LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL PROFESINĖS REABILITACIJOS PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. balandžio 18 d. Nr. 413

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 83-2983) 2 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Profesinės reabilitacijos pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatus (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2005 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 413

 

PROFESINĖS REABILITACIJOS PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Profesinės reabilitacijos pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983) nustatytos profesinės reabilitacijos pašalpos asmenims, neturintiems teisės gauti šios pašalpos pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą (Žin., 2000, Nr. 111-3574), skyrimo ir mokėjimo tvarką.

2. Profesinės reabilitacijos pašalpa skiriama ir mokama nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba) nustatė profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį ir kurie dalyvauja profesinės reabilitacijos programoje.

3. Profesinės reabilitacijos pašalpas skiria ir moka Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Lietuvos darbo birža) teritorinės darbo biržos pagal asmenų gyvenamąją vietą (toliau vadinama – teritorinė darbo birža).

4. Profesinės reabilitacijos pašalpos skiriamos ir mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

 

II. PROFESINĖS REABILITACIJOS PAŠALPOS SKYRIMAS

 

5. Profesinės reabilitacijos pašalpa skiriama turintiems teisę ją gauti asmenims, kurie yra pateikę visus dokumentus teritorinei darbo biržai dėl dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 6-163) nustatyta tvarka.

6. Pagrindas skirti profesinės reabilitacijos pašalpą yra Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos sprendimas – išvada dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, išduota asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Profesinės reabilitacijos pašalpa skiriama nuo pirmos dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje dienos. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga žymi asmens dalyvavimą profesinės reabilitacijos programoje profesinės reabilitacijos pažymėjime, išduotame asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Profesinės reabilitacijos pašalpa skiriama teritorinės darbo biržos vadovo ar jo įgalioto šios darbo biržos darbuotojo sprendimu.

 

III. PROFESINĖS REABILITACIJOS PAŠALPOS MOKĖJIMAS

 

9. Profesinės reabilitacijos pašalpa mokama už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos.

10. Profesinės reabilitacijos pašalpa mokama asmens dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų.

11. Mėnesio profesinės reabilitacijos pašalpos dydis yra profesinės reabilitacijos programos pradžios mėnesį galiojančios dvi valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos. Profesinės reabilitacijos pašalpa mokama už darbo dienas pagal kalendorių (taikoma 5 dienų darbo savaitė).

Vienos dienos profesinės reabilitacijos pašalpos dydis apskaičiuojamas taip: dviejų valstybinių socialinio draudimo bazinių pensijų, galiojančių profesinės reabilitacijos programos pradžios mėnesį, suma dalijama iš šio mėnesio darbo dienų pagal kalendorių skaičiaus (taikoma 5 dienų darbo savaitė).

12. Profesinės reabilitacijos pašalpa pervedama į jos gavėjo nurodytą asmeninę sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje kredito įstaigoje.

13. Profesinės reabilitacijos pašalpos mokėjimas sustabdomas, pratęsiamas ar nutraukiamas teritorinės darbo biržos vadovo ar jo įgalioto šios darbo biržos darbuotojo sprendimu.

14. Profesinės reabilitacijos pašalpos mokėjimas sustabdomas, kai teritorinės darbo biržos vadovo ar jo įgalioto šios darbo biržos darbuotojo sprendimu sustabdoma profesinės reabilitacijos programa.

15. Profesinės reabilitacijos pašalpos mokėjimas pratęsiamas, kai teritorinės darbo biržos vadovo ar jo įgalioto šios darbo biržos darbuotojo sprendimu pratęsiama profesinės reabilitacijos programa.

16. Profesinės reabilitacijos pašalpos mokėjimas nutraukiamas, kai:

16.1. baigiasi šių Nuostatų 10 punkte nurodytas profesinės reabilitacijos pašalpos mokėjimo laikotarpis;

16.2. teritorinės darbo biržos vadovo ar jo įgalioto šios darbo biržos darbuotojo sprendimu nutraukiama profesinės reabilitacijos programa;

16.3. asmuo miršta.

17. Profesinės reabilitacijos pašalpos mokėjimas sustabdomas, pratęsiamas ar nutraukiamas nuo tos dienos, kurią sustabdomas, pratęsiamas ar nutraukiamas asmens dalyvavimas profesinės reabilitacijos programoje.

18. Asmeniui mirus, jam priskaičiuota už dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį profesinės reabilitacijos pašalpos suma, kuri jam priklausė ir kurios asmuo dėl mirties negavo, išmokama mirusį asmenį pergyvenusiam sutuoktiniui, pateikusiam liudijimą dėl nuosavybės teisės į sutuoktinių bendro turto dalį, ir (ar) asmenims, pateikusiems paveldėjimo teisės liudijimą.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Profesinės reabilitacijos pašalpa skiriama ir mokama neatsižvelgiant į kitas asmens gaunamas pajamas.

20. Teritorinė daro birža turi teisę gauti iš kitų valstybės ir savivaldybės įstaigų ir institucijų bei iš profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų informaciją, kurios reikia profesinės reabilitacijos pašalpai skirti ir mokėti.

21. Lietuvos darbo birža ir jos teritorinės darbo biržos užtikrina asmens duomenų apsaugą vadovaudamosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597).

22. Skundai dėl profesinės reabilitacijos pašalpų skyrimo ir mokėjimo nagrinėjami ir sprendžiami įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Jeigu profesinės reabilitacijos pašalpa neteisėtai paskirta ir išmokėta dėl jos gavėjo ar asmens, skyrusio pašalpą, kaltės, susidariusi permoka išieškoma iš kaltų asmenų įstatymų nustatyta tvarka.

24. Lietuvos darbo birža teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai informaciją apie kitiems metams planuojamą lėšų poreikį profesinės reabilitacijos pašalpoms mokėti ir atsiskaito šiai ministerijai, kaip panaudotos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.

______________