio subjektams prekių, kurioms taikomas 18 proc. PVM tarifas už 150 000 Lt (be PVM), kurių pardavimo PVM suma sudarė 27 000 Lt (150 000 x 18 proc.)

Įrašai 2004 m. birželio mėn. PVM deklaracijoje:

11 laukelis – 150 000 Lt;

26 laukelis – 27 000 Lt;

 

2.6. Latvijos fiziniam asmeniui ir biudžetinei įstaigai, kuri nėra PVM mokėtoja, pardavė 2 naujus lengvuosius automobilius, kurių apmokestinamoji vertė (be PVM) sudarė po 70 000 Lt. Tačiau dokumentus, įrodančius, kad lengvasis automobilis yra išgabentas į Latviją, įmonė turi tik dėl automobilio, kurį pardavė biudžetinei įstaigai. Todėl įmonė už biudžetinei įstaigai patiektą automobilį taiko 0 (nulinį) PVM tarifą, už automobilį, patiektą fiziniam asmeniui, PVM skaičiuoja, taikydama 18 proc. PVM tarifą (pardavimo PVM sudarys 12 600 Lt).

 

Įrašai 2004 m. birželio mėn. PVM deklaracijoje:

2.6.1. kai lengvasis automobilis parduodamas fiziniam asmeniui:

11 laukelis – 70 000 Lt;

26 laukelis – 12 600 Lt;

2.6.2. kai lengvasis automobilis parduodamas biudžetinei įstaigai:

18 laukelis – 70 000 Lt;

 

2.7. pervežė į savo filialą Estijoje, kuris šioje šalyje yra įsiregistravęs PVM mokėtoju, prekių už 80 000 Lt. Šias prekes filialas numato panaudoti kitų prekių gamybai. Toks prekių pervežimas laikomas prekių tiekimu. Įmonė išrašytoje prekių PVM sąskaitoje faktūroje nurodo filialo PVM mokėtojo kodą, be to, įmonė turi dokumentus, patvirtinančius, kad prekės išgabentos iš Lietuvos. Todėl šioms prekėms pritaikė 0 (nulinį) PVM tarifą.

 

Įrašai 2004 m. birželio mėn. PVM deklaracijoje:

17 laukelis – 80 000 Lt;

 

2.8. patiekė Estijos įmonei naudotą automobilį už 7000 Lt ir jai išrašytoje sąskaitoje faktūroje nurodė, kad PVM skaičiuojamas nuo maržos. (Šį automobilį įmonė įsigijo iš fizinio asmens be PVM už 6000 Lt, o pardavėjo marža šiuo atveju bus 847 Lt (7000 – 6000 – (1000x18 proc./100 proc. + 18 proc.), pardavimo PVM –153 Lt.

 

Įrašai 2004 m. birželio mėn. PVM deklaracijoje:

15 laukelis – 847 Lt;

26 laukelis – 153 Lt;

 

2.9. įsigijo iš Danijos įmonės B, PVM mokėtojos, buitinės technikos už 300 000 Lt ir šias prekes iš karto už 400 000 Lt parduoda Lenkijos įmonei C, kuri yra PVM mokėtoja. Danijos įmonė B buitinei technikai išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodė Lietuvos įmonės A PVM mokėtojos kodą, o Lietuvos įmonė, išrašydama PVM sąskaitą faktūrą Lenkijos įmonei C nurodo Lenkijos įmonės PVM mokėtojos kodą (tokia prekyba yra įvardijama kaip trikampė prekyba). Kadangi minėtos prekės iš karto parduodamos ir išgabenamos Lenkijos įmonei C, tai Lietuvos įmonė A nuo įsigytos buitinės technikos apmokestinamosios vertės pardavimo PVM neskaičiuoja, taip pat PVM neskaičiuoja ir už šią patiektą buitinę techniką.

 

Įrašai 2004 m. birželio mėn. PVM deklaracijoje:

20 laukelis – 300 000 Lt;

21 laukelis – 400 000 Lt;

 

Šias ūkines operacijas įmonė A 2004 m. birželio mėn. PVM deklaracijoje atvaizduos taip:

 

2004 m. birželio mėnesio PVM deklaracijos FR0600 formos užpildymas

 

I. Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sandoriai Lietuvoje III. Pirkimo ir (arba) importo PVM suma

Laukelio numeris, pavadinimas

Pavyzdžio sąlygoje nurodyti punktai

Apmokestinamoji vertė (Lt)

Laukelio numeris, pavadinimas

Pavyzdžio sąlygoje nurodyti punktai

(Lt)

11 PVM apmokestinami tiekimai (18, 9 ir 5 proc.)

2.5

2.6

 

150 000

70 000

22 Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM

2.2

2.3

126 000

9 000

12 PVM neapmokestinami tiekimai

 

 

23 Sumokėtas importo PVM

 

 

13 Suvartojimas privatiems poreikiams

 

 

 

24 Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja VMI

2.1

36 000

14 Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas

 

 

IV. PVM atskaitos dalis (procentais)

 

25 Kalendorinių metų proporcinis PVM atskaitos procentas ____________

15 Tiekimų, kuriems taikoma speciali apmokestinimo schema, marža

2.8

847

 

II. Kiti prekių tiekimo (įsigijimo) ir paslaugų teikimo          V. Pardavimo PVM, PVM atskaita, sandoriai mokėtinas (grąžintinas) PVM

16 Patiektos ir už ES ribų išgabentos prekės (eksportas – 0 proc.)

2.4

 

100 000

 

26 18 proc. pardavimo PVM

2.3

2.5

2.6

2.8

viso

9 000

27 000

12 600

153

48 753

17 ES valstybių narių PVM mokėtojams patiektos ir iš Lietuvos išgabentos prekės
(PVM – 0 proc.)

2.7

80 000

27 9 proc. pardavimo PVM

 

 

1 8 Kitos patiektos prekės ir suteiktos paslaugos, apmokestinamos pagal
0 proc.

2.6

70 000

28 5 proc. pardavimo PVM

 

 

19 Iš ES valstybių narių įsigytos prekės, kurių įsigijimo vieta laikoma Lietuva

 

2.2

700 000

29 Pirkėjo apskaičiuota iš kitų ES valstybių narių įsigytų prekių pardavimo PVM

2.2

126 000

20 Iš ES valstybių narių įsigytos prekės, kurios iš karto patiektos kitos ES valstybės narės PVM mokėtojui (trikampė prekyba)

2.9

300 000

30 Atskaitomas pirkimo ir importo PVM

2.1

2.2

2.3

 

36 000

126 000

9 000_

171 000

 

21 Už Lietuvos ribų patiektos prekės ir suteiktos paslaugos, kurių pirkimo (importo) PVM atskaitomas

2.9

400 000

31 Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš biudžeto (-) PVM (24+26+27+28+29-30)

36 000

+ 48 753

126 000

210 753

-171 000

39 753

 

3. Pavyzdys (vežimo paslaugos ir įsigijimai iš ES)

 

Lietuvos PVM mokėtojas A per mokestinį laikotarpį vykdė tokią PVM apmokestinamą veiklą:

 

Kaip ekspeditorius Latvijos PVM mokėtojo užsakymu organizavo prekių vežimą maršrutu Berlynas–Ryga su tarpiniu sustojimu Varšuvoje, kur prekės buvo perkrautos. Gautos PVM sąskaitos:

3.1. Iš Vokietijos vežėjo už prekių vežimą maršrutu Berlynas – Varšuva 2 000 Lt sumai.

(Kadangi paslaugos pirkėjas (ekspeditorius) yra įsiregistravęs PVM mokėtoju Lietuvoje, paslauga laikoma suteikta Lietuvoje. Už šią paslaugą pardavimo PVM 360 Lt (2000x18 proc.) apskaičiuoja pirkėjas, kurį jis gali įtraukti į PVM atskaitą kaip pirkimo PVM.)

 

Įrašai PVM deklaracijoje:

26 laukelis – 360 Lt;

22 laukelis – 360 Lt;

30 laukelis – 360 Lt;

 

3.2. Iš Varšuvos krovinių kompanijos už prekių perkrovimą Varšuvoje – 800 Lt sumai.

(Kadangi paslaugos pirkėjas (ekspeditorius) yra įsiregistravęs PVM mokėtoju Lietuvoje, paslauga laikoma suteikta Lietuvoje. Už šią paslaugą pardavimo PVM 144 Lt (800x18 proc.) apskaičiuoja pirkėjas, kurį jis gali įtraukti į PVM atskaitą kaip pirkimo PVM.)

 

Įrašai PVM deklaracijoje:

26 laukelis – 144 Lt;

22 laukelis – 144 Lt;

30 laukelis – 144 Lt;

 

3.3. Iš Lietuvos PVM mokėtojo B už prekių vežimą maršrutu Varšuva – Ryga 2 200 Lt ir 396 Lt PVM. (Paslaugos teikimo vieta yra ten, kur įsikūręs pirkėjas, bet kadangi paslaugos teikėjas taip pat Lietuvos PVM mokėtojas B, tai pardavimo PVM apskaičiuoja ir deklaruoja jis pats.)

 

Įrašai PVM deklaracijoje:

22 laukelis – 396 Lt;

30 laukelis – 396 Lt;

 

Lietuvos PVM mokėtojas A taip pat vykdė kitus sandorius:

3.4. ekspeditorius, kaip neatsiskleidęs vežimo tarpininkas, už savo paslaugą išrašė PVM sąskaitą Latvijos PVM mokėtojui 5 500 Lt sumai.

 

Įrašai PVM deklaracijoje:

21 laukelis – 5 500 Lt;

(Paslaugos teikimo vieta ne Lietuva, todėl PVM turės apskaičiuoti ir sumokėti paslaugos pirkėjas – Latvijos PVM mokėtojas.)

 

3.5. pats vežė krovinį, kuris eksportuojamas į Kaliningradą, maršrutu Vilnius – Klaipėda. Už savo paslaugą išrašė PVM sąskaitą Kaliningrado įmonei – prekių pirkėjai 600 Lt sumai;

 

Įrašai PVM deklaracijoje:

18 laukelis – 600 Lt;

(Paslauga laikoma suteikta Lietuvoje, bet kaip susijusi su eksportuojamomis prekėmis, apmokestinama taikant 0 procentų PVM tarifą.)

 

3.6 įsigijo iš Čekijos PVM mokėtojo krovininį vilkiką už 120 000 Lt. (Už įsigytą vilkiką PVM apskaičiuoja ir deklaruoja pirkėjas – Lietuvos PVM mokėtojas – 21600 Lt (12000 x 18 proc.)

 

Įrašai PVM deklaracijoje:

19 laukelis – 120000 Lt;

29 laukelis – 21600 Lt;

22 laukelis – 21600 Lt;

30 laukelis – 21600 Lt;

 

3.7. savo reikmėms įsigijo iš Estijos viešosios įstaigos naują automobilį už 25 000 Lt

 

Įrašai PVM deklaracijoje:

19 laukelis – 25000 Lt;

29 laukelis – 4 500 Lt (PVM apskaičiuoja pirkėjas – Lietuvos PVM mokėtojas);

22 laukelis – 4 500 Lt;

(lengvojo automobilio pirkimo PVM neatskaitomas pagal PVM įstatymo 62 str. nuostatas – į 30 laukelį neįtraukiama)

 

3.8. pirko Lietuvoje kuro už 6 000 Lt ir 1080 Lt PVM

 

Įrašai PVM deklaracijoje:

22 laukelis – 1 080 Lt;

30 laukelis – 1 080 Lt;

 

3.9. kitos išlaidos Lietuvoje 4 000 Lt ir 720 Lt PVM.

 

Įrašai PVM deklaracijoje:

22 laukelis – 720 Lt;

30 laukelis – 720 Lt;

 

Šias ūkines operacijas įmonė A PVM deklaracijoje atvaizduos taip:

 

Mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos užpildymas

 

I. Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sandoriai            III. Pirkimo ir (arba) importo PVM Lietuvoje

Laukelio numeris, pavadinimas

 

Pavyzdžio

sąlygoje

nurodyti

punktai

Apmokestina-moji

vertė (Lt)

Laukelio numeris, pavadinimas

Pavyzdžio

sąlygoje

nurodyti

punktai

(Lt)

11 PVM apmokestinami tiekimai (18, 9 ir 5 proc.)

 

 

 

 

22 Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM

3.1.

3.2.

3.3

3.6

3.7

3.8

3.9

360

144

396

21600

4500

1080

720

iš viso 28800

12 PVM neapmokestinami tiekimai

 

 

23 Sumokėtas importo PVM

 

 

13 Suvartojimas privatiems poreikiams

 

 

 

24 Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja VMI

 

 

14 Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas

 

 

IV. PVM atskaitos dalis (procentais)_______

 

25 Kalendorinių metų proporcinis PVM atskaitos procentas ____________

15 Tiekimų, kuriems taikoma speciali apmokestinimo schema, marža

 

 

 

II. Kiti prekių tiekimo (įsigijimo) ir paslaugų teikimo sandoriai

V. Pardavimo PVM, PVM atskaita, mokėtinas (grąžintinas) PVM

16 Patiektos ir už ES ribų išgabentos prekės
(eksportas – 0 proc.)

 

 

 

 

26 18 proc. pardavimo PVM

3.1

3.2

 

360

144

iš viso: 504

 

17 ES valstybių narių PVM mokėtojams patiektos ir iš Lietuvos išgabentos prekės (PVM – 0 proc.)

 

 

27 9 proc. pardavimo PVM

 

 

 

18 Kitos patiektos prekės ir suteiktos paslaugos, apmokestinamos pagal 0 proc.

3.5

600

28 5 proc. pardavimo PVM

 

 

 

19 Iš ES valstybių narių įsigytos prekės, kurių įsigijimo vieta laikoma Lietuva

 

3.6

3.7

120000

25000

viso 145000

29 Pirkėjo apskaičiuota iš kitų ES valstybių narių įsigytų prekių pardavimo PVM

3.6

3.7

21600

4500

iš viso: 26100

 

20 Iš ES valstybių narių įsigytos prekės, kurios iš karto patiektos kitos ES valstybės narės PVM mokėtojui (trikampė prekyba)

 

 

30 Atskaitomas pirkimo ir importo PVM

3.1

3.2

3.3

3.6

3.8

3.9

360

144

396

21600

1080

720

iš viso: 24300

 

21 Už Lietuvos ribų patiektos prekės ir suteiktos paslaugos, kurių pirkimo (importo) PVM atskaitomas

 

3.4

5500

31 Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš biudžeto (-) PVM (24+26+27+28+29-30)

504+

26100-

24300

Iš viso: 2304

 

 

PVM mokėtojo A mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 31 laukelyje apskaičiuota mokėtina į biudžetą PVM suma 2304 Lt.

 

(II. PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitos FR0608 formos užpildymo pavyzdžiai)

 

1. Pavyzdys

2004 metų rugsėjo mėnesį įmonė A, neįregistruota PVM mokėtoja, patiekė kitiems asmenims prekių (apmokestinamų taikant 18 proc. PVM tarifą) už 30000 Lt. Ši įmonė, skaičiuojant nuo 2003 m. spalio mėn. iki 2004 m. rugsėjo mėn., buvo patiekusi prekių už 90000 Lt.

Kadangi 2004 m. rugsėjo mėnesį įmonės A gautas (gautinas) atlygis už per paskutinius 12 mėnesių patiektas prekes sudarė 120000 Lt (90000 Lt +30000 Lt), t. y. pasiekė ir viršijo 100000 Lt sumą, tai įmonė A turi pateikti PVM apyskaitą FR0608 už 2004 m. rugsėjo mėn., kurioje nuo 100000 Lt viršijančios sumos (20000 Lt) turi apskaičiuoti PVM pagal PVM įstatymo 92 straipsnyje nurodytą formulę.

PVM suma sudaro 3050 Lt [ 20000x18 proc./(100 proc. + 18 proc.)].

PVM apyskaitos     8 laukelyje įrašoma – 20000 Lt

12 laukelyje – 3050 Lt;

Tarkime, šiai įmonei 2004 m. rugsėjo mėnesį Vokietijos apmokestinamasis asmuo, neįregistruotas PVM mokėtoju Lietuvoje suteikė konsultavimo paslaugų už 15000 Lt. Įmonė A, vadovaudamasi PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalies nuostatomis, turi apskaičiuoti nuo gautų konsultavimo paslaugų sumos PVM, taikydama 18 proc. dydžio tarifą.

PVM suma sudaro 2700 Lt (15000x18 proc.);

PVM apyskaitoje ši PVM suma įrašoma į 19 laukelį.

2004 m. rugsėjo mėn. PVM apyskaitos FR0608 užpildymas

 

I. PVM apmokestinamų prekių (paslaugų) tiekimai Lietuvoje

 

Apmokestinamoji vertė (Lt) PVM suma (Lt)

Apmokestinami 18 proc.

8

20000

12

3050

Apmokestinami 9 proc.

9

 

13

 

Apmokestinami 5 proc.

10

 

14

 

Iš viso:

11

20000

15

3050

II. Iš užsienio asmenų, neįregistruotų Lietuvoje PVM mokėtojais, įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo PVM

PVM suma (Lt)

 

Iš kitų ES valstybių narių įsigytos prekės, kurių įsigijimo vieta laikoma Lietuva

 

naujos transporto priemonės

16

 

akcizais apmokestinamos prekės

17

 

kitos prekės, kurių vertė kalendoriniais metais buvo didesnė kaip 35000 Lt

18

 

 

 

PVM įstatymo 95 str. 2 ir 5 dalyse nurodytais atvejais iš Lietuvoje

PVM mokėtojais neįregistruotų užsienio apmokestinamųjų asmenų

Lietuvoje įsigytos prekės (paslaugos)

19

 

 

2700

 

 

Iš viso:

 

20

 

2700

III. Mokėtina į biudžetą PVM suma (15+20)

 

21

 

5750

(3050+2700)

 

 

2 Pavyzdys

2004 metais ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, įsigijo ir atsigabeno į Lietuvą šias prekes: liepos mėnesį iš Lenkijos PVM mokėtojo įsigijo traktorių už 20000 Lt (išskyrus PVM); rugsėjo mėnesį iš Danijos PVM mokėtojo įsigijo kombainą už 30000 Lt (išskyrus PVM). Iš viso jo iš kitų ES valstybių narių PVM mokėtojų įsigyta prekių už 50000 Lt (20000+30000).

Kadangi dėl rugsėjo mėnesį įsigyto kombaino viršyta nustatyta kalendoriniams metams 35000 Lt įsigijimų riba, tai nuo visos kombaino vertės (30000 Lt) turi būti apskaičiuota 5400 Lt (30000 x18 proc.) ir deklaruota 2004 m. rugsėjo mėnesio PVM apyskaitos šiame 18 laukelyje.

 

2004 m. rugsėjo mėn. PVM apyskaitos FR0608 užpildymas

 

I. PVM apmokestinamų prekių (paslaugų) tiekimai Lietuvoje

 

Apmokestinamoji vertė (Lt) PVM suma (Lt)

Apmokestinami 18 proc.

8

 

12

 

Apmokestinami 9 proc.

9

 

13

 

Apmokestinami 5 proc.

10

 

14

 

Iš viso:

11

 

15

 

II. Iš užsienio asmenų, neįregistruotų Lietuvoje PVM mokėtojais, įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo PVM

PVM suma (Lt)

 

Iš kitų ES valstybių narių įsigytos prekės, kurių įsigijimo vieta laikoma Lietuva

 

naujos transporto priemonės

16

 

akcizais apmokestinamos prekės

17

 

kitos prekės, kurių vertė kalendoriniais metais buvo didesnė kaip 35000 Lt

18

 

5400

 

PVM įstatymo 95 str. 2 ir 5 dalyse nurodytais atvejais iš Lietuvoje

PVM mokėtojais neįregistruotų užsienio apmokestinamųjų asmenų

Lietuvoje įsigytos prekės (paslaugos)

19

 

 

 

 

 

Iš viso:

20

5400

III. Mokėtina į biudžetą PVM suma (15+20)

21

 

5400

 

______________

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu

Nr. VA-29

 

Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijų (APYSKAITŲ) FORMŲ LAUKELIŲ ATITIKIMO lentelė

 

FR0335 FORMOS laukelis

 

Jį atitinkantis FR0600 FORMOS laukelis

Pastabos

Nr.

Pavadinimas

Nr.

Pavadinimas

 

Mokėtina į biudžetą (grąžintina iš biudžeto) PVM suma

 

 

 

13

Grąžintina iš biudžeto PVM suma

31

Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš biudžeto PVM

Su minuso ženklu

14

Mokėtina į biudžetą PVM suma

31

Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš biudžeto PVM

 

16

Mokėtina į biudžetą PVM suma (atėmus 15 laukelyje nurodytą PVM sumą)

31

Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš biudžeto PVM

 

 

A dalis. Prekės ir paslaugos

 

 

 

17

Kitiems asmenims patiektų prekių (paslaugų), išskyrus 25 ir 26 laukeliuose deklaruotas prekes ir paslaugas, apmokestinamų taikant 18 proc., apmokestinamoji vertė

11

PVM apmokestinami tiekimai (18, 9 ir 5 proc.)

 

18

Kitiems asmenims patiektų prekių (paslaugų), išskyrus 25 ir 26 laukeliuose deklaruotas prekes ir paslaugas, apmokestinamų taikant 18 proc., PVM suma

26

18 proc. pardavimo PVM

 

19

Kitiems asmenims patiektų prekių (paslaugų), išskyrus 25 ir 26 laukeliuose deklaruotas prekes ir paslaugas, apmokestinamų taikant 9 proc., apmokestinamoji vertė

11

PVM apmokestinami tiekimai (18, 9 ir 5 proc.)

 

20

Kitiems asmenims patiektų prekių (paslaugų), išskyrus 25 ir 26 laukeliuose deklaruotas prekes ir paslaugas, apmokestinamų taikant 9 proc., PVM suma

27

9 proc. pardavimo PVM

 

21

Kitiems asmenims patiektų prekių (paslaugų), išskyrus 25 ir 26 laukeliuose deklaruotas prekes ir paslaugas, apmokestinamų taikant 5 proc., apmokestinamoji vertė

11

PVM apmokestinami tiekimai (18, 9 ir 5 proc.)

 

22

Kitiems asmenims patiektų prekių (paslaugų), išskyrus 25 ir 26 laukeliuose deklaruotas prekes ir paslaugas, apmokestinamų taikant 5 proc., PVM suma

29

5 proc. pardavimo PVM

 

23

Prekių (paslaugų), suvartojamų PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti, PVM suma

26, 27, 28

Atitinkamas 18, 9 arba 5 proc. pardavimo PVM

 

24

Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo ir esminio pagerinimo PVM suma

26

18 proc. pardavimo PVM

 

25

PVM įstatymo 96 str. nustatytais atvejais pirkėjo apskaičiuota ir/ar išskaityta iš žemės ūkio produkcijos gamintojų supirktos žemės ūkio produkcijos apmokestinamoji vertė (pildo prekių ir paslaugų pardavėjas)

11

PVM apmokestinami tiekimai (18, 9 ir 5 proc.)

 

26

Kitais PVM įstatymo 96 str. nustatytais atvejais pirkėjo apskaičiuota ir/ar išskaityta iš pardavėjo įsigytų prekių (paslaugų) apmokestinamoji vertė (pildo prekių ir paslaugų pardavėjas)

11

PVM apmokestinami tiekimai (18, 9 ir 5 proc.)

 

27

Prekių ir paslaugų, apmokestinamų taikant 0 (nulinį) PVM tarifą, apmokestinamoji vertė

16

Patiektos ir už ES ribų išgabentos prekės (eksportas, PVM – 0 proc.)

 

29

Už šalies teritorijos patiektų prekių (paslaugų), kurių pirkimo (importo) PVM atskaitomas, apmokestinamoji vertė

21

Už Lietuvos ribų patiektos prekės ir suteiktos paslaugos, kurių pirkimo (importo) PVM atskaitomas

 

30

PVM neapmokestinamų prekių ir paslaugų apmokestinamoji vertė

12

PVM neapmokestinami tiekimai

 

 

B dalis. Pirkėjo apskaičiuotas ir/ar išskaitytas PVM bei VMI įskaitomas importo PVM

 

 

 

34

PVM įstatymo 96 str. nustatytais atvejais pirkėjo apskaičiuota ir/ar išskaityta iš žemės ūkio produkcijos gamintojų supirktos žemės ūkio produkcijos PVM suma (pildo prekių ir paslaugų) pirkėjas

26, 27, 28

18 proc. pardavimo PVM

 

35

Kitais PVM įstatymo 96 str. nustatytais atvejais pirkėjo apskaičiuota ir/ar išskaityta iš pardavėjo įsigytų prekių (paslaugų) PVM suma (pildo prekių ir paslaugų pirkėjas)

26, 27, 28

Atitinkamas 18, 9 arba 5 proc. pardavimo PVM

 

36

PVM įstatymo 95 str. nustatytais atvejais pirkėjo apskaičiuota ir/ar išskaityta iš Lietuvos Respublikoje neįregistruotų PVM mokėtojais užsienio apmokestinamųjų asmenų šalies teritorijoje įsigytų prekių (paslaugų) PVM suma (pildo prekių ir paslaugų) pirkėjas)

26, 27, 28

Atitinkamas 18, 9 arba 5 proc. pardavimo PVM

 

37

Prekių importo PVM suma, kurios sumokėjimą (įskaitymą) kontroliuoja VMI

24

Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja VMI

 

 

C dalis. Pirkimo (importo) PVM

 

 

 

40

Iš kitų asmenų (išskyrus ūkininkus, kuriems taikoma kompensacinio tarifo schema) įsigytų prekių (paslaugų), įskaitant prekes (paslaugas), kurių apskaičiuotą ir/ar įskaitytą PVM pirkėjas nurodė 34, 35 ir 36 laukeliuose, PVM suma

22

Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM

 

42

Įsigytų prekių (paslaugų) iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio tarifo schema, PVM suma

22

Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM

 

44

Importuotų prekių, įskaitant prekes, kurių importo PVM sumokėjimą (įskaitymą) kontroliuoja VMI, PVM suma

23

Sumokėtas importo PVM

Dėl prekių, kurių importo PVM sumokėjimą (įskaitymą) kontroliuoja VMI, importo PVM tikslinimo FR0600 formos 23 laukelio duomenys nekeičiami

45

Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo ir jo esminio pagerinimo vertės PVM

22

Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM

 

 

D dalis. PVM atskaita (47 laukelio sumos paskirstymas)

 

 

 

55

Procentas, pagal kurį kalendoriniais metais atskaitoma pirkimo (importo) PVM suma, proporcingai tenkanti PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai

25

Kalendorinių metų proporcinis PVM atskaitos procentas

 

57

Visa atskaitoma PVM suma

30

Atskaitomas pirkimo ir importo PVM

 

58

Atskaitoma iki įsiregistravimo PVM mokėtoju įsigytų prekių (paslaugų) ir ilgalaikio turto pirkimo (importo) PVM suma

30

Atskaitomas pirkimo ir importo PVM

 

 

F dalis. Apskaičiuotos mokėtinos (grąžintinos) PVM sumos tikslinimas

 

 

 

62

Patikslinta praėjusių mokestinių laikotarpių prekių (paslaugų) pardavimo PVM suma, apskaičiuota pagal išrašytus kreditinius ar debetinius dokumentus

26, 27, 28

Atitinkamas 18, 9 arba 5 proc. pardavimo PVM

 

63

Patikslinta atskaityta prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM suma pagal išrašytus kreditinius ir debetinius dokumentus

30

Atskaitomas pirkimo arba importo PVM

 

64

Patikslinta atskaityta prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM suma, kai paaiškėja, kad tos prekės (paslaugos) nebebus naudojamos PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytoje veikloje

30

Atskaitomas pirkimo arba importo PVM

 

65

Patikslinta atskaityta ilgalaikio turto pirkimo (importo) PVM suma, kai paaiškėja, kad tas turtas nebebus naudojamos PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytoje veikloje

30

Atskaitomas pirkimo arba importo PVM

 

66

PVM suma, apskaičiuota nuo per mokestinį laikotarpį gauto avanso už prekes (paslaugas), kurios bus patiektos ar suteiktos ne anksčiau kaip po 12 mėn. nuo sandorio sudarymo dienos

26, 27, 28

Atitinkamas 18, 9 arba 5 proc. pardavimo PVM

 

67

PVM suma, apskaičiuota nuo ankstesniais mokestiniais laikotarpiais gauto avanso už prekes (paslaugas), kurios buvo pateiktos deklaruojamą mokestinį laikotarpį (su minuso ženklu)

26, 27, 28

Atitinkamas 18, 9, 5 proc. pardavimo PVM

 

 

 

 

 

 

FR0027 FORMOS laukelis

 

Jį atitinkantis FR0600 FORMOS laukelis

Pastabos

Nr.

Pavadinimas

Nr.

Pavadinimas

 

Prekių ir paslaugų apmokestinamoji vertė, pardavimo PVM

 

 

 

11

Apmokestinamų taikant 18 proc., apmokestinamoji vertė

11

PVM apmokestinami tiekimai (18, 9 ir 5 proc.)

 

12

Apmokestinamų taikant 18 proc., PVM suma

26

18 proc. pardavimo PVM

 

13

Apmokestinamų taikant 9 proc., apmokestinamoji vertė

11

(18, 9 ir 5 proc.) PVM apmokestinami tiekimai

 

14

Apmokestinamų taikant 9 proc. PVM suma

27

9 proc. pardavimo PVM

 

17

Apmokestinamų (vertė su PVM) taikant 15, 25 proc., apmokestinamoji vertė

11

(18, 9 ir 5 proc.) PVM apmokestinami tiekimai

Įrašoma apmokestinamoji vertė be PVM (iš apmokestinamosios vertės su PVM atimama PVM suma)

18

Apmokestinamų (vertė su PVM) taikant 15, 25 proc., PVM suma

26

18 proc. pardavimo PVM

 

19

Apmokestinamų (vertė su PVM) taikant 4,76 proc., apmokestinamoji vertė

11

(18, 9 ir 5 proc.) PVM apmokestinami tiekimai

Įrašoma apmokestinamoji vertė be PVM (iš apmokestinamosios vertės su PVM atimama PVM suma)

20

Apmokestinamų (vertė su PVM) taikant 4,76 proc., PVM suma

27

9 proc. pardavimo PVM

 

23

Kurioms PVM panaikintas pagal pažymas apmokestinamoji vertė

16

Patiektos ir už ES ribų išgabentos prekės (eksportas, PVM – 0)

 

26

Kurių pardavimo PVM suma tikslinama

26, 27, 28

Atitinkamas 18, 9 arba 5 proc. pardavimo PVM

 

29

Neapmokestinamų PVM prekių ir paslaugų apmokestinamoji vertė

12

PVM neapmokestinami tiekimai

 

31.

Eksportuotų prekių apmokestinamoji vertė

16

Patiektos ir už ES ribų išgabentos prekės (eksportas, PVM – 0)

 

33

Grąžinamų prekių apmokestinamoji vertė

11

PVM apmokestinami tiekimai (18, 9 ir 5 proc.)

 

34

Grąžinamų prekių PVM suma

26, 27, 28

Atitinkamas 18, 9 arba 5 proc. pardavimo PVM

 

39

Prekių ir ilgalaikio turto importo PVM, kurio sumokėjimą (įskaitymą) kontroliuoja VMI

24

Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja VMI

 

 

Prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM

 

 

 

41

Iš kitų mokėtojų gautų PVM suma

22

Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM

 

43

Gautų iš ūkininkų, kuriems taikomas kompensacinis tarifas, PVM suma

22

Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo

 

45

Importuotų, įskaitant prekes ir ilgalaikį turtą, kurio importo PVM sumokėjimą (įskaitymą) kontroliuoja VMI, PVM suma

23

Sumokėtas importo PVM

Dėl prekių, kurių importo PVM sumokėjimą (įskaitymą) kontroliuoja VMI, importo PVM tikslinimo FR0600 formos 23 laukelio duomenys nekeičiami

47

Grąžintų prekių PVM suma

30

Atskaitomas pirkimo arba importo PVM

 

54

PVM suma, tenkanti apmokestinamoms parduotoms prekėms, suteiktoms paslaugoms

30

Atskaitomas pirkimo ir importo PVM

 

 

Atsiskaitymas su biudžetu

 

 

 

55

Grąžinama į biudžetą PVM suma, pakeitus ilgalaikio gamybinio turto paskirtį

30

Atskaitomas pirkimo arba importo PVM

Su minuso ženklu

56

Apskaičiuota grąžintina iš biudžeto PVM suma

31

Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš biudžeto PVM

Su minuso ženklu

57

Lengvata dėl riboto darbingumo asmenų

-

-

 

59

Apskaičiuota mokėtina į biudžetą PVM suma

31

Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš biudžeto PVM

 

 

 

 

 

 

FR0340 formos laukelis

 

Jį atitinkantis FR0608 formos laukelis

Pastabos

Nr.

Pavadinimas

Nr.

Pavadinimas

 

A dalis. Kitiems parduotos prekės (suteiktos paslaugos)

 

I. PVM apmokestinamų prekių (paslaugų) tiekimai Lietuvoje

 

10

Apmokestinamų taikant 18 proc. PVM tarifą, apmokestinamoji vertė

8

Apmokestinamų taikant 18 proc. PVM tarifą, apmokestinamoji vertė

 

11

Apmokestinamų taikant 18 proc. PVM tarifą, PVM suma

12

Apmokestinamų taikant 18 proc. PVM tarifą, PVM suma

 

12

Apmokestinamų taikant 9 proc. PVM tarifą, apmokestinamoji vertė

 

9

Apmokestinamų, taikant 9 proc. PVM tarifą, apmokestinamoji vertė

 

13

Apmokestinamų taikant 9 proc. PVM tarifą, PVM suma

13

Apmokestinamų taikant 9 proc. PVM tarifą, PVM suma

 

14

Apmokestinamų taikant 5 proc. PVM tarifą, apmokestinamoji vertė

10

Apmokestinamų taikant 5 proc. PVM tarifą, apmokestinamoji

 

15

Apmokestinamų taikant 5 proc. PVM tarifą, PVM suma

14

Apmokestinamų taikant 5 proc. PVM tarifą, PVM suma

 

16

Visa apmokestinamoji vertė

11

Visa apmokestinamoji vertė

 

17

Visa PVM suma

15

Visa PVM suma

 

 

B dalis

 

 

II dalis

 

18

Iš Lietuvos Respublikoje PVM mokėtojais neįregistruotų

užsienio apmokestinamųjų asmenų šalies teritorijoje įsigytų prekių ir/ar paslaugų apskaičiuota
PVM suma

19

Iš Lietuvos Respublikoje PVM mokėtojais neįregistruotų

užsienio apmokestinamųjų asmenų šalies teritorijoje įsigytų prekių ir/ar paslaugų apskaičiuota PVM suma

 

19

Mokėtina į biudžetą PVM suma

 

23

Mokėtina į biudžetą PVM suma

 

______________