LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2008 m. VASARIO 20 d. ĮSAKYMO Nr. 1K-066 „DĖL PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TAISYKLIŲ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. lapkričio 30 d. Nr. 1K-402

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. 1K-066 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“ (Žin., 2008, Nr. 23-861; 2010, Nr. 8-369):

1. Išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114‑4637; 2012, Nr. 90-4698), 5.3.1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 4‑132; 2010, Nr. 144-7373) 2.1, 125.1 punktais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1385 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 131-5682 ) 2.1 punktu,“.

2. Papildau šiuo 20 punktu:

„20. Pavyzdinę mokėjimo prašymo patikros lapo formą.“

 

 

 

Laikinai einanti FINANSŲ MINISTRo pareigas              INGRIDA ŠIMONYTĖ

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1K-402

redakcija)

 

(Mokėjimo prašymo patikros lapo pavyzdinė forma)

__________________________________________________________________________

(Įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas )

 

mokėjimo prašymo PATIKROS lapas

 

DUOMENYS APIE GAUTĄ MOKĖJIMO PRAŠYMĄ

 

Bendrai finansuojamo iš Europos Sąjungos fondų lėšų projekto (toliau – projektas) kodas ir pavadinimas

Nurodomas projekto kodas ir pavadinimas pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį (toliau – PFAS)

Mokėjimo prašymo (toliau – MP) gavimo data ir MP numeris (SFMIS suteiktas MP numeris)

Patikslinto MP data (taikoma, jei pateiktas patikslintas MP)

Nurodoma projekto vykdytojo nurodyta mokėjimo prašymo gavimo data pagal  formatą yyyy-mm-dd, mokėjimo prašymui suteiktas numeris ir skliausteliuose nurodomas SFMIS mokėjimo prašymui suteiktas numeris.

MP tipas

£[]  Avanso £[]  Tarpinis £[]  Galutinis

MP prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų apmokėjimo būdas

£[] Sąskaitų apmokėjimo būdas

£[] Išlaidų kompensavimo būdas

£[] Apmokėtas MP (taikoma, kai Mokėjimo prašymo formos pildymo instrukcijoje (toliau – MP pildymo instrukcija) numatytais atvejais pateiktas MP, kuriame projekto vykdytojai prašo pripažinti tinkamomis finansuoti bendrą patirtų ir apmokėtų bet neprašomų kompensuoti išlaidų sumą)

£[] Netaikoma (žymima, kai tikrinamas avanso MP arba MP, kuriame per ataskaitinį laikotarpį nepatyrus išlaidų tik atsiskaitoma už per ataskaitinį laikotarpį įvykdytas projekto veiklas ar pasiektus stebėsenos rodiklius (toliau –nulinis MP)

MP tikrinamas vadovaujantis atrankine įgyvendinamų projektų išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų patikros metodika

£[]  Taip. ...... proc. (pažymėjus teigiamą atsakymą, nurodoma, koks procentas išlaidų tikrinamas šiame MP)

£[]  Ne

£[]  Netaikoma (kai tikrinamas avanso MP arba nulinis MP)

 

A DALIS. MP ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS TIKRINIMAS

Tikrinimo klausimas

Taip

Ne

Netaikoma

Pastabos/komentarai

(Tikrinimo klausimų paaiškinimai. Atsakingas Įgyvendinančiosios institucijos (toliau – ĮI) darbuotojas, tikrinimo metu nustatęs trūkumų ar neatitikimų, šiame laukelyje turi juos trumpai aprašyti, kartu nurodydamas veiksmus, kurių ėmėsi jiems pašalinti, patikslintų ar trūkstamų dokumentų gavimo iš projekto vykdytojo datas (jei taikoma), taip pat nurodyti kitus MP tikrinimo metu užfiksuotus pastebėjimus.)

A.1. Ar sutampa elektroninėje ir popierinėje MP versijose nurodyti MP duomenys?

£[]

£[]

£[]

Tikrinama, ar:

- yra pateiktos elektroninė ir popierinė MP versijos;

- elektroninėje MP versijoje pateikti duomenys atitinka popierinėje MP versijoje nurodytus duomenis (netaikoma, kai pateikta  popierinė versija yra išspausdinta iš Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektų duomenų mainų svetainės (toliau  DMS) )

A.2. Ar teisingi MP bendrosios dalies (arba avanso MP) duomenys?

£[]

£[]

£[]

Naudojantis Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos posisteme (toliau – SFMIS) ir vadovaujantis MP pildymo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861; 2010, Nr. 8-369) (toliau – MP pildymo instrukcija), patikrinama, ar teisingai užpildyti MP bendrosios dalies duomenys.

A.3. Ar MP tinkamai pasirašytas?

£[]

£[]

£[]

Tikrinama, ar MP popierinėje versijoje (MP bendrojoje dalyje) yra projekto vykdytojo institucijos arba organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens ir vyriausiojo buhalterio ar kito asmens, atsakingo už institucijos finansų apskaitą, parašai.

A.4. Ar pateikta auditoriaus ataskaita apie faktinius pastebėjimus ir (ar) išvada dėl skirtų lėšų panaudojimo?

£[]

£[]

£[]

Taikoma, jeigu projekto lėšų panaudojimo patikrinimo reikalavimai nustatomi:

-ĮI projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, kai įgyvendinami valstybės ir regionų projektai;

-projektų finansavimo sąlygų apraše, kai projektai atrenkami konkurso būdu.

Tikrinama, ar pateiktas tinkamas dokumentas.

Pastaba. A.5–A.6 klausimai pildomi, kai tikrinamas AVANSO MP

 

 

 

 

A.5. Ar prašomo avanso dydis tinkamai pagrįstas?

£[]

£[]

£[]

Tikrinama vadovaujantis PFAS nustatytais reikalavimais dėl avanso mokėjimo bei įvertinant projekto veiklų įgyvendinimo eigą, projektui taikomus išlaidų apmokėjimo būdus, MP teikimo grafike nustatytus MP teikimo terminus, projekto vykdytojo finansinių srautų poreikį ir pan.

Naudojantis SFMIS patikrinama, ar nėra viršijama PFAS nustatyta maksimali avanso suma.

A.6. Ar pateikta tinkama finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantija arba laidavimo raštas, arba laidavimo draudimo raštas dėl avanso sumos?

£[]

£[]

£[]

Taikoma, jeigu PFAS numatytas reikalavimas kartu su avanso MP pateikti garantiją arba laidavimo raštą, arba laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos. Pagal PFAS nustatytus reikalavimus garantijos, laidavimo ar laidavimo draudimo rašto pateikimui tikrinama, ar:

-  pateiktas tinkamas dokumentas;

-  dokumente nurodyta garantijos arba laidavimo suma atitinka prašomą avanso sumą;

-  teisingai nurodytas garantijos, laidavimo rašto arba laidavimo draudimo rašto galiojimo terminas;

- garantijos arba laidavimo dokumentas tinkamai patvirtintas.

Tikrinama, ar avanso MP nurodyti duomenys apie garantijos arba laidavimo dokumentus atitinka pateiktų dokumentų duomenis (taikoma, kai tikrinamas avanso MP ir garantijos arba laidavimo dokumentus reikalaujama pateikti pagal PFAS).

Kiti klausimai

£[]

£[]

£[]

Nustato ĮI pagal poreikį

 

B DALIS. MP DALIES „PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENOS RODIKLIAI“ TIKRINIMAS (taikoma tik tikrinant tarpinį arba galutinį MP)

Tikrinimo klausimas

Taip

Ne

Netaikoma

Pastabos/komentarai

(pildymo paaiškinimai)

B.1. Ar projekto veiklos vykdomos laiku ir tinkamai?

£[]

£[]

£[]

Pagal MP dalyje „1.MPD. Veiklos“ nurodytą informaciją ir PFAS duomenis tikrinama, ar:

– projekto veiklos vykdomos laiku, ar nėra žymių nukrypimų nuo PFAS nustatyto veiklų grafiko;

– projekto veiklos vykdomos PFAS numatyta apimtimi, ar pakankama fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių pasiekimo pažanga.

Jeigu vėluojama ar nepakankamas rodiklių pasiekimas – trumpai aprašomi nustatyti neatitikimai ir tikrinama, ar yra pateikti projekto vykdytojo vėlavimo ar kitų nustatytų neatitikimų priežasčių paaiškinimai, ar jie pakankami, įvertinama, ar nėra poreikio keisti projekto veiklų įgyvendinimo trukmę (apimtis), ar nėra rizikos projekto įgyvendinimui ir tikslų pasiekimui, ar imamasi atitinkamų priemonių galimai rizikai suvaldyti ir pan.

B.2. Ar pakankamas stebėsenos rodiklių pasiekimas?

£[]

£[]

£[]

Pagal MP dalyje „1.MPD. Rodikliai“ pateiktą informaciją ir PFAS duomenis tikrinama, ar:

– stebėsenos rodiklių pasiekimo pažanga pakankama, ar nėra žymių nukrypimų nuo PFAS nustatytų planuotų stebėsenos rodiklių reikšmių;

– stebėsenos rodiklių pasiekimas tinkamai pagrįstas, pateikti tinkami pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma).

Jeigu rodiklių pasiekimas nepakankamas arba nepagrįstas – trumpai aprašomi nustatyti neatitikimai ir tikrinama, ar yra pateikti tinkami projekto vykdytojo paaiškinimai, įvertinama, ar nėra rizikos projekto įgyvendinimui ir tikslų pasiekimui, ar imamasi atitinkamų priemonių galimai rizikai suvaldyti, ar reikia vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132)(toliau – PAFT), 173 ir 191 p. keisti PFAS ir mažinti projektui skirtą finansavimą arba inicijuoti pažeidimo tyrimą ir pan.

B.3. Ar tinkamai suplanuoti planuojami pateikti MP?

£[]

£[]

£[]

Pagal MP dalies „1.MPD. MP grafikas“ lentelėje „Planuojami pateikti mokėjimo prašymai“ nurodytą informaciją ir PFAS duomenis tikrinama, ar:

– MP teikimo periodiškumas atitinka PFAS;

– planuojamos MP teikimo datos ir sumos yra realios, suplanuotos atsižvelgiant į vykdomas veiklas, planuojamas patirti išlaidas, projekto vykdytojo finansinių srautų poreikį ir pan.;

– suplanuoti avanso MP terminai ir sumos atitinka PFAS nustatytas avanso mokėjimo sąlygas;

– ar MP teikiami laikantis pradiniame arba paskutiniame tarpinio MP grafike suderintų terminų, vertinama, ar nėra poreikio keisti suderintą MP grafiką.

B.4. Ar teisingi MP dalyje „Projekto įgyvendinimas ir stebėsenos rodikliai“ nurodyti duomenys?

£[]

£[]

£[]

Naudojantis SFMIS ir vadovaujantis MP pildymo instrukcija tikrinama, ar MP dalyje „Projekto įgyvendinimas ir stebėsenos rodikliai“ nurodyti  duomenys atitinka:

- PFAS;

- pateiktuose pagrindimo dokumentuose nurodytą informaciją.

Kiti klausimai

£[]

£[]

£[]

Nustato ĮI pagal poreikį

 

C DALIS. MP PRAŠOMŲ PRIPAŽINTI TINKAMOMIS FINANSUOTI IŠLAIDŲ TIKRINIMAS (taikoma tik tikrinant tarpinį arba galutinį MP)

(Lentelėje nustatyti klausimai taikomi tikrinant sąskaitų apmokėjimo būdu ir išlaidų kompensavimo būdu prašomoms pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidoms. Tuo atveju, jeigu MP prašoma pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidas abiem būdais – pildomos 2 lentelės kiekvienam būdui atskirai.)

Tikrinimo klausimas

Taip

Ne

Netaikoma

Pastabos/komentarai

(pildymo paaiškinimai)

C.1. DALIS. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO EIGOS TIKRINIMAS (taikoma, kai tikrinamas tarpinis ar galutinis MP)

 

 

 

 

C1.1. Ar prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų viešieji pirkimai atlikti tinkamai?

£[]

£[]

£[]

Netaikoma tikrinant nulinį MP

Tikrinama vadovaujantis ĮI pirkimų priežiūros/ viešųjų pirkimų tvarkos aprašu.

Pastaba. C1.2–C1.6 klausimai pildomi,  kai tikrinamas GALUTINIS MP

 

 

 

 

C1.2. Ar pateikta informacija apie projekto sąskaitoje sukauptas palūkanas?

£[]

£[]

£[]

Taikoma, jeigu projekto vykdytojas privalėjo turėti kredito įstaigoje atskirą sąskaitą projektui skiriamoms lėšoms.

Tikrinama, ar pateikta tinkama informacija apie PFAS nurodytoje sąskaitoje sukauptas palūkanas.

C1.3. Ar pateikta ir patikrinta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita?

£[]

£[]

£[]

Tikrinama, ar:

-  pateikta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita užpildyta pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytą formą;

- pateikti privalomi galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos priedai (Galutinė bendrai finansuojamo iš Europos socialinio fondo lėšų  projekto įgyvendinimo ataskaita apie projekto dalyvius, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 (jeigu projektas bendrai finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis). Atnaujintas Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1K-195 (Žin., 2010, Nr. 71-3581) (toliau – Pajamų skaičiavimo metodika), 1 priedas „Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektų, iš kurių gaunama pajamų, paraiškos dėl projekto finansavimo priedas“ (kai taikoma) ir kt.);

- galutinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje nurodyta teisinga informacija apie projekto įgyvendinimą, ji yra tinkama ir pakankama.

C1.4. Ar nepasikeitė aplinkybės, turinčios įtakos pajamų (kaip apibrėžta 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), 55 straipsnyje) ir tinkamų finansuoti išlaidų sumai?

£[]

£[]

£[]

Netaikoma ESF  pajamų atveju.

Tikrinama remiantis galutinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje nurodyta informacija, vadovaujantis Pajamų skaičiavimo metodika.

Vertinama, ar yra poreikis koreguoti projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą, projekto finansavimo šaltinius ir pan.

C1.5. Ar atlikta patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje (toliau – patikra vietoje)?

£[]

£[]

£[]

Netaikoma, kai PAFT nustatytais atvejais projekto patikros vietoje neprivaloma atlikti.

Tikrinama, ar projekto įgyvendinimo laikotarpiu atlikta bent viena patikra vietoje.

C1.6 Ar ištaisyti patikros vietoje metu nustatyti neatitikimai ir (ar) įvykdyti ĮI pateikti privalomi nurodymai projekto vykdytojui?

£[]

£[]

£[]

Netaikoma, kai PAFT nustatytais atvejais projekto patikros vietoje neprivaloma atlikti.

Naudojantis SFMIS ir pagal ĮI atliekamos projekto patikros vietoje (projekto įgyvendinimo vietoje ir (ar) administravimo) patikros lape nurodytą informaciją tikrinama, ar ištaisyti ir (arba) įvykdyti visi patikros (-ų) vietoje metu nustatyti neatitikimai ir (arba) ĮI pateikti privalomi nurodymai projekto vykdytojui.

Kiti klausimai

£[]

£[]

£[]

Nustato ĮI pagal poreikį.

C.2 DALIS. MP FINANSINĖS DALIES TIKRINIMAS

 

 

 

 

C2.1. Ar išlaidos patirtos tinkamu finansuoti laikotarpiu?

£[]

£[]

£[]

Pagal išlaidų pagrindimo dokumentuose nurodytas datas tikrinama, ar prašomos pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidos patirtos PFAS nustatytu išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpiu.

C2.2. Ar išlaidos tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis ir būtinos joms įgyvendinti?

£[]

£[]

£[]

Pagal PFAS duomenis tikrinama, ar prašomos pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidos:

– numatytos PFAS, tai yra, ar atitinka projekto aprašymą (tikslus, uždavinius, veiklas) ir yra numatytos projekto biudžete, kuriame nustatytas išlaidų priskyrimas projekto veikloms;

– būtinos projekto veikloms įgyvendinti ir rodikliams pasiekti.

C2.3. Ar išlaidos patirtos projekto vykdytojo (išskyrus 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo, ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1784/1999 (OL 2006 L 210, p. 12), 11 straipsnio 3 dalies a punkte nustatytus atvejus)?

£[]

£[]

£[]

Pagal pateiktus išlaidų pagrindimo dokumentus tikrinama, ar išlaidos patirtos projekto vykdytojo (partnerio), tai yra, ne per tarpininkus (trečiąsias šalis), išskyrus reglamento (EB) Nr. 1081/2006 11 straipsnio 3 dalies a punkte nustatytus atvejus.

C2.4. Ar prašomos pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidos yra tinkamai dokumentuotos?

£[]

£[]

£[]

Tikrinama, ar:

- išlaidų patyrimui pagrįsti yra pateikti visi reikalingi  Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti buhalterinės apskaitos dokumentai (pvz., sutartys, perdavimo–priėmimo aktai, sąskaitos ir pan.) ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentai (pvz., ĮI nustatytos suvestinės ar pažymos) ir ar apskaitos dokumentai  turi  visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515)  13 straipsnyje nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus;

- išlaidų apmokėjimui įrodyti yra pateikti visi reikalingi  Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti buhalterinės apskaitos dokumentai (pvz., sąskaitos išrašai, mokėjimo pavedimo kopija ir pan.) ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentai (jeigu taikomas išlaidų kompensavimo būdas);

- teisingai nurodyti išlaidų pagrindimo (ir apmokėjimo įrodymo, kai taikoma) dokumentų rekvizitai MP (t. y., ar atitinka pateiktus dokumentus).

C2.5. Ar išlaidos buvo skirtos apmokėti už faktiškai pateiktas prekes ar suteiktas paslaugas, atliktus darbus, skirtos palūkanų subsidijoms, apskaičiuotam darbo užmokesčiui išmokėti arba išlaidos, kai iš anksto sumokama rangovams, prekių tiekėjams ir paslaugų teikėjams pagal su jais sudarytas sutartis ir, jei taikoma, remiantis pateiktomis išankstinio apmokėjimo sąskaitomis?

£[]

£[]

£[]

Pagal pateiktus išlaidų pagrindimo dokumentus (perdavimo-priėmimo aktus, atliktų darbų aktus, objekto užbaigimo aktus ir pan.) tikrinama, ar įrodyta, jog prašomos pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidos pagrįstos dokumentais,  įrodančiais prekių pateikimą, paslaugų suteikimą ar darbų atlikimą pagal su ĮI suderintos prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar rangos sutarties (toliau – sutartis su rangovu) sąlygas.

C2.6. Ar teisingai apskaičiuotos netiesioginės projekto išlaidos?

£[]

£[]

£[]

Taikoma, jeigu mokėjimo prašyme ar PFAS yra numatytos netiesioginės projekto išlaidos.

Tikrinama, ar apskaičiuotos netiesioginės projekto išlaidos, apmokamos taikant vienodo dydžio normą, yra apskaičiuotos laikantis projektų finansavimo sąlygų apraše ir teisės aktuose (Netiesioginių projekto išlaidų nustatymo ir apmokėjimo naudojant vienodo dydžio normą taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1K-112) numatytų reikalavimų.

C2.7. Ar MP numatyti fiksuotieji įkainiai atitinka PFAS nustatytus dydžius?

£[]

£[]

£[]

Taikoma, jeigu mokėjimo prašyme ar PFAS yra numatyti  fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai.

Tikrinama, ar išlaidos pagal fiksuotuosius projekto išlaidų vieneto įkainius yra apskaičiuotos laikantis projektų finansavimo sąlygų apraše ir teisės aktuose (Fiksuotųjų projekto išlaidų vieneto įkainių ir fiksuotųjų projekto išlaidų sumų nustatymo ir taikymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 1K-264) numatytų reikalavimų.

Jeigu:

– yra viršijami fiksuotieji įkainiai arba neteisingai apskaičiuota bendra suma, tada kompensuojama pagal finansavimo ir administravimo sutartyje patvirtintus fiksuotuosius įkainius;

– bendra deklaruojama suma yra mažesnė nei būtų pagal pritaikytus fiksuotus įkainius, išsiaiškinamos priežastys su projekto vykdytoju ir ištaisoma projekto vykdytojo klaida arba kompensuojama jo prašoma suma

ir žymima „Ne“.

C.2.8. Ar MP numatytos fiksuotosios sumos neviršija PFAS nustatytų dydžių?

£[]

£[]

£[]

Taikoma, jeigu mokėjimo prašyme ar PFAS yra numatytos  fiksuotosios projekto išlaidų sumos.

Tikrinama, ar išlaidos pagal fiksuotąsias projekto išlaidų sumas yra apskaičiuotos laikantis projektų finansavimo sąlygų apraše ir teisės aktuose (Fiksuotųjų projekto išlaidų vieneto įkainių ir fiksuotųjų projekto išlaidų sumų nustatymo ir taikymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 1K-264) numatytų reikalavimų.

C2.9. Ar išlaidos atitinka Išlaidų atitikties taisyklėse nustatytus specialiuosius išlaidų atitikties reikalavimus?

£[]

£[]

£[]

Pagal Išlaidų atitikties taisyklių 9–18 punktuose nustatytus specialiuosius išlaidų atitikties reikalavimus, tikrinama, ar pagal atitinkamas projekto biudžeto eilutes prašomos pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidos atitinka joms nustatytus reikalavimus.

C2.10. Ar nėra prašoma pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų, kurios Išlaidų atitikties taisyklėse laikomos neatitinkančiomis finansavimo reikalavimų?

£[]

£[]

£[]

Vadovaujantis Išlaidų atitikties taisyklių 19–23 punktuose nustatytais išlaidų neatitikimo finansavimo reikalavimams kriterijais, tikrinama, ar pagal atitinkamas projekto biudžeto eilutes nėra prašoma pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų, nustatytų Išlaidų atitikties taisyklių 19–23 punktuose.

C2.11. Ar nėra prašoma pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidas, kurios anksčiau jau buvo finansuotos (apmokėtos) iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, ES arba ne ES šalių valstybės institucijų lėšų, dėl kurių ES fondų lėšos bendrai finansuojamam turtui būtų skiriamos ne vieną kartą?

£[]

£[]

£[]

Tikrinama naudojantis SFMIS, ar prašomos pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidos nebuvo apmokėtos ankstesniuose projekto vykdytojo teiktuose MP arba kituose projekto vykdytojo įgyvendinamuose projektuose.

Tikrinama remiantis pateiktais dokumentais ir turima informacija apie vykdomus susijusius projektus, vertinimo metu nustatytas rizikas (techninės paramos projektuose papildomai tikrinant, ar išlaidos nebuvo patvirtintos tinkamomis finansuoti Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo laikotarpiu ir pan.).

Jei nustatomas dvigubo finansavimo atvejis, nurodomos netinkamos išlaidos ir jų suma.

Tikrinama, ar pateikta projekto vykdytojo (partnerio) deklaracija (pažyma), kad projekte nudėvimam turtui įsigyti nebuvo skirta nacionalinė, ES arba ne ES valstybės institucijų parama,  dėl ko ES fondų bendrai finansuojamam turtui lėšos būtų skirtos ne vieną kartą.

C2.12. Ar įvykdyti įsipareigojimai pagal visus išankstinius apmokėjimus?

£[]

£[]

£[]

Netaikoma, jei nebuvo apmokėta išlaidų pagal išankstinius apmokėjimus .

Tikrinama, ar:

- ar išankstinio mokėjimo galimybė yra numatyta sutartyje su rangovu;

- pateikti prekių tiekimą, paslaugų suteikimą ir darbų atlikimą įrodantys dokumentai (perdavimo priėmimo aktai, objekto užbaigimo aktai, sąskaitos ir pan.).

C2.13. Ar projektui yra užregistruota siūlomų grąžinti lėšų forma arba nustatyta grąžintinų lėšų?

£[]

£[]

£[]

Taikoma, kai grąžintinų lėšų  būdas „įskaitymas su MP“.

Naudojantis SFMIS tikrinama, ar projektui yra užregistruota siūlomų grąžinti ar grąžintinų lėšų, kurias galima įskaityti su šiuo MP.

C2.14. Ar projekto vykdytojas grąžino pagal sprendimą nustatytas grąžintinas lėšas?

£[]

£[]

£[]

Taikoma,  kai grąžintinų lėšų  būdas „lėšų pervedimas“.

Tikrinama, ar yra priimtas sprendimas susigrąžinti lėšas pervedant jas į banko sąskaitą ir ar  projekto vykdytojas pervedė tokias grąžintinas lėšas iki pateikiant MP.

Įvertinama, ar galima patvirtinti pateiktą  MP ( jei projekto vykdytojas grąžintinas lėšas pervedė – MP patvirtinti galima).

 

C2.15. Ar projektui yra apskaičiuotas faktiškai apmokėtų pagal mokėjimo prašymus finansavimo sumų ir pagal finansavimo intensyvumą apskaičiuotų viso projekto turėjusių būti išmokėtų sumų nuokrypis?

£[]

£[]

£[]

Naudojantis SFMIS tikrinama, ar projektui yra apskaičiuotas nuokrypis ir ar galima jį  įvertinti su šiuo MP

Pastaba.C2.16–C2.17 klausimai pildomi,  kai tikrinamas GALUTINIS MP

 

 

 

 

C2.16. Ar kryžminio finansavimo išlaidos neviršija projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto procento ?

£[]

£[]

£[]

Netaikoma, jei projektui nėra numatyta kryžminio finansavimo išlaidų.

Tikrinama, ar kryžminio finansavimo išlaidos neviršija projektų finansavimo sąlygų apraše  nustatyto procento.

C2.17. Ar projekto vykdytojas atsiskaitė už išmokėtą avansą?

£[]

£[]

£[]

Netaikoma, jei projektui nebuvo išmokėtas avansas.

Tikrinama, ar:

projektui buvo išmokėtas avansas;

avansu išmokėta lėšų suma buvo užskaityta su tarpinio MP.

Kiti klausimai

£[]

£[]

£[]

Nustato ĮI pagal poreikį

 

 

 

 

 

 

D DALIS. MP TVIRTINIMAS

 

PRAŠOMŲ PRIPAŽINTI TINKAMOMIS FINANSUOTI IŠLAIDŲ TVIRTINIMAS (jei taikoma)

 

1. Tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažinta suma, Lt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažinta suma, Lt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠVADA (Pažymėti tinkamą variantą):

£[] MP atmesti (Pažymėjus šį variantą – trumpai aprašomos MP atmetimo priežastys laukelyje „Pastabos (jei yra)“.

£[] MP patvirtinti

 

Pastabos (jei yra)

Esant poreikiui, nurodomos papildomos pastabos ar komentarai.

 

 

(Nurodoma tiek parašų, kiek numatyta pagal ĮI MP tikrinimo ir tvirtinimo procedūrą)

 

 

 

_______

(Įgyvendinančiosios institucijos atsakingo darbuotojo pareigos)

_______

(vardas ir pavardė)

_______

(parašas)

_______

(data)

 

 

_______

(Įgyvendinančiosios institucijos atsakingo darbuotojo pareigos)

_______

(vardas ir pavardė)

_______

(parašas)

_______

(data)

 

 

Pastaba. Formoje nustatyti privalomi patikrinti klausimai, tačiau įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į administruojamų veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonių ir (ar) bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektų specifiką ar įgyvendinančiosios institucijos organizacinės struktūros ypatumus, gali koreguoti formą, papildydama ją atitinkamais klausimais ir (ar) keisdama tikrinamų klausimų eiliškumą, apjungdama  kelis formos klausimus arba išskaidydama klausimą į kelis, išlaikant formos klausimais suformuluotą patikros apimtį, ir siekiant užtikrinti tikrinamų klausimų atsekamumą, pridedant nuorodas į atitinkamą formos klausimą ar jo numerį. Taip pat įgyvendinančioji instituciją gali nusistatyti atskiras formas pagal skirtingus mokėjimo prašymų tipus ir nustatyti reikalavimus dėl išvadų ir parašų po kiekviena tikrinama mokėjimo prašymo patikros lapo dalimi.

 

_________________