Danijos Karalystės, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Rusijos Federacijos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybių

 

SUSITARIMAS

dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos komisijos PRIVILEGIJŲ IR IMUNITETŲ

 

Šio Susitarimo Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS į 1974 m. Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos konvenciją ir 1992 m. Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos konvenciją;

PAŽYMĖDAMOS, kad 1980 m. gegužės 5 d. Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos komisija su Suomijos Respublikos Vyriausybe sudarė Susitarimą dėl Komisijos biuro ir privilegijų ir imunitetų;

PATVIRTINDAMOS, kad šio Susitarimo tikslas – sudaryti palankias sąlygas Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos komisijai Helsinkyje ir užtikrinti jos veiksmingas funkcijas,

SUSITARĖ:

 

1 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

 

Šiame Susitarime:

a) „Helsinkio konvencija“ – tai 1974 m. Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos konvencija arba 1992 m. Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos konvencija, kuri iš jų begaliotų;

b) „Komisija“ – pagal Helsinkio konvenciją Helsinkyje įsteigta Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos komisija;

c) „Helsinkio konvencijos Šalis“ – Helsinkio konvencijos Susitariančioji Šalis;

d) „Susitarimas su priimančiąja valstybe“ – Suomijos Respublikos Vyriausybės ir Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos komisijos susitarimas dėl biuro ir privilegijų ir imunitetų;

e) „atstovai“ – Helsinkio konvencijos Šalių atstovai ir kiekvienu atveju delegacijų vadovai ir delegacijų nariai;

f) „personalo narys“ – vykdomasis sekretorius ir bet kuris nuolatiniam darbui Komisijos samdomas asmuo, kuriam taikomi jos personalo nuostatai ir kuris dirba Suomijoje.

g) „užduotį atliekantis specialistas“ – asmuo, ne personalo narys, skiriamas Komisijos vardu atlikti kokią nors konkrečią užduotį;

h) „oficialios funkcijos“ – Komisijos pagal jos paskirtį, apibrėžtą Helsinkio konvencijoje, atliekama veikla, apimanti ir jos administracinę veiklą;

i) „archyvai“ – visi Komisijai priklausantys ar jos turimi rankraščiai, korespondencija, dokumentai, nuotraukos, filmai, optiniai ir magnetiniai įrašai, duomenų įrašai, grafiniai vaizdai ir kompiuterinės programos;

j) „turtas“ – visa, kas gali būti nuosavybės teisės dalyku, įskaitant sutartines teises bei kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą.

 

2 straipsnis

Komisijos teisinis subjektiškumas

 

Komisija turi teisinį subjektiškumą, būtiną jos tikslams, funkcijoms ir veiklai vykdyti. Ji yra veiksni sudaryti sutartis, įgyti nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei juo disponuoti ir inicijuoti teisines procedūras.

 

3 straipsnis

Komisijos imunitetas nuo vykdomųjų veiksmų

 

Visas Komisijos turtas ir vertybės, kur jie bebūtų, turi imunitetą nuo kratos, suvaržymo, rekvizicijos, arešto, konfiksavimo, eksproprijavimo, sekvestravimo arba vykdomosios, administracinės ar teisminės valdžios veiksmų vykdymo, išskyrus:

a) civilinį ieškinį dėl žalos atlyginimo, atsirandantį dėl Komisijai priklausančio ar jos vardu naudojamo automobilio ar kitos transporto priemonės padarytos avarijos arba dėl tokiomis transporto priemonėmis padaryto eismo taisyklių pažeidimo;

b) priešieškinį, tiesiogiai susijusį su Komisijos inicijuotais teismo procesais.

 

4 straipsnis

Archyvų neliečiamumas

 

Komisijos archyvai, kur jie bebūtų, yra neliečiami.

 

5 straipsnis

Atleidimas nuo mokesčių ir muitų

 

1. Oficialių funkcijų atlikimo srityje Komisija ir jos turtas bei pajamos atleidžiami nuo visų valstybinių tiesioginių ir kitokių mokesčių ar muitų, paprastai neįskaičiuojamų į prekių ar paslaugų kainą. Tačiau susitariama, kad Komisija nereikalaus atleidimo nuo mokesčių, kurie faktiškai tėra mokesčiai už komunalines paslaugas.

2. Jei Komisija oficialių funkcijų atlikimo srityje įgyja didesnės vertės prekių ar naudojasi didesnės vertės paslaugomis ir jei į šių prekių ar paslaugų kainą įeina mokesčiai ar muitai, Šalis, kada tik įmanoma, imasi atitinkamų priemonių atleisti nuo tokių mokesčių ar muitų sumos arba ją sugrąžinti.

3. Komisijos įgytoms prekėms ar jai suteiktoms paslaugoms asmeninei personalo narių naudai jokie atleidimai netaikomi, jeigu atitinkamos Šalies įstatymai ar kiti teisės aktai neleidžia to daryti.

 

6 straipsnis

Lėšos, valiuta ir vertybiniai popieriai

 

Komisija gali gauti ir turėti bet kokias lėšas, valiutą ar vertybinius popierius ir jais laisvai disponuoti vykdydama savo oficialias funkcijas. Ji gali bet kurioje Valstybėje turėti sąskaitas, reikalingas savo įsipareigojimams vykdyti.

 

7 straipsnis

Personalo narių imunitetas

 

1. Personalo nariams, keliaujantiems oficialiais reikalais, suteikiami:

a) imunitetas nuo asmeninio suėmimo ar sulaikymo ir asmeninio bagažo arešto;

b) imunitetas nuo bet kokio teisminio proceso dėl visko, kas jų pasakyta ar parašyta atliekant oficialias Komisijos funkcijas;

c) visų raštų ir dokumentų, susijusių su jam ar jai Komisijos pavestu darbu, neliečiamumas;

d) disponavimo valiuta ar jos keitimo lengvatos, reikalingos tam, kad būtų veiksmingai atliekamos jo ar jos funkcijos.

Imunitetas nuo teisminio proceso nesuteikiamas dėl personalo nario padaryto eismo taisyklių pažeidimo arba tokiam asmeniui priklausančio ar vairuojamo automobilio padarytos žalos.

2. Asmenims, keliaujantiems oficialiais Komisijos reikalais, Komisija gali išduoti asmens tapatybės kortelę. Šis dokumentas, kuris nepakeičia įprasto kelionės dokumento, yra išduodamas pagal A priede nustatytą pavyzdį ir jo turėtojui suteikia teisę į jame nurodytą režimą.

 

8 straipsnis

Personalo narių atleidimas nuo mokesčių

 

Personalo nariams Komisijos mokamos algos ir tarnybinės pajamos atleidžiamos nuo pajamų mokesčio nuo tos dienos, kai tie personalo nariai pradeda mokėti Komisijos jų algoms taikomą mokestį jos naudai. Šalys gali atsižvelgti į šias algas ir tarnybines pajamas apskaičiuodamos mokesčių, taikytinų pajamoms iš kitų šaltinių, dydį.

Šalys neprivalo atleisti nuo pajamų mokesčio už buvusiems personalo nariams mokamas pensijas ar kasmetinę rentą.

 

9 straipsnis

Helsinkio konvencijos Šalių atstovai

 

1. Helsinkio konvencijos Šalių atstovai, atlikdami savo oficialias funkcijas ir vykdami į Komisijos globojamus posėdžius ir atgal, naudojasi šiomis privilegijomis ir imunitetais:

a) imunitetu nuo bet kokio suėmimo ar sulaikymo iki teismo;

b) imunitetu nuo teisminio proceso dėl veiksmų, įskaitant visa, kas jų pasakyta ar parašyta atliekant oficialias funkcijas, net ir pasibaigus jų misijai; tačiau imunitetas nesuteikiamas dėl atstovo padaryto eismo taisyklių pažeidimo arba jam priklausančio ar jo automobilio ar kitos transporto priemonės padarytos žalos;

c) visų jų oficialių raštų neliečiamumu;

d) tomis pačiomis disponavimo valiuta ar jos keitimo lengvatomis, kurios yra suteikiamos užsienio valstybių diplomatiniams atstovams, atliekantiems laikinas oficialias misijas;

e) tomis pačiomis muitinės lengvatomis dėl asmeninio bagažo, kurios suteikiamos užsienio valstybių diplomatiniams atstovams, atliekantiems laikinas oficialias misijas.

2. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos Helsinkio konvencijos Šalies ir jos atstovų santykiams. Be to, šio straipsnio 1 dalies a, d ir e punktai netaikomi Helsinkio konvencijos Šalies ir jos piliečių ar nuolatinių gyventojų santykiams.

 

10 straipsnis

Komisijos užduotį atliekantys specialistai

 

1. Komisijos misiją atliekantys specialistai, atlikdami savo oficialias funkcijas ir vykdami į Komisijos globojamus posėdžius ir atgal, naudojasi šiomis privilegijomis ir imunitetais:

a) imunitetu nuo bet kokio suėmimo ar sulaikymo iki teismo;

b) imunitetu nuo teisminio proceso dėl veiksmų, įskaitant visa, kas jų pasakyta ar parašyta atliekant oficialias funkcijas, net ir pasibaigus jų misijai; tačiau imunitetas nesuteikiamas dėl specialisto padaryto eismo taisyklių pažeidimo arba jam priklausančio ar jo automobilio ar kitos transporto priemonės padarytos žalos;

c) visų jų oficialių raštų neliečiamumu;

d) tomis pačiomis disponavimo valiuta ar jos keitimo lengvatomis, kurios yra suteikiamos užsienio valstybių diplomatiniams atstovams, atliekantiems laikinas oficialias misijas;

e) tomis pačiomis muitinės lengvatomis dėl asmeninio bagažo, kurios suteikiamos užsienio valstybių diplomatiniams atstovams, atliekantiems laikinas oficialias misijas.

2. Šio straipsnio 1 dalies a, d ir e punktai netaikomi Helsinkio konvencijos Šalies ir specialistų, turinčių tos pačios atitinkamos Šalies pilietybę ar toje valstybėje turinčių nuolatinę gyvenamąją vietą, santykiams.

 

11 straipsnis

Atsisakymas

 

1. Šiame Susitarime nustatytos privilegijos ir imunitetai suteikiami ne tam, kad konkretūs asmenys turėtų asmeninės naudos, o tam, kad jie galėtų veiksmingai atlikti Komisijos oficialias funkcijas.

2. Jei, toliau išvardytų kompetentingų institucijų ar pareigūnų nuomone, privilegijos ir imunitetai gali trukdyti vykdyti teisingumą ir visais atvejais, kai jų galima atsisakyti nedarant žalos tikslui, dėl kurio tos privilegijos ir imunitetai buvo suteikti, šios kompetentingos institucijos ar pareigūnai turi teisę ir pareigą tokias privilegijas ir imunitetus panaikinti:

a) Šalys – savo atstovams;

b) Komisija – vykdomajam sekretoriui;

c) vykdomasis sekretorius – personalo nariams ir užduotį atliekantiems specialistams;

d) Komisijos sušauktas posėdis, prireikus specialus posėdis – Komisijai.

 

12 straipsnis

Procedūrų lengvinimas

 

Vykdomajam sekretoriui Komisijos vardu atsiuntus pakvietimą, šio Susitarimo Šalys imasi visų atitinkamų priemonių, kad atstovams, darbuotojams ir komandiruotiems ekspertams būtų sudarytos sąlygos lengviau, be mokesčio ir trukdžių atvykti į Komisijos arba jai pavaldžių organų jų šalyse šaukiamus posėdžius.

 

13 straipsnis

Ginčų sprendimas

 

Šalių ginčai dėl šio Susitarimo taikymo ar aiškinimo sprendžiami diplomatiniais kanalais.

 

14 straipsnis

Santykis su Susitarimu su priimančiąja valstybe

 

Iškilus šio Susitarimo ir Susitarimo su priimančiąja valstybe kolizijai, viršenybę turi Susitarimo su priimančiąja valstybe nuostatos.

 

15 straipsnis

Pasirašymas, ratifikavimas, priėmimas, patvirtinimas ir prisijungimas

 

1. Šis Susitarimas pateikiamas pasirašyti visoms Valstybėms, Helsinkio konvencijos Šalims. Susitarimas turi būti ratifikuojamas, priimamas ar patvirtinamas.

2. Šiam Susitarimui įsigaliojus pagal 16 straipsnio 1 dalį, bet kuri Valstybė, Helsinkio konvencijos Šalis, gali prie jo prisijungti.

3. Ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo arba prisijungimo dokumentai deponuojami Suomijos Vyriausybei.

 

16 straipsnis

Susitarimo įsigaliojimas ir trukmė

 

1. Šis Susitarimas įsigalioja praėjus 30 dienų nuo tos dienos, kai deponuojamas trečias ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumentas.

2. Valstybei Šaliai, šį Susitarimą ratifikuojančiai, priimančiai ar patvirtinančiai vėliau arba prie jo prisijungusiai, jis įsigalioja praėjus 30 dienų nuo jos ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo arba prisijungimo dokumento deponavimo.

3. Šis Susitarimas netenka galios, jeigu netenka galios Helsinkio konvencija.

 

17 straipsnis

Pasitraukimas

 

Praėjus dvejiems metams nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Šaliai dienos, ta Šalis, pateikdama rašytinį pranešimą depozitarui, gali bet kada pasitraukti iš šio Susitarimo. Pasitraukimas įsigalioja praėjus vieneriems metams nuo tos dienos, kai depozitaras gauna tokį pranešimą, arba vėlesne data, kuri gali būti nurodyta pranešime apie pasitraukimą.

 

18 straipsnis

Depozitaras

 

Suomijos Vyriausybė kaip depozitaras:

a) visoms Šalims ir Komisijos vykdomajam sekretoriui praneša apie:

i) kiekvieną pasirašymą;

ii) kiekvieno ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumento             deponavimą;

iii) šio Susitarimo įsigaliojimo datą;

iv) kiekvieną pranešimą apie atsisakymą ir tokio atsisakymo įsigaliojimo datą;

v) bet kurį kitą su šiuo Susitarimu susijusį aktą ar pranešimą.

b) Helsinkio konvencijos Šalims ir Komisijos vykdomajam sekretoriui perduoda šio Susitarimo patvirtintas kopijas.

 

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Susitarimą.

 

PRIIMTA 1998 m. vasario 2 d. Helsinkyje vienu autentišku egzemplioriumi anglų kalba, kuris deponuojamas Suomijos Vyriausybei.

__________________

1 Data bus pakeista 1992 m. balandžio 9 d., kai 1992 m. Konvencija dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos įsigalios ir pakeis 1974 m. Konvenciją.

______________


A PRIEDAS

 

Pavardė:

Vardas:

Pilietybė:

Paso Nr…………, išduoto (kada)……………(kieno) turėtojas.

 

Pažymima, kad pagal 1998 m. vasario 2 d. Susitarimo dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos komisijos privilegijų ir imunitetų 7 straipsnį šiame dokumente nurodytas asmuo eina oficialias pareigas Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos komisijoje nuo…………….. iki………….. valstybėse, 1974 m. kovo 22 d.1 Konvencijos dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos Susitariančiosiose Šalyse.

 

Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos komisija prašo visų suinteresuotų asmenų šiame priede nurodytam asmeniui:

 

- leisti nekliudomai arba nedelsiant vykti,

- prireikus suteikti visą reikiamą teisinę pagalbą arba apsaugą.

 

Šis dokumentas nekeičia atvykti arba išvykti reikalingo kelionės dokumento.

 

 

Išduotas (kur)……………(kada)……………..(kieno)………………………

 

 

Parašas:

 

Pareigos:

______________


HELCOM rekomendacija 22E/5

 

Priimta 2001 m. rugsėjo 10 d., vadovaujantis

Helsinkio konvencijos 20 straipsnio 1 dalies c punktu

______________