VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2002 m. LAPKRIČIO 21 d.
ĮSAKYMO Nr. 333 „DĖL VERSLO LIUDIJIMO FORMOS IR INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. kovo 30 d. Nr. VA-34

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966; 2005, Nr. 83-3083), 17 ir 18.11 punktais,

pakeičiu Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 333 „Dėl verslo liudijimo formos ir individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 114-5114; 2008, Nr. 56-2141; 2010, Nr. 157-8008; toliau – Klasifikatorius):

1. Klasifikatoriuje 03.02 kodu pažymėtos veiklos rūšies pavadinimą išdėstau taip:

„Prekyba tik ne maisto produktais turgavietėse, suteikianti teisę verstis išnešiojamąja ir išvežiojamąja tik ne maisto produktų prekyba“;

2. Klasifikatoriaus 04.02 kodu pažymėtos veiklos rūšies pavadinimą išdėstau taip:

„Prekyba turgavietėse, suteikianti teisę verstis išnešiojamąja ir išvežiojamąja prekyba“.

 

 

 

Viršininko pavaduotoja,

atliekanti viršininko funkcijas                                  Vilma Vildžiūnaitė