LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2007 M. SAUSIO 25 D. ĮSAKYMO Nr. D1-57 „DĖL BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO APLINKOSAUGINIŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. liepos 20 d. Nr. D1-419

Vilnius

 

 

Pakeičiu Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 23-902):

1. Pakeičiu 12.6 punktą ir išdėstau jį taip:

12.6. gamybinės kilmės biologiškai skaidžias atliekas, išskyrus atliekas, nurodytas šių Reikalavimų 13 punkte;“.

2. Pakeičiu 12.7 punktą ir išdėstau jį taip:

12.7. 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 1774/2002, nustatančiame sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms (toliau – Reglamentas 1774/2002), nurodytas atliekas;“.

3. Išdėstau 17.4 punktą taip:

17.4. mikrobiologiniai-parazitologiniai rodikliai komposte neviršija rodiklių, nustatytų Komisijos reglamente 208/2006, iš dalies keičiančiame Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VI ir VIII priedų, susijusių su mėšlo perdirbimo biologinių dujų įmonėse ir komposto gamybos įmonėse standartais ir reikalavimais, jei kompostui gaminti naudojami gyvūninės kilmės šalutiniai produktai;“.

4. Pakeičiu 17.5 punktą ir išdėstau jį taip:

17.5. neturi neorganinių (stiklo, plastiko, metalo ir pan.) priemaišų.“

5. Pakeičiu 21 punktą ir išdėstau jį taip:

21. Per metus su kompostu į dirvą patenkančio (kartu su kitomis trąšomis) bendrojo azoto kiekis neturi viršyti 170 kg/ha, fosforo – 40 kg/ha arba fosforo (V) oksido (P2O5) – 90 kg/ha.“

 

 

Laikinai einantis

aplinkos ministro pareigas                                     Gediminas Kazlauskas