LIETUVOS RESPUBLIKOS

APSKRITIES VALDYMO ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. balandžio 29 d. Nr. IX-2213

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 101-2015; 1996, Nr. 126-2938; 1997, Nr. 97-2444; 2000, Nr. 89-2752, Nr. 113-3622; 2001, Nr. 66-2412, Nr. 99-3518; 2003, Nr. 42-1915)

 

1 straipsnis. 9 straipsnio pavadinimo pakeitimas ir straipsnio papildymas 10 punktu

1. 9 straipsnio pavadinime po žodžių „teritorijų planavimo“ įrašyti žodžius „statybos, statinių naudojimo priežiūros“ ir straipsnio pavadinimą išdėstyti taip:

9 straipsnis.       Apskrities viršininko įgaliojimai teritorijų planavimo, statybos, statinių naudojimo priežiūros ir paminklotvarkos klausimais“.

2. Papildyti 9 straipsnį 10 punktu:

10) atlieka ypatingų statinių, taip pat valstybinės reikšmės ir rizikos objektuose esančių statinių naudojimo priežiūrą Statybos įstatymo nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

LAIKINAI EINANTIS

RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS                                      ARTŪRAS PAULAUSKAS

______________