Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 „DĖL NAUDOJAMŲ KITOS PASKIRTIES VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS“ PAKEITIMO

 

2008 m. rugsėjo 3 d. Nr. 884

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimą Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (Žin., 1999, Nr. 25-706; 2004, Nr. 167-6128):

1.1. Pripažinti netekusiu galios 2.5 punktą.

1.2. Išbraukti 2.7 punkto pirmajame sakinyje žodžius „(schemas)“, „geodezinių“, „ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose“.

1.3. Nurodytuoju nutarimu patvirtintose Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėse:

1.3.1. Išbraukti 12.4 punkto antrajame sakinyje žodžius „geodezinių“ ir „ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose“.

1.3.2. Išbraukti 14.1 punkto pirmajame sakinyje žodžius „geodezinių“ ir „ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose“.

1.3.3. Pripažinti netekusiu galios 14.4 punktą.

1.3.4. Išdėstyti 17.1 punktą taip:

17.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 21-597; 2002, Nr. 102-4574) nustatyta tvarka užsako parduodamų žemės sklypų individualų vertinimą;“.

1.3.5. Pripažinti netekusiu galios 20 punktą.

1.3.6. Išbraukti 21.2 punkte antrąjį sakinį.

1.3.7. Pripažinti netekusia galios 23 punkto antrąją pastraipą.

1.3.8. Išbraukti 31.3 punkto antrajame sakinyje žodžius „geodezinių“ ir „ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose“.

1.3.9. Išbraukti 32.1 punkto pirmajame sakinyje žodžius „geodezinių“ ir „ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose“.

1.3.10. Išbraukti 32.7 punkte žodžius „ir atvejais“ ir „arba užsako išnuomojamų žemės sklypų individualų vertinimą“.

1.3.11. Pripažinti netekusia galios 39 punkto antrąją pastraipą.

1.3.12. 1 priede:

1.3.12.1. Išbraukti 2.1 punkte žodžius „(į kurią įskaitomas priedas dėl inžinerinių statinių, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 nustatytais atvejais ir tvarka apskaičiuojamas žemės sklypo vertės priedas dėl inžinerinių statinių)“.

1.3.12.2. Pripažinti netekusiu galios 2.2 punktą.

1.3.12.3. Išdėstyti 5 punktą taip:

5.*** Įsiskolinimo likutį _______________________________________________  Lt

(suma skaičiais ir žodžiais)

pirkėjas įsipareigoja sumokėti šiais terminais ir sąlygomis:

 

Metai

Mokėtina suma, litais

Metai

Mokėtina suma, litais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už parduotą valstybinės žemės sklypą atsiskaitoma pagal Mokėjimo už perkamus kitos paskirties valstybinės žemės sklypus taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260.“

1.4. Nurodytuoju nutarimu patvirtintose Mokėjimo už perkamus kitos paskirties valstybinės žemės sklypus taisyklėse:

1.4.1. Pripažinti netekusiu galios 4.2 punktą.

1.4.2. Išbraukti 4.4 punkte antrąjį ir trečiąjį sakinius.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Tais atvejais, kai iki šio nutarimo įsigaliojimo asmuo nustatytąja tvarka sumokėjo valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties projekte arba mokėjimo pranešime nurodytą žemės sklypo kainą, bet valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartis nesudaryta, žemės sklypo kaina neperskaičiuojama.

2.2. Tais atvejais, kai iki šio nutarimo įsigaliojimo asmuo nustatytąja tvarka sumokėjo valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties projekte arba mokėjimo pranešime nurodytą žemės sklypo, kurio vertė apskaičiuota pagal Žemės įvertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 (Žin., 1999, Nr. 21-597; 2002, Nr. 102-4574), kainą, tokio perkamo išsimokėtinai valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartyje turi būti nurodyta, kad įsiskolinimo už perkamą žemės sklypą likutis perskaičiuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus sprendimą indeksuoti žemės vertę.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                         Kazimira Danutė Prunskienė