LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. LIEPOS 5 D. NUTARIMO NR. 844 „DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. kovo 14 d. Nr. 257

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. 844 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 60-2155; 2005, Nr. 150-5483):

1. Įrašyti 6.3 punkte po žodžio „valstybės“ žodžius „ir savivaldybių“.

2. Išdėstyti 6.9 punktą taip:

6.9. koordinuoja valstybės registrų (kadastrų) sistemos ir atskirų valstybės registrų (kadastrų) kūrimą ir funkcionavimą, atlieka valstybės registrų (kadastrų) sistemos ir atskirų valstybės registrų (kadastrų) steigimo, kūrimo, tvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo priežiūrą, tvarko registrų sąrašą;“.

3. Išdėstyti 6.10 punktą taip:

6.10. derina teisės aktų projektus, susijusius su valstybės registrų (kadastrų) sistema, atskirų valstybės registrų (kadastrų) steigimu, reorganizavimu ir likvidavimu;“.

4. Papildyti nauju 6.11 punktu (ankstesniuosius 6.11–6.26 punktus laikant 6.12–6.27 punktais):

6.11. valdo ir tvarko Tarpžinybinę mokestinių duomenų saugyklą;“.

5. Išdėstyti 6.18 punktą taip:

6.18. organizuoja su elektroninio parašo naudojimu susijusių sertifikavimo paslaugų, reikalingų viešojo administravimo subjektams teikiant administracines paslaugas elektroninėmis priemonėmis ir vykdant elektroninių dokumentų mainus, teikimą, valstybės institucijoms ir įstaigoms teikia saugaus elektroninio parašo sertifikavimo paslaugas (išskyrus kvalifikuotų sertifikatų sudarymą);“.

6. Papildyti nauju 6.20 punktu (ankstesniuosius 6.20–6.27 punktus laikant 6.21–6.28 punktais):

6.20. prižiūri, kaip informacinės visuomenės paslaugų teikėjai laikosi Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo (Žin., 2006, Nr. 65-2380) ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų, atlieka kitas su informacinės visuomenės paslaugų teikimo priežiūra susijusias funkcijas;“.

7. Išdėstyti 16 punktą taip:

16. Teisės aktų nustatyta tvarka komiteto valstybinį (finansinį (teisėtumo) ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, o komiteto vidaus auditą atlieka komiteto vidaus audito skyrius.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     Gediminas Kirkilas

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Raimondas Šukys

part_514b24e0c4e54f4ab5a916543fc986ac_end