LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2000 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2005 m. balandžio 27 d. Nr. V-310

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) 9 straipsnio 6 dalimi ir 25 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2005 m. kovo 22 d. nutarimą Nr. 4/7 ir 2005 m. balandžio 21 d. nutarimą Nr. 5/2 bei į Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijos 2005 m. balandžio 8 d. nutarimą Nr. 2/2:

1. Pakeičiu Profilaktinių sveikatos tikrinimų kainas (18 priedas), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365, Nr. 52-1509, Nr. 76-2321), ir 2 lentelėje „Profilaktinių sveikatos tikrinimų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, kainos“ stulpelyje „Kaina (balais)“ vietoje skaičiaus „11,00“ įrašau skaičių „13,5“.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. gegužės 1 dienos.

3. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę ministerijos sekretoriui pagal administravimo sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA