LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 515 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS “ PAKEITIMO

 

2008 m. gruodžio 9 d. Nr. V-1238

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo ir saugojimo terminų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 (Žin., 1999, Nr. 103-2972), 120 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„120

110/a

Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė 3

metai“.

 

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

LAIKINAI EINANTIS

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS           GEDIMINAS ČERNIAUSKAS