LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL APLINKOS MINISTRO 1999 m. gruodžio 20 d. ĮSAKYMO Nr. 408 „Dėl teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2003 m. liepos 4 d. Nr. 334

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544) 8, 10 bei 27 straipsniais ir vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (Nacionalinė Acquis priėmimo programa) teisės derinimo priemonių ir Acquis įgyvendinimo priemonių 2003 metų planų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 25-1019) patvirtintą priemonę, kurios kodas 3.22.4-T41,

1. Pakeičiu aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2001, Nr. 83-2903; 2002, Nr. 5-91) patvirtintą Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarką (1 priedas):

1.1. išdėstau I skyriaus 2 punktą taip:

2. Visi vandens naudotojai, kurie pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisykles (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2001, Nr. 83-2903) turi gauti gamtos išteklių naudojimo leidimus, ir vandens naudotojai-abonentai, kurie gamybos metu suvartoja ne mažiau kaip 50 kubinių metrų vandens per parą, privalo pildyti Valstybinės statistinės ataskaitos formas Nr. 1-Vanduo.“;

1.2. išdėstau I skyriaus 4 punkto paskutinį sakinį taip:

„Teršalų kiekiai nuotekose iš kaupimo rezervuarų ir išvalius nuotekas filtracijos laukuose, po kurių jos į paviršinio vandens telkinius neišleidžiamos, apskaičiuojami, vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklėmis.“;

1.3. išdėstau II skyriaus 1 ir 2 punktus taip:

1. Didžiausia leistina su nuotekomis išleisti į aplinką tarša (DLT) – tai per laiko vienetą leidžiamas su nuotekomis išleisti teršalų kiekis, apskaičiuotas pagal galiojančias nuotekų užterštumo normas ir leidžiamą išleisti nuotekų kiekį arba pagal nuotekų surinktuvo sklaidos galimybes.

2. Laikinai leistina su nuotekomis išleisti į aplinką tarša (LLT) – tai gamtos išteklių naudojimo leidime nustatytas laikinai leidžiamas su nuotekomis išleisti teršalų kiekis, kai nėra pakankamų galimybių DLT normatyvams pasiekti.“;

1.4. pakeičiu III skyriaus 11 punktą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.5. pakeičiu Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos priedo „Valstybinės statistinės ataskaitos forma Nr. 1-Vanduo“ VI skyrių Teršiančių medžiagų išleidimas ir išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.6. papildau Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarką 1 priedėliu „Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašas“ (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.;

2.2. šiuo įsakymu patvirtinta Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarka pradedama taikyti 2004 m. sunaudoto vandens bei su nuotekomis į aplinką išleistų teršiančių medžiagų apskaitai tvarkyti.

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS APLINKOS MINISTRĄ                                        ZIGMANTAS BALČYTIS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr.408

(2003 m. liepos 4 d. įsakymo

Nr. 334 redakcija)

 

 

11. VI skyriaus – TERŠIANČIŲ MEDŽIAGŲ IŠLEIDIMAS – pildymas:

11.1. duomenys pateikiami apie ūkinio subjektų su nuotekomis išleidžiamas teršiančias medžiagas, dėl kurių privaloma atsiskaityti pagal galiojančius norminius teisės aktus;

11.2. VI skyriaus lentelės viršuje, eilutėje „Tyrimus atliko“, nurodomas nuotekų laboratorinę kontrolę atlikusios laboratorijos pavadinimas;

11.3. formos VI skyriaus lentelės grafų pildymas:

1 grafa – įrašomas eilės numeris;

2 grafa – įrašomi teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodai (1 priedėlis);

3 grafa – įrašomas teršiančios medžiagos pavadinimas;

4 grafa – įrašomi teršiančios medžiagos koncentracijos ir kitų parametrų matavimo vienetai
(1 priedo 1 priedėlis);

5 grafa – įrašoma paimtame vandenyje išmatuota teršiančios medžiagos vidutinė metinė koncentracija. Grafos nepildo įmonės, vartojančios požeminį (geriamą) arba mineralinį vandenį;

6 grafa – įrašoma projekte apskaičiuota teršiančios medžiagos vidutinė koncentracija į valymo įrenginius atitekančiose nuotekose;

7 grafa – įrašoma prieš valymą nuotekose išmatuota teršiančios medžiagos vidutinė metinė koncentracija;

8 grafa – įrašoma teršiančios medžiagos vidutinė metinė didžiausia leistina koncentracija (DLK) arba laikinai leistina koncentracija (LLK) į nuotekų priimtuvą išleidžiamose nuotekose. LLK įrašoma skliausteliuose;

9 grafa – įrašoma išleidžiamose nuotekose išmatuota vidutinė metinė teršiančios medžiagos koncentracija;

10 grafa – įrašoma po valymo nuotekose išmatuota minimali momentinė arba, jei yra automatiniai nuotekų bandinių semtuvai, minimali paros bandinyje nustatyta teršiančios medžiagos koncentracija;

11 grafa – įrašoma po valymo nuotekose išmatuota maksimali momentinė arba, jei yra automatiniai nuotekų bandinių semtuvai, vidutinė paros bandinyje nustatyta teršiančios medžiagos koncentracija;

12 grafa – įrašomas teršiančios medžiagos nuotekų išvalymo efektyvumas (procentais), kuris apskaičiuojamas taip:

C1 – C2

AE = ———— x 100,

C1

čia: AE – išvalymo efektyvumas (procentais);

C1 – teršiančios medžiagos vidutinė metinė koncentracija nuotekose prieš valymą (mg/l);

C2 – teršiančios medžiagos vidutinė metinė koncentracija nuotekose po valymo (mg/l).

13 grafa – įrašomas metinis teršiančios medžiagos kiekis, su nuotekomis patenkantis į nuotekų valymo įrenginius, kuris apskaičiuojamas taip:

C1 x Qm.

MNV = —————,

1000 x 1000

čia: MNV – metinis teršiančios medžiagos kiekis nuotekose prieš valymą (t/metus);

C1 – teršiančios medžiagos vidutinė metinė koncentracija nuotekose prieš valymą (mg/l);

Qm. – metinis nuotekų debitas (m3). Kai nėra nuotekų debito matavimo prietaisų, nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal Vandens naudojimo normas RSN 26-90 (Vilnius, 1991 m.).

14 grafa – įrašoma gamtos išteklių naudojimo leidime nurodyta DLT (LLT) norma. LLT įrašoma skliausteliuose.

15 grafa – įrašomas po valymo su nuotekomis išleistas teršiančios medžiagos kiekis, kuris apskaičiuojamas taip:

C2 x Qm.

MV = —————,

1000 x 1000

čia: MV – metinis teršiančios medžiagos kiekis nuotekose po valymo (t/metus);

C2 – teršiančios medžiagos vidutinė metinė koncentracija nuotekose po valymo (mg/l);

Qm. – metinis nuotekų debitas (m3). Kai nėra nuotekų debito matavimo prietaisų, nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal Vandens naudojimo normas RSN 26-90 (Vilnius, 1991 m.).

______________


Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos

1 priedėlis

 

Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašas

 

Kodas

Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų pavadinimas

Matavimo vienetai

9001

1,2-dichloretanas (EDC)

mg/l

3001

4-(para)-nonilfenolis

mg/l

8001

Alachloras

µg/l

4001

Alavas

mg/l

8002

Aldrinas

µg/l

4002

Aliuminis

mg/l

2301

Antracenas

mg/l

1205

AOX (absorbuojami organiniai halogenai)

mg/l

4003

Arsenas

mg/l

8003

Atrazinas

µg/l

1201

Azotas (bendras)

mgN/l

1002

BDS5

mgO2/l

1003

BDS7

mgO2/l

1202

Bendroji organinė anglis (BOA)

mg/l

2302

Benz(a)pirenas

mg/l

2303

Benz(b)fluorantenas

mg/l

2304

Benz(g.h.i)perilenas

mg/l

2305

Benz(k)fluorantenas

mg/l

2101

Benzenas

mg/l

2102

Benzenas, toluenas, etilbenzenas, ksilenas (kaip BTEX)

mg/l

2201

Brominti difenileteriai

mg/l

2103

C10-13-chloralkanai

mg/l

1005

ChDS

mgO2/l

1101

Chloras (aktyvusis)

mg/l

8004

Chlorfenvinfosas

µg/l

1102

Chloridai

mg/l

8005

Chlorpyrifosas

µg/l

4004

Chromas (bendras)

mg/l

4005

Chromas (VI)

mg/l

1103

Cianidai

mg/l

4006

Cinkas

mg/l

8006

DDT

µg/l

9003

Di(2-etilheksil)ftalatas

mg/l

8007

Dieldrinas

µg/l

8008

Diuronas

µg/l

8009

Endosulfan (alpha-)

µg/l

8010

Endosulfanas

µg/l

8011

Endrinas

µg/l

3000

Fenoliai

mg/l

2306

Fluorantenas

mg/l

1104

Fluoridai

mg/l

1105

Fosfatai

mgP/l

1203

Fosforas (bendras)

mg/l

4007

Geležis (bendra)

mg/l

4008

Gyvsidabris ir jo junginiai

mg/l

9002

Halogeninti organiniai junginiai

mg/l

8012

Heksachlorbenzenas (HCB)

µg/l

9004

Heksachlorbutadienas (HCBD)

mg/l

8013

Heksachlorcikloheksanas (HCH)

µg/l

2307

Inden(1,2,3-cd)pirenas

mg/l

8014

Izodrinas

µg/l

8015

Izoproturonas

µg/l

4009

Kadmis ir jo junginiai

mg/l

4010

Kobaltas

mg/l

1006

Koli fagas

N.K./l

1007

Koli indeksas

ląst./l

4011

Manganas

mg/l

2104

Metilenchloridas (Dichlormetanas)

mg/l

1204

Nafta ir jos produktai

mg/l

2308

Naftalenas

mg/l

1106

NH4 ir amonio druskos

mgN/l

4012

Nikelis ir jo junginiai

mg/l

1107

Nitratai

mgN/l

1108

Nitritai

mgN/l

3002

Nonilfenoliai

mg/l

3003

Oktilfenoliai

mg/l

2202

Pentabrombifenilo eteriai

mg/l

2203

Pentachlorbenzenas

mg/l

3004

Pentachlorfenolis (PCP)

mg/l

9006

Perchloretilenas (PER)

mg/l

1001

pH

-

3005

P-tret-oktilfenolis

mg/l

1008

Riebalai

mg/l

8016

Simazinas

µg/l

1206

Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės)

mg/l

1207

Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (nejoninės)

mg/l

1004

Skendinčios medžiagos

mg/l

4013

Stroncis

mg/l

1109

Sulfatai

mg/l

1110

Sulfidai

mg/l

4014

Švinas ir jo junginiai

mg/l

9008

Tetrachlormetanas (CCl4, anglies tetrachloridas)

mg/l

1009

Toksiškumas LC50

%

9009

Tributilalavo junginiai

mg/l

9010

Tributilalavo katijonai

mg/l

2204

Trichlorbenzenai (TCB)

mg/l

9005

Trichloretilenas (TRI)

mg/l

9007

Trichlormetanas (chloroformas)

mg/l

8017

Trifluralinas

mg/l

4015

Vanadis

mg/l

4016

Varis

mg/l

______________

 

 

Valstybinės statistinės ataskaitos forma

Nr. 1-Vanduo

 

VI. Teršiančių medžiagų išleidimas      Tyrimus atliko _______________________________________________________________ laboratorija

 

Eil. Nr.

Kodas

Pavadinimas

Teršiančių medžiagų koncentracija

Išvalymo efektyvumas, %

Metinis teršiančių medžiagų kiekis, t/metus

Matavimo vienetai

Paimtame vandenyje

Nuotekose

Projektinė

Prieš valymą

Po valymo

Prieš valymą

Po valymo

DLK (LLK)

Vidutinė

Minimali

Maksimali

DLT (LLT)

Faktinis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________