Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 m. spalio 29 d. NUTARIMO Nr. 1691 „DĖL įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“ IR JĮ KEITUSIO NUTARIMO PAKEITIMO

 

2012 m. birželio 27 d. Nr. 775

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimą Nr. 1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 104-4649; 2005, Nr. 3-33; Nr. 98-3710; Nr. 126-4504; 2010, Nr. 28-1327):

1.1. Išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2004, Nr. 73-2544; 2005, Nr. 84-3111; 2009, Nr. 154-6961; 2011, Nr. 52-2501; 2012, Nr. 6-190; Nr. 50-2445) 2 straipsnio 30 dalimi, 5 straipsnio 2 dalimi, 11 straipsnio 3 dalimi, 30 straipsnio 5 ir 6 dalimis, 341 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 342 straipsnio 1 dalimi, 345 straipsniu, 346 straipsnio 2 dalimi, 4 dalies 4 punktu, 5 dalimi ir 36 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“.

1.2. Išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2004, Nr. 73-2544; 2005, Nr. 84-3111; 2009, Nr. 154-6961; 2011, Nr. 52-2501; 2012, Nr. 6-190; Nr. 50-2445) 2 straipsnio 30 dalimi, 5 straipsnio 2 dalimi, 11 straipsnio 3 dalimi, 27 straipsnio 9 dalimi, 28 straipsnio 8 dalimi, 30 straipsnio 5, 6 ir 14 dalimis, 341 straipsnio 4 dalimi, 342 straipsnio 3 ir 5 dalimis, 343 straipsnio 2 dalimi, 345 straipsnio 2 dalimi, 3412 straipsnio 2 dalimi, 3416 straipsnio 2 dalimi, 3418 straipsnio 7 dalimi, 3425 straipsnio 1 dalimi ir 36 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.3. Išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2004, Nr. 73-2544; 2005, Nr. 84-3111; 2009, Nr. 154-6961; 2011, Nr. 52-2501; 2012, Nr. 6-190, Nr. 50-2445) 2 straipsnio 30 dalimi, 5 straipsnio 2 dalimi, 11 straipsnio 3 dalimi, 27 straipsnio 9 dalimi, 28 straipsnio 8 dalimi, 30 straipsnio 5, 6 ir 14 dalimis, 301 straipsnio 2 dalimi, 341 straipsnio 4 dalimi, 342 straipsnio 3 ir 5 dalimis, 343 straipsnio 2 dalimi, 345 straipsnio 2 dalimi, 3412 straipsnio 2 dalimi, 3416 straipsnio 2 dalimi, 3418 straipsnio 7 dalimi, 3425 straipsnio 1 dalimi ir 36 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“.

1.4. Pripažinti netekusiu galios 1.5 punktą.

1.5. Pripažinti netekusiu galios 3 punktą.

1.6. Pripažinti netekusiu galios 4 punktą.

1.7. Pripažinti netekusiu galios 5 punktą.

1.8. Pripažinti netekusiais galios 6.3 ir 6.4 punktus.

1.9. Išdėstyti 6 punktą taip:

6. Nustatyti, kad Aplinkos ministerija yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, kuri nustato Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 341 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatų įgyvendinimo tvarką.“

1.10. Papildyti 1.8 punktu:

1.8. iki 2012 m. liepos 1 d.:

1.8.1. patvirtinti atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus, sąrašo sudarymo tvarką;

1.8.2. patvirtinti dokumentų, įrodančių, kad visų atliekų (alyvos, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių atliekų, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių), kurios gali susidaryti per 3 mėnesius naudojant licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos dalyvių ir jai organizuoti atliekų (alyvos, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių atliekų, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių) tvarkymą pavedusių gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai alyvą, elektros ir elektroninę įrangą, baterijas ir akumuliatorius, transporto priemones tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo tvarką;

1.8.3. patvirtinti gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarką;

1.8.4. patvirtinti pavyzdinę gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutarties formą;

1.8.5. nustatyti dokumentus, patvirtinančius gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą;“.

1.11. Papildyti 1.9 punktu:

1.9. iki 2012 m. rugsėjo 30 d.:

1.9.1. patvirtinti informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo tvarką;

1.9.2. patvirtinti komunalinių atliekų turėtojų registravimo tvarką;“.

1.12. Papildyti 1.10 punktu:

1.10. iki 2012 m. gruodžio 31 d. patvirtinti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartines sąlygas.“

2. Šio nutarimo 1.1 punktas netenka galios 2012 m. spalio 1 dieną.

3. Šio nutarimo 1.2 punktas įsigalioja 2012 m. spalio 1 dieną.

4. Šio nutarimo 1.2 punktas netenka galios 2013 m. sausio 1 dieną.

5. Šio nutarimo 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9 punktai įsigalioja 2013 m. sausio 1 dieną.

6. Pripažinti netekusiais galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 2 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 3-33) 3, 4 ir 5 punktus.

7. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1117 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 126-4504):

7.1.  2 punktą;

7.2. 7 punkte išdėstyto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“ 6.3 ir 6.4 punktus.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS