LIETUVOS RESPUBLIKOS

APSKRITIES VALDYMO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-471

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 101-2015; 1996, Nr. 55-1293, Nr. 126-2938; 1997, Nr. 21-489)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio 1 punkto pakeitimas

7 straipsnio 1 punkte po žodžių „valstybines švietimo“ įrašyti žodžius „išskyrus aukštąsias mokyklas, įstaigas“, išbraukti žodžius „išskyrus aukštesniąsias ir profesines mokyklas“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) įstatymų nustatyta tvarka steigia, reorganizuoja ir likviduoja apskrities valstybines švietimo, išskyrus aukštąsias mokyklas, įstaigas, kultūros, kūno kultūros ir sporto, socialinės paramos ir globos įstaigas bei tarnybas, taip pat specialiųjų socialinių paslaugų institucijas;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________