LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

 

SUTARTIS

DĖL VOKIEČIŲ KARIŲ KAPŲ PRIEŽIŪROS LIETUVOS RESPUBLIKOJE

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybė,

norėdamos galutinai sureguliuoti Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių vokiečių karių kapų priežiūrą,

siekdamos, kad būtų garantuotas šių kapų išsaugojimas ir deramas tvarkymas, remiantis galiojančiomis humanitarinėmis tarptautinės teisės normomis,

įgyvendindamos 1993 metų liepos 21 dienos Deklaracijos dėl Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos santykių pagrindų 13 straipsnį,

susitarė:

 

1 straipsnis

 

Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos reiškia:

a) „karo metu žuvę vokiečiai“:

- Vokietijos karinių pajėgų atstovus,

- pagal Vokietijos įstatymus jiems prilygintus asmenis,

- kitus Vokietijos pilietybę turinčius asmenis, mirusius dėl 1914/1918 arba 1939/1945 metų karo įvykių arba juos deportavus;

b) „vokiečių karių kapai“:

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius karo metu žuvusiųjų vokiečių kapus;

c) „vokiečių karių kapinės“:

Lietuvos Respublikos teritorijoje dar išlikusias, randamas ar naujai įrengiamas kapines ar kapinių dalis, kuriose palaidoti karo metu žuvusieji vokiečiai.

 

2 straipsnis

 

1) Lietuvos Respublikos Vyriausybė savo šalies teritorijoje garantuoja vokiečių karių kapų apsaugą ir karo metu žuvusiųjų vokiečių teisę į amžiną ramybę ir draudžia šalia vokiečių karių kapinių statyti ir įrengti bet kokius objektus, nesuderinamus su šių vietų orumu.

2) Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybė turi teisę savo lėšomis įrengti ir prižiūrėti vokiečių karių kapines ir pavienius kapus Lietuvos Respublikoje.

 

3 straipsnis

 

1) Lietuvos Respublikos Vyriausybė ateityje, kaip ir praeityje, nemokamai ir neribotam laikui suteikia teisę naudotis žemės sklypais 2 straipsnio 2 punkte nurodytais tikslais, kaip nuolatinėmis kare žuvusiųjų vokiečių amžino poilsio vietomis.

2) Ši Sutartis neturi įtakos nuosavybės teisėms. Reikalingi žemės sklypų, kuriuose yra vokiečių karių kapinės, ribų pakeitimai derinami Susitariančiųjų Šalių arba jų įgaliotų įstaigų susitarimu. Jei, Susitariančiosioms Šalims susitarus, visas žemės sklypas ar jo dalis nebebus naudojami pagal paskirtį, dėl šio pakeitimo Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybė praranda teisę juo naudotis.

3) Jei žemės sklypas pagal 1 punktą dėl svarbių visuomenei priežasčių turės būti naudojamas kitiems tikslams, Lietuvos Respublikos Vyriausybė skirs Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybei kitą tinkamą žemės sklypą ir apmokės mirusiųjų perlaidojimo ir naujų kapų įrengimo išlaidas. Naujas žemės sklypas parenkamas, sutvarkomas ir perlaidojama abiems Susitariančiosioms Šalims susitarus.

 

4 straipsnis

 

1) Lietuvos Respublikos Vyriausybė leidžia Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybei, šiai iš anksto pateikus ir suderinus planą bei padengiant išlaidas, perkelti į bendras kapines karo metu žuvusiųjų vokiečių, kuriuos, Vokietijos Federacinės Respublikos nuomone, būtina perlaidoti, kapus. Karo metu žuvusiųjų vokiečių palaikų ekshumacija atliekama Vokietijos pusės paskirtomis pajėgomis. Vokietijos pusė praneša apie planuojamus perlaidojimus kompetentingoms Lietuvos Respublikos vietinės valdžios institucijoms, kurios turi teisę pareikalauti, kad jų atstovai dalyvautų vykdant darbus.

2) Apie kiekvieno karo metu žuvusiojo vokiečio perlaidojimą surašomas protokolas, kuriame nurodoma buvusi ir nauja palaidojimo vieta, asmens duomenys, jei palaikai identifikuoti, įrašas identifikaciniame ženkle arba kiti požymiai, galintys padėti identifikacijai.

3) Jei anksčiau žinomos ir šaltiniais įrodomos vokiečių karių kapinės Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl vėlesniu laikotarpiu vykusių infrastruktūros pakitimų neišliko ir nebeįmanoma ekshumuoti ten palaidotų žuvusiųjų vokiečių, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, prašant Vokietijos pusei, leidžia buvusių palaidojimų vietose pastatyti kuklius ir orius atminimo paminklus. Lietuvos Respublikos Vyriausybė šiam tikslui skiria tinkamą žemės sklypą.

4) Jei iki galutinio Lietuvos Respublikos teritorijoje rastų žuvusiųjų vokiečių palaidojimo vokiečių karių kapinėse bus būtina juos laikinai palaidoti, Lietuvos Respublikos Vyriausybė imsis priemonių, kad laikinas palaidojimas vyktų tinkamai ir oriai ir kapai būtų tinkamai pažymėti.

 

5 straipsnis

 

Jei vokiečių karių kapinėse šalia žuvusiųjų vokiečių kapų yra ir kiti kapai, į šį faktą turi būti tinkamai atsižvelgta priimant sprendimus dėl kapų išsaugojimo ir priežiūros.

 

6 straipsnis

 

1) Karo metu žuvusiųjų vokiečių palaikų perkėlimui iš Lietuvos Respublikos teritorijos į Vokietijos Federacinę Respubliką reikalingas išankstinis Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės sutikimas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė leidžia pervežti palaikus tik esant tokiam sutikimui.

2) Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės sutikimas reikalingas ir pateikiant prašymą Lietuvos Respublikos Vyriausybei leisti perkelti žuvusiųjų vokiečių palaikus į trečiąsias šalis.

3) Visas vokiečių karių palaikų ekshumacijos ir perkėlimo į užsienį išlaidas apmoka pareiškėjai.

4) Vienos iš Susitariančiųjų Šalių atsakingai institucijai pareikalavus, ekshumacija gali būti atliekama tik dalyvaujant jos atstovui.

 

7 straipsnis

 

1) Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybė įpareigoja Vokietijos karių kapų priežiūros sąjungą „Volksbund Deutscher Kriegsgraeberfuersorge e. V.“ (toliau: „VOLKSBUND“) Lietuvos Respublikoje praktiškai įgyvendinti užduotis, pagal šią Sutartį tenkančias Vokietijos pusei.

2) Jei Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybė norės įpareigoti kitą organizaciją, Susitariančiosios Šalys dėl to tarsis.

3) Lietuvos Respublikos Vyriausybė pasilieka teisę įpareigoti Lietuvos instituciją praktiškai įgyvendinti užduotis, pagal šią Sutartį tenkančias Lietuvos pusei.

 

8 straipsnis

 

1) Lietuvos Respublikos Vyriausybė teiks VOLKSBUND visokeriopą paramą, visų pirma įgalindama prieiti prie visose valstybinėse ir kitose įstaigose esančių ar ateityje būsiančių dokumentų apie vokiečių karių kapus ir mirusius vokiečių kareivius. Ši nuostata yra netaikoma kitiems susitarimams.

2) VOLKSBUND gali siųsti į Lietuvos Respubliką atstovus, specialistus ir kitą personalą savo užduotims vykdyti.

 

9 straipsnis

 

1) VOLKSBUND, vykdydama su šios Sutarties įgyvendinimu susijusius darbus, pagal galimybes naudojasi vietine darbo jėga ir vietinėmis medžiagomis įprastinėmis laisvos konkurencijos sąlygomis.

2) VOLKSBUND gali iš Vokietijos Federacinės Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės įvežti į Lietuvos Respubliką ir vėl iš jos išvežti įrankius, transporto priemones, medžiagas ir reikmenis, reikalingus šioje Sutartyje minimiems darbams atlikti.

3) Šioms prekėms galioja tokie muitinės formalumai:

a) laikinai įvežant įrankius ir transporto priemones į Lietuvos Respubliką, įvežimo-išvežimo deklaracijoje žymima sąlyga, kad minėti įrankiai ir transporto priemonės, baigus darbus, vėl bus išvežti;

b) medžiagos ir reikmenys, skirti kapų, atminimo vietų ir kapinių įrengimui, puošimui ir priežiūrai, atleidžiami nuo mokesčių importuojant, jei muitinės tarnyboms kartu su įvežimo deklaracija pateikiama:

- tikslus įvežamų prekių sąrašas,

- įgalioto asmens pasirašytas įsipareigojimas, kuriame garantuojama, kad minimos prekės bus naudojamos tik šioje Sutartyje numatytiems tikslams.

 

10 straipsnis

 

1) Šios Sutarties 3 straipsnio 1 pastraipoje fiksuotas žemės sklypų, kuriuose yra vokiečių karių kapinės, naudojimas pagal paskirtį leidžia VOLKSBUND pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias teisines normas vykdyti visus karių kapų įrengimo ir apdailos darbus, taip pat, Lietuvos Respublikos Vyriausybei leidus, statyti patalpas ir kitus objektus lankytojams bei tiesti reikalingus privažiavimo kelius.

2) VOLKSBUND, praktiškai įgyvendindama šios Sutarties nuostatas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais.

 

11 straipsnis

 

Ši Sutartis įsigalioja po mėnesio nuo tos dienos, kai Susitariančiosios Šalys viena kitai notomis praneša, kad jos atliko visas Susitariančiųjų Šalių vidaus teisės procedūras, reikalingas šiai Sutarčiai įsigalioti.

Sudaryta Bonoje 1996 m. liepos 4 dieną dviem egzemplioriais, kiekvienas jų lietuvių ir vokiečių kalba, abu tekstai turi vienodą teisinę galią.

 

Lietuvos Respublikos

Vyriausybės vardu

Vokietijos Federacinės Respublikos

Vyriausybės vardu

______________