LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS-ATKURIAMOJO SEIMO NUTARIMO „DĖL SAVIVALDYBĖS GAMTOS APSAUGOS FONDO NUOSTATŲ“ PAKEITIMO

 

2002 m. rugsėjo 19 d. Nr. IX-1090

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 31-829; 2000, Nr. 88-2691)

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutaria:

 

1 straipsnis.

Pakeisti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo 1991 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. I-1922 „Dėl Savivaldybės gamtos apsaugos fondo nuostatų“ patvirtintų Savivaldybės gamtos apsaugos fondo nuostatų 2 ir 3 punktus ir juos išdėstyti taip:

2. Fondą sudaro:

1) juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami už teršalų išmetimą į aplinką įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka;

2) 70 procentų medžioklės plotų naudotojų mokamo mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą;

3) savanoriški juridinių ir fizinių asmenų įnašai;

4) kitos lėšos.

3. Fondas naudojamas finansuoti:

1) priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala, gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti, aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti (ne mažiau kaip 70 procentų fondo lėšų, neįskaitant įplaukų pagal 2 punkto 2 papunktį);

2) gyventojų sveikatos apsaugai (iki 20 procentų fondo lėšų, neįskaitant įplaukų pagal 2 punkto 2 papunktį);

3) finansiškai remti miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius žalos prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui (želdinių apdorojimas repelentais, aptvėrimas tvoromis ar apsauginėmis juostomis, želdinių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas, veisimas ir kitos priemonės), – įplaukos pagal 2 punkto 2 papunktį;

4) kitoms priemonėms.“

 

2 straipsnis.

Nutarimas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO PIRMININKAS                                                                         ARTŪRAS PAULAUSKAS