LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ĮGALIOJIMŲ APLINKOS MINISTERIJAI IR JAI PAVALDŽIOMS INSTITUCIJOMS SUTEIKIMO

 

2000 m. liepos 28 d. Nr. 900

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2000, Nr. 39-1092), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įgalioti Aplinkos ministeriją vykdyti Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatytas atsakingos institucijos funkcijas.

2. Įgalioti Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentus ir Aplinkos ministerijos Hidrografinio tinklo tarnybą Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka vykdyti Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatytas atsakingos institucijos funkcijas.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                          ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                                          DANIUS LYGIS