LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2001 M. LAPKRIČIO 9 D. ĮSAKYMO Nr. 583 „DĖL GYVENTOJŲ PRISIRAŠYMO PRIE PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2012 m. rugpjūčio 20 d. Nr. V-778

Vilnius

 

P a k e i č i u Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 583 „Dėl Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 96-3400; 2011, Nr. 82-4018), ir išdėstau 5 punkto pirmąją pastraipą taip:

5. Asmuo (globėjas), pasirinkęs PASPĮ bei konkretų gydytoją (šeimos gydytoją, vidaus ligų gydytoją, vaikų ligų gydytoją ir gydytoją psichiatrą), atvyksta į pasirinktos įstaigos registratūrą ir užpildo bei pasirašo „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (forma Nr. 025-025-1/a). Jeigu PASPĮ yra įdiegusi elektroninę interaktyvią prisirašymo paslaugą, minėtą formą asmuo (globėjas) gali užpildyti elektroniniu būdu, prieš tai patvirtinęs savo tapatybę Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemoje.“

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS