LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO „DĖL LIETUVOS VALSTYBĖS VĖLIAVOS“ 3, 5, 8 IR 12 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. balandžio 18 d. Nr. IX-853

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 20-517; 1994, Nr. 15-248; 1996, Nr. 33-806; 1997, Nr. 41-991, Nr. 65-1538)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti 3 straipsnio 1, 2 ir 7 punktus, straipsnį papildyti 2 dalimi ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis.

Lietuvos valstybės vėliava iškeliama:

1) prie Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos ir savarankiškų karinių dalinių teritorijose, prie apskričių viršininkų administracijų, savivaldybių tarybų pastatų, taip pat ant Gedimino pilies bokšto Vilniuje – nuolat.

Prie Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų nuolat iškeliama tik Lietuvos valstybės vėliava. Naudoti kitų valstybių vėliavas prie Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, taip pat jų pastatų viduje neleidžiama, išskyrus šio įstatymo 5 straipsnyje nurodytus atvejus;

2) prie valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų pastatų, gyvenamųjų namų – Vasario 16-ąją, o prie valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų – ir kitomis dienomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu;

3) prie Lietuvos Respublikos diplomatinių, prekybinių atstovybių, konsulinių įstaigų pastatų – pagal diplomatinio protokolo reikalavimus;

4) laivuose ar ant kitų transporto priemonių, kur yra Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras ar kiti asmenys, oficialiai atstovaujantys Lietuvos Respublikai, – nurodytiems asmenims sutikus;

5) laivuose, įregistruotuose Lietuvos Respublikoje;

6) laivuose, įplaukusiuose į Lietuvos Respublikos teritorinius vandenis, uostus;

7) prie balsavimo patalpų – Lietuvos Respublikos Seimo narių ir savivaldybių tarybų rinkimų, referendumo, visuotinės gyventojų apklausos (plebiscito) dienomis;

8) prie pastatų, kuriuose vyksta savivaldybių tarybų sesijos, – tarybos posėdžių dienomis;

9) sporto arenose – per Lietuvos Respublikos čempionatus ir pirmenybes, tarptautines sporto varžybas, kuriose dalyvauja nacionalinės rinktinės, ir per tarptautinių varžybų nugalėtojų, atstovaujančių Lietuvos Respublikos sporto rinktinėms, apdovanojimo ceremonijas;

10) prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos pastatų ir savarankiškų karinių dalinių teritorijose – krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos privatūs asmenys, valstybės ir savivaldybių įmonės bei organizacijos gali savo nuožiūra iškelti Lietuvos valstybės vėliavą.“

 

2 straipsnis. 5 straipsnio 3 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 5 dalimi

1. 5 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „valdžios įstaigų“ įrašyti žodžius „valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Kitais atvejais užsienio valstybių vėliavos prie Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, taip pat kitų pastatų gali būti iškeliamos tik oficialių vizitų, oficialių ceremonijų ir tarptautinių renginių metu diplomatinio protokolo bei tarptautinių dokumentų nustatyta tvarka.“

2. Papildyti 5 straipsnį 5 dalimi:

„Lietuvos Respublikos privatūs asmenys ir užsieniečiai gali savo nuožiūra iškelti užsienio valstybių vėliavas.“

 

3 straipsnis. 8 straipsnio 2 dalies pripažinimas netekusia galios

8 straipsnio 2 dalį pripažinti netekusia galios.

 

4 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

12 straipsnyje vietoj žodžių „valstybinės valdžios ir valdymo organų, įmonių, įstaigų“ įrašyti žodžius „valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų įstaigų, įmonių“, vietoj žodžio „pareigūnams“ įrašyti žodį „asmenims“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

12 straipsnis.

Atsakomybė už šių nuostatų vykdymą iškeliant Lietuvos valstybės vėliavą prie valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų pastatų tenka jų administracijos vadovams, o iškeliant vėliavą prie gyvenamųjų namų – jų savininkams arba asmenims, kuriems pavesta organizuoti namų eksploatavimą.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS