LIETUVOS RESPUBLIKOS

GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO 18 IR 41 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. balandžio 3 d. Nr. IX-1439

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 13-467)

 

1 straipsnis. 18 straipsnio 2 dalies 4 ir 6 punktų pakeitimas

1. 18 straipsnio 2 dalies 4 punkte po žodžio „tvarka“ įrašyti žodžius „įtariamas arba“, vietoj žodžių „tyčinį nusikaltimą“ įrašyti žodžius „tyčinę nusikalstamą veiką“, vietoj žodžių „neatsargų nusikaltimą“ įrašyti žodžius „neatsargią nusikalstamą veiką“ ir šį punktą išdėstyti taip:

4) kuris įstatymų nustatyta tvarka įtariamas arba kaltinamas padaręs tyčinę nusikalstamą veiką arba būdamas neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų padaręs neatsargią nusikalstamą veiką, arba jam paskirta kardomoji priemonė;“.

2. 18 straipsnio 2 dalies 6 punkte vietoj žodžių „keliama baudžiamoji byla arba iškelta baudžiamoji byla buvo nutraukta dėl tyčinio nusikaltimo arba dėl neatsargaus nusikaltimo, kurį“ įrašyti žodžius „pradėtas ikiteisminis tyrimas arba ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas dėl tyčinės nusikalstamos veikos arba dėl neatsargios nusikalstamos veikos, kurią“ ir šį punktą išdėstyti taip:

6) kuriam per pastaruosius 3 metus dėl to, kad susitarė su nukentėjusiuoju, nebuvo pradėtas ikiteisminis tyrimas arba ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas dėl tyčinės nusikalstamos veikos arba dėl neatsargios nusikalstamos veikos, kurią jis padarė būdamas neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų;“.

 

2 straipsnis. 41 straipsnio 1 dalies 5 punkto ir 5 dalies pakeitimas

1. 41 straipsnio 1 dalies 5 punkte po žodžio „tvarka“ įrašyti žodžius „įtariamas ar“, vietoj žodžių „tyčinį nusikaltimą“ įrašyti žodžius „tyčinę nusikalstamą veiką“, vietoj žodžių „kardomasis kalinimas (suėmimas)“ įrašyti žodį „suėmimas“ ir šį punktą išdėstyti taip:

5) kai asmuo įstatymų nustatyta tvarka įtariamas ar kaltinamas padaręs tyčinę nusikalstamą veiką ar jam paskirta kardomoji priemonė - suėmimas;“.

2. 41 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „kaltinimų ar“ įrašyti žodžius „ikiteisminio tyrimo ar baudžiamosios bylos nutraukimo arba“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Šio straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytais atvejais ginklai ir šaudmenys paimami iki ikiteisminio tyrimo ar baudžiamosios bylos nutraukimo arba kardomosios priemonės asmeniui panaikinimo įstatymų nustatyta tvarka. Šio straipsnio 1 dalies 6, 7 punktuose numatytais atvejais policijos įstaigos ginklus, šaudmenis paima, kol bus priimtas atitinkamas sprendimas dėl leidimo panaikinimo ar ginklo grąžinimo. Tais atvejais, kai ginklai, šaudmenys buvo paimti pasibaigus licencijos ar leidimo galiojimo laikui, tačiau jų galiojimo terminas teisės aktų nustatyta tvarka buvo pratęstas, ginklai ir šaudmenys grąžinami jų savininkui.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________