LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2007 M. LIEPOS 26 D. ĮSAKYMO

NR. D1-416/ĮV-517 „DĖL PETRO ABUKEVIČIAUS PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. rugpjūčio 28 d. Nr. D1-447/ĮV-430

Vilnius

 

Pakeičiame Petro Abukevičiaus premijos skyrimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. D1-416/ĮV-517 „Dėl Petro Abukevičiaus premijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 85-3432):

1. Išdėstome 6 punktą taip:

„6. Premijos dydis – 7500 Lt, iš kurių 5000 Lt skiria Aplinkos ministerija, o 2500 Lt – Kultūros ministerija, kuri kiekvienais metais ne vėliau kaip iki rugsėjo 6 dienos perveda savo lėšų dalį į Aplinkos ministerijos biudžetinę sąskaitą.“

2. Pripažįstame netekusiu galios 26 punktą.

3. Pripažįstame netekusiu galios 27 punktą.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                             ARTŪRAS PAULAUSKAS

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                                                JONAS JUČAS